Jeugd enthousiast over de Kerstinstuif Raad zuchtend accoord met aankleding Smidsbelt Holtens Nieuwsblad Overal en nergens WEEK DEZE Oppositie geërgerd door haastwerk college U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Toename van oudere werklozen Schaakbord Geslaagd Als een plaatje zo mooi Toch vonden we het een aardig plaat vast te leggen. Geen enkel idee, het nieuwe gemeentehuis bouwwerk heeft tenslotte meer fa in de omraming van een Kerst- in de publieke belangstelling fa kaartensfeer op de gevoelige gestaan als onze eigen Zwarte Doos. In het eerste nummer in lopen jaar nog eens voor u op het nieuwe jaar 1987, dat op 9 ja- een rijtje zetten. Tot die tijd: fij- nuari zal verschijnen, zullen we ne feestdagen en een goed begin de gebeurtenissen van het afge- van het nieuwe jaar. Tukkers De tijd dat de 'hoge heren' het nog voor het zeggen hadden in het jachtgebied op de Hol ter- berg is zo langzamerhand wel voorbij. De verhalen over de jachtpartijen van de textielba ronnen léven nog voort in de herinnering van Berend Jan Tukkers, de laatste van die naam in een lange rij van jacht opzieners. In het Holtens Nieuwsblad een gesprek- met hem. Vliegen Een gewone jongen uit Holten die gek is van vliegen en daar alles voor over heeft is Jaap Kruk. „Vliegen is mijn lust en mijn leven", aldus Kruk, die uren zou kunnen vertellen over zijn facinerende hobby. Gait-Wilm Meester Brouwer is voor de meeste Holtenaren een begrip. Hij was niet alleen 'd'n onder- wieser' maar schreef veel over Holtense zaken. Zoon Jan Brou wer heeft kennelijk een aardje naar zijn vaartje. Voor het kerstnummer van het Holtens Nieuwsblad schreef hij een ont roerend verhaal in dialect over „Gait-Wilm die met de Kas- daang noar Hoolten kaamp bie zien ooiden kanimeroad Bcernd-Jan". De plannen voor een groots opge zette Creatieve Kerstmarkt mogen dan nog een jaartje in een kast in gebouw Tuinstraat zijn opgebor gen, de jeugd van Holten heeft al vast aangetoond, dat ze best „in" is voor zo'n evenement aan het begin van de kerstvakantie. Zowel donderdag als vrijdagmid dag waren tientallen kinderen- drukdoende versieringen te maken voor Kerstmis tijdens de Kerstin stuif die de Kerstmarkt op het alle- laatste moment had vervangen. Dat liep uiteen van koekjes bak ken, kerstkaarten maken, kaarsen maken en Kerststukjes maken. Daar waren bijz9onder aardige ont werpen bij, zodat in menig huishou den in Holten nu een eigen gemaak te Kerstversiering een ereplaats heeft gekregen. Ook de ouderen en verstandelijk gehandicapten werden niet verge ten. De verstandelijk gehandicap ten werkten met veel overgave en- plezier op hun „eigen avond" aan de kerstversiering. Elk jaar op nieuw is die kerstknutselavond een hoogtepunt waar reikhalzend naar wordt uitgekeken. Vrijwel alle ver standelijk gehandicapte kinderen uit Holten en omgeving doen daar aan mee, al denkt Herman Kamp man van de Stichting voor Sociaal en Cultureel werk dat er toch nog een aantal verstandelijke gehandi capte kinderen buiten de boot val len door een verkeerd gevoel van schaamte bij de ouders. „Als men ziet hoe gezellig en leuk deze kinde ren dit vinden, en hoe fijn ze met el kaar omgaan, dan moet men zijn kind dit gunnen". Voor de oudere Holtenaren waren Met een klein beetje hulp van de vrijwilligers maakten de verstandelijk zaterdagmorgen zo'n vijftig kinde- gehandicapten fraaie kerstukjes. ren in de weer om kerstbakjes te maken. Jammer dat het animo van van de kinderen, zodat het weg- op enkelen. De waardering van de de ouders-met-auto geen gelijke brengen van kerstbakjes naar de ouderen was er echter niet minder tred hield met het enthousiasme verschillende adressen neer kwam om. Het aantal werklozen in Holten is in de maand november toegeno men. Eind november stonden 114 mannen en 83 vrouwen als werk zoekenden ingeschreven bij het GAB, tegenover 11 mannen en 83 vrouwen eind oktober. Eind no vember 1985 stonden 222 werkloze Holtenaren geregisteerd, 150 man nen en 72 vrouwen. Opvallend is de toename van het aantal werkloze mannen in de leef tijdscategorie 55-59 jarigen (van ne gen naar twaalf) en bij de 50 tot 54 jarigen (van negen naar elf) terwijl bij de jongeren het aantal werklo zen is gedaald. Procentueel gezien is 7,3 procent van de beroepsbevolking in Holten werkloos. In Deveter beloopt dat percentage 20,2 procent. Bathmen scoort in deze regio laag: 7,3 pro cent. In Diepeveen bedraagt dit percentage 6,3 procent, Raai te 8,1 procent en Olst 9,9 procent. De kans dat het permanente schaakbord op de Smidsbelt een nieuwe bestrating krijgt is wel heel gering. Op vragen van H. Rustebiel (GB) liet wethouder H. Westerik weten, dat een herbestrating van het schaakbord met zwart en witte gewassen grindtegels niet in de be doeling ligt. Wel zal er een oplos sing gevonden worden voor het op bergen van de schaakstukken; dit in overleg met de voorzitter Van Calcar van de schaakafdeling van s.v. Holten. Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Zwartepad 1 lel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medeiverker: J. Wiggers Kolioeg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur F.Buurmeijer naar Holten Flip Buurmeijer, Tweede kamer lid voor de PvdA, zal op de nieuw jaarsbijeenkomst die de afdeling organiseert op maandag 5 januari 1987 in zaal Vosman spreken over politiek actuele thema's. De avond begint om 20.00 uur. De aangeboden drankjes zullen deze keer alcoholvrij zijn. Aan de Rijks Universiteit te Gro- Na een pittig stukje debat, waarbij de frakties van de WD links wilde laten liggen. De libera- len voorlopig niet verder gaan dan van de aanleg van een rondweg, ningen slaagde voor het doctoraal en Gemeeentebelang lange tijd geen duimbreed van het len vonden het plan teveel korte het aanpassen van het verkeer in Halverwege augustus zal bureau examen theologie onze plaatsgeno- ingenomen standpunt wilde afwijken gingen zij na een termiJn werk- het dorP nu bI«kt dat de meeste Oranjewoud zijn onderzoek gereed te Mieke Groen, Kozakkenstraat schorsing van de vergadering van tien' minuten en beslist Burgemeester en wethouders wil- frakties geen voorstander meer zijn hebben. 15. niet van harte, uiteindelijk toch accoord met het voorstel van het college om iets meer dan vier ton beschikbaar te stellen voor de inrichting en aankleding van de omgeving rt van het nieuwe gemeentehuis. Echter met de nadrukkelij- -ke toezegging, dat in de commissie Gemeentewerken met jk de cijfers in de hand, gekeken zal worden naar mogelijke be-- zuinigingen. WD en Gemeentebelang gingen alleen nu ac coord opdat niet bij de opening van het nieuwe gemeente huis men met modderlaarzen naar de opening moet komen iïl omdat door een te late besluitvorming de bestrating niet op tijd gereed zou zijn. „Zoals gebruikelijk worden wij door het college weer met de rug tegen de muur gezet met een stuk haastwerk", was de conclusie van de WDer Spijker. De liberaal opende de aanval op Fraktievoorzitter Rustebiel van het college door te stellen dat het Gemeentebelang had in de afgelo- meteen ton minder ook wel kon. De pen week wat zitten cijferen, en aanschaf van een permanente strij- kwam tot heel wat hogere bedra- klicht-installatie voor de kerktoren gen dan het college en wilde nadere en het reinigen en bijwerken van de uitleg. De opmerking van voorzit- fa toren kon zijn goedkeuring wel ter Van Rappard, dat daarvoor in $3 wegdragen, maar bij do sierbestra- de raadsvergadering niet de juiste ting en de hoeveelheid groen en plaats is, omdat men zich daar met y? lantaarnpalen zette hij zo zijn de hoofdlijnen dient bezig te hou- !V vraagtekens. „Dat kan ook best den en niet met de details, werkte fa wat minder, en dan hoeft echt de als een rode lap op een stier. Zowel asfaltmachine er niet overheen. In VVD als Gemeentebelang wezen er de tijd waarin de burger geconfron- op dat ondanks nadrukkelijk ver- y» teerd wordt met verhoging van de zoek het college niet de gewenste fa belasting kunnen wij het niet aan informatie had verstrekt, zodat fa onze achterban verkopen dat er men het moest doen met het in hun vier ton wordt uitgegeven aan de ogen cijfermatig onduidelijke voor- verfraaiing van de Smidsbelt, zoals de PvdA dat kennelijk wel kan". Voor het overgebleven geld wist Spijker een prima potje: het riole ringsfonds. De PvdA, in de laatste raadsvergadering van dit jaar slechts vertegenwoordigd door Ge rard Wennemers, liet het erbij dat het voorstel in zijn ogen niet de schoonheidssprijs had verdiend, en dat bij het optellen van de bedra gen men in de fraktie tot andere ge tallen was gekomen, maar stemde - met moeite - toch vóór. A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op a/s abonnee v Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 34.25 stel. Het CDA. dat zonder enig voorbe houd het college voorstel steunde, wilde bij monde van fraktievoorzit ter H. Dul wel eens weten waar de oppositie de bezuinigingen wilde zoeken. Burgemeester Van Rap pard, die de bui al zag hangen van een langdure vergadering op zijwe gen, becijferde dat er met de beste wil ter wereld niet meer bezuinigd kon worden dan zó'n tienduizend gulden, omdat het merendeel van de kosten opgaan aan personeels kosten. Hij stelde voor het voorstel goed te keuren, met dien verstande dat in de komende vergadering van de commissie Gemeentewerken het plan op alle punten nog eens zal worden nagelopen om waar moge lijk bezuinigingen aan te brengen. Hij waarschuwde echter dat het heel wat minder zal worden dan de oppositie zich voorstelt. „Het gaat tenslotte niet om een weg ergens in het buitengebied, maar om een vi sitekaartje van Holten". Na beraad, en nadere uitleg van directeur De Jong van Gemeent- werken, ging de oppositie alsnog door de bocht. Dat de opmerking van fraktievoorzitter Dul van het CDA dat hij blij was met de een stemmigheid die nu kennelijk toch in de raad heerste, geheel verkeerd viel bij VVD en GB laat zich den ken. Beleidsnota Het aanvullend krediet voor de of ferte ten behoeve van een beleids nota stads- en dorpsvernieuwing en het maken van voorstellen ten aanzien van de verkeersproblema tiek in het dorp, werd zonder tegen stemmen aangenomen, met dien verstande dat de VVD de aanleg van een rondweg niet zondermeer Of het fraaie win terse plaatje in het centrum van Hol ten er nog net zo mooi bijligt als fo tograaf Henk Mul der maandagoch tend vroeg aantrof, wanneer deze laat ste editie van dit jaar van het Hol tens Nieuwsblad bij u in-de bus valt is op dinsdag, als wé dit schrijven, moeilijk te voor spellen. Weers- voorspellers heb ben het daar al moeilijk genoeg mee. Kerstfeest: „Geloven tegen de klippen op!". "Eerst verliest God zijn lange baard, dan zijn gestalte, zijn he mel, dan is Hij niet meer ergens, maar overal en tenslotte is Hij niet meer overal maar ner gens". Zo herinnert Anna Bla- man zich de zondagsschool. God is nergens meer! Zo zal het de meeste lezers van dit blad ook vergaan. Maar met Kerst duikt Hij overal op. In liederen, reclame, tijdschriften. Of is dat wat anders? Is onze Kerstgod een andere dan die aanbeden is door herders en wijzen? Ik denk en hoop van niet. Twee duizend jaar geleden was God heel verborgen bezig. Aan het oog van bijna iedereen onttrok ken liet hij iets van zichzelf zien in de geboorte van een kind dat geschiedenis zou maken in de persoon van Jezus Christus van Nazareth. Slechts enkelen had den door dat in de gestalte van dat kleine onogelijke kind, ge boren in de omgeving van Beth lehem, iets van de Schepper de God van Abraham Isaak en Ja kob schuil ging. Daarom gingen zij door de knieën na lang ge zocht te hebben, daarbij gehol pen door de hemelse tekenen als engelen en sterrenstanden. Ze moesten zoeken en ontwaarden in het kleine kind de grote God. In mensenogen was God ner gens, maar voor wie hem zocht, bleek Hij overal te zijn. Hoe is dat nu? Alles staat bol van Kerst, dat betekent Chris tus. Wij weten het allemaal, we kunnen al allemaal weten! Maar nu is het precies anders om. God is overal, maar voor de meesten is Hij nergens meer. Wij zijn Hem kwijtgeraakt. Maar ook nu kunnen we van de figu ren uit het Kerstverhaal wat le ren. Ook zij zijn op zoek gegaan. En ze hebben hem gevonden. Dat is ook wat ik u wil zeggen. God toont zich niet op een pre senteerblaadje, het Evangelie is geen „hapklare brok", licht ver teerbaar in een romantische omgeving. God wil dat we naar Hem op zoek gaan. Hij dringt zich niet aan u op. Kerst is het feest van de God die tegelijk overal is èn nergens. Maar wie gaat zoeken en bereid is zijn tanden stuk te bijten op de harde aardse realiteit die vaak het Godsbestaan ontkent en te gen de klippen op blijft geloven, die zal vinden en gevonden wor den. Daarom wens ik u een blij Kerst feest en een hoopvol 1987. R. Visser. Holtens Nieuwsblad WOENSDAG 24 DECEMBER 1986 - 39e jaargang - nr. 52 ^Abonnementsprijs f36,30 Losse nummers f 0,85Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Locff B V in samenwerking mei de stichting Hollens Nicuiosblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-842 842

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1