Holten is trots op nieuwe ziekenauto Gemeentebegroting baalt ongeschonden eindstreep Kerstinstuif vervangt creatieve Kerstmarkt Gemeentebelang en VVD tegen verhoging OGB Vandaag en morgen in gebouw Tuinstraat Met schone lei beginnen Boekje in de maak Holtens Nieuwsblad Donderdag 18 december 1986 - 39e jaargang - nr, 51 ^Abonnementsprijs f36,30 Losse nummers f 0,85 Gedrukte oplage 3075 Aaftink Nadat we vorige week Gerrit Jan Aaftink al uitgebreid in het zonnetje hebben gezet, werd hij vrijdag tijdens de algemene le denvergadering van ijsclub De Noordpool door bestuur en le den gehuldig. Als waardering voor het vele werk werd hij be noemd tot erelid. Voorzitter Bouwhuis bood hem een tinnen bord met incriptie aan. Darts Ook in Holten mag de darts- sport zich verheugen in een toe nemende belangstelling. Van uit het darts-bolwerk in eetcafé 't Klavier wordt Holten langza merhand besmet met het pijl tjes-virus. Een gesprek over een cafésport bij uitstek. Stop Voor de voetballiefhebbers treedt de winterse rustpauze aan. Tijd genoeg dus om op za terdag en zondag tijd te beste den aan vrouw en kinderen in plaats van te kleumen langs de witte lijnen en na afloop in een rokerige kantine een pilsje te pakken. In de laatste wedstrijd voor de winterpauze verspeel de Blauw Wit de kans op een mogelijk kampioenschap en kunnen van de Meermanskamp - voorzichtige - optimistische geluiden gehoord worden. De kentering is nabij. Met loeiende sirenes en ronddraai ende zwaailichten heeft de nieuwe Holtense ziekenauto zich vorige week vrijdag aangediend. Op de parkeerplaats van café-restaurant Vosman trok de fonkelnieuwe Dodge, voor het vervoer van twee patiënten, volop bekijks. „De ko mende tien jaar kunnen we hier mee weer vooruit" aldus een glun derende voorzitter van de Stich ting Zieken- en Ambulancever voer Holten e.o. H.J. Dikkers. Lange tijd was het Holtense zieken- vervoer in handen van de particu liere taxi-ondernemers Aanstoot en Müller. Een genereus gebaar van wijlen de heer Greep maakte het mogelijk het ziekenvervoer bij de genoemde stichting onder te bren gen. Daarin participeerden het Groene en het Rode Kruis, de EHBO, de gemeente en het particu lier initiatief. In de loop der tijd is het ziekenvervoer in Holten onder gebracht bij de Districts Gezond heidsdienst, zij het dat de eigen auto, gezien de te grote afstand tot Deventer, behouden bleef. Maar aangezien de vorige ambulance na acht jaar (met zo'n 125 a 150 ritten per jaar en in totaal 60.000 kilome ter) helemaal 'op' was, moest er hoognodig een nieuwe komen. De geleasde Dodge die Holten nu ter beschikking heeft kost een slordige 130 duizend gulden, waarbij pen ningmeester H. Rozendom nog vijf duizend gulden optelt voor de in richting. Gemist wordt nog appara tuur voor hartbewaking. Een speciaal woord van dank had voorzitter Dikkers voor de vrijwilli ge medewerking van een groep van elf Holtenaren die de ziekenauto bemannen. Daaronder vier chauf feurs (met EHBO-diploma) en één echte verpleegkundige. Zij zijn, in groepjes van twee, steeds geduren de een volle week dag en nacht oproepbaar om met de ambulance uit te rukken. Gezien het enthou siasme van die groep had Dikkers er het volste vertrouwen in, dat Holten straks wanneer het zieken fonds strengere eisen aan de be manning van de ambulances gaat stellen, ook met goed opgeleide Het dagelijks bestuur en de elf vrij willigers voor de nieuwe ziekenau to. mensen zal aantreden. De nieuwe ziekenauto gebruikt voorlopig het garagebedrijf Aan stoot als uitvalbasis, maar het ligt in de bedoeling in de toekomst uit te wijken naar een door de gemeen te nieuw te bouwen onderkomen voor brandweerwagens en zieken auto. Uitgeversmaatschappij Van derLoeffBV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-842 842 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Zwartepad 1 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. VJiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur De verwoedde pogingen van Gemeentebelang en WD om - voorlopig althans - af te zien van verhoging van de Onroe rend Goed belasting met drie procent, tot dat de verkoop van het G.E.B. bedrijf aan de IJsselcentrale volledig tot een goed einde is gebracht en de juiste rentebaten voor de ko mende jaren bekend zijn, hebben de eindstreep niet ge haald. Het nieuwe college met CDA en PVDA kreeg de loya- Ie steun van hun partijgenoten, zodat het voorstel, met de Met de verhuizing naar het meuwe stemmen van WD en GB tegen het ruimschoots haalde, IteAmJ ook 31 W3S de fractie de PvdA nog steeds onvolledig sie, met uitzondering van de Arob- - ,TT., t,.., commissie en het Georganiseerd door de ziekte van Wil Dijkgraaf. Ook de ovenge voorstel- overieg openbaar zijn, ook zullen len van het college van b en w haalden, zei het met enig te- de vergadertijdstippen verplaatst genstrubbelen, de eindstreep. Een aardige opsteker voor worden naar de vroege avonduren, het nieuwe college waarin vooral wethouder Dalhuisen het zodat meer mensen gebruik kun- vuur na aan de schenen werd gelegd, wat hij met glans door- nen maken van de gelegenheid de stond, gemeentepolitiek op de voet te vol gen. Dit beloofde burgemeester Vooral Gemeentebelang, met aan Van Rappard naar aanleiding van het hoofd ex wethouder Hennie vragen van fraktievoorzitter H. Rustebiel ("soms denk ik dat mijn Rustebiel van Gemeentebelang, geest nog waart in het kantoor waar het college wekelijks verga- Vooral van een college waarin de dert") was allesbehalve te spreken PvdA vertegenwoordigd is, had over de nieuwe ploeg. In hun alge- Gemeentebelang verwacht dat het mene beschouwing die wij, evenals vorig jaar genomen besluit alle de algemene beschouwingen van commissievergadering openbaar de andere raadsfrakties ontvingen te maken, reeds lang ten uitvoer op een tijdstip waarop publikatie zou zijn gebracht. voor ons ten ene male onmogelijk was, werd gewezen op de voorzich tige houding van het nieuwe colle- Burgemeester Van Rappard was ge, met veel vaagheden en zonder het volmondig er meer eens, dat het veel dadendrang. Ook de andere allemaal wat sneller had gekund. Evenwel de werkdruk van de kleine ambtenarengroep op Algemene za ken is zo groot, dat extra taken, zoals het opstellen van spelregels voor de commissievergaderingen er bij inschieten, maar verzekerde dat er nu haast wordt gemaakt, zodat men straks in maart met een schone lei kan beginnen. Wethouder Dalhuisen voegde er als 'persoonlijke noot' dat men kenne lijk een groot vertrouwen heeft in een PvdA wethouder. „Hoe anders is het te verklaren dat een partij die vier jaar lang de openbaarheid heeft tegengehouden, nu van een nieuwe wethouder na amper zes maanden verwacht de zaak te heb ben opgelost". Wethouder Dalhuisen soonlijke noot" In verband met de kerstdagen zal het Holtens Nieuwsblad verschijnen op woensdag 24 december Advertenties voor deze uitgave dienen uiterlijk maandag 22 december 10.00 uur in ons bezit te zijn, In week 1 zal het Holtens Nieuwsblad niet verschijnen. Wij wensen u prettige feestdagen. Advertentie-afdeling Holtens Nieuwsblad frakties, met uitzondering van het CDA, uitten zich in die geest. Voorzitter Van Rappard gaf aan het begin van de vergadering in zijn inleidend praatje toe, dat men best geüjk heeft, als men zegt dat de begroting niet overloopt van al te grote uitbundigheid, maar die past ook niet in deze situatie, waarin de geldmiddelen snel minder worden. "Een matte vertoning was het naar zijn zeggen allerminst omdat er desondanks nieuwe dingen op de rails zijn gezet. „Het is een reeële begroting; we bouwen geen lucht kastelen. Het college staat met bei de benen op de grond". Door de hele begrotingsbehande ling door liep als een rode draad de verkoop van het GEB en de bijbe horende rente opbrengst die, al naar gelang de partij die het voorre kende, tussen de vier en een half en vijf ton per jaar zal liggen. Het college hield vast aan het eer der genomen standpunt, de rente baten in eerste instantie te bestem men voor fondsvorming voor de vernieuwing van de riolering en de daaraan gekoppelde verbetering van de verkeerssituatie in de Dorpsstraat/Oranjestraat een aan sluiting van de Keizersweg op de S 14, terwijl WD, maar vooral Ge meentebelang waren van mening dat men nu de burger niet moet opzadelen met belasting verho- ging, als men de juiste cijfers van de GEB-opbrengst niet kent. In dat licht gezien, wilde Gemeentebe lang dan ook niet verder gaan dan een 15 verhoging van het reini- ginsrecht in plaats van de voorge stelde 30 en stemde tegen verho- j ging van het rioolrecht. De WD stemde tegen verhoging van de woonforensenbelasting daar naar hun mening daardoor de toerist uit Holten wordt gedreven en het niet past in het kader van de Holten Promotion. Liefdewerk Heel wat meer voeten in de aarde had het voorstel om 45.000 gulden te bestemmen voor de openings feestelijkheden voor het nieuwe ge meentehuis en de herbestemming van het oude gemeentehuis. Wet houder Westerik kon meedelen dat een van de 'monumenten van Hol ten' de bouwval aan de Oranje straat door de gemeente gesloopt zal worden. De stenen zijn gelijk aan die van het oude gemeente huis, zodat zonder lelijk kleurver schil de buitenmuur van het ge meentehuisje na afbraak van de De stenen van het vervallen boerderijtje van mevrouw Kettelarij-Pot aan de Oranje straat krijgen een nieuwe be stemming bij de opknapbeurt van het oude gemeentehuis je. H. Rustebiel (GB): „mijn geest waart door het gemeentehuis" zameling in het vervolg een subsi die kunnen krijgen, en start de ge meente Holten met onwikkelings- werk, waarvoor jaarlijks f. 5000 zal worden vrijgemaakt. In principe wordt gezocht naar projecten in de derde wereldlanden; daarnaast wordt het geld gebruikt voor be wustmaking van de bevolking. Het alcoholprobleem bij jongeren krijgt meer aandacht dan voorheen en Gemeentebelang werd op hun wenken bediend toen burgemees ter Van Rappard kon meedelen dat opnieuw de brandveiligheid van het zomerhuisjesterrein op de Bor- keld zal worden aangepakt, waar van de noodzaak zaterdagnacht weer eens werd aangetoond toen een zomerbungalow tot de grond toe afbrandde. Bewustmaking De compostering krijgt een nieuwe impuls en in het aanbouw weer opgebouwd kan de dat gesleuteld is aan een op- worden. dracht, waarin een grote strik ge- De WDer Spijker verklaarde niet legd is om alle problemen, voor een Waren er goedbeschouwd dan geen nieuwe gemeentehuis zal de bevol- rucksichtlos met alle voorstellen bureau dat meer met dit bijltje ge- 'leuke dingen voor de mensen'? Be- king door middel van voorlichting van het college mee te zullen gaan, hakt heeft. Maandag praat men slist wel, alleen op zeer bescheiden en exposities nauwer betrokken maar wenste eerst duidelijkheid daar verder over. mate. Zo zal de papier en plastic in- worden bij het gemeentelijk beleid, evenals de CDAer H. Dul die duide lijke toezeggingen wenste over de verbouwingsplannen en de exploi- tatieopzet, omdat nu wel duidelijk is, dat de toekomstige gebruikers voornamelijk in de subsidiesfeer te vinden zijn. Fraktievoorzitter Van der Harst (PvdA) was vooral gestruikeld over de uitgaven voor het openingsfeest. Met- name het geld (f. 15.000) voor een herdenkingsboekje voor de be volking vond hij weggegooid geld. Naar zijn berekening kan per bur gervijf en een halve gulden uitgege ven worden. „Dat wordt üefdewerk oud papier. Een paar blaadjes met een nietje erin, dat we straks weer kunnen subsidieeëren bij het oud papier", briestte de socialist, die verder een bedrag van 30.000 gul den voor de openingsfeesten rijke lijk aan de hoge kant vond. Burge meester Van Rappard rekende hem voor dat bij zo'n opening de wet van de grote getallen gaat wer ken. maar dat het allemaal best meeviel. Van der Harst liet zich niet overtuigen en bleef tegen. Grote strik Hoewel het college in alle talen had gezwegen over de problematiek van Dorpsstraat/Oranjestraat ("niets zeggen, is soms ook iets zeg gen", vond Van Rappard) werden de nodige woorden gewijd aan dit vraagstuk in vele afleveringen. Uit de algemene geschouwingen kon men afleiden dat een rondweg rond De groots opgezette Creatieve kerstmarkt van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk in Hol ten gaat niet door. Bestuur en me dewerkers hebben dit besluit - met vee! tegenzin- moeten nemen na dat bekend was geworden dat het college van b en w het advies van de commissie SoCuWe had overge nomen slechts f. 500 subsidie te willen verlenen. Daardoor werd het financiële risico te groot. Om de kinderen niet teleur te stellen wordt nu op donderdag 18 decem ber (vandaag) en vrijdag 19 decem ber (morgen) na schooltijd (van 15.30 tot 17.30 uur) een Kerstinstuif gehouden voor kinderen in de leef tijd van zes tot en met twaalf jaar. Men kan kiezen uit verschillende onderdelen. Voor ieder onderdeel betaalt men de materiaalkosten: -Kerstbakjes maken a f. 2,-. -Lantaarntje maken a f. 1,-. zich bijzonder verheugen op dit een aantal kinderen de bakjes wil- jaarlijkse gebeuren, maakt de len wegbrengen. Opgave graag bii Stichting SoCuWe ouders en ver- de Stichting tel. 6 27 55, zorgers van verstandelijk gehandi- eapten er op attent dat op vana vond, 18 december, om 19.00 uur de verstandelijk gehandicapten met elkaar kerststukjes gaan maken in gebouw Tuinstraat 2. De kosten zijn één gulden. Begonnen wordt om 19.00 uur en om half negen Free-lance journalist Matthie hoopt men de kerststukjs klaar te Brands heeft van het Holtens ge meentebestuur opdracht gekregen een boekje over de gemeentelijke historie te schrijven. Het boek werkje, waarin de geschiedenis van het oude gemeentehuis cen traal staat, dient als geschenk aan de plaatselijke bevolking bij de verhuizing naar het nieuwe ge meentehuis eind april 1987. Holten niet meer bovenaan de ver- -Kerstkaarten maken a f 0,10. langlijst staat van de politieke par tijen. Veeleer zoekt men het in ver beteringen binnen de bestaande structuur. Benieuwd was men naar de inhoud van de opdracht die aan bureau Oranjewoud verstrekt zal worden, waarbij de vrees door klonk dat er wellicht opnieuw een rapport zoals er al velen in de la lig gen, geproduceerd zal worden. Bur gemeester van Rappard verzeker- -Kerstkransjes bakken a f. 0,50 (voor het deeg). -Kaarsen maken a f. 0,50. De kinderen kunnen zich voor één van de twee dagen opgeven bij Tuinstraat 2, of even bellen tel. 6 27 55. hebben. Traditie Zaterdag 20 december worden tra ditie-getrouw kerstbakjes gemaakt voor de bejaarden. Alle kinderen in de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar kunnen daar aan meed doen. De kinderen zijn in gebouw Tuin straat 2 welkom van 10.00 tot 12.00 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen na afloop zelf de kerst bakjes gaan aanbieden aan bejaar- Zoals bekend wil het college van B en W alle Holtenaren laten delen in ude feestvreugde rondom het nieu- de bewoners in Holten. Er wordt we ^er gemeente. Daarin past gezorgd voor materiaal, maar men mag natuurlijk zelf groen, mos, etc. meebrengen. De Stichting Socuwe wil hierbij ook graag een beroep doen op de Gehandicapten ouders: de bakjes moeten natuur lijk weggebracht worden. Mius- Hoewe! de meeste verstandelijk ge- schien zijn er ook dit jaar weer handicapten al op de hoogte zijn en ouders die met de auto samen met het huis-aan-huis te verspreiden boekwerkje over honderd jaar ge meentebestuur in Holten. Op basis van gesprekken met markante fi guren uit de voorbije dorpspolitiek en materiaal uit het gemeentear chief zal een beeld 'worden ge schetst van de ontwikkeling die Holten in de afgelopen eeuw heef doorgemaakt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1