Sinterklaas vol lof over Holtense markt Plannen voor herinrichting Smidsbelt maken goede kans Holtens Nieuwsblad WEEK Midwinterhoorn klinkt weer luid over Holten DEZE Pas zekerheid na begrotingsvergadering Open Deur houdt weer Kerstzang Kerstmiddag bejaarden sociëteit U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. I Ad,e$: Subsidie van Kerstmarkt blijft f 500 Dijkerboek op pad met kalenders Geslaagd DMteas Nieuwsblad Donderdag 11 december 1986 - 39e jaargang - nr. 50 lAbonnementsprijs f36,30 Losse nummers f 0,85 Gedrukte oplage 3075 Broer Je maakt het niet zelden mee dat iemand veertig jaar lang een bestuursfunctie vervult bij een vereniging. IJsclub De Noordpool heeft zo iemand in haar midden. Gerrit Jan Aaf- tink (beter bekend als Broer van Cents) neemt vrijdag 12 de cember na precies veertig jaar afscheid als secretaris-pen ningmeester. Brief Het volk in Holten mort over de bestuurders. Deze week in het Holtens Nieuwsblad twee inge zonden brieven van verontrus te Holtenaren, waarin de poli tiek het moet ontgelden. "In Spanje ga ik ook elke week even naar de markt, maar daar mis ik toch wel erg de Hollandse ha ring. Daarom ben ik blij dat ik hier op de Holtense markt ben uitgeno digd". Voor Sinterklaas, die op vrijdag 5 december zijn drukke programma even onderbrak voor een bezoekje aan de weekmarkt in Holten, was het marktgebeuren een openbaring. „Tot nu toe kocht ik eigenlijk nooit cadeautjes op de markt, maar als ik dit zo zie dan kom ik nog wel eens terug". Bij zijn eerste bezoek aan de Hol tense markt kreeg de Sint erg veel bekijks. Aangezien hij wat was op gehouden door de vele telefonische gelukwensen voor zijn verjaardag, had de Goedheiligman het snelle vervoer per bestelbus verkozen bo ven zijn trouwe schimmel. Aan de ingang van de markt werd hij al opgewacht door marktmeester Jansen „Menum" en tal van jeugdi ge Holtenaren. Dat die in eerste instantie meer oog hadden voor de door de Pieten gul uitgedeelde zak jes snoep zij ze vergeven. Het was zonder die opgeschoten jongelui al moeilijk genoeg voor de hoogbe jaarde sint om zich een weg te ba nen tussen de marktkramen door. Gelukkig werd hij vergezeld van een speciaal bijstandsteam van de Holtense Rijkspolitie, dat voetje voor voetje een weg voor hem baan de. Terwijl Sinterklaas ondertussen druk handen schudde en talrijke tekeningen en gedichtjes voor zijn verjaardag in ontvangst nam, had hij nog even tijd voor een exclusief interview met het Holtens Nieuws blad. „Het is voor mij de eerste keer dat ik hier op de markt kom, maar het bevalt me goed. Ik heb gehoord dat wanneer het gemeentehuis klaar is er nog vijf of zes kramen bij komen. Dat lijkt me een goede zaak. Volgend jaar kan ik dan kij ken hoe het geworden is. Maar eerst ga ik een jaar vakantie houden in Spanje. Dat heb ik wel verdiend, want het was de laatste tijd 'bar stens' druk". Slechts voetje voor voetje kon de Sint zich door de menigte wringen. Waama Sinterklaas zijn rondgang een uurtje nam de Sint weer af- over de markt vervolgde, waar hij scheid van de Holtense markt aan- voor menig marktkoopman een gezien hij 's avonds nog tal van woord van waardering had en tal bezoeken moest afleggen. Hopelijk van kinderen nog even moed in- zien we hem volgend jaar terug, sprak voor het heerlijk avondje. Na Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B V in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-842 842 Redactrice Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Zwartepad 1 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56' Advertentie-adviseur: W. F rederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Op woensdag 17 december houdt de Open Deur weer haar traditio nele Volkskerstzang. Gewoontege trouw wordt die gehouden in de gereformeerde kerk De Kandelaar vanaf 19.30 uur. .Verschillende Holtense koren en de Holtense Muziekvereniging zullen aan deze avond meewerken. De me ditatie wordt verzorgd door pas toor A. Rademakers. Hij praat over het onderwerp: Verwachten wij werkelijk Christus? De leden van de Holtense bejaar densociëteit houden op dinsdag 16 december hun traditionele Kerst middag. De aanvang daarvan is om 14.00 uur in De Kandelaar. Alle bezoekers wordt gevraagd een kandelaar met kaars mee te ne men. Zoals de zaken er nu voorstaan maken de plannen van het college van B en W voor de herinrichting van het Smids belt een goede kans. In de gecombineerde commissiever gadering van Gemeentewerken en Financiën bleven wel iswaar de VVD en Gemeentebelang hardnekkig vasthou den aan hun yraag om meer duidelijkheid, maar krabbel de de PVDA wat meer in de richting van het CDA, Voor de christen-democraten vormt de vier ton die het college voor de aankleding rondom het nieuwe gemeentehuis heeft uitgetrokken geen probleem. Pas bij de algemene beschouwingen op maandag 15 december geven de raads fracties hun definitieve mening. Op basis van de ontwerpen van ir. Greet Bierema van Het Oversticht heeft Gemeentewerken een aange past plan gemaakt voor de omge ving van het nieuwe gemeentehuis. Daarin ontbreken de beplanting voor bakkerij Nijkamp (i.v.m. de weekmarkt) en de beplanting langs In verband met de kerstdagen zal het Holtens Nieuwsblad verschijnen op woensdag 24 december Advertenties voor deze uitgave dienen uiterlijk maandag 22 december 10.00 uur in ons bezit te zijn. In week 1 zal het Holtens Nieuwsblad niet verschijnen. Wij wensen u prettige feestdagen. Advertentie-afdeling Holtens Nieuwsblad Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! I I Naam OwlVi Woonp'aats: Gebruik deze bon voor Geeft op als abonnee voor het het opgeven van een I Holtens Nieuwsblad nieuwe abonnee. Ohr./mevr: Inzenden aan: Adres: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 oonpaats 7500 VB Enschede I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld I per jaar ad f 34.25 het pand van Aanstoot (vanwege de aanwezige garagedeuren daar). Gemeentewerken gaat uit van sloop van het Veldhuis-pand waar parkeergelegenheid moet komen. Daardoor kan bovendien de be voorrading van de EDAH-super- markt soepeler verlopen. Nieuwe parkeerplaatsen komen er boven dien op de hoek van de Kerkstraat en de Boschkampsstraat. In de Kerkstraat verandert verder niet veel met dien verstande dat bij de kruising met de Oranjestraat en de Larenseweg zogenaamde inritcon structies worden aangelegd, die het dorpserfkarakter van het Smids belt moeten benadrukken. Boven dien levert dat verkeerstechnisch gezien voordelen op. In totaal bere kent Gemeentewerken de kosten van herinrichting en aankleding (inclusief bestrating, riolering en groenbeplanting op f 404.827 inclu sief BTW. Daarin zijn echter ook opgenomen de kosten van een per manente floodlight-installatie voor de toren van de NH kerk (f 24.000), het reinigen en bijwerken van die toren (f 28.200) en een coating voor het metselwerk van het nieuwe ge meentehuis (f 20.940). Zuinig Juist over die extra kosten voor de kerktoren viel PVDA-er J. van der Harst. Niet alleen vond hij die pos ten nogal aan de hoge kant, maar ook wilde hij wat zuiniger met de centjes zijn zolang nog niet bekend is wat er met het oude gemeente huis gaat gebeuren en hoeveel een eventuele verbouwing daarvan gaat kosten. „Het opknappen daar van kan ons de nek kosten" vond Van der Harst. De gemeente blijkt voor de herin richting van het Smidsbelt en een oplossing voor het oude gemeente huis ruim zeven ton in huis te heb ben. Uit een eenmalige egalisatie uitkering van De IJsselcentrale is er 3,5 ton beschikbaar en daarbij komt het batig saldo van de ener giebedrijven over 1985 (240 duizend gulden) en een bedrag van f 124.700 van de DURA voor de inrichting van het Smidsbelt. Wethouder H.J. Westerik kon Van der Harst gerust stellen door te wijzen op de aanbiedingsbrief van het college waarin als taakstelling staat dat voor het oude gemeente huis beslist niet meer dan 225 dui zend gulden zal worden uitgege ven, Ook de door CDA-er H.J. Dul geopperde mogelijkheid het oude gemeentehuis (met instandhou- De toekomst visie van Ge meentewerken, naar een ont werp van Greet Bierema. ding van de buitenkant) te verko pen wanneer de exploitatie niet haalbaar zou zijn, dreef de PVDA in de richting van het collegestand punt. Specificatie M.F. Spijker (WD) en H. Rustebiel (Gemeentebelang) bleven bij hun standpunt dat ze niet zomaar vier ton wilden uitgeven voor iets waar ze nauwelijks zicht op hadden. Zij misten een specificatie van de kos ten voor herinrichting en wilden die niet loskoppelen van de kosten van verbouw van het oude gemeen tehuis. Pas in de begrotingsverga dering van 15 december geven zij hun defmiteve mening. Wethouder Westerik toonde zich aanvankelijk teleurgesteld door de opstelling van de oppositie en wees nog eens op de tijdsdruk die hier door ontstaat. „Het gaat hier niet zomaar om iets leuks, waarvoor geld over de balk wordt gesmeten. Nee, wij hebben de intentie het ge bied rondom het nieuwe gemeente huis in zijn totaliteit aan te pakken en er een voetgangersvriendelijk gebied van te maken. Dat willen we in één keer goed afwerken. Natuur lijk kost dat geld, maar als je ziet hoe positief het hele gebied zich de laatste jaren heeft ontwikkeld, dan vind ik dat de moeite waard. Om wonenden en middenstand waren erg enthousiast". Om de herinrichting nog voor de opening van het nieuwe gemeente huis (eind april) rond te krijgen, moet de raad het gevraagde krediet voor de werkzaamheden in de ver gadering van 22 december goed keuren. B en W van Holten heeft het stand punt van de commissie Sociaal Cultureel Werk overgenomen dat de Kerstmarkt van de Stichting voor Sociaal Cultureel Werk slechts in aanmerking komt voor 500 gulden startsubsidie. Daarmee wordt volgens wethouder W. Dal- huisen de richtlijn gevolgd die ook voor sportverenigingen geldt: bij nieuwe activiteiten niet meteen subsidiëren maar een bijdrage ge ven in de startkosten. „De intentie is goed" vindt Dal- huisen, „maar die moeten ze wel binnen hun eigen begroting kun nen verwezenlijken". Waarop bur gemeester Van Rappard aanvult: „De Stichting wil altijd zo graag zelfstandig opereren, dan moet dat ook voor de financiën gelden". De leerlingen van de basisschool in Dijkerhoek zijn de afgelopen weken op pad geweest met kalen ders voor Pro Juventute. Het resul taat mag er zijn want er werden maar liest 125 van die Oranjeka lenders verkocht. De verenigingen Pro Juventute Jeugd en Gezin en Welzijn Jonge ren werken voor kinderen en jonge ren onder het motto: Geef de Jeugd een Kans. Ze bieden hulp aan ad viesbureaus op vrijwillige basis of via de gezinsvoogdij. De kalender actie biedt ze daarbij veel financië le steun. In Den Haag slaagde afgelopen week Bertha Stegeman van kapsa lon Elegant voor het volledige di ploma Schoonheidsspecialiste. Afgelopen zondag werd in boeren- kledij geblazen. Nu het winterseizoen weer is aan gebroken klinkt in Holten weer de klaaglijke roep van de midwinter hoorn. Evenals vorig jaar zorgen enkele enthousiaste Holtense bla zers tussen de eerste Adventszon dag en Driekoningen 6 januari) voor dit aloude Twentse volksge bruik. Elke dinsdagavond van ze ven tot half acht 's avonds bij 't Vletgoor en zondags van elf tot half twaalf 's morgens op de Holterberg weerklinken de tonen van de mid winterhoorn. In Holten is G.H. Efftink de grote animator. Hij verzamelt ieder jaar weer een groep enthousiatelingen rond om zich heen die de midwin terhoorn-traditie in Holten hoog houden. Dit jaar is dat een vast ploegje van drie waarvan naast Efftink zelf Jan Veldhuis en Douwe van Diepen deel uitmaken. Van de twaalf blazers die aanvankelijk hun partij meebliezen zijn er niet zoveel overgebleven. Als eerste re serve fungeert nu de heer J. Ros- man. De Holtense midwinterhoorn blazers trokken afgelopen zondag weer veel bekijks van de wande laars op de Holterberg. Overdag kleden zij zich in boerentenue, maar in het donker wordt die kle derdracht als overbodig be schouwd. Feit is dat het midwinterhoorn bla- zen steeds grotere bekendheid land waar de Holtense blazers re- krijgt. Niet alleen in Twente en de gelmatig demonstraties geven. Bij Achterhoek, maar ook elders in het die gelegenheden wordt ook ge toond hoe zo'n midwinterhoorn nu eigenlijk gebouwd wordt. Een val apart.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1