„Kerstmarkt kan een groot evenement worden voor de hele gemeenschap Marktkooplieden brengen leven in de brouwerij WEEK DEZE Sinterklaasgevoel bleef lang uit Sint Nikolaas vrijdag gast op warenmarkt Zilveren schaats voor Aaftink Krant met Kerstmis Bedankt Informatie sociale wetgeving DAT Zoals te verwachten viel, kwam heel Dijkerhoek naar de revue. Twee avojnden een volle bak in het Bonte paard. Ook tij dens de receptie op zaterdag middag, had het bestuur van DAT niet te klagen over gebrek aan belangstelling. Hoog be zoek werd gesignaleerd: een Heilige en een Prins. Sint langzamerhand «nlonigf op° Zu>arle Piet deeldc "c Holtcnse winkels presentjes Uit. nieu^v werd gewonnen. 17 Het duurde even voordat bij de Holtenaren het Sinterklaasgevoel wakker werd. Dat is de, voorlopige, conclusie van de Holtense midden stand bij het opmaken van de kas op dinsdagavond. „De grote drukte moet nog komen', vertelde me vrouw Nijkamp, terwijl ze rustig in de zaak een kopje koffie zat te drin ken. Met uitzondering van speel goed Van de Maat, waar het gezel lig druk was in de winkel, konden de zakenmensen de drukte gemak kelijk af. Zes koopavonden op een rij, zo blijkt uit de omvraag, is ook wat teveel van het goede. „Er zullen collega's zijn, die de koopavonden allemaal nodig heb ben, maar de meesten waren tevre den geweest met vier koop von den, direct voor Sinterklaas", luid de het algemene antwoord. Nog tot en met vanavond zijn de winkels tot negen uur open. Morgen (vrij dag) sluiten de winkels om vijf uur. In verband met de komende feest dagen zal het Holtens Nieuwsblad dit jaar voor het laatst verschijnen op woensdag 24 december. Copy en advertenties dienen maan dag 22 december vóór twaalf uur 's middags ingeleverd te worden. In het nieuwe jaar verschijnt het Holtens Nieuwsblad voor het eerst op donderdag 8 januari. Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Zwartepad 1 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. F rederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Een dichtrijke Sint heeft het dit keer op papier gezet en ook bij de andere zaalsporters, de bad mintonners zette de Sint zich ij- ji verig aan het werk en leverde het verslag in rijm af. Doos Uithetfoto-archicfvandeOud- j heidkamer Hoolt'n dit keer een I foto van een hoogtepunt in de j historie van de firma Wansink. De oude heer Drirk Wansink j wist er nog veel bij te vertellen. De Bazarcommissie van de Holten- se Muziekvereniging bedankt hier bij de zakenmensen en onderne mers van Holten voor de bijdrage in welke vorm dan ook geleverd aan de bazar. De bazarcommissie H.M.V. B. Oeneman In de afgelopen dagen heeft de Eer ste kamer het nieuwe stelsel sociale zekerheid aangenomen. Aan het stelsel kleven naar het oordeel van het CNV vele schóonheidsfouten, veroorzaakt door de overhaaste in voering van de wettelijke bepalin gen. Deze schoonheidsfouten kun nen voor individuele personen heel hard aankomen. Daarom organi seert de provinciale werkgroep An ders Aktieven van het CNV-Over- ijssel op maandag 8 december van 09.00 tot 12.00 uur een telefonische informatie-ochtend voor uitke ringsgerechtigden op telefoonnum mer 05720-5 80 99. Het is de bedoeling dat vervolgens deze knelputen worden doorgege ven aan het landelijk CNV. dat de ontvangen problematiek verder zal behandelen in de daarvoor bestem de organen. Op deze bijeenkomst wordt infor matie over de eigen, individuele situatie gegeven, en worden knel punten in de wetgeving verzameld. Medewerkers en vrijwilli gers van de Stichting voor Sociaal en Cultureel werk hebben met verbazing, maar vooral met teleurstel ling gereageerd op de voor stellen die de commissie So- CuWe vorig week dinsdag heeft gedaan met betrek king tot de twee nieuwe ac tiviteiten die de mensen aan de Tuinstraat zojuist heb ben opgestart of voorne mens zijn op te starten. Zo werd er door de commissiel- den voorgesteld de nieuwe curus Onder Schooltijd geen subsidie te verlenen terwijl de Creatieve Kerst markt slechts kan rekenen op een bijdrage van vijfhon derd gulden. "Gezien het enthousiasme van de cursisten en de telefoontjes van mensen uit het dorp, hadden wij de plannen al uitgewerkt voor nog eens een serie van vier of vijf och tenden „Onder Schooltijd". Dat kunnen we nu dus wel vergeten. Ik zou echt niet weten waar ik het geld vandaan moet halen en dat zelfde geldt ook voor de Creatieve Kerstmarkt" is de eerste reactie van een teleurgestelde Herman Kampman. Als je de uitlatingen van sommi ge commissieleden lees, dan krijg je het idee of ik het allemaal voor mezelf doe in plaats voor de ge meenschap. Achteraf denk ik. dat ik beter spreekrecht had kunnen aanvragen, om onze aanvragen persoonlijk te komen uitleggen. Neem nu alleen die Kerstmarkt. Dit jaar willen we op een beschei den schaal beginnen, maar uitein delijk moet dat een Kerstgebeuren worden, waaraan de hele gemeen schap kan deelnemen, maar dat ook veel toeristen naar het dorp brengt. Ik denk aan een Kerstten toonstelling in het gemeentehuis en muziek van HMV of andere ama teurmusici uit het dorp in de grote hal en kramen op de Smidsbelt en - en ik neem aan dat wij daar dan nog zitten - allerlei knutselactiviteiten, films en dergelijke in de Tuinstraat. Samen met een aantal vrijwilligers hadden wij al een heel draaiboek uitgewerkt, waar iedereen enthou siast over was; wij zagen dat al helemaal zitten". Kampman vervolgt: „in Nijverdal en andere plaatsen is ook zo'n markt en vergeet dè Duitse steden niet, daar gaan ze straks met bus sen vol" weer naar toe, geven een hoop geld uit terwijl wij dat ook kunnen organiseren, alleen moet eens de eerste keer zijn. Daarom moet de opzet van zo'n eerste keer ook goed zijn, anders komt er vol gend jaar geen mens. Toegegeven, dat kost geld, maar zoals men nu heeft beslist, is gewoon klein ge dacht. Natuurlijk kan ik wel voor een koopje een pak voor een Kerst man op de kop tikken, dat is ge woonweg een kwestie van een de ken omgooien. Wij hebben gekozen voor een mooie Kerstman en dat kost geld. Als een van de commis sieleden het pak ergens anders goedkoper kan krijgen, houd ik me aanbevolen. Veel van de kosten zijn ook eenmalig, zoals de verlichting voor de kerstboom binnen en bui ten en de mallen voor de kerstfigu ren. De Stichting heeft op dat ge bied niets in huis en om elk jaar op nieuw te gaan leuren wie dit jaar zijn verlichting en kerstversiering wil uitlenen, is toch ondoenlijk". „Ik hoop echt dat we de creatieve Kerstmarkt van de grond kunnen tillen. Lukt dat niet, dan kunnen we het de volgende jaren ook wel vergeten. Wellicht is de midden stand bereid een steentje bij te dra gen of heeft men nog wat geld zitten in het potje Holten Promotion. Het zou doodzonde zijn als we in Holten een goed opgezette activiteit gaan mislopen, alleen omdat het afstuit op een paar honderd gulden". Een gezellige sfeer met marktkramen, lichtjes op het plein en veel ac tiviteiten voor de gehele ge meenschap, zo moet. de Crea tieve Kerst markt worden. (ADVERTENTIE) In verband met de kerstdagen zal het Holtens Nieuwsblad verschijnen op woensdag 24 december Advertenties voor deze uitgave dienen uiterlijk maandag 22 december 10.00 uur in ons bezit te zijn. In week 1 zal het Holtens Nieuwsblad niet verschijnen. Wij wensen u prettige feestdagen. Advertentie-afdeling Holtens Nieuwsblad Het is nog een paar maan den wat behelpen op vrij dagmiddag op warenmarkt op de Smidsbelt, vooral voor de marktkooplui die vlak naast de ijzeren bouw- hekken. die rond het in aan bouw zijnde gemeentehuis zijn geplaatst, hun vaste stek hebben. Het buiten werkzaamheden aan het nieuwe gemeentehuis zijn op een oor na gevild. Het ge bouw is glasdicht en als op 15 december de gemeente raad tijdens de begrotings behandeling een beslissing heeft genomen over de her inrichting en bestrating van de Smidsbelt, om het plein tot het kloppend hart van Holten te maken met de wa renmarkt als trekpleister op vrijdag. Met een nieuw Smidsbelt in het vooruitzicht willen de marktkoop lieden op de nieuwe situatie inspe len en op geregelde tijden activitei ten ontwikkelen die het marktbe zoek nog aantrekkelijker moet maken. Eerste activiteit is de komst van Sint Nicolaas aanstaan de vrijdag (morgen) op de markt. Vanaf half drie is de Sint op de markt. Hij komt op zijn verjaardag niet met lege handen maar deelt aan alle kinderen een zakje snoep goed uit. Sint heeft hiervoor de hulp ingeroe pen van de onlangs opgerichte marktcommissie (niet te verwarren met de gemeentelijke marktcom missie, die bestaat uit vertegen woordigers van de marktkooplie den die een vaste standplaats heb ben op de Holtense markt. G. Huis man, E. Schepers, L. de Bruine en A. Hilverink, alle vier al jaren be kende gezichten op de markt, heb ben de taak op zich genomen het bestuur van de commissie te vor men. „Aanvankelijk zag het er even somber uit toen in de 'wandelgan gen' van het gemeentehuis werd gefluisterd dat er voor de markt geen plaats meer zou zijn op de Smidsbelt en er gezocht werd naar een alternatief in Kerkstraat of Kolweg, maar gelukkig hebben we nu de verzekering gekregen dat de markt een vaste plaats krijgt op de De marktcom missie zit vol plannen om het marktbezoek aantrekkelij ker te maken. Smidsbelt", aldus Gerard Huis man. „Gelukkig wel, want niemand van ons heeft er zin in om naar een andere plek te gaan. De proefop stelling op de Kolweg was een mis lukking. Nee, wij hebben het hier prima naar ons zin. Daarom willen we ook wat meer leven in de brou werij brengen. De publieke belang stelling voor de vrijdagmarkt is goed, maar het kan altijd nog beter. Vooral willen we wat klanten van buiten Holten trekken en in de zo mermaanden voor de vakantiegas ten wat te bieden hebben. Voor de opening van het nieuwe gemeente huis, hebben wij ook alle plannen ontwikkeld, want als naaste buren zijn wij natuurlijk wel verplicht om goed voor de dag te komen". Momenteel staan er wekelijks 28 kramen. Na het gereed komen van de Smidsbelt zal dit aantal aange vuld worden tot 33 kramen. Daar mee is de markt 'vol'. Door het gemeentebestuur wordt bij aan vraag voor een standplaats steeds zorgvuldig gekeken naar het aan bod om een zo groot mogelijke va riatie in de verschillende branches te krijgen. De markt in zijn huidige vorm be staat in Holten nog niet zo lang. Pas sinds een jaar of vijf is de markt een wekelijks gebeuren. Voordien was er in Holten een warenmarkt in de maanden van april tot en met oktober die gehouden werd in de Kerkstraat. Na het gereedkomen van de Smidsbelt werd een enquete gehouden onder de marktkooplie den die aantoonde dat een markt, alle jaargetijden door, veel aanhan gers vond. „Natuurlijk waren er ook wel tegenstemmers, die hebben wij nu ook, maar de meesten was voor. Dat is ook we logisch, want watje in een paar maanden aan klandizie had opgebouwd, werd in de winter maanden weer afgebroken en dan kon je in het voorjaar weer opnieuw beginnen" verklaren de leden van de marktcommissie. Sociaal aspect Hoewel handel drijven natuurlijk het belangrijkste blijft voor de marktkooplui, komt het sociale as pect van de markt steeds meer tot uiting. „Het vrijblijvend rondlopen tussen de kramen, kijken en verge lijken zonder koopdwang, hier en daar eens een praatje maken en mensen ontmoeten, dat is de char me van de markt. Dat aspect willen wij als commissie onderstrepen met activiteiten. Dat kost geld, dat we zelf willen opbrengen maar ook op de markt gaat de kost voor de baat uit. Daarom is het fijn te weten dat op een enkeling na, alle mark- tmensen zich aangesloten hebben bij onze commissie". Op de in Raai te gehouden ver gadering van het gewest Over ijssel van de Koninklijke Neder landse Schaatsenrijders Bond (KNSB) is de heer G. J. Aaftink. Larenseweg 76 gehuldigd en on derscheiden met de Zilveren Schaats. Aaftink die in 1946 werd geko zen als bestuurslid van de IJs vereniging „De Noordpool" nam sindsdien het secretariaat waar en is sinds 1972 tevens penning meester van de club die hij 40 jaar op voortreffelijke wijze heeft gediend, niet alleen als be- stuurslid maar ook als beheer- der van het clubgebouw aan de Dorperdijk. In de op vrijdag 12 december in café-rest. Vosman te houden i, jaarlijkse ledenvergadering zal van de jubilaris afscheid worden genomen. Holtens Nieuwsblad Donderdag 4 december 1986 - 39e jaargang - nr. 49 Abonnementsprijs f 36.30 Losse nummers f 0.85 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B V in samenwerking met de stichting ,tfoltens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-842 842 Redactrice

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1