Even iets anders doen dan de was sorteren Heel Dijkerlioek op de been voor 25 jaar DAT Holtens Nieuwsblad, Holtense jeugd met de Sint op de kiek Üvfr Schrijven voor AI in de bibliotheek Vrijdag 28 en zaterdag 29 november in Bonte Paard: Bezinnings bijeenkomst CDA uontvangt een fraaie BON Bij intocht zaterdag 22 november: Clubs houden gezamenlijke klaverj asavond Opbrengst collecte Werkloosheid onder vrouwen stijgt flink Primitief leven in de Schure Holtens Nieuwsblad Donderdag 20 november 1986 - 39e jaargang - nr. 47 /Abonnementsprijs f36,30 Losse nummers f 0,85 Gedrukte oplage 3075 De Schure de verbouwing van jongerenso- ciëteit De Schure begint al aar dig vorm aan te nemen. Bij niet al te veel tegenslag kan men het jaar 1987 een nieuwe start maken in het hernieuwde pand. Vandaag in het Holtens Nieuwsblad een kijkje achter de schermen. Nog meer nieuws van het jonge- renfront was zaterdagavond te zien en te horen in de video band die door het serviceburo Salland was gemaakt over het jongerenbeleid in Holten. Dat was er niet, was men tot de con clusie gekomen. B en w van Holten denken daar wat genu anceerder over. Sport De allerlaatste autocross werd afgelopen zaterdag gehouden op het terrein aan de Beuse- berg. Woningbouw maakt ver der crossen onmogelijk. Ge meentelijke grond is niet be schikbaar, dus moet de MAC op zoek naar een ander terrein. Een aantal supporters van Hol ten mocht in Langeveen de wedstrijd buiten de poort van het sportveld bekijken. Oor zaak: de Holtenaren wilden geen afstand doen van hun lijf drank, die zij in kratten met zich meevoerden. Ook hier dus? Voor de nieuwe 'Onder Schooltijd' activiteit van de stichting Sociaal en Cultureel Werk, die dinsdag 18 november van start is gegaan be stond eer verheugend grote belang stelling. Tien moeders kwamen, na dat zij de kinderen naar school had den gebracht naar het gebouw Tuinstraat om van Herman Kamp man de eerste beginselen van het klussen in huis te leren. Aan de hand van voorbeelden werd ge toond hoe men een nieuw leertje in een kraan zet en een stekker repa reert. Later op de ochtend mochten de dames zelf aan het werk om het geleerde in praktijk te brengen. Na afloop kregen zij het bijbehorende werkschrift mee. De dames waren reuze enthou siast over deze mogelijkheid om onder schooltijd even iets anders te doen dan afstoffen en de was sorte ren en zijn dan ook vast besloten om de volgende dinsdagmorgens aanwezig te zijn. Ook aan moeders met peuters is gedacht, want in de persoon van Dianne Bosschert een peuteroppas aanwezig. Hoewel het de bedoeling is, dat de ouders (want vaders zijn evenzeer welkom) zich inschrijven voor alle vijf ochtenden, kunnen 'spijtoptan ten' altijd nog even bellen met de Stichting Socuwe (tel. 6 27 55) of er voor de volgende bijeenkomsten nog plaats is. Volgende week dinsdag 25 novem ber komt huidverzorgingsconsu- lente Ingrid Mossink-Van der Meer voorlichting geven over huidver zorging en make-up. Voorkoming misdrijven staat voor 2 december op het programma. De wachtmees ters eerste klas Anton Beuwer en Henny van der Keuken komen dan praten over maatregelen om mis drijven te voorkomen. 'De dag van een dief, is de titel van een film die zijn dan zullen vertonen. Dinsdag 9 december gaan de ou ders aan het werk met groen, kaar sen, lint en papier om alvast te wennen aan het kerst-idee. Jenny van Ulzen geeft dan tips over het maken van Kertststukjes, deur- en tafeldecoraties, menu- en kerst- Voordat het klussen in 'Onder ouders kunnen dan nieuwe ideeën Schooltijd' begon werd het werk- °Pdoen voor het bereiden van de schrift doorgenomen. feestmaaltijd. Indien de belangstelling groot kaarten. Op de laatste dinsdag blijft, zal er vermoedelijk na de voor de kerstvakantie staat het Kerstvakantie een nieuwe serie feestmaal op het programma. De 'Onder schooltijd'gestart worden. Uitgeversmaatschappij Van der Loeff BV in samemverking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-842 842 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Zwartepad 1 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur InBathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Zoals wellicht bekend, houden di verse verenigingen in Holten in het winterseizoen regelmatig klaver- jasavonden. Op deze traditioneel goed bezochte avonden zijn meest al het merendeel van de aanwezi gen 'clubverwante' deelnemers. Op initiatief van Arie Ongena (bekend van o.a. het jaarlijkse straatvoet- baltoemooi) zal nu door een aantal verenigingen een gezamenlijke Kerst-klaverj asavond gehouden worden, die open staat voor alle klaverjasvrienden in Holten. Deel nemende clubs zijn: zw Blauw Wit, s.v. Holten, H.K.C. (Holtense Kla- veijasclub) en de Tennisvereniging Holten. Als speeidatum is gekozen vrijdag 19 december aanstaande. Gespeeld wordt in de kantine van Meermans kamp. S.v. Holten, die deze eerste keer gastheer is, zorgt voor gratis koffie en de bekende hartige hap. Het inleggeld bedraagt f. 5.- per persoon, terwijl de prijzen aange past zijn aan de komende feestda gen. Te winnen zijn rolades wild, gebak etc. Deelname staat dus open voor ie dere inwoner van Holten, met dien verstande dat men het klaverjas sen wel enigzins 'onder de knie' moet hebben. Opgave dient vooraf te geschieden bij een van de volgende contactper sonen: D. Beldman,(Blauw Wit) tel. 6 33 48, A. Ongena, (sv Holten) tel. 6 37 90, H. Kappert, (H.K.C.) tel. 6 36 78, Mevr. Arendse, (tennis) tel. 6 25 13. De organisatie rekent op een 'volle bak' zodat deze onspannings- avond voor herhaling vatbaar is en een traditie kan worden. „Heel Dijkerhoek op de been, voor de revue nummer één", was de pakkende slo gan, die daadwerlijk heel Dijkerhoek naar de feest tent deed Stromen, nu al weer heel wat jaren geleden. Hoeveel revue's de Dijker- hoekse Toneelvereniging DAT ai weer op de planken heeft gebracht, is niet pre cies bekend. Wel weet men in Dijkerhoek heel precies dat het deze maand, op 17 november om precies te zijn. 25 jaar geleden is dat DAT werd opgericht. Het heuge lijk feit wordt gevierd met een opvoering van de jubi leumrevue op vrijdag 28 no vember en zaterdag 29 no vember en een receptie op zaterdagmiddag 29 novem ber tussen half drie en vijf uur. Plaats van handeling uiteraard het Bonte Paard. Hoewel geen paspoort wordt ge- vraagd, is het bijna vanzelfspre kend dat DAT bestaat uit echte Dijkerhoekers, niet dat ze wat te gen Holtenaren hebben, in tegen deel, maar door de jaren heeft DAT het Dijkerhoekse karakter weten te behouden. „Wij zijn niet alleen een toneelvereniging maar ook een vriendenclub, die ook buiten de to neelvereniging om veel met elkaar optrekt", aldus het bestuur, dat te genwoordig bestaat uit Dirk Lug- genhorst, J. Pinkert, Hans Steu nenberg, J. Meijerman en Jannie te Wolthuis. „Wij houden ook nooit een ledenwerfactie. Dat is ook niet nodig. Als we nieuwe leden nodig hebben, dan komen die vanzelf'. Voor dat DAT haar reputatie ves tigde met revue's die uit munten door originaliteit en bovenal kwali teit, in tekst en toneeluitvoering, kwam DAT regelmatig op de plan ken met een toneelstuk. Het be zwaar was, dat slechts een klein gedeelte van de leden hieraan mee kon werken, en zo werd het idee geboren om een revue op te zetten aan de vooravond van de Dijker- hoekse school- en volksfeesten. Het sloeg in als een bom. Inderdaad was heel Dijkerhoek op de been. „We hadden eigenlijk helemaal geen idee hoe je zo'n revue nu in el kaar moest steken, weet Johan zwart opschrijfboekje bij zich heeft, waarin hij alle invallen noteert, die hij later in zijn conferences ver werkt. Volgende week zaterdag kan men er weer van genieten. Veel nieuw tjes van het gemeenteffont, aange dragen door de Dijkerhoekse raadsleden zullen op de valreep nog wel in de conferences en sket ches verwerkt zijn. Verder een aan tal 'gouwe ouwe', uit de vorige re vue en dat alles voor de vrienden prijs van één gulden per persoon. Hee Amnesty International houdt op vrijdag 21 november, een schrijf- middag- en avond in de openbare bibliotheek aan de Rörinkstraat 3. De bibliotheek is geopend van 14.00-17.30 en van 18.30-20.00 uur. Het is een actie voor de 'vergeten gevangengen'. Er hoeven geen brie ven geschreven worden, maar men kan aan deze actie deelnemen door het invullen van voorgedrukte kaarten die aan de regeringen van de betrokken landen worden toege stuurd. Amnesty International werd in 1961 opgericht na publikatie van een artikel in de Engelse krant The Observer onder de kop The forgot ten prisoners (de vergeten gevange nen). Sindsdien zijn vele duizenden gewetensgevangenen geadopteerd door Amnesty groepen, waarvan er inmidels vele zijn vrijgelaten, maar anderen na jaren van actie nog steeds gevangen zitten. In het jaar dat Amnesty Internatio nal 25 jaar bestaat, is het een goed moment om weer eens de schijn werpers te richten op de vergeten gevangenen. De Holtense Werk groep wil haar bijdrage leveren door de Holtense bevolking op te Dijkerhoek op de been voor roepen vooral toch aan deze actie revue nummer één was de titel van deel te nemen en op vrijdag aan- de eerste revue die door DAT op de planken werd gebracht. staande in de bibliotheek kaarten te komen schrijven voor mensen wiens lot in één woord verschrikke lijk is. Tijdens de schrijfmiddag/a- vond is materiaal voorhanden en te koop, dat een indruk geeft van het wereldomvattende werk van Am nesty International. De bezinningsgroep van hetCDA Overijssel gaat weer van start met een aantal bijeenkomsten voor het seizoen 1986/1987 waarvan de eer ste zal worden gehouden op don derdag 27 november om 19.45 uur in „De Kandelaar", Stationsstraat. Het onderwerp van gesprek is deze avond „huwelijkse en niet huwe lijkse samenlevingsverbanden". Gespreksleidster is mevr. Truus Bot-van Gijzen, voorzitter van de commissie die het rapport „1+1" samenstelde. Het is de bedoeling dat o.a. ook vanuit de kerk en sa menleving evenals door parlemen tariërs aan de discussie zal worden deelgenomen. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 Nikkels te vertellen. „De tekst Voorverkoop is er niet; wie het kochten we van een bureau en we eerst komt, het eerst maalt. En dat hadden wel elf zingende zusjes in de net vol wordt in het Bonte Paard, revue". Al doende leerde men en er daar twijfelt niemand in Dijker- werd steeds meer op eigen compas hoek aan. gevaren. De gekochtte tekst werd vervangen door eigen teksten en ook de organisatie begon steeds beter op elkaar in te spelen. „Dat is ook het leuke van DAT, we kunnen allemaal ons steentje bijdragen. Zelfs mensen die met geen stok het De opbrengst van de collecte 'Geef toneel op te krijgen zijn, zoals bij- ,s voor diabetes, die onl in voorbeeld onze technische man Ab Hr.u.n ir, Nekkers voelen zich thuis hii DAT Holten werd gehouden, heeft een Nekkers voelen zich thuis bij DAT. bcdrag opgeleverd van f. 2799.95. Zonder die mensen zou de revue ook niet kunnen draaien". Sinds enige jaren beschikt DAT over een 'supervisor', in goed Ne- derlands een regelaar, Bert Aaftink ponds die uiteindelijk aan alle touwtjes trekt. „We hebben de revue in groe pen opgedeeld, die onafhankelijk van elkaar repeteren. Dat werkt uitstekend, omdat iedereen in kor te tijd zijn tekst kan doorwerken, zonder te moeten wachten op ande ren. Pas aan het eind komen alle groepen weer samen, en wordt het uiteindelijke draaiboek opgesteld. Daardoor komt tijdoverschrijding ook bijna niet voor" zegt Aaftink. De ideeën komen meestal van de vaste kern. „Soms komen de eerste ideeën al weer bij ons boven als we napraten over de laatste revue, en van het een komt dan het ander." Een ander staaltje van betrokken heid levert Bertus Veneklaas, een van de drie leden van het eerste uur. Van hem is bekend, dat hij tijdens het werken op het land en op de trekker steeds een klein Het geld is bestemd voor weten schappelijk onderzoek op het ge bied van suikerziekte. Het bestuur van het Diabetes Nederland wil graag alle ge vers hartelijk bedanken. Wie geen collectant heeft gezien en toch de actie wil steunen, kan een bijdrage overmaken op girorekening 5766 van het DFN te Amersfoort. De werkloosheid in de gemeente Holten is in de maand oktober toe genomen. Eind oktober stonden 194 Holtenaren als werkzoekende ingeschreven bij het GAB. 111 mannen en 83 vrouwen, tegenover 180 personen, 107 mannen en 73 vrouwen, eind september. Eind ok tober 1985 waren in Holten 146 mannen en 79 vrouwen zonder werk. Nog een paar nachtjes sla pen, en dan komt Sinter klaas aan in Holten. De Goedheiligman en zijn Pie ten arriveren zaterdag 22 november omstreeks een uur bij de gemeentegrens, waarna zij, voorafgegaan door de Holtense Muziek vereniging per koets rich ting Dorpsstraat rijden. Om half twee 's middags zal de Sint zijn opwachting maken bij het gemeentebestuur. Wellicht heeft hij uit het ver re Spanje alvast een cadeau meegebracht voor het nieu we gemeentehuis. Na de officiële ontvangst rijdt de Sint naar gebouw Irene. Vanaf half drie mogen alle Holtense kinde ren, mits onder hegeleiding - en daar is de Sint bijzonder streng in - gratis met Sint of Piet op de foto. Natuurlijk vergeet Sinterklaas de kinderen in Dijkerhoek niet, al zal door het drukke programma de rondrit door Dijkerhoek dit jaar komen te vervallen. De Sint en zijn gevolg gaan om half vijf recht streeks naar Het Bonte Paard al waar alle Dijkerhoekse kinderen uitgenodigd zijn, eveneens onder geleide, om samen met hem of zijn knecht op de foto te gaan. De foto's die gemaakt worden in lot. De actieperiode loopt tot en Holten zijn gratis af te halen bij foto Ten Velde, die in Dijkerhoek bij foto Henk Mulder. De Holtense Handelsvereniging helpt ook dit jaar Sinterklaas een handje met een grote Sint Nikolaas actie met in totaal tienduizend gul den aan prijzen. Bij elk tienje aan aankopen bij een van de Holtense middenstanders ontvangt men een met vrijdag 5 december. Vrijdag 28 november en maandag 1 t/m don derdag 4 december zijn de winkels open tot 21.00 uur. Zwarte Piet zal dan in het dorp rondgaan met ver rassingen voor het winkelend pu bliek. De trekking en prijsuitrei king van de actie is op maandag 8 december in zaal Vosman. Elk van ons mensen zal wel eens met verlangen denken aan het on gecompliceerde leven zoals dat in het verre verleden moet hebben plaatsgehad. Toen je nog zonder verbod op muren kon schilderen en tekenen. En iedereen rondliep in dierenvellen of jute lappen. Toen het toilet nog niet bestond en men gewoon buiten op straat de behoef te moest doen. Zaterda'g 22 november is er in js. de Schure de mogelijk op eigen wijze je uit te leven op primitieve wijze. Misschien kun je je wel voortbewe gen via lianen of ga je met anderen een holengrot bouwen. En als er mensen zijn die thuis in het bezit men- De kans bestaat alleen datje zijn van prehistorische wezens (die- de avond zelf in aanraking met ren mag, maar moeder, broer, zus of knotsen komt en dat je zeer primi- schoonvader is ook goed) kom dan ^ef weer naar buis gaat. i met z'n allen naar de Schure en leef je uit Ook als je van alle bovenstaande dingen zegt, wat een onzin, laatje dan niet weerhouden toch te ko-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1