Holten in de rij voor de speelgoed-bazar Mannenkoor al tien jaar muzikaal visitekaartje 't Had slechter gekund Holtens Inspannende week leerlingen De Marke WEEK DEZE Vrijdag 21 november jubileumconcert in Kandelaar College van b en w presenteert begroting: Statenlid K. H. Vos voor CDA Spelletjes in De Schure U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Tijdelijke vervanging predikant Puzzelrit Oudheidkamer vertoont een unieke firn Holtens Nieuwsblad Donderdag 13 november 1986 - 39e jaargang - nr. 46 ^Abonnementsprijs f 36,30 Losse nummers f 0,85 Gedrukte oplage 3075 Oberman Dat Holten op regelmatige tij den een kerkhistoricus van we reldformaat herbergt, was voor de hervormde broeders en zus ters geen geheim. Op gezette tij den neemt professor H.A. Ober man tijdens zijn vakanties in Holten de honneurs waar op de kansel van de Hervormde kerk. Vorige week liet hij voor een aandachtig gehoor zijn licht schijnen over de verschillen en overeenkomsten van de her vormde en gereformeerde kerk in Holten. Het Holtens Nieuws blad was er bij en sprak na af loop met prof Oberman. Bazar Uitgaande dat een halve liter erwtensoep voldoende is voor een normale eter, dan hebben ruim achthonderd Holtenaren in de afgelopen week kunnen ge nieten van de voortreffelijke erwtensoep van Diessenplas. Geschat werd dat meer dan 400 liter soep over de toonbak ging bij de drukbezochte bazar het recordbedrag' van veertiendui- dend gulden opleverde. En wat te denken van de meer dan 5000 oliebollen die als de bekende warme broodjes werden ver kocht. Sport De duiven mogen genieten van een welverdiende rust, na een druk vliegseizoen. Zaterdag avond werden in het eigen club huis hun baasjes gehuldigd voor de behaalde resultaten. En om de voetballiefhebbers niet te vergeten: Holten won -eindelijk - de eerste wedstrijd en Blauw Wit beleefde een drama een twee afleveringen met verlies als resultaat. In de op dinsdagavond in gebouw „Irene" te houden ledenvergade ring van de afd. Holten CDA zal de heer K. H. Vos (lid Prov. Staten) te Deventer spreken over het onder werp Aktuele politieke zaken in de provincie". Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. In deze vergadering zal voor de pauze o.a. de stemming plaatsheb ben voor de kandidatenlijst Pro vinciale Staten in februari a.s. en zal door de raadsfractie korte infor matie worden gegeven op de ont wikkelingen op gemeentelijk ter rein. In j.s. De Schure wordt zaterdag avond een spelletjesavond gehou den. Hiervoor wordt een parcours uitgezet met verschillende behen- digheidsspélen, en daarnaast enke le denkspelletjes zoals dammen en schaken. De aanvang van het ge heel is 20.30 uur. De speelgoed-bazar die vorige week woensdag werd georgani seerd door de dames van de peuter speelzaal Dijkerhoek in het voor malige Wedda-pand aan de Dorps straat is een geweldig succes ge worden. Al om half negen meldden de eerste klanten zich, terwijl de bazar eerst om tien uur de deuren opende. Voor de klok van tien uur had zich dan ook al een lange rij wachtenden verzameld op het smalle trottoir. Binnen bleek een zeer uitgebreide verzameling speelgoed van voor treffelijke kwaliteit te zijn bijeenge bracht die gretig aftrek vond. Heel bijzonder was de collectie van veer tig poppen die door een inwoonster ut Holten was ingebracht. Elke pop was met veel liefde en zorg aange kleed met zelf gemaakte kleertjes van uitstekende kwaliteit. Het meeste speelgoed ging vlot van de hand, behalve de grote puzzels, daar bleek niet zoveel belangstel ling voor te zijn. Als experiment was dit jaar ook een middag openstelling, speciaal voor Holtense kinderen, die het 'geloof al hebben afgezworen. Dat bleek nog even wennen, want de belang stelling was niet overweldigend; ook het aanbod van speelgoed was door de overweldigende belang stelling 's morgens wat te mager om aantrekkelijk te zijn voor de kopende jeugd. Wellicht zal er vol gendjaar wat meer publiciteit, spe ciaal op de jeugd gericht, moeten komen en wordt er gedacht aan een aparte hoek met speelgoed, dat voor en door de jeugd bijeen wordt ment vorig jaar was opgezet, blijkt gebracht. in een enorme behoefte te voorzien Dat de initiatiefneemsters bijzon- en zal zeker volgend jaar een ver der tevreden zijn met het resultaat volg krijgen. Alle baten, na aftrek van deze tweede speelgoedbeurs, van kosten en dergelijke, komen spreekt van zelf. Wat als een expert- ten goede aan de peuterspeelzaal in Een drukte van belang bij de twee de speelgoedbeurs. Dijkerhoek die met het geld nieuw spel- en speelmateriaal zal aan schaffen (lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!l!ll!lll!llllllillllllllllllllllllllllllllll!lllllll!ill!i!llll||||||||||||||lll!ll!lllllillllllllllllllllllillllllllllllllllllllllirillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin Uitgevers maatschappij Van der Loeff BV in samenwerking met de stichting Jioltens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kolling serf 4 7451XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-842 842 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Zwartepad 1 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Hollen opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur ln Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Het Holtens Mannenkoor zal op vrijdag 21 november a.s. een concert geven in de Kandelaar ter gelegenheid van het tienjarig bestaan. Naast het koor, dat speciaal voor dit jubileumconcert een geheel nieuw en gevarieerd repertoi re op het programma heeft genomen, zal het bekende trompet-duo, de gebroeders Brouwer, optreden. Medewer king wordt verder verleend door het jongenskoor van het Veluws College uit Apeldoorn, dat evenals het mannen koor onder leiding staat van dirigent Bert van Jaarsveld, Samen met het mannenkoor zal het enige nummers zin gen, Greet Woltjes, sopraan, Liesbeth Seppenwolde en Jo- landa Ter Harmsel, piano, Hennie Kruk-Aanstoot, orgel en een koperkwartet van de muzievereniging HMV, zullen eveneens hun muzikale medewerking aan dit jubileum concert verlenen. Holtenaren houden van zingen, dat bleek tien jaar geleden al toen de initiatiefnemers, Geert Heusink- veld en Gerrit. Beltman een aantal zanglustigen polsten om te komen tot een mannenzangkoor zonder kerkelijke binding. Direct meldden zich al veertig kandidaat-leden. Bert van Jaarsveld werd aange zocht het koor te leiden, een functie die hij kennelijk met veel plezier vervult want evenals de beide initi atiefnemers is ook Jaarsveld nog steeds van de partij bij het Holtens Mannenkoor. Het zelfde geldt voor niet minder dan 23 leden die even eens vanaf de oprichting lid zijn van het koor. Inmiddels heeft het koor vijftig le den, afkomstig uit alle lagen en leeftijdsgroepen van de Holtense samenleving. Gelukkig kan het koor regelmatig rekenen op nieuwe aanwas, zowel van jongeren als van zangers die van elders in Holten zijn komen wonen, wat niet weg neemt, dat nieuwe leden altijd van harte welkom zijn. Bekende klant Niet alleen in Holten heeft het man nenkoor in de afgelopen tien jaar een bekende klank opgebouwd, ook daar buiten zijn de zangers uit Holten graag geziene gasten op zangavonden. Vooral door hun op tredens in de verschillende zieken huizen en tehuizen rond de Kerst dagen zijn zij het zingend visite kaartje van Holten. Alleen vorig jaar al werden zo'n twaalf concer ten buiten Holten gegeven. Een speciaal plaatsje in de harten van de bari tonnen en bassen uit Holten heeft het Barthimëus-instituut. Het jubilerend Holtens Man nenkoor op vol le sterkte gefo tografeerd op het grasveld van 't Vletgoor. In het midden dirigent Bert van Jaarsveld. Volgende week vrijdag zijn zij te beluisteren in de Kandelaar. Vaak zijn zij met hun zang present tijdens de propaganda-avonden; zo ook komende zaterdag in Diepen- heim. Het programma van het jubileum concert op 21 novemnber bestaat voor de pauze uit geestelijke liede ren. Na de pauze worden een aantal bekende melodiën ten gehore ge bracht, sommigen in een geheel nieuwe bewerking, zoals Schnee- walzer -Schenkt man sich Rosen Lm Tirol - lm Prater blüh'n wieder die Baume en Ritters Abschied. Kaarten voor het concert zijn a f. 5.- verkrijgbaar bij: Sehuppert-mode, Dorpsstraat 31 en boekhandel Heu- sinkveld, Dorpsstraat 62. Donderdag 20 november houdt de Oudheidkamer Hoolt'n de eerste officiële begunstigever- gadering in de recreatiezaal van bejaardencentrum Dies senplas, aanvang 19.30 uur. Voor Diessenplas is gekozen om 'bfj de bron te beginnen'. Im mers veel van de bewoners kun nen de Oudheidkamer helpen gegevens en verhalen uit het verleden vast te leggen. Boven dien kunnen de bewoners op deze manier gemakkelijk de bij eenkomst bijwonen zonder dat zij de deur uit hoeven. Na een kort verslag over het functioneren van de Oudheid kamer, zal informatie gegeven worden over het inmiddels ge- startte veldnamen-onderzoek. Daarna zal een film gedraaid worden die de Oudheidkamer in bruikleen heeft gekregen van de plaatselijke VW. De film werd gemaakt in 1941, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog dus. Het is een prachtige film die verhaalt over het leven op de boerderij van toen en verder de uitgaansmogelijkheden in Hol ten laat zien, inclusief de de paardetaxi. Op de film is ook vast gelegd de overdracht van de stenen bank van de VW op de flanken van de Holterberg, met in de hoofdrol burgemees ter Van der Borch van Verwool- de en 'meester' P. Kenemans. Het is een unieke film die nog niet eerder in Holten in het openbaar vertoond is. Verder wordt er in de gang van Diessen plas een foto tentoonstelling ge houden van foto's uit oud Hol ten. De toegang is gratis, inclusie een kopje koffie. Begonnen wordt om half acht precies. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een j nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 750D VB Enschede I Naam: - Adres: Woonp'aats Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr. /mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 Het gemeentelijk 'ei' voor het komende jaar is gelegd. In een pagina grote adver tentie van de gemeente Hol ten in deze editie van het Holtens Nieuwsblad, wordt de bevolking uitgebreid ge ïnformeerd over de plannen voor het komende jaar. "Ik denk dat wij in onze opzet ge slaagd zijn, het voorzieningenpak ket op eenzelfde niveau te handha ven als de laatste jaren, al is de rek er nü wel uit", aldus burgemeester Van Rappard tijdens een toelich ting voor de pers. „We hebben de korting op het sociaal en cultureel werk, dat ons vanuit Den Haag is opgelegd, voor een groot deel op kunnen vangen uit eigen middelen. Dat we een deel van de verhoging van de Onroe rend Goed belasting bestemmen voor het sociaal en cultureel werk, vinden wij terecht. Een stukje soli dariteit van de bevolking is wel gerechtvaardigd. 'Toch kan ik me voorstellen dat er bij de mensen vragen zijn over be paalde uitgaven. Zo kan ik best begrijpen dat een vereniging, die gekort wordt op haar subsidie vraagtekens zet bij de uitgaven voor bijvoorbeeld het feest ter gele genheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis. Ik hoor het al zeggen: dat kan best een beetje minder en geef ons dan het geld maar voor de club. Men vergeet daarbij dat de bezuinigingen struc tureel zijn. Tenzij er een wonder gebeurt, zijn die bezuinigingen blij vend. Andere uitgaven, zoals het openingsfeest en bijvoorbeeld de herinrichting van de Smidsbelt zijn eenmalig". Alom tevredenheid dus bij het col lege? „Nee, beslist, niet. De bezuinigin gen tikken hard aan. De begroting is beslist niet zonder slag of stoot gereed gekomen. Daar is urenlang over vergaderd. Maar het had slechter gekund. We hebben de winkel in stand gehouden en wat nieuwe dingen op de rails gezet, terwijl de pijn voor de bevolking, zeker in vergelijking met andere gemeenten, beperkt is gebleven". Op Scholengemeenschap De Mar ke wordt alweer enige tijd uitge keken naar de jaarlijkse werk week die de leerlingen van 17 t/m 21 november naar Arnhem voert. Hoewel er tijdens die werkweken ook inderdaad flink gewerkt wordt, blijkt deze buitenschoolse activiteit toch altijd weer een groot succes. Dit keer staan er o.a. bezoeken aan een sociale werk plaats, een verpleegtehuis, een ge zinsvervangend tehuis en instel lingen als het gemeentehuis en het Paleis van Justitie op het pro gramma. In het programma is rekening ge houden met de verschillende be roepsrichtingen binnen de oplei ding. Zo gaan de leerlingen van de afdeling Kantoorpraktijk naar de brandweer, Van Gend Loos, be drijven waar de gegevensverwer king per computer plaats vindt en maken zij ook kennis met de nacht postverwerking bij de PTT. De afdeling Verkooppraktijk daar entegen neemt een kijkje achter de schermen van het grootwinkelbe drijf. Daar worden de inkoop en de organisatie van distributie en ver koop kritisch bekeken en wordt in zicht gegeven in de daarvoor beno digde opleidingen. De leerlingen van de afdeling Ver zorging richten zich meer op het restaurantbedrijf en het hotelwe zen, bedrijven en instellingen met een grootkeuken en de verwerking van bijv. meikprodukten. Zij bezoe ken ook instellingen op het gebied van de gezondheidszorg waarbij te denken valt aan bejaardenhuizen, verpleeginrichtingen en tehuizen voor lichamelijk of geestelijk ge handicapten. Dat ook de algemene ontwikkeling ruimschoots aan bod komt blijkt uit de bezoeken aan musea, kunste naars, een Jcrakersgroep, een foto graaf, een bureau voor seksuele voorlichting en de schouwburg. Het programma voor de avonden vermeldt discussiethema's over bijv, buitenlandse werknemers, werkloosheid en de toekomst. Ook daarvoor worden gesprekspartners uitgenodigd. Ds. A. Mol en diens echtgenote zullen als bijstand in het pastoraat, ter tijdelijke vervanging van ds. H. J. Ekker, hun werkzaamheden in De Haar, De Boschkamp en in het bejaardencentrum „Diessenplas" vanaf heden beginnen. In verband daarmee zal ds. Mol, emeritus predikant te Lochem, in de morgendienst a.s. zondag in de Hervormde kerk om 10.00 uur de voorganger zijn. De motor- en automobielclub „De Holterberg" organiseert zon dagmiddag (16 november) de ze vende en tevens laatste puzzelrit seizoen 1986. De rit van plm. 30 kilo meter is door de clubleden D. J. Schooien, H. Oolbekkink en M. Bjj- ma binnen de gemeentegrenzen uitgezet. Inschrijven is vanaf 13.00 uur mogelijk in clubhuis „De Bies- ter", Stationsstraat 10. De eerste deelnemer zal om half twee worden „weggevlagd". Het clubbestuur heeft ook deze keer weer een aantal mooie prijzen be schikbaar gesteld.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1