Holten geeft minder bloed dan voorheen Huwelij ksviering wordt feestelijke gebeurtenis Holtens Nieuwsblad, Politieagenten doen nu de autogordel om WEEK Première C.O.C van 5Bokken en Geiten DEZE Stichting op zoek naar gouden echtparen College niet op de knieën Bejaarden sociëteit U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Onderzoek drinkwater Jeugddienst/ dankdienst Boomavond Dltens Nieuwsblad Donderdag 30 oktober 1986 - 39e jaargang - nr. 44 (Abonnementsprijs f36,30 Losse nummers f 0,85 Gedrukte oplage 3075 Groen Het nieuwe gemeentehuls na dert zijn voltooing. Medio fe bruari zal hét gebouw zover ge reed zijn, dat met de afwerking kan worden begonnen. Tegelij kertijd zal de omgeving, zoals Smidsbelt en Kerkstraat wor den aangepakt. Ir. Greet Biere- ma van het Oversticht tekent voor die klus. Het dorpshuis blijft de gemoe deren bezig houden. Wel haar de Tuinstraat of toch naar de Lageweg: de politiek is er nog niet uit. Voor de Stichting Soci aal en Cultureel Werk Holten is de zaak zo klaar als een klontje: alleen de Tuinstraat komt in aanmerking. In een 'open brief geeft SoCuWe lucht aan haar verlangens Sport Het eerste elftal van s.v. Holten heeft het wedstrijdritme nog niet te pakken. Ook tegen Hera cles uit Almelo waren de pres taties weer- dunnetjes. Beter vergaat het de heren handbal lers van de s.v.. Zij leveren week aan week aardige presta ties. - Het college van b en w zal geen excuses aanbieden aan archi tect Beeftink. „Wij hebben naar ons beste weten correct gehan deld, en zien dus niet waarom wij voor architect Beeftink op de knieën zullen gaan", ver klaarde wethouder W Dalhui- sen dinsdagmorgen. Zoals wij vorige week reeds schreven, zal architect Beeftink zijn ontwerp voor het dorpshuis aan de Tuinstraat en ook zijn ontwerp voor een dorpshuis aan de Lageweg terugtrekken, als het college van b en w niét pu bliekelijk haar ongelijk wil be kennen in de afhandeling van de offerte voor het ontwerp dorps huis-gymlokaal Lageweg. Naar zijn mening zijn zijn belangen ernstig geschaad. De uiteindelijke lokatie rond het dorpshuis blijft een gebed zonder eind. Burgemeester en wethouders zitten op één lijn. Volgens hen is in de huidige si tuatie, met de halvering van de subsidies op het sociaal cultu reel werk in aantocht, het ont werp van Vaessen voor een 'aan geklede gymzaal' de enig juiste oplossing, die financieel haal baar is. De politieke frakties in de gemeenteraad delen deze mening vooralsnog niet. Zij heb ben bij monde van hun fraktie- voorzittters tijdens de commis sie Algemene en Bestuurlijke zaken laten weten de problema tiek rond het Dorpshuis eerst nog eens met de achterban te willen bespreken, alvorens een beslissing te nemen. Inhoeverre de beslissing van archtict Beef tink om zich terug te trekken, nu een rol zal gaan spelen, in de keuze van de lokatie,is nog niet bekend. Het aantal Holtenaren dat dit jaar tijdens de bloed-do- noravond een halve liter bloed af stond ten bate van het Nederlandse Rode Kruis, was minder dan in voorgaande jaren. In totaal 582 flessen bloed konden maandagavond aan het eind van de avond meegege ven worden naar Amster dam, waar het Rode Kruis toch dik tevreden mee was. Er werden meer dan 700 op roepkaarten verstuurd. Welke oorzaak gegeven kan wor den aan de mindere opbrengst, kon de afdeling Holten van het Rode Kruis nog niet achterhalen. Wel waren er maandag een aantal per soonlijke festiviteiten, zoals een druk bezochtte bruiloft en een 'be kende Holtenaar' die 65 jaar werd, waardoor een aantal vaste klanten het liet afweten. Het bekende en hardnekkige Holtense kwartiertje speelde ook dit jaar weer een rol. Ondanks dat de donoren tijdig hun oproeptijd in de bus hadden gekre gen, kwamen een aantal van hen een kwartier na sluitingstijd naar de sporthal; een vergeefse reis toen bleek dat inmiddels de 'schudders en schudsters' van de EHBO zelf al op de tafel lagen om hun halve liter bloed af te staan. Een andere oor zaak in de terugloop van de dono ren kan hebben gelegen in de bij de oproepkaart ingesloten folder over de ziekte Aids die de mensen wel licht wat schichtig hebben ge maakt. Desondanks was het weer een ge zellige, drukke gonzende bijenkorf in de sporthal maandagavond. Veel bekende gezichten van donoren die al jaren achtereen vaste klant zijn op de bloeddonor-avond, maar ook een verheugd aan tal nieuwe, jeug dige gezichten werden opgemerkt. De tientallen vrijwilligers van de EHBO, een ploeg die goud waard is, en de mensen van de bloedtransfu siedienst van het Rode Kruis uit Amsterdam, waren de hele avond druk in touw om de zaak naar beho ren te runnen. Vooraf werden alle aspirant donoren gekeurd op hoge- Een kijkje in de sporthal tijdens de bloed-donoravond. en of lage bloeddruk. Een goede voorzorgsmaatregel, dat bleek ook deze avond weer want een tiental Holtenaren moest om die reden af zien van bloeddonatie. Traditiege trouw vielen een aantal mensen flauw, maar daar is men bij de EHBO wel aan gewend; een extra kopje koffie doet dan soms wonde ren. Over de uiteindelijke bestemming van het ingezamelde bloed, bestaat nog wel eens wat misverstand. De ingezamelde 582 halve liters blijven in eigendom van het Rode Kruis, die het o.a. verwerkt tot bloedplas- ma, dat gebruikt wordt bij rampen en ongelukken over de gehele we reld. Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B V in samenwerking met de stichting „Hollens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-842 842 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Zwartepad 1 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal lel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur InBathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Op 7 januari 1987 zal het precies vijftig jaar geleden zijn dat Prinses Juliana en Prins Bernhard in het huwe lijk traden. De Holtense Stichting Viering Nationale Feestdagen wil deze heuge lijke gebeurtenis niet zon der meer voorbij laten gaan, maar er een feestelijke, en vooral gezellige gebeurtenis van maken, waarin in Hol ten woonachtige echtparen die eveneens in 1937 in het huwelijksbootje zijn ge stapt, centraal zullen staan. Gezien de uitstekende bescher ming van de privacy die de ge meente Holten kent, kan de Stich ting niet beschikken over de na men en adressen van echtparen die volgend jaar 50 jaar getrouwd zijn. Daarom heeft de Stichting het Hol lens Nieuwsblad in de arm geno men om een oproep te doen aan al die betrokken echtparen zich te melden bij Gert Jan van 't Holt, di recteur van de Haarschool, tel. 6 21 Dinsdag 4 november zet de bejaar densociëteit Holten haar deuren weer wagenwijd open, vanaf half drie in gebouw Irene. 85 (thuis) of 6 28 47 (school) of bij Hans Wissink, afd. Welzijnszaken, op het gemeentehuis, tel. 6 16 66. "Het idee leefde bij ons comité al enige tijd om het prinselijk huwe lijksfeest in Holten wat uitgebreid te gaan vieren. We willen er een echt gezellig Hollands feest van maken, waarbij gebeurtenissen, landelijk maar ook plaatselijk, uit de vooroorlogse jaren en in het bij zonder het huwelijksjaar 1937 cen traal zullen staan", aldus Van 't Holt. Veel hangt echter af van de bruidsparen die op die avond in het zonnetje worden gezet. Samen met hun kinderen, kleinkinderen en verder aanhang zullen zij de gasten zijn van de Stichting Viering Natio nale feestdagen, waarmee niet ge zegd wil zijn dat het een feest is uit sluitend voor de bruidsparen en hun familie; het is een feestelijke bijeenkomst waarop iedereen die het Prinselijke paar eri de Holtense echtparen een warm hart toe draagt, van harte welkom is. Hoewel het programma not niet geheel vast staat, is het 'raamwerk' al wel gereed. Voor de pauze staat op het programma een medley van ouderwetse Hollandse liedjes die iedereen mee kan zingen zoals: Wie rusten wil in het groene woud, Op de blanke top der duinen en In 't stille dal in 't groene dal, afgewis seld door film en video-beelden uit de vooroorlogse jaren van com mentaar voorzien door een 'beken de Holtenaar'. Na de pauze zal een salonorkest gezellige muziek brengen, even eens in de stijl van de dertiger ja ren. Waar het evenement wordt gehou den, is binnen de Stichting nog een punt van dicusssie en is mede af hankelijk van het aantal echtparen dat zich meldt.. Als lokatie komen in aanmerking de aula van de Scho- lengemeenschaop en sporthal 't Mossink. Een recente foto van het Prinselijk paar n Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zii betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 34.25 Agent eerste klasse Gerrit Blok voort ziet het even niet zitten als hij als eerste plaats neemt op de simulator. De hand in eigen boezem steken met de autogordel om, is lettelijk en figuurlijk een wat moeilijk zaak. Toch is het de groep Holten van de Rijkspolitie vorige week woensdag prima gelukt. Zonder mankeren namen alle politiemensen plaats op de botssimulator van Veilg Verkeer Nederland die door de Rijksverkeersgroep Zwolle was opgesteld in de politiegarage om aan den lij ve te ondervinden welk een schok men al oploopt bij een botsing met een snelheid van slechts negen kilometer per uur. Gezien de verschik te gezichten viel dat beslist niet mee. De 'rit' op de bots- simultator maakte deel uit van de grote voorlichtings actie die de Rijkspolitie houdt in de provincie om het eigen personeel te over tuigen van het nut van de autogordel. Steeds weer blijkt, dat het gebruik van de autogordel door automobi listen en passagiers nog verre van optimaal is. De politie is daarop geen uitzondering. Sterker nog, door de Hermandad wordt de gor del wel eens als een lastig obstakel gevonden in de uitoefening van de politietaak, als bij de surveillance men regelmatig in en uit de auto moet. Globaal genomen voldoet thans iets meer dan de helft van de automobilisten aan de draagplicht. Bij de Rijkspolitie is dat niet beter, al heeft de actie van Veilig Verkeer Nederland tijdens dit voorjaar ge houden middenstandsbeurs, waar op eveneens een botssimulator aanwezig was, wat Holten betreft, wel enige verbetering gebracht in het gebruik van de autogordel. Ad judant Oberink gaf echter woens dagmiddag volmondig toe, dat het gebruik beslist beter kon, zodat de Rijkspolitie de hand in eigen boe zem kon steken. Na de zeer indrin gende beelden van de voorlich tingsfilms die inspecteur Kaaiman van de verkëergroep Zwolle ver toonde voor de groep Holten en de Koninklijke Marechaussee Schalk haarwaren ook de politiemensen er van overtuigd dat de gordel moet, altijd. „Het dragen van de autogor del is even lastig als het omdraaien van het sleuteltje in het contacts lot, maar even onvermijdelijk", al dus Kaaiman. Uit onderzoeken bijkt, dat 73% van de automobilisten de gordel ge bruikt buiten de bebouwde kom en 57% daar binnen. De relatief kleine botsing op de simulator liet zien dat ook op kleine ritjes met geringe snelheid de gevolgen groot kunnen zijn. Het toezicht houden op het dragen van de gordel zal dan ook worden verscherpt; ook binnen de bebouwde kom zal verbaliseren bij overtreding eerder regel dan uit zondering worden. De Toneelclub C.O.C. (Christelijke Ontspannings Club) geeft op vrij dag 7 en zaterdag 8 november uit voeringen van de klucht Bokken en Geiten in de ontmoetingsruim te van De Kandelaar, aanvang 20.00 uur. Het is voor het eerst dat C.O.C. deze klucht ten tonele voert. Het verhaal rond dit blijspel in drie bedrijven speelt zich af voor en tij dens een muziekconcours, waar aan de twee muziekverenigingen van een dorp meedoen en dat niet zonder de nodige verwikkelingen verloopt. Medespelers zijn: Diederik Bos- schers, als Daan Hooskamp, koop man in ongeregelde goederen, Eli- ne Paalman-Lam als Mathilde zijn vrouw en tevens pensionhoudster. Ria Bannink-Juijens neemt de rol van Renee, hun dochter voor haar rekening. Annie Rensen is huis houdster Betsie Barlebos en Jan- nie Stam-Hazelwinkel kruipt in de rol van Vera Lembach, een corres- De Waterleidingmaatschappij Overijssel zal in de periode van 3 tot en met 24 november een huis aan huis enquete houden in het waterwingebied Espelose Broek. Zo staat te lezen in de gemeentelij ke advertentie die deze week in het Holtens Nieuwsblad verschijnt. Doel van dit onderzoek is vast te stellen welke schadelijke stoffen aanwezig zijn, die bij indringen in de bodem het grondwater onge schikt kunnen maken om als grondstof voor drinkwater te die nen. Vanwege het grote belang van be trouwbaar drinkwater wordt een beroep gedaan op alle betrokkenen om volledige medewerking aan-ïiet onderzoek te verlenen. pondente. Jan Stam zet de ambte naar Willem F.K. Drassac neer, Diererik Kruimelaar is veehande laar Thomas Schornagel en Jan Aanstoot is te bewonderen als Al- bert van Batenburg, musicus. De regie is in handen van Erik Zand vliet, de grime wordt verzorgd door Wander Drent en Gerrie Meijerink- Stam zit in het soufileurshokje. Kaarten zijn 'a f. 4.- in de voorver koop verkrijgbaar bij boekhandel Heusinkveld. Aan de zaal, indien nog voorradig kosten de kaarten f. 5,-. De jeugddienst op zondagmorgen 2 november, zal in het teken staan van de oogst. Het thema is dan ook 'Dankbaar oogsten'. De dienst is voorbereid dcor de jeugddienstcommissie samen met de zondagsschoolleiding, vandaar dat deze dienst tevens het karakter van een gezinsdienst zal dragen. De dienst begint om 10.00 uur in de Ned. Her. kerk. Ds. Visser is de voorganger en het koor Helicon verleent zijn medewerking. Zaterdagavond houdt j.s. De Schu- re een Boom-aov'nd. De avond staat geheel in het teken van bo men en bossen. Er is informatiema teriaal te zien, en ook de 'barhap van dit weekend is er op aangepast Verder wordt er een diorama opge steld met gereedschappen uit de bosbouw. De jeugdsoos, die momenteel in verband met de renovatie geves tigd is in Musky is vanaf acht uur geopend.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1