Cultureel programma na vakantie van start Uit het politierapport Uitstekende kwaliteit op kinderkledingbeurs Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag Al veertig jaar: Zonnebloem- actie Schrijfster Lydia Rood was te gast in bibliotheek Gevonden voorwerpen HOLTENS NIEUWSBLAD Burgerlijke stand Modelauto's in het AC Film over Juliana Werkloosheid onder mannen Meiden telefoon helpt bij vragen blijft dalen DONDERDAG 16 OKTOBER 1986 Wè I De belangstelling voor de kledingbeurs dinsdag in zaal Vosman was weer enorm. Kwaliteit, betaalt zichzelf. Dat bleek dinsdag ook weer tijdens de kledingbeurs die voor de vijfde keer in successie werd gehouden in zaal Vosman. Moest er vroeger door de organisatoren, de dames Tinie Hendriks, Karin Knapen en Henny Jansen, nog wel eens kleding wor den afgewezen, dit jaar was er een werklijk eerste klas keus. Met name in de tienerkleding was een enorm aanbod dat grif van de hand ging. Ook de meer kritische jeugd, zo rond een jaar of dertien, die al leen gekleed wil gaan in merkkle ding vond veel van haar en zijn gading. Voor de wat jongere kinde ren viel vooral het aanbod van be taalbare, bijna als nieuwe, winter- jacks op. Hoewel de beurs om half tien pas open ging, verzamelden zich om negen uur de eerste klanten al voor zaal Vosman. Rond elf uur was de drukte op z'n hevigst en stonden de moeders en hun meegebrqchte kroost buiten op hun berut te wachten om binnegelaten te wor den. Opmerkelijk was, dat tijdens de middagopening er heel wat min der belangstelling was. „De meeste mensen denk dat er alleen 's mor gens beurs is, of dat ermiddags al leen nog maar afdankertjes te koop zijn. Dat is beslist niet het geval. De kwaliteit van de ingeleverde kle ding is zo goed, dat er ook 's mid dags een ruime keus mogelijk is", verklaart Karin Knapen. Op de vraag of het ondernemend drietal de zaken verder willen uit breiden met bijvoorbeeld een beurs voor dameskleding, zoals in het buurdorp Bathmen ook geschiedt, wordt met enige aarzeling geant woord. „Wij hebben ér wel eens over gedacht, en gaan beslist ook weer een kijkje nemen in Bathmen, maar of dat in Holten nu ook aan zal slaan, is nog maar de vraag. Daarnaast komt er zoveel bij kij ken, dat we het beslist niet ons drieën afkunnen en dat is voor ons toch wel bezwaarlijk. In de vijfjaar dat wij dit nu doen, is nog nooit een onvriendelijk woord tussen ons ge vallen, dat willen we ook zo hou den. Het is maar de vraag of het in een grotere organisatie ook goed gaat. Voorlopig houden we ons maar bij de kinder en tienerkle ding, daar hebben wij onze handen meer dan vol aan". 7 oktober: Een bestuurder van een landbouwtrekker met daarachter een laadwagen werd bekeurd, om dat zijn combinatie niet voldeed aan de eisen. De achterzijde was op geen enkele wijze voorzien van stoplichten, richtingaanwijzers e.d. De politie van Rijssen hield een in woner aan uit de gemeente Holten. Na huiszoeking bij de betreffende persoon werden zes vuurwapens aangetroffen, die hij illegaal voor handen had. De man werd door de Rijssense politie ingesloten. 8 oktober: Het hoofd van de school De Marke deed aangifte van vernie ling aan een schuurtje staande bij genoemde school. De jeugd zal hier wel meer van weten. Een 19-jarige jongeman werd be keurd omdat hij een auto bestuur de, terwijl hij niet in het bezit was van een rijbewijs. Tevens vond hij het kennelijk niet nodig om bij ver andering van richting op diverse kruispunten richting aan te geven. 9 oktober: 's Middags werden er in een uurtje tijd 7 automobilisten be keurd bij een snelheidscontrole op de Oranjestraat. De hoogst geme ten snelheid bedroeg 82 km per uur. Omstreeks 14.45 uur sloeg op de Al een personenauto over de kop. Door nog onbekende oorzaak reed de bestuurder de rechter berm in en verloor de macht over het stuur. De vier inzittenden kwamen er met en kele schrammetjes goed van af, mede dank zij het dragen van een autogordel. De auto werd zwaar be schadigd. 10 oktober: In de nacht van 10 op 11 oktober werd een personenauto van de weg „geplukt". De bestuur der bleek te veel te hebben gedron ken en onderging een bloedproef. Tevens bleek dat de auto diverse technische gebreken vertoonde. De auto werd in beslag genomen. Op de Larenseweg viel van een aan hangwagen een glasplaat. Hier door werd een tegemoetkomende auto beschadigd. De glasplaat was met touw bevestigd, hetgeen be slist niet de juiste combinatie is. 11 oktober: In de Oranjestraat ter hoogte van garage Schuppert kwa men twee personenauto's met el kaar in aanraking, doordat één van de auto's die bij het benzinestation wegreed geen voorrang verleende. Hier bleef het bij geringe schade. Te omstreeks 19.00 uur vond een ernstig ongeval plaats op de krui sing Dorperdijk-Doorlopende dijk. Een 16-jarige bromfietsbestuurder uit Lochem verleende geen voor rang aan een automobilist. De zes tienjarige G. J. Bekkemens uit Hol ten, die achter op de bromfièts was gezeten werd op slag gedood. De bestuurder van de bromfiets werd ernstig, doch niet levensgevaarlijk gewond. Hij liep o.a. een verbrijzel de enkel op. De autobestuurder, de 31-jarige D. A. Holten werd licht ge wond, doordat zijn auto op de kop in een droge sloot belandde. Beide voertuigen werden zwaar bescha digd. Na de herfstvakantie zal het nieu we winterprogamma van de Stich ting voor sociaal en cultureel werk voor Holten van start gaan. Er is een programma opgesteld voor zo wel jong als oud. De cursus bloemschikken gaat met maar liefst vier groepen van start. Er is nog plaats voor beginners op maandagavond van 19.30-21.30 uur. Start op 20 oktober. Voor ge vorderden zijn nog enkele plaatsen vrij op maandagochtend van 09.30- 11.30 uur. Nieuw in het pakket is de cursus stoelenmatten die op dinsdag avond 21 oktober (van 19.30 - 21.30 uur) van start zal gaan bij voldoen de deelname.. Ook nieuw is de cur sus kraaltjes breien, die op woens dagochtend tussen 09.30 en 11.30 uur wordt gegeven. De cursus vindt eenmaal in de drie weken plaats. De volksdansgroep is in septebmer al van start gegaan en vindt iedere woensdagavond plaats in de Tuin straat van 20.30 tot 22.30 uur. Om te laten zien welke dansen er worden gedanst, organiseert de groep een feestelijke openbare les op woens dagavond 22 oktober, waar men vrijblijvend een kijkje kan komen nemen. De yogagroepen van de Stichting zijn in september al weer begon nen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. De lessen worden gegeven op dinsdagavond van 18.45 -19.45 (be ginners) en van 20.00 - 21.00 uur beginners/ gevorderden) Het project alfabetisering is be doeld voor mensen die niet of nau welijks kunnen lezen en schrijven. Hierover kan ten alle tijden infor matie worden gevraagd bij het kan toor van de Stichting, tel. 6 27 55. Verder zijn er de clubs profoto, jon- gerensoos De Schure, tienersoos Musky, de gitaargroep voor tieners en de soos voor verstandelijk ge handicapten Woeptiedoe, waar voor nog een vrijwillige medewer- ker(ster) wordt gevraagd. Meer inl- cihtingen hierover is verkrijgbaar bij de Stichting, tel. 6 27 55. Op zaterdag 1 november aanstaan de organiseert de Model Auto Club Oost Nederland (MACON) een mo delauto-show in AC Restaurant Holten. Donderdag 23 oktober wordt in De Kandelaar de maandelijkse bijeen komst van de Chr. Plattelands vrouwen Bond gehouden, aanvang 20.00 uur. Vertoond zal worden de film 'Julia na in 70 bewogen jaren'. Belang stellenden zijn van harte welkom. Op de show zullen vele miniatuur modellen te zien zijn die allemaal door de leden van de club zijn ver zameld, gebouwd of verbouwd. On der de modellen bevinden zich mo toren, vrachtwagens en old-timers van diverse afmetingen. Het is dit jaar de achtste maal dat de MACON in samenwerking met AC Restaurant Holten een model auto-show organiseert. Reden ge noeg om er een feestelijk tintje aan te geven. Iedere achtste bezoeker krijgt een gratis consumptie aangeboden en voor iedere achthonderdste bezoe ker ligt een gratis attentie klaar. De show begint om 10.00 uur en zal duren tot 16.00 uur. Al 40 jaar lang organiseert de Na tionale Vereniging De Zonne bloem de jaarlijkse Sint Nicolaas- cadeau-actie 'Zon in de Schoor steen'. Als nationaal evenement rond het Sinterklaasfeest is deze actie in Nederland niet meer weg te denken. De actie is bedoeld voor langdurig zieken en gehandicapten die juist dooor hun ziekte of handicap drei gen te vereenzamen en aan wie het Sint Nicolaasfeest daardoor onge merkt voorbij zou kunnen gaan. Meer van 75.000 gezonde Nederlan ders zullen in de komende weken voor hen een Sitnerklaaspakje maken. Het gaat hierbij beslist niet om een duur cadeau, maar om een aardige en nuttige attentie, feeste lijk verpakt en voorzien van een gedichtje of een briefje. Het Nationaal Bureau van de Zon- nenbloem wordt door elf Centrale Posten ondersteund met de ver werking van de adressen van zowel de zieken en gehandicapten die voor een pakje in aanmerking ko men, als van de gezonde mensen die een pakje willen maken. Voor Overijssel is dat De Zonnebloem, Postbus 500 7440 AM Nijverdal. Wil men een van de tienduizenden langdurig zieken, aan wie het Sin terklaasfeest ongemerkt voorbij dreigt te gaan, verrassen met een pakje vol zon en vriendelijkheid, dan kan men schriftelijk contact opnemen met de Centrale Post. Voor het antwoord dient men een postzegel van 75 cent bij te voegen (niet opplakken). Men ontvangt dan na 15 november de nodige ge gevens. ,S1 De werkloosheid onder de manne lijke beroepsbevolking van Holten is in de maand september gedaald van 111 mannen eind augustus tot 107 werkloze mannen eind septem ber. Eind september van het vorig jaar stonden nog 148 mannen inge schreven als werkzoekenden. Bij de vrouwen is de daling tot stilstand gekomen en blijft vrijwel gelijk. Eind augustus stonden 72 vrouwen als werkzoekenden gere gistreerd. Eind september waren dat er 73. Vanaf woensdag 13 oktober is de Meidentelefoon in Deventer voor het eerst sinds de zomerstop weer beschikbaar. De meidentelefoon is er voor meis jes en meiden uit Deventer en verre omstreken, die zitten met vragen of problemen. Allerlei onderwerpen kunnen aan de orde komen: voor behoedsmiddelen, vrijen, lijf en ui terlijk, seksueel geweld, een kamer zoeken, uitkeringen en zo meer. Soms belt er iemand op om gewoon even te kletsen, of omdat ze zich eenzaam voelt. De belsters hoeven hun naam niet te zeggen, en dit wordt vaak op prijs gesteld. Bij de meidentelefoon kunnen tevens scholieren terecht, die informatie willen hebben voor een werkstuk of scriptie. Elke woensdagmiddag van 15.00 tot 18.00 en elke donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur is de meiden telefoon bereikbaar onder nummer 05700-1 32 77. De leerlingen van groep acht van alle Holtense basisscholen hebben tijdens de Kinderboekenweek kennis kunnen maken met de schrijfster Lydia Rood. Haar kin derboek „De krant van morgen" werd in mei door een kinderjury uit Holten, Olst, Bathmen, Diepen veen en Schalkhaar uitverkoren als beste boek. In de Holtense bibliotheek las Ly dia Rood een verhaal uit een van haar boeken. Zij heeft er zes ge schreven, waaronder „Thomas en Senior" dat als televisieserie be kendheid kreeg. Van de mogelijk heid om haar vragen te stellen maakten de Holtense scholieren dankbaar gebruik. Niet alleen de inhoud van de boeken kwam aan de orde, maar ook de manier waar op een kinderboek tot stand komt en zelfs het privéleven van de schrijfster moest eraan geloven. Dat de boeken die door de officiële Griffel- en Penseeljury worden be kroond lang niet altijd de favoriete keuze van de kinderen zelf is blijkt uit de verkiezingen van het mooiste kinderboek die door bibliotheken her en der in het land werd gehou den. Eigenlijk is er maar één boek dat op meerdere lijsten voorkomt. Dat is „Weg met de meester" van Mieke van Hooft. De jury uit Hol ten, Bathmen, Olst, Diepenveen en Schalkhaar noemde naast „De krant van morgen" van Lydia Rood als tweede en derde Roald Dahl met „Boy" en Thea Dubbelaar met „De grap". Aandachtig luisterden de leerlingen van de basisscholen naar de verhalen schrijfster LydiaRood. NED. HERV. KERK: 10.00 uur: Ds. W. Vons (mede werking van kerkkoor). 19.00 uur: Ds. R. Visser. Uitgangscollecte: Diaspora. Oppasdienst: Mevr. Teeselink- Scheperboer en Ariëtte Groen. 10.00 uur: Jongerendienst in Ire ne. DTéssenplas: Woensdag 22 ok tober 19.30 uur: Ds. J. H. Israël. GEREF. KERK: 09.30 en 15.00 uur: Ds. J. Striet- man uit Dirkshom. In beide diensten is de le collec te voor de kerk en de 2e voor ren te en aflossing. Kindemevendienst: Groep 7 en 8 o.l.v. H. Beltman. Oppasdienst: Mevr. Van Dijk- Aanstoot, mevr. Offringa-Werk- man, mevr. Manenschijn-Roe- lofs. Anita Aanstoot, mevr. Welink- Stam, mevr. Oosterveld-Pot- man. R.K. KERK: 10.00 uur: Heilige Mis in gebouw Irene. DIJKERHOEK: 10.00 uur: ds. R. Visser. Uitgangscollectie: Diaspora. OKKENBROEK: 10.00 uur: Ds. G. Bouman. Uitganscollecte: Plaatselijke di aconie. NIEUW HEETEN: Zaterdag 19.00 uur; zondag 08.00 en 10.00 uur. ARTS: J.H.A. Bruins, Keizersweg 32, tel. 05483-6 35 53. Spreekuren: 11.00 uur en 16.00 uur. APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, zaterdag en zondag geopend voor spoedre- cepten om 11.00 en 16.00 uur, tij dens het spreekuur van de huis artsen. Buiten deze uren, gelie ve eerst te bellen, tel. 05483-6 39 75. WIJKVERPLEGING: Stichting Kruiswerk Z.W.O, Gaardenstraat 31. Spreekuur en uitleen magazijnartikelen van ma t/m vrijdag13.30 -14.30 uur, tel 05483-6 14 36.24-uurs be reikbaarheid: tel. 05700 -1 24 25. Diëtiste: spreekuur volgens af spraak tijdens spreekuur wijk- verpleegkundi ge Kleuter- en zuigelingenbureau: Gaardenstraat 19, op afspraak. Fysiotherapie: alle werkdagen Stichting Kruiswerk, Gaarden straat 29. TANDARTS: N. A. Bakx, Reggestraat 14, En ter, tel. 05478-27 74. DIERENARTS: Th. A. Oostenbrug, Diessen- plasstraat 5, tel 61515; ook voor kleine huisdieren. Kleine huisdierenpraktijk S. Minnenma, Dorpsstraat 63a, tel. 6 28 35 b.e.g. 05704-30 86. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29, tel 6 27 84. Voor maatschappelijk werk, ge- zins- en bejaardenverzorging. Spreekuur: maandag t'm vrij dag 08.30-09.30 uur en volgens afspraak. ZIEKENFONDS: Spreekuur vrijdag van 08.30 - 10.00 uur en volgens afspraak in het Groene Kruisgebouw, Gaar denstraat 26, tel. 6 14 36. OPEN BEJAARDENWERK: Inlichtigen tel. 05483-6 12 01. 6 13 28 en 6 28 89. ZIEKENVERVOER: 00 11 of dienstdoende arts, tel. 05483-6 35 53 ENGERGIEBEDRIJF: Storing electriciteits- en gas- voorziening melden bij Gem. Energiebedrijf, tel 05483-6 1814. POLITIE: Tel. 05483-6 44 44; dag en nacht bereikbaar. BRANDWEER: Telefoon 0011 (dag en nacht). I BIBLIOTHEEK: Rorinkstraat 3. tel 05483- 6 24 87.0peningstijden: maandag er vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30 20.00 uur; woensdag 09.30 -12. uur en 14.00-17.30 uur. DONDERDAG 16 OKTOBER: 14.00 uur: Ledenvergadering afd. Holten PCOB in De Kande- laar;20.00 uur: Jubileumbijeen komst Vereniging tot Bevorde ring vban de Bijenteelt in café Kalfsterman; 19.45 uur: Jubi leumavond Herv. Vrouwen groep in Irene; 20.00 uur de Kan delaar: voorlichting CNV-bon- den over nieuw stelsel sociale zekerheid. ZATERDAG 18 OKTOBER: Clubcross Mac, circuit Zuur- berg.20.30 uur: Dansavond in Bonte Paard. ZONDAG 19 OKTOBER: Regio-cross Mac circuit Zuur- berg MAANDAG 20 OKTOBER: 20.00 uur Vosman: jaarlijkse vergadering hengelsportvereni ging De Rietvoorn; 20.00 uur zaal Vosman: Bijeenkomst Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, afd. Holten. DINSDAG 21 OKTOBER: Bijeenkomst HVG Dijkerhoek: spreekster mevr. Wijschede over 'De macht van het kleine'. WOENSDAG 22 OKTOBER: 20.30-22 >0 uur: Openbare les Volkse ansgroep in Kleuter school Tuinstraat. 15.00-21.00 uur: Middenstands showSmidsbelt 5. DONDERDAG 23 OKTOBER: 15.00-21.00 uur: Middenstands show, Smidsbelt 5. fm 25 oktober; 20.00 Kandelaar: Bijeenkon Plattelandsvrouwen, f Koninklijk Huis. VRIJDAG 24 OKTOBEb! 20.00-21.00 uur gebouw Irei scheid administrateur T. link Ned. Herv. kerk. ZATERDAG 25 OKTOBER 10.00-18.00 uur in sport Mossink: open badminto pioenschap van Holten. ZONDAG 26 OKTOBER: Erwin-autocross MAC 1 berg op perceel bouwla sportpark 't Vletgoor. MAANDAG 27 OKTOBEJ 18.30 uur tot 21.00 uur ir) hal 't Mossink: Bloedp avond Rode kruis; 19.4- Trefpunt Espelo NBvP: verslag over Nieuw Z door Jan Amptink. ZATERDAG 1 NOVEMB. Herfstconcert HMV in sporthal 't Mossink; 10.00-16.00 uur AC restaurant: Modelautoshow. ZONDAG 9 NOVEiMBER: 16.30 uur kegelcentrum Barba- rossa: Familie kegelinstuif Fienpreuvers. DINSDAG 11 NOVEMBER: 20.00 uur Ledenvergadering Fienpreuvers in café Jansen. ZATERDAG 15 NOVEMBER: 20.00 uur De Poppe: Elfde vai de Elfde-feest Fienpreuvers. Gevonden: een bos autosleu tels; bril; hondenketting; heren horloge „Casio"; rode knip-kin- derportemonnaie met inhoud; groene Gazelle herenfiets; brui ne Ierse setter. Verloren: een armband met Rijnkiezels; wit/bruine sleutel bos met één sleutel; donker blauw kindeijack; grote par kiet; drie Australische parkie ten; hond pekinees bruin. Geboren: Lieselot d.v. R. N. Moed en H. A. Snoek (geb. te De venter); Lotte d.v. J. H. D. Vene man en W. M. Meijer. Ondertrouwd: M. Stam, 26 jr., Rijssen en G. Beldman, 23 jr.; B. van Surksum, 28 jr. en K. Maat, 20 jr., Goor; Jhr. J. H. A. van Coeverden, 28 jr. en J. M. Wig- gers, 24 jr. Hellendoom. Overleden: G. J. Bekkemens, 16 jr.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 3