w Holter Herfstshow van ondernemers in de kom Herfstconcert H.M.V. Holtens Nieuwsblad,. 11 WEEK Intocht Sinterklaas zaterdag 22 november DEZE Verdeeld advies over dorpshuis Bloedplas- ma-avond Veel animo bouwkavels Beuseberg U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. SM Collecte Socuwe voor Jantje Beton Reclame en publiciteit Holtens Nieuwsblad Donderdag 18 september 1986 - 39e jaargang - nr. 38 /Abonnementsprijs f 36,30 Losse nummers f 0,85 Gedrukte oplage 3075 Dots "Een afknapper", zo kan de be langstelling voor een van Neder lands bekendste meidenpop groep de Dolly Dots omschre ven worden. Slechts een handje vol enthousiastelingen woonden zaterdagavond het op treden in sporthal 't Mossink bij! Dat Angela en haar meiden er toch een spektakel van jewel ste van maakten, toont hun vakmanschap. Hervormd Volgende week vrijdag neemt administrateur A. Teeslink af scheid als administrateur van het kerkelijk bureau van de Her vormde gemeente. In het Hol tens Nieuwsblad een gesprek met een man die het hele feeste lijke gebeuren liefst onopge merkt voorbij zou zien gaan. Winst Wie met de winter voor de deur, iets anders wil dan kleumen langs het voetbalveld, zou eens een kijkje moeten nemen in de sporthal. Daar wordt door de zaalsporters met succes op hoog regionaal niveau gespeeld. Min- tonette-dames 1, vorig jaar ge promoveerd, doen het ook in de nieuwe klasse uitstekend, even als de handbalheren van s.v. Holten die in de hoogste regio nale klasse begonnen zijn met winst. Veel zieke mensen hebben bloed nodig om beter te wor den. Gelukkig zijn er ook in Holten veel gezonde mensen, die bereid zijn om ieder jaar weer een halve liter bloed af te staan. Zij doen dit vrijwillig en belangeloos. Toch zijn er altijd weer nieuwe bloeddonoren nodig. Dit komt niet alleen doordat het ver bruik van bloed nog steeds toe neemt, maar ook doordat er ou- dere donoren moeten stoppen. 2 Het Rode Kruis doet daarom een beroep op de gezonde mens, bloed te geven voor de zieke me- demens op de bloedplasma- avond op maandag 27 oktober in sporthal 't Mossink 's avonds tussen half zeven en negen uur. Natuurlijk wordt men vooraf ge keurd. Hiervoor vult men een formulier in, dat door de arts wordt nagekeken. Verder wordt de bloeddruk gemeten en wordt er nagegaan of men zelf geen bloedarmoede heeft. Ook wordt I een klein beetje van het afgeno- i men bloed onderzocht op be- i paalde ziekten, o.a. geelzucht, Ook het lichaamsgewicht en temperatuur is van belang. Dit alles ter bescherming van donor en de zieke, die met het bloed geholpen wordt. Elk mens bezit ongeveer vijf li- ter bloed: hiervan wordt op de bloedplasma-avond een halve liter afgenomen. Het bloedvolu- me herstelt zich binnen enkele uren doordat vocht uit de weefs els wordt aangetrokken. De ei- I witten worden binnen enkele i. dagen weer aangemaakt en de rode bloedcellen binnen vier tot i zes weken. Het fraaie najaarsweer noodt niet tot het bedenken van Sinterklaascadeaus en het schrijven van Sinter klaasrijmen, toch zijn de voorbereidingen voor de in tocht van de Goedheilig man al in volle gang en ge lukkig bleek er in de over volle agenda van nog een plaatsje vrij voor een bezoek aan Holten. Vanuit Madrid is vernomen, dat Sint Nicolaas en zijn Pieten op za terdag 22 november in Holten zul len arriveren. Om 13.30 zal Hij ont vangen worden op het gemeente huis om na een korte rijtoer, vooraf gegaan door de Holtense Muziekvereniging, naar Irene te gaan alwaar Hij om 14.30 uur de Holtense kinderen zal ontvangen. Alle kinderen die nog in hem gelo ven, en welk kind doet dat niet, mag hoogst persoonlijk bij Sint op schoot zitten om Hem zijn verlang lijstje te vertellen. De foto-Piet zal van deze spannende gebeurtenis een foto maken die later aan het kind zal worden aangeboden. Sint heeft echter als voorwaarde gesteld dat de kinderen onder geleide ko men, zodat een en ander in goede banen geleid kan worden. En om dat Sint Nicolaas ook moet bezui nigen, zal de Holtense Handelsver eniging bijdragen ihn de kosten van dit feest. Dat Sinterklaas de kinderen in Dijkerhoek een warm hart toe draagt, is bekend. Een bezoek aan Dijkerhoek zal dan ook dit jaar niet ontbreken.Vanuit Irene vertrekt de Sint per speciale Sint-bus om 16.30 uur naar zijn tijdelijke residentie Het Bonte Paard waar Hij de wen sen van de Dijkerhoekse kinderen in ontvangst zal nemen. Voor alle ouders die Sint behulp zaam zijn bij het kopen van alle cadeautjes, zullen de Holtense win keliers op 27 november(koopa- vond), 28 november, 1,2,3, en 4 de cember hun winkeldeuren tot 21.00 uur geopend houden. Op 5 decem ber gaan de winkels om 17.Q0 uur dicht. Evenals voorgaande jaren wordt het Sinterklaasfeest omlijst met een grootse winkelactie door de le den van de handelsvereniging met waardevolle prijzen. In overleg is besloten dit keer af te stappen van het geven van cadeau's in natura maar zullen de prijzen bestaan uit Sint Nicolaas bij Zijn intocht vorig jaar. waardebonnen, besteedbaar bij de Holtense middenstand. De trek king zal plaats vinden op 8 decem ber om 20.00 uur in zaal Vosman. U itgeversmaatschappij Van der Loef/BV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kolling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-842 842 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Zwartepad 1 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijver dal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Van woensdag 22 oktober tot en met zaterdag 25 okto ber houden Juwelier Horlo- ger De Bazuin, Vincent Bloemen, Speelgoed Van der Maat, Van Bruggen Ra dio en TV, Drogisterij Wed- da, Elly en Wyts Stoffenmo- de, Brood en Banketbakke rij Nijkamp en Wansink Al- bert Heyn een Herfstshow in de kelder van de bloe- menzaak van Hans Vincent aan het Smidsbelt. Het mot to is „Klein maar Fijn", al leen al vanwege de beperk te ruimte. Dat het de deelnemende Holtense ondernemers om de kwaliteit gaat en niet om de kwantiteit blijkt dui delijk uit de produkten waarmee winkelend Holten en omgeving kan kennis maken. Het zijn allemaal noviteiten die over het algemeen in de wat luxueuze sfeer liggen. Zo komt de Bazuin met moderne de sign-klokken van WUBA, presen teert Vincent een collectie zijde- bloemen in allerlei kleuren en toont Van der Maat een luxe eetservies. Daarmee krijgt Holten na de Utrechtse Najaarsbeurs de pri meur. Drogisterij Wedda maakt van de gelegenheid gebruik om de bezoekers kennis te laten maken met de geuren van Nina Richy, een van de betere parfummerken. Voor Elly en Wyts Stofïenmode is de Herfstshow een goede gelegenheid om het modernste model naaima chine van Singer in Holten te intro duceren. Uiteraard worden daar van de mogelijkheden getoond. Dat het een en ander in een pas send sfeertje verloopt is te danken aan Van Bruggen die vers van de Firato de nieuwste compact discs laat horen en ook op videogebied het een en ander toont. Uiteraard ontbreken ook een hapje en een drankje niet in die entourage. Wan- sink/Albert Heyn komt met enkele betere wijnsoorten, waaronder de Grand Cru's en Bakker Nijkamp verzorgt daarbij een passend hapje. Met name de luxe bonbons zullen er te proeven zijn. Aangezien voor het eet- en drinkgebeuren een apart terrasje wordt ingericht be looft het een gezellige boel te wor den in de kelder van Vincent. De deelnemende ondernemers (die louter toevallig met elkaar in con tact kwamen hierover) zien de Herfstshow als een vervolg op de zo succesvol verlopen Voorjaarsbeurs op Kalfstermansweide. Binnen de mogelijkheden van de beperkte ruimte willen ze zich op een onge dwongen manier aan het winke lend publiek presenteren. Het is echter geenszins de bedoeling de activiteiten van de Holtense Han delsvereniging te dwarsbomen. „Misschien dat er wat moois uit voortkomt voor de komende jaren, maar de beperkte ruimte hier in het 'Klein maar fijn', is het motto van de centrum-winkeliers op en rond de Smidsbelt. centrum blijft een probleem. An ders hadden er meer ondernemers kunnen meedoen. Wij willen in ie der geval de gelegenheid aangrij pen om ons ook in het najaar nog eens aan het publiek te presente ren. Met z'n allen hebben we een leuk reclamebudget en zo bereik je toch wat meer mensen. Ook in de regio." Het Dorpshuis in Holten blijft de gemoederen bezig houden. Nadat aanvankelijk gekozen was voor de lokatie Tuinstraat, zorgde de brand in het gymnastieklokaal aan de Lageweg voor een heroverwe ging van de plannen. De inmiddels ontbonden begeleidingscommissie werd weer bijeengeroepen om haar mening te geven over de alternatie ve plannen, waarvoor drie architec ten een ontwerp hadden ingediend. Tijdens de openbare presentatie hiervan, bleek architect Beeftink het beste beslagen ten ijs te komen. Beeftink heeft ook het ontwerp van deTuinstraat-lokatie gemaakt. Vo- De belangstelling voor bouwkavels in het uitbreidingsplan Beuseberg is groot te noemen. Voor sommige bouwkavels, die gunstig gelegen zijn, bestaat zeer veel animo. Dit deelde wethouder H. Westerik mee. Inmiddels worden de kavels 2 tot en met 9 ter verkoop aan particulie ren aangeboden, waarop acht vrij staande woningen gebouwd mogen worden. Voor nog vijf kavels in de particuliere sector is de procedure in voorbereiding, terwijl het Bouw fonds Nederlandse gemeenten in de nieuwe wijk een vijftal kavels zal gaan volbouwen. rige week dinsdag heeft de begelei- digscommissie voor de laatste maal vergaderd alvorens een ad vies uit te brengen aan het college van b en w. Tijdens het wekelijkse praatje met de pers deelde wethouder Wim Dal- huisen mee, dat het ei weliswaar gelegd was, maar dat begeleidings commissie een verdeeld advies had gegeven. „Het was meer een gespik keld ei". Waar dit keer de problemen liggen, wilde wethouder Wim Dalhuisen dinsdagmorgen tijdens het weke lijkse praatje met de pers niet zeg gen. Ook wilde hij niet meedelen, hoe de stemverhoudingen hebben gelegen en voor welke lokatie uit eindelijk de meeste voorkeur uit ging. Wel deelde hij mee dat ook zonder een eensluidend advies het college van b en w deze week de knoop doorhakken en architect en lokatie zal aanwijzen. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 1 Naam: Adres: I Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld 1 per jaar ad f 34.25 Op 1 november aanstaande geeft de Holtense Muziek vereniging in sporthal 't Mossink haar traditionele herfstconcert. Naast de ge bruikelijke H.M.V.-onderde len zal ook optreden de Ko ninklijke Hengelose Accor deon Orkest Vereniging Bel zona. Belzona werd op gericht op 9 september 1949 door de amateur musicus A. Blanke, die van zijn hobby zijn beroep maakte en o.m. les gaf aan adspirant accor deonisten. Uit deze leerlingengroep ontstond Belzona. De naam Belzo na werd al snel door deze leerlingen uitgelegd als: Blanke en Leerlingen Zoeken Ontspanning Na Arbeid. De heer Blanke was echter meer ge charmeerd van: Bel (mooie) Zon (zonnige) A (muziek). Het repertoire bestond uit popu laire muziek tot het lichte klassieke genre, dat allemaal voor accordeon geschréven werd door de dirigent. Meer dan 25 jaar heeft hij zijn stem pel gedrukt op deze club, die uit groeide tot een gezelligheidsvereni ging, die veel optredens verzorgde. Gezelligheid en een goede harmo nie staan dan ook hoog in het vaan del geschreven. Over vaandel ge sproken, deze werd gemaakt in_het Het accordeon orkest Belzona uit Hengelo brengt gezellige muziek tijdens herfstconcert HMV. door Mies Bouwman's aktie ontsta ne Het Dorp. Ook Belzona heeft zijn hoogte- en dieptepunten ge kend, maar het door de jaren heen gevoerde muzikale gegeven naast het gezelligheidsaspect is tot op he den gehandhaafd gebleven. De huidige dirigent, Wim van Harmeien, is ook uit dat oorspron kelijke hout gesneden, dus een ge zelligheidsman, die zijn orkestle den weet te inspireren tot grote prestaties. Ook hij schrijft en arran geert alle muziek voor Belzona, daar veel muziek, die hij mooi vindt, niet voor accordeonorkest geschreven is. Het instrumentarium van Belzo na bestaat in afwijking van de meeste orkesten niet uit Hohner maar uit Accordeola accordeons. Voor de begeleiding wordt gebruik gemaakt van: piano, pauken, bas en drums. De leeftijd van de leden varieert van 8 tot 74 jaar. Het grote orkest bestaat uit ongeveer 20 le den. Er is een niet spelend dagelijks bestuur, dat zorgt voor alle organi satorische werkzaamheden. Alle spelende leden ontvangen hun in strument van de vereniging. Via de vereniging is het mogelijk lessen te krijgen van de muziekschool of ei gen dirigenten tegen een zeer be vredigende vergoeding. De nationale jeugdcollecte, beter bekend als Jantje Beton zal ook in de gemeente Holten gehouden worden. De Stichting voor Sociaal en Cultureel werk voor Holten gaat collecteren van 3 tot 9 novem ber voor leef- en speelruimte voor de jeugd. De helft van de opbrengst is be stemd voor de Stichting voor soci aal en cultureel werk, terwijl de andere helft door Jantje Beton wordt besteed aan allerlei zinvolle projekten en initiatieven voor de jeugd in geheel Nederland. >e Stichting voor sociaal encultu- :eel werk wil het geld gaan beste len voor de peuterspeelzaal (Kol- ius) en de kinderactiviteiten van le Stichting. De peuterspeelzaal [Dijkerhoek gaat collecteren voor hun eigen peuters in Dijkerhoek. Voor de collecte van Jantje Beton geldt zondermeer: hoe meer collec tanten, hoe hoger de opbrenst. De Stichting wil bij deze dan ook graag een oproep doen aan iedreeen van af zestien jaar, die bij het lezen van dit suktje denkt: hier wil ik mij wel voor inzetten. Men kan bellen voor inlichtingen naar het kantoor van de Stichting aan de Tuinstraat, tel. 27 55. De Rabobank zal in samenwerking met de Holtense Handelsvereni ging op maandagavond 3 novem ber een bijeenkomst beleggen voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en middenstand in Holten in café-rest. De Biester. Uitgenodigd is de heer John Knegt, een expert op het gebied van recla me en marketing en publiciteit.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1