Holtens Nieuwsblad Met een kwast verf een was reuze succes "Roer radicaal omgooien" Bijententoonstellmg Holten op zoek naar stortplaats U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Uitstel van toneelstuk The Revolt in de Schure Bejaarden sociëteit Studenten onderzoeken verkeerproblematiek Dorpsstraat Langdurig werklozen Viering feest Ora et Labora A/s lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee v Holtens Nieuwsblad Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per /aar ad f 34.25 De uitvoering door OCH van het toneelstuk Sil de Strandjutter, voor CJV de Vriendenschaar, dat gepland stond voor vrijdag 10 oktober aanstaande gaat door ziekte van een van de speelsters niet door. Ada Wier- bos-Koopman, die de rol van buurvrouw Nien voor haar reke ning zou nemen, moet van haar arts rust nemen. Op zo korte ter mijn kon geen vervangster ge vonden worden die de rol over kon nemen. Uitstel betekent echter geen af stel: zonder verdere tegensla gen zal OCH nu op vrijdag 14 no vember Sil de Strandjutter ten tonele voeren, eveneens in ge bouw Irene; zaal open 19.30, aanvang 20.00 uur. Uitgeversmaatschappij Van aerLoeffBV in samenwericing met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-842 842 Redactrice: Frederique Rentenaar V/eleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Zwartepad 1 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Holtens Nieuwsblad Donderdag 5 oktober 1986 - 39e jaargang - nr. 41 iAbonnementsprijs f 36,30 Losse nummers f 0,85 Gedrukte oplage 3075 Twee weken voor de vastgestelde datum zal de gemeente Markelo de vuilstortplaats Markelo sluiten, en wel op 24 december, zeer tot onge noegen van gemeente Holten die zich nu voor het probleem gesteld ziet nog voor de Kerstdagen een nieuwe vuilstortplaats te vinden. In een brief aan het Gewest Midden IJssel hééft het college van b en w van Holten gewezen op deze pro blemen en verzocht om zo spoedig mogelijk een beslissing te nemen. Het Gewest mikt nog steeds op Lochem als stortplaats, maar GS van Gelderland heeft nu nog als standpunt dat vuilstort dient te geschieden in de eigen provincie, terwijl het gewest Midden IJssel de vuilstort gelokaliseerd wil zien in het eigen gewest. Kan Holten niet terecht in Lochem, zal vermoelijk uitgeweken moeten worden naar de vuilstortplaats Boeldershoek bij Hengelo of de VAM in Wijster. Het idee om zich vast te bijten in verkeerproblematiek in Holten is afkomstig van Gerrit Bekkenens, die als Holtenaar dagelijks aan den lijve ondervindt hoe het verkeer in de hoofdader in het dorp het gehele gebeuren in Holten beheerst, "De Dorpsstraat heeft een typische erffunctie, met het karakter van een dorpsstraat. Dit wordt echter verdrongen door de grote verkeers stroom. Het conflict tussen door gaand verkeer en verzorgingsge bied zorgt er voor dat in de huidige situatie de dorpskern niet optimaal kan functioneren. De voetgangers zijn op de smalle trottoirs vogelvrij verklaard en het aantal ongeluk ken is te hoog, in vergelijking met de overige straten en wegen in Hol ten". Niet gehinderd door medewerking van de gemeente Holten ("het ligt politiek gevoelig, vertelde men ons") hebben de studenten een uit gebreid onderzoek opgezet dat uit eindelijk tot een conclusie zal moe ten leiden. „Wij hebben natuurlijk als eerste taak een conclusie te trekken ,die past bij onze studeer- opdracht. Dat wil niet zeggen,dat wij niet met een oplossing komen voor de verkeersproblematiek, in tegendeel. Wij zijn nu al zover ge vorderd met ons onderzoek dat we straks gefundeerde voorstellen kunnen aandragen. Of die ook uit voerbaar zijn, maar vooral of die door de 'politiek' ook aanvaard worden, kunnen wij niet beoorde len. Wij zijn bereid onze bevinding voor te leggen aan het gemeentebe stuur, maar of men daar ook ge bruik van wil maken is nog maar de vraag". Bij het opzetten van hun studieop dracht zijn de heren uitgegaan van de verkeerstellingen, die in de loop der jaren in Holten zijn gehouden en de rapporten die over de ver- keersituatie zijn uitgebracht. Zelf hebben zijn inmiddels een eigen telling gehouden, die niet veel Wat een kwast verf en een lekker sopje al niet kunnen doen. Alle pes simisten, die bedenkelijk keken, toen wij vertelden dat we gingen verhuizen naar het leegstaande kantoorpand van de Mengunie, hebben zich inmiddels persoonlijk er van kunnen overtuigen dat het Holtens Nieuwsblad nu beschikt over een ruim en representatief kantoorpand. Voor degene, die deze week te vergeefs ons gezocht heeft op het oude adres: wij zijn verhuisd naar Zwartepad nummer 1,7451 BJ Holten pal achter Albert Heijn. Het telefoonnummer is het zelfde gebleven: 05483-6 38 03. Omdat men bij het verhuizen de boel wel eens in een andere opstel ling wil zien staan, hebben we met een het uiterlijk van de krant een beetje aangepast. Mogen redactie en advertentie mensen van het Holtens Nieuws blad van deze gelegenheid tevens even gebruik maken de spelregels, waar wat de klad in is gekomen, on der u aandacht brengen. Copy voor het Holtens Nieuwsblad dient ui terlijk dinsdagmorgen vóór begin van kantoortijd, half negen, bij ons in de bus te liggen. Uitzondering vormen verslagen van evenemen ten die op maandagavond plaats vinden. Sportverslagen liefst ge typt aanleveren. Die kunnen dins dags tot twaalf uur worden ingele verd. Advertenties kunnen worden aangeleverd dinsdag tot één uur. De redactie is elke vrijdagochtend tussen negen en twaalf uur te spre ken en staat open voor suggesties en opmerkingen van uw kant. Imkers Volgende week donderdag viert de Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt haar 50 jarig bestaan. In dit nummer een ge sprek met G.W. Aaltink die van de oprichting af aan lid is van de vereniging. Overdracht Hoewel de eindexamens nog ver weg zijn, moet voor de leerlin gen van de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs door gehakt worden of en waar de op leiding moet worden voortge zet. In de Scholengemeenschap kregen de toekomstige studen ten advies uit de praktijk van oud-leerlingen van SGH. Sport Met het eerste van s.v. Holten gaat het niet de goede kant op. Een zesde nederlaag op een rij. Blauw Wit wist te winnen, even als August Muller en Henk van Heek die niet alleen beslag leg de op het vice-wereldkampioen- schap maar nu ook de Holland cup bipnenhaalden. Bij de Min- tonette-dames alom tevreden gezichten: de eerste winst in de competitie is al weer binnen. m Na een windstille periode is het nu eindelijk weer zover, dat in j.s. de Schure weer een live-optreden wordt verzorgd. The Revolt uit De venter komt zaterdag 11 oktober naar de Beusebergerweg. The Revolt is een band die men kan omschrijven als vertegenwoordiger van de Rygthm-wave style. Ook dit jaar doen ze weer mee aan de grote prijs van nederland. Het repertiore bestaat vrijwel uitsluitend uit nummers van de hand van bassist Willem Molenaar. De zaal is open om 21.15 uu4r en de band begint om 21.45 uur. De en tree bedraagt f5,- ouder dan 16 jaar en f. 3,50 jonger dan 16 jaar. Op dinsdag 14 oktober wordt in gebouw Irene Bejaarden sociëteit gehouden, aanvang 14.30 uur. Op veler verzoek wordt er bingo ge speeld. Op verzoek van de vakbonden CNV en FNV zullen de wethouder socia le zaken en werkgelegenheid, Wim Dalhuisen en vertegenwoordigers van de plaatselijke afdeling van de vakbonden op niet al te lange ter mijn overleg hebben over de werk gelegenheid van de langdurig werklozen in Holten. Om niet 'te vergaderen om de vergadering zelf, zoals de wethouder het uitdrukte, zal van te voren een aantal onder werpen aan het papier worden toe vertrouwd. De wethouder wilde op voorhand alvast meedelen dan van zijn kant niet alleen de positie van de langdurig werklozen, maar ook die van de arbeidsongeschikten en jeugdige werklozen, ter sprake zul len komen. Hoewel hun onderzoek nog niet is afgerond, zijn Gerrit en Henk Jan al tot de conclusie gekomen, dat op lossingen in de orde van éénrich ting verkeer, verkeersdrempels of het weren van het vrachtverkeer in de Dorpsstraat niet het gewenste effect op zullen leveren. „Dat zijn allemaal lapmiddelen die de chaos alleen maar zullen vergroten. Wij denken dat de enige oplossing zal zijn het radicaal omgooien van het roer en een rondweg aanleggen. Wij zetten er daar onmiddelijk als kanttekening bij dat we ons onder zoek niet hebben afgesloten, en ook dan kan onze conclusie wel niet stroken met de realiteit". De Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt afdeling Holten, die deze maand haar 50 jarig be staan viert, heeft met-de tentoon stelling, afgelopen zaterdag in het leegstaande Durapand een uitste kend visitekaartje afgegeven. Het kale winkelpand was met eenvou dige middelen omgetoverd tot een waar natuurparadijs dat tot de verbeelding sprak van de zeer vele belangstellenden. De belangstel ling was op sommige ogenblikken zo groot, dat de bezoekers de bijen in de uitgestelde bijenkasten con currentie aandeden. Ontwerp en uitvoering van de tot de verbeelding sprekende aankle ding van de tentoonstellingsruimte was van de hand van de heer en me vrouw Wolters, die er iets heel bij zonders van hadden gemaakt. Naast de bijenminnende planten en bloemen, bijeengebracht in smaakvolle arrangementen, was er zelfs een heus werkende watermo len ingericht die bijdroeg tot de rustieke sfeer, die echter nergens geweld aan werd gedaan. Vrijwel alle leden van de vereniging droegen hun steentje bij in het suc ces van deze expostie. Zo waren er demonstratiekasten, voorlich tingsmateriaal en kon men bijen was en waskaarsen kopen. Twee leden lieten zien hoe van natuurlij ke materialen bijenkorven worden gemaakt. Tevens werden in een doorlopende voorstelling dia's ver toond over het leven en houden van bijen. De tentoonstelling leverde de vereniging tenminste één nieuw lid op. De eigenlijke viering van het jubile um wordt gehouden op donderdag 16 oktober tijdens een feestelijke bijeenkomst in het clubgebouw, het Stationskoffiehuis, aanvang 20.00 uur. De Hervormde vrouwengroep Ora et Labora, viert het feit dat op 12 oktober 1951 de groep werd opge richt door mevrouw De Vries. De leden hopen dit feest op gepaste wijze te vieren op donderdag 16 oktober met een feestlijke bijeen komst in gebouw Irene. De groep heeft momenteel 70 leden. Oud-le den zijn op deze avond ook van harte welkom. Tevens zal op die avond een wand kleed worden aangeboden aan de Kerkvoogdij ter versiering van 't gebouw Irene. Aan de totstandko ming van dit kleed hebben alle le den meegewerkt. bleek af te wijken van de reeds gedane tellingen. „Merkbaar is, dat het doorgaande vrachtverkeer in het laatste jaar iets is afgenomen. Toch komt er nog teveel doorgaand verkeer door Holten dat uit de kom geweerd kan worden. Uit het onder zoek blijkt, dat het vooral vracht verkeer betreft dat van Deventer naar Rijssen en Markelo gaat, vice versa. De conclusie is, dat de Al geen goed alternatief biedt". In het Blauwe Winkeltje, vroeger het domein van de kunst, heerst sinds enige tijd weer de nodige bedrijvigheid. Op een van de blauwe deuren staat vol trots 'directie' te lezen. Bin nen staan tekentafels en hangen plattegronden van Holten aan de muur. Voor enkele maanden hebben Gerrit Bekke nens (22) en Henk Jan Gelens (26) hier hun tenten opgesla gen ter afsluiting van hun studie aan de HTS, afdeling Weg en Waterbouw in Zwolle. Als afstudeeropdracht hebben zij gekozen voor de verkeerssituatie van Dorpsstraat en Oran jestraat in Holten. Black spot In hun onderzoek hebben de stu denten ook de kruising Larenseweg en Stationsstraat meegenomen. „Dat is wat je noemt een 'black spot". Het aantal ongevallen is daar te hoog, ook al beweert de politie dat het niet zo is. Volgens onze waarneming, komt dit vooral omdat de straten niet haaks op elkaar liggen. Dat bemoeilijkt het uitzicht en maakt de verkeersdeel nemers onzeker met alle gevolgen van dien". Evenals het gemeente bestuur, zien zij verkeerslichten niet als een oplossing. Slechts een e stuaenten °lJ op lokatie bij hun afstudeeropdracht, de Dorpsstraat/Oranjestraat. reconstructie van het kruispunt kan de verkeers zekerheid verho- m 11 Lapmiddel

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1