Holtens Nieuwsblad 'eüing Lösse Hoes op nippertje afgelast 'Ouderen zelf richting geven aan de hulpvraag' ilveren jubileum emeenteambtenaar I Zorg op maat: nieuwe structuur Diessenplas Voortbestaan hotel veilig gesteld Jeugddienst U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 25 september 1986 - 39e jaargang /Abonnementsprijs f36,30 Losse nummers f 0,85 Gedrunfe oplage 3075 ICrJIP ImSL Met de militaire dienst er bij op ge teld, was de chef algemene zaken van de gemeente Holten H. De Blauw dezer dagen precies 25 jaar in overheidsdienst. Reden voor het gemeentebestuur om de heer de Blaauw, samen met zijn echtge note en kinderen, vorige week don derdag in een overvolle raadszaal in het zonnetje te zetten. Burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard kenschetste de heer De Blaauw als een voorbeeldig ambtenaar, die graag de puntjes op de i zet en in staat is de ingewikkel de ambtelijke regelgeving om te zetten in voor iedereen begrijpelij ke taal. Ook werd De Blauw gepre zen als de objectieve verslaglegger van de raadsvergaderingen en ambtelijk adviseur van het college van b en w. Met duidelijk veel genoegen had de burgemeester naast de gebruikelij ke enveloppe met inhoud nog een ander cadeau voor de jubilaris: een fluitje. De heer de Blaauw, waarvan bekend is dat hij bijzonder gesteld is op goede omgangsvormen, had bij de inspectie van het nieuwe ge meentehuis 'gesteigerd' toen de burgemeester al fluitend de aan dacht van enkele mensen vroeg. Gemeentesecretaris J.P. Stege- man stelde de chef algemene zaken ten voorbeeld aan de provinciale ambtenaren als het gaat om de 'vertaling' van de ambtelijke taal en noemde hem een prettig mens om mee samen te werken Bestuursleden, die zich jaar in jaar uit letterlijk en figuur lijk dag en nacht willen inzetten voor vrijwilligerswerk, zijn dun gezaaid. Scheidend secretaris H. Rozendom van de ë.H.B.O, is er zo'n fenomeen. Bijna twintig jaar voerde hij niet alleen op uitstekende wijze het secretariaat, in de be ginjaren zelfs gecombineerd met het penningmeesters schap, maar was hij ook de man achter tal van acties, die onder andere de rampenwagen, de oefenpop en de caravan opleverde. Daarnaast is Rozendom een van de mensen die - geheel vrijwillig - bij toerbeurt zich beschikbaar stellen voor het bemannen van de ambulance. Reden voldoende voor de E.H.B.O om hem bij zijn afscheid (de familie Rozen dom verhuist naar Rijssen) samen met met oud-voorzitter Jalink. die ook zo'n groot aandeel heeft gehad in de opbloei van de vereniging, te benoemen tot ere-lid. De eerste jeugddienst van dit win- terszeizoen zal zijn op zondag 28 september. Het thema is: Vluchte lingen. In deze dienst wordt nader inge gaan op het vluchtelingenpro bleem in onze maatschappij. Voor ganger is ds. R. Visser. De dienst wordt gehouden in de Ned. Herv. kerk, aanvang 19.0 uur. Namens afdeling en de werksters verklaarde de heer Vincent onder veel gelach, dat aanvankelijk een toneelstukje zou worden ingestu deerd, maar dat door de uitlatingen van de minister dit natuurlijk geen doorgang kon vinden. Het cadeau leverde bij de jubilaris enig wek- brouwfronsen op toen bleek dat dit niet alleen bestond uit een cadeau bon maar ook een complete scheer uitrusting, speciaal geschoken door de vrouwelijke ambtenaren die de in de vakantie ontloken snor van De Blaauw niet zo succes vin den. De jubilaris tenslotte ver klaarde dankbaar gebruik te zullen maken van het fluitje. Niet om het personeel tot de orde te roepen, zoals burgemeester Van Rappard had voorgesteld, maar om het col lege bij tijd en wijle te kunnen te rugfluiten. Het scheergerei blijft vooralsnog in de kast. Uitgeversmaatschappij Vander LoeffBV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 'Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonp'aats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 34.25 lllllllllllllllilllll!lllllllllllllllll!IIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllllllllllllimillil!llllll!l||llllllllllllllllll!lllllllllltlllllillllllllllll||||||||||||||||!|||||imillllill!lim Een stampvol restaurant De Poppe kwam voor niets naar de veiling. De executieveiling van de inboedel van Hotel 't Lösse Hoes is woensdagmorgen op het laatste moment niet door gegaan. Een projec tontwikkelaar uit het wes ten van het land, die onbe kend wenst te blij ven, heeft samen met de huisbank, de Nederlandse Middenstands Bank de belastingschuld van ruim vier ton van de drankengroothandel Beilen N.V. (de sterfhuisconstruc tie die werd opgericht na de financiële perikelen van twee jaar geleden, waarbij onder andere de gemeente het schip in ging voor vijftig duizend gulden) overgeno men, waardoor het voortbe staan van 't Lösse Hoes vei lig gesteld werd. Champagne woensdagmorgen bij 't Lösse Hoes, nadat na een nacht lang onderhandelen eindelijk om drie minuten voor tien woensdag ochtend een telefoontje richting Restaurant De Poppe kon gaan om het goede nieuws aan te kondigen. Ongeloof en ook woede bij de naar schatting tweeduizend belangstel lenden die zich inmiddels tot in de laatste uithoeken van het toch ruim bemeten restaurant hadden verschanst toen vanuit de keuken de Bennie Aanstoot om precies een minuut voor tien deurwaarder J.J. Schol ten het bericht doorgaf dat de veiling geen doorgang zou vinden. Woedende horeca-opkopers repten zich naar de tafel van de deurwaar der en inspectie van de belastingen om 'hun recht te halen', waarbij de mensen belastingdienst tal van minder fraaie ziekten werd toege wenst. "Ik had niet anders verwacht, rea geerde Jan Murris lakoniek. "Er zijn heel wat mensen die graag zien dat het ons niet goed gaat. "We gaan echter weer met volle moed aan de gang. De projectontwikkelaar heeft het volste vertrouwen in ons en het personeel uitgesproken. Vandaag zijn we nog gesloten, om dat de kok zijn bestellingen moet doen, maar vrijdag zijn weer volop in bedrijf. Al het personeel (22 man) is nog steeds in dienst en dat zal zo blijven. Voor de komende maanden zitten we vol en vrijdagochtend om half acht hebben we al weer de eerste ontbijtgast. We zijn in de laatste dagen tien jaar ouder ge worden van de spanning. Die is nu van ons afgevallen en we zien de toekomst met vertrouwen tege moet". De gemiddelde leeftijd van de bewoners van bejaarden centrum Diessenplas is in de laatste vijfjaar fors toe genomen, zowel voor vrou wen als mannen. Was de ge middelde leeftijd in 1981 nog resp. 80,1 en 79,9, in 1984 was dit al opgelopen tot 81,8 en 81,7. In 1985 is de gemiddel de leeftijd van de vrouwelij ke bewoners 82,6 en voor de mannelijke bewoners 82,3. De oudste bewoonster is 93 jaar; de oudste bewoner 90 jaar. Een en ander staat te lezen in het jaarverslag van Diessenplas dat onlangs is verschenen. Diessenplas heeft met het publice ren van het jaarverslag 1985 een moeilijk jaar, afgesloten. De over^ haaste invoering van de nieuwe Wet op de Bejaardenoorden veroor zaakte veel verwarring en onzeker heden die tot op de dag van van daag voortduren. De aanvankelij ke bezuiniging werd bepaald op ze ven en een half procent. Naast het wegsnijden van de franjes werd een vakaturestop voor de medewerkers onvermijdelijk. In november werd bekend dat de korting beperkt kon blijven tot één procent. Een zucht van verlichting werd geslaakt, hoe wel het leed al was geschied. Vele maatregelen waren al genomen. Als gevolg van deze ontwikkelin gen zijn de plannen om tot wijzi ging van de organisatiestructuur te komen in Diessenplas in een stroomversnelling geraakt. Met de nieuwe organisatie-opzet is een dienstverlening mogelijk waar bij een bewoner wordt beschouwd als iemand die zelf richting geeft aan en baas is over zijn leven en dus ook over het hulpbehoevende of gehandicapte deel van zijn leven. In deze zorgverlenings filosofie spe len zingeving aan het leven, gevoe lens, normen en waarden maar ook sociale banden met familie, kennis sen verenigingen en kerkgenoot schap een belangrijke rol. Binnen de begrenzing van de mogelijkhe den van de organisatie beslist de bewoner zelf over welke hulp hij wil. Kenmerken van de nieuwe or ganisatiestructuur zijn: -intergatie van huishouding en ver zorging op afdelingsnivo; -mensgerichte organisatie-filoso fie, die 'zorg op maat' mogelijk maakt; -verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening; -het totale voedingsgebeuren on der verantwoordelijkheid van één hoofd van dienst; -meer aandacht voor kwetsbare be woners: -hulpverlening ten behoeve van ou deren in het dom. In de nieuwe organisatiestructuur gaat Diessenplas uit van een basis zorg, wat omvat de verzorging van warme maaltijden, koffie en thee en het schoonhouden van apparte ment en woonomgeving. Uit de maandelijke bespreking die de kok per etage met de bewoners heeft blijkt de komponenten-menu-keu- ze goed aan te slaan. Het dieet- percentiige is teruggelopen van 50 naar 30. Bij het onderhoud van de appartementen krijgt de bewoner inzicht in het onderhoudsprogram- ma, waarbij de bewoner aan mag geven wat hij zelf wil en kan doen. De bewoners kunnen zelf de kwali teit van het werk beoordelen. Belangrijk aspect in de nieuwe structuur was het aantrekken van Diessenplas een sociaal verpleegkundige, die zorg draagt voor de begeleiding van de nieuwe bewoners en attent is op eenzaamheidsverschijnselen, depressies, goede contactW, met de medebewoners en attendeert op geestelijke achteruitgang. In 1985 vielen 64 bewoners (in 1984 54) on der de terminoligie begeleiding. Door de directeur en hoofden van dienst is in het verslagjaar veel energie en tijd gestoken in de reor ganisatieplannen die naar de over tuiging van het bestuur van Dies senplas het beoogde doel hebber, bereikt: een organisatie die in staat is een kwalitatief goede zorg te bie den aan ouderen, door een optima le gebruikmaking van mensen en middelen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1