Super sportief zijn.. holtens Nieuwsblad C ommunic atie vertraagt nieuwbouw NS-station Ouders protesteren tegen bezuinigigen Breed opgezette forum- discussie in Vredesweek BON Aan de abonnees U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. I I I I Bloedplasma-avond De B.T.W. verhoging noopt ons tot een geringe aanpassing van de abonnementsprijs. De abonnementsprijs per 1 okto ber 1986 is f. 36,30 per jaar, losse nummers 85 cent. Van de abon nees die een machtiging hebben verstrekt tot automatische af schrijving van het abonnements geld van bank- of girorekening zul len wij gaarne aannemen dat zij er mee akkoord gaan, dat bij de eerst volgende afschrijving de nieuwe abonnementsprijs wordt aange houden. DE UITGEVER jttens Nieuwsblad Donderdag 18 september 1986 - 39e jaargang - nr. 38 /Abonnementsprijs f36,30 Losse nummers f 0,85 Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B V in samenwerking met de stichting Mollens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris, Kolling serf 4 7451XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Onder het motto „Vrede, waar be ginnen we", wil de Vredeswerk- groep Holten in de Vredesweek, tussen 21 en 28 september, aanslui ten bij het initiatief van het IKV om in deze week de aandacht te vestigen op ontspanning tussen Oost en West. Volgens de Vredeswerkgroep moet het mogelijk zijn om vanuit de 'ge wone samenleving' tot een betere verstandhouding te komen tussen volkeren, die nu soms lijnrecht te genover elkaar lijken te staan. Zo zijn er bijvoorbeeld in Holten in de loop der jaren vele goede contacten gegroeid tussen groeperingen en verenigingen uit Holten en Oost- Europse landen. Dat rechtvaardigt de Vredewerkgroep om de vraag „vrede, waar beginnen we", te stel len aan de hele Holtense gemeen schap. Hiervoor heeft de Vredes werkgroep op 25 september een fo rumdiscussie georganiseerd in ge bouw Irene. In de forum nejnen zitting: Mevrouw Berg, Gereformeerde kerk Holten, wethouder W. Dalhui- sen (PvdA), fraktievoorzitter H. Dul (CDA), H. Rustebiel (Gemeen tebelang), De heer Schipper (RK parochie in Holten, de heer Berg huis (onderwijzer). Verder hoopt de werkgroep nog iemand uit het on derwijs en één van de Holtense art sen bereid te vinden zich bij het forum te voegen. Dde discussie zal geleid worden door ds. R. Visser, predikant Ned. Herv. kerk. De bij eenkomst begint om 20.00 uur. Uit de samenstelling van het forum blijkt, dat de Vredeswerkgroep er van overtuigd is, dat het streven naar ontspanning in de wereld al leen zin heeft wanneer het wordt gedragen door alle mensen en in stanties van de samenleving. Zij hoopt daarmee een start te kunnen maken op 25 september in gebouw Irene. Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal lel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Wat moet men in Holten organiseren om-de mensen op vrij dagavond achter de warme kachel en voor blauwe beeld buis vandaan te krijgen? In ieder geval geen superstar wed strijd ter gelegenheid van het. tienjarig bestaan van de sporthal. De publieke belangstelling was domweg droevig te noemen. Dat het publiek het liet afweten was nog tot daar aan toe, maar dat zelfs de meeste (sport)bestuurderen - de goede natuurlijk niet te na gesproken - en mede gebrui kers van de sporthal schitterden door afwezigheid, was toch wel erg teleurstellend. De deelnemers streden er niet minder sportief om. De ploeg van zwem poloclub Twen- haarsveld was de beste en individueel werden Maud van Geel (hockeyclub) en Wim Meijer(Bato) Holtens superstars. De volledige uitslagen staan elders in deze krant. Bijzonder gezellig werd het na afloop. Alle deelnemers vormden éen grote sportfamilie die nog lange tijd bijeen bleef bij de mu ziek van de Tiroler kapel van HMV. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonp'aats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 enige regelmaat contact gehad met tot nu toe vergeefs. Gezien de uitla- wagen. De hele gang van zaken i$ de verantwoordelijke mensen van ting van voorlichter Meijer zullen echter wel bijzonder onbevredi- de Spoorwegen, waarbij we de be- we er maar weer eens een brief aan gend. reidheid hebben uitgesproken, mee te willen participeren in de kosten van reconstructie van het stations plein. Daarbij hoort echter wel een kostenplaatje, dat weer afhanke lijk is van de mate van luxe die men wenst voor de inrichting. Bij wijze van spreke kan dat varieren van tweeduizend tot twintigduizend gulden. Voordat we met enige voorstellen naar de Raad kunnen gaan, moe ten we echter wèl weten waar we het over hebben. Herhaalde malen hebben wij aan de bel getrokken om uit te vinden over welke plan nen de Spoorwegen nu beschikken: Maandag 27 oktober a.s. wordt weer de jaarlijkse bloedplasma- avond gehouden. Voor de trou we donors nog een heel eind wég, maar de voorbereidingen al weer in volle gang. Deze week, of volgende week kan men de bekende oproep kaarten in de brievenbus ver wachten. Aan de oproepkaart zit een ant woordkaart, die men ingevuld met de persoonlijke gegevens zonder postzegel kunt opsturen. Doordat er is een jaar zoveel kan veranderen, is het beslist nodig zich ieder jaar opnieuw als donor aan te melden. Is men ouder dan 18 jaar en jon ger dan 65, denk er dan eens over na om ook dit jaar een hal ve liter bloed af te staan voor ie mand die het hard nodig heeft. Wil men nadere informatie, of heeft men geen oproepkaart ontvangen, kan men bellen met mevr. C.H. van Iperen-Essen- boom, Schoutenstraat 50, tel. 6 2126. Schooldirecteur Jan Diemer geeft aan aan verontrustte ouders en leerkrachten uitleg "Ik denk dat we onze scho len moeten laten sponsoren, willen we in de toekomst nog kans op goed onderwijs houden," verklaarde school directeur J. Diemer van de Dorpsschool tot slot van de protestbijeenkomst van ou ders en leerkrachten tegen de komende onderwij s-be- zuinigingen, die maandag avond werd gehouden in De Biester. "De bezuiniging is een kruideniersmaatregel, waarbij uitsluitend wordt gekeken naar het getal. We zijn koud bezig met de nieu we basisschool of de rust wordt al weer verstoord. Hierbij zal het ook wel niet blijven. Ik denk niet dat we voor de laatste keer hier bij elkaar komen". Aan de vooravond van Prinsjesdag en de Rijksbegroting, heerste bij de aanwezige ouders en leerkrachten op de bijeenkomst nog een flauwe hoop dat de bezuinigingen niet zo hard zouden worden uitgevoerd, als in eerste instantie uit allerlei voorpublicaties openbaar was ge worden. Na dinsdag weten zij beter. "Over de getroffen bezuinigingen kunnen wij de redelijkheid met een beetje goede wil wel inzien, maar met de manier waarop dat wordt ingevuld verdwijnt alle redelijk heid", aldus Haarschool directeur G. van 't Holt. Met name de maatregel voor de vierjarigen, die niet meer direct na hun verjaardag naar de basisschool kunnen, de bezuiniging op het bij zonder onderwijs en de vervan gingsregel voor zieke leerkrachten blijken grote problemen te gaan opleveren. Niet verwonderlijk dus, dat de leidsters van de peuterspeel zalen in Holten en Dijkerhoek met tal van vragen kwamen tijdens de protestbijeenkomst Zij moeten straks de kleuters opvangen die na 1 augustus vier jaar zijn geworden en pas het jaar daarna naar school kunnen. Door de forse bezuiniging op het Sociaal Cultureel Werk is het echter nog maar de vraag of dit mogelijk is, al verklaarde wethou der Wim Dalhuisen dat de gemeen ten zelf prioriteiten kunnen stellen aan de verdeling van de subsidie gelden. Niet ondenkbaar is tevens dat financieel draagkrachtigen ei gen kleuterschooltjes gaan oprich ten. Veel ernstiger nog wordt door de leerkrachten ervaren de ontkrach ting van de nieuwe basisschool principe, waarbij uitgegaan wordt van een ononderbroken leerstroom van acht jaar, die voor een grote groep leerlingen nu ingekort wordt, tot zeven jaar, met alle gevolgen van dien. Ook het schoolwerkplan, het spoorboekje van de basis school, waarin de nodige aandacht wordt besteed aan de kleuterperio de wordt ontkracht, doordat een grote groep leerlingen slechte een éénjarige kleuterperiode op school meemaakt en na een jaar al in het echte leerproces moet worden op genomen, terwijl de instroom van een grote groep kleuters op één datum onderwijskundig tot proble men kan leiden, doordat er te wei nig aandacht aan de nieuwe leerlin gen gewijd kan worden. Voor de vervanging van zieke leer krachten zag wethouder Dalhuisen als alternatief een poule-vorming waarvan alle basisscholen van Hol ten gebruik kunnen maken. In een aantal grote steden is daar goede ervaring opgedaan. Evenals op tal van andere plaatsen in ons land hebben de Holtense ouders middels een briefkaartenac tie hun verontrusting kenbaar ge maakt. De kaarten zullen volgende week aan de minister van Onder wijs worden aangeboden. Communicatiestoornissen, tussen de Nederlandse Spoorwegen en het college van b en w van Holten, zijn er vermoedelijk de oorzaak van dat de definitieve beslis sing omtrent een nieuw te bouwen stationsgebouw in Holten nog steeds niet defi nitief is. Aanvankelijk lag het in de bedoe ling dat de directie van NS in sep tember of oktober het groene licht zou geven. Nu kan de beslissing niet eerder verwacht worden dan eind van dit jaar met de kantteke ning van NS daarbij dat de nieuw bouw slechte dan doorgang kan vinden als de gemeente Holten „in belangrijke mate participeert in de kosten voor de reconstructie van' het stationsplein, de parkeergele genheid en toegangswegen". NS voorlichter Hans Meijer verklaarde desgevraagd dat de directie van de Spoorwegen deze participatie zwaar zal laten wegen in de verdere uitwerking van de stationsplan nen. „De plannen zijn nu zover ge vorderd, dat het in december in de directieraad gebracht kan worden. Vanzelfsprekend komen de kosten voor een nieuw station voor reke ning van NS. Alles hangt dus af van de bereidheid van de gemeente' Holten om financieel bij te dragen aan de reconstructie van de omge ving van het station. Tot nu toe toont de gemeente Holten zich evenwel niet bereid tot een finan ciële bijdrage, en dan kan conse quenties hebben voor l\et gehele plan". Kortsluiting Op z'n zachtst gezegd was gemeen tesecretaris J.P. Stegeman hoge lijk verbaasd over de uitspraken van de NS-voorlichter. „Ik denk dat die jongens intern eens iets moeten gaan doen aan de communicatie, want deze uitspraak slaat eenvou digweg nergens op. Wij hebben met

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1