Het „Splose Fees'9 als vanouds bar gezellig Diep in Moeder Aarde.. Infomiddagen voor veevoer bij VAK HoHpik ÜpgfifdtM Böü Burgemeester Van Rappard ondergaat neusoperatie ontvangt een fraaie Parksr-Jofter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Is i$i Eens te meer heeft Espelo bewezen waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn. Het jaarlijkse Splose Fees was weer twee dagen lang bar gezellig. Niet al leen voor de rasechte Sploër, maar ook voor hen die zich openstellen voor een weekeinde onvervalst volksvermaak. Wat dat be treft kan de titel van de Splose revue worden door getrokken naar het hele school- en volksfeest: Splo lot zich wier hörn. Met name de Splose revue bood vrijdagavond enkele uurtjes onbe zorgd vermaak voor de traditiege trouw, overvolle tent. Die stond dit jaar op het terrein van Tine Boode- Niemeijer aan de andere kant van de Espelosedijk. Revue-man van het eerste uur Wim Vruggink en Toosje Kappert hadden er weer heel wat werk van gemaakt, zodat van buitenaf slechts het duo Bok- kinga hoefde te worden aangetrok ken voor de muziek. En aangezien het grimeurswerk in de vertrouwde handen van Wander Drent sr. was en Wechstapel en Nooteboom aan de knoppen zaten kon er weinig meer fout gaan. Dat ging er na de pauze dus wel toen keer op keer de stroom uitviel, maar als volleerde acteurs (Ab Waakop Reijers som meerde als toneelagent buiten zijn boekje om dat de verlichting maar eens grondig moest worden nage keken) wisten de revuespelers daar adrem op in te spelen. Vol programma Het volle programma, waardoor vooral de oudere bezoekers tegen elven moeite kregen met de harde klapstoeltjes, bood een bonte men geling van zang, dans, play back, toneel en conferences. Als speciaal onderdeel was de finale van het play back-festival in het Trefpunt ingebouwd. Sandra Krikkink, Ka- Al jarenlang verzorgen Gait en Wilm de conferences tussendoor. rin Krikkink, Anneke Waanders en Wehdy Kuster toonden onder lei ding van Ria Nijland nauwelijks plankenkoorts oog in oog met de ruim 500 anwezigen. Aangekon digd door presentator Anton'Rey- link brachten zij met verve hun creaties van Dorus, Ronnie Tober en Ciska Peters en Corry van Gorp. Wie natuurlijk ook niet ontbraken waren Gait en Wilm (Gerrit Rensen' en Willem Meilink) die op de hun karakteristieke manier de avond aan elkaar praatten (o.a. in een ge slaagde creatie als „Grasmachine Henny" en straaljagerpiloot Blok land). Voor welkome onderbrekin gen zorgden ook Joke Vruggink en Diana Krieger die als amateurzan geressen live meer presteerden dan menig beroeps. Uiteraard moest je een echte Sploër zijn om alle grappen en grol len helemaal te begrijpen, want vrijwel de hele gemeenschap werd op de hak genomen. Met name in de scènes Plattelandsvrouwen, Jour naal en Burengerucht werd er heel wat afgeroddeld. Niet voor niets staan de tekstschrijvers van de Splose Revue het hele jaar door met pen en papier in de aanslag om al het doen en laten van de bevol king op de voet te volgen. En dat daarbij rijkelijk met bijnamen als Valeria, Marie van Berend of 'mien oldste zuster sien va' wordt gesme ten maakte de pret er bij het pu bliek niet minder om. Maar ook de actualiteit werd niet geschuwd. Bijvoorbeeld in Radio actief waarin de gevolgen van de kernramp in Tsjernobyl voor de Splose boeren aan bod kwamen. Al met al konden alle medewerkers op een geslaagde avond terugkijken, waarbij volgend jaar misschien toch het programma iets moet wor den ingekort. Op het toneel van de Splose Revue verschenen de volgende medewer kers: Riek Rensen, Gerda Lubber- sen, Marina Waakop Reijers, Ria Jansen, Willy Reilink, Ina Ulfman, Dihie Tuitert, Henny Ulfman, Dia ne Krikkink, Jodie Kappert, San dra Reilink, Karin Luggenhorst, Anita Luggenhorst, Ab Waakop Reijers, Bert Krikkink, Henk Nij- kamp, Johan Meilink, Manny We gen, Henk Blankena, Willem Mei link, Gerrit Rensen en Anton Rei link. UITSLAGEN KINDERSPELEN: Groep I (Skippybal): 1, Marten Lubbersen 51 p., 2, Remco Rensen 51 p., 3. Annemiek Toorneman 45 p., 4. Joyce Beumer 39 p., 5. Arno Protzmann 31 p. Groep 2 (Autopedrace): 1. Roy Reilink 66 p., 2. Marcel Boode 60 p., 3. Marcel Boode 56 p. Groep 3 (Doelgooien): 1. Herman Lubber sen 63 p., 2. Laura Protzmann 61 p., 3. Mat- thijsToorneman 60 p.,4. Irma ten Dam 44 p. Groep 4: 1Arjan ter Stal 46 p. (Schommel- spel). Groep 5 (Hardloopparcours): 1 Rob Reu- mer 56 p., 2. Caroline Protzmann 56 p., 3. Anita Luggenhorst 45 p., 4. Jodie Kappert 45 p., 5. Edwin van Schooien 45 p., 6. Hans ten Dam 42 p., 7. Sandra Reilink 41 p. Groep 6 (Hoepelloop): 1. Wendy Kuster 60 p., 2. Jeroen Lubbersen 56 p., 3. Sylvia Bek- kernens 56 p., 4. Karin Luggenhorst 53 p., 5. Bertine Markvoort 49 p., 6. Janneke Slijk huis 46 p., 7. Liesbert van Schooten 45 p. Groep 7 (Hoepelloop): 1. Margien Bekker- nens 56 p., 2. Gerwin Boode 54 p., 3. Hen- riëtte Markvoort 52 p., 4. Hendri ter Stal 52 p., 5. Karin Krikkink 47 p. Groep 8 (Hoepelloop): 1. Henri Lubbersen 59 p2. Anneke Waanders 59 p., 3. Tanja Kappert 54 p., 4. Erik Schippers 51 p. Hoepelloop (Schoolverlaters): 1. Benny Nij- enhuis 56 p., 2. Mariska Rensen 54 p., 3. Manek Markvoort 49 p. Alle kinderen ontvingen een leu ke prijs en mochten de hele dag naar hartelust draaien in de echte Splose draaimolen en zweefmolen en ze werden door de feestcommis sie getracteerd. Er komt voor hen nog een vervolg want op woensdag 24 september is er een feestmiddag in gebouw Trefpunt met als „top per" een optreden van de gooche laar mister Loxias. Uitslag gatgraven: 1. en kampioen gatgra vers Gait Rensen en Wim Boode, 2.84 m.; 2. Bertus Leunk en Gert Stevens, 2.45 m.; 3. Teun Stevens en Henk Nijkamp, 2.43 4. Ina Ulfman, Ria Jansen, Marina Waakop Reijers en Willy Reilink nemen voor het vertrek van het plattelands vrouwenreisje de laatste nieuwtjes door. weer een echt familiefeest, dat Herman en Wim Nijenhuis, 2.42 m.; 5. René Kogelman en Erik Aytink, 2.40 m. Ringsteken (op tandem) voor paren: 1, Wil ly Reilink en Evert Jan Bouman, 2. Jan Mei link en Joke, 3. Ria en Jan Vos, 4. Bert en Herbert Krikkink, 5. Teun Stevens en Ria Tempelman. Touwtrekken per groep O dames en 3 he ren): 1. Noahaarksel, 2. Ranja team, 3. Groep Baltes, 4. Groep Blankena. Stoelendans: 1. Jenny Schippers, 2. Rida Nieuwenhuis, 3. Willy Reilink, 4. Ina Ulf man, 5-Hendrika Nijland. Zakslaan op draaiende balk boven water bassin: 1. Ria Veneklaas, 2. Ria Tempelman, 3. Joke Stevens, 4. Klazien Tuitert. Heren: 1Martie Jansen, 2. Teun Stevens, 3. Egbert Jansen, 4. Joke Baltes. HMV In de grote feesttent zorgde 's middags de Tirolerkapel van HMV voor een zeer gewaardeerde muzi kale omlijsting van het programma en 's morgens was de Holtense Mu ziekvereniging met de drumband en majorettes present bij de op tocht vanaf de school naar het feestterrein. Het totale feestgebeu- ren werd 's avonds afgesloten met een groot en hoogst gezellig bal in de feesttent o.l.v. het Madigo-Com- bo. Familiefeest Begunstigd door mooi weer (een buitje rond half elf deed aan het welslagen van het festijn geen af breuk) werd zaterdag op heel gezel lige en plezierige wijze het jaarlijk se school- en volksfeest verder ge vierd. Volgens traditie werd het dank zij de spontane medewerking van alle buurtbewoners, in het bij zonder, van de jeugd, weer uitste kend is geslaagd. Een feest dat voor buitenstaanders meteen al opvalt door zijn grootschalige opzet en or ganisatie waarbij vrijwel ieder ge zin in dit toch kleinschalige Espelo wel op één of andere wijze moet zijn betrokken wil het geheel tot zulk een groots gebeuren kunnen uit groeien. Echt een voorbeeld van hoe een kleine gemeenschap groot kan zijn! Optocht Het feest begon 's morgens met de optocht vanaf de Bosschool naar de feestweide bij de boerderij van de familie T. Boode, Espelo- dijk 2, van een groot aantal prach tig versierde grote wagens, kleinere voertuigen, fietsen, enz. Daaraan was door jong en oud heel veel zorg besteed. Kwalitatief stonden de versieringen van de rijdende expo sitie volgens het oordeel van de jury, die bestond uit mevr. Van Rappard-Buitenhuis en de heren H. H. J. Diemer en H. Maats, op ho ger peil dan voorgaande jaren. Er was dan ook een aantal heel leuke ideeën bij o.a. „Weg met de Berlijn- se muur, na 25 jaar afbreken maar"; een mooie wagen „Splose recrea tie" met een duidelijk protest tegen een snelweg door de buurtschap en een prachtige wagen van de smur fen met hun huisje (een grote pad destoel) die ongestoord willen blij ven wonen in het Splose bos. Daar om geen weg want dan zijn wij de klos aldus de slogan op het span doek. In de optocht reed ook een aantal grote landbouwwagens met melktanks mee getooid met span doeken o.a. met het opschrift „Als de boer'n de melk kwiet wilt raak'n, zölt ze eerst een eine an Braks moet'n maak'n". Prijzen: Lopende groepen: 1. Groep Kuster, 2. Groep Lubbersen, 3. Groep Veneklaas, 4. Koninklijk paar (in vol ornaat) prins Andrew (Rob Stegink 3 j.) en Prinses Sarah (Evelien Luggenhorst 3 j.), 5. Zigeunersfamilie (Ma riska Rensen, Marieke en Bertine Mark voort). Eervolle vermelding: Tanja Kappert. Lopende groepen (B): 1. Fam. Knots, 2. De strontboertjes, 3. Eervolle vermelding Fen ny Rensen e.a. Grote wagens: 1De smurfen in het Splose bos Matthijs en Annemiek Toorneman, Remco Rensen, Sandra en Roy Reilink, 2, Groep Boode/Markvoort, 3. Groep Vijfhui zen, 4. Groep Stevens, 5. Groep van 6 Splo deerns op kolossale giertank met opschrift „Geurtjes uut de mes vuur" een „parfum". Eervolle vermelding groep Thea Brinkman. Volksspelen 's Middags werden in de weide de volksspelen gehouden waarvoor een zeer grote belangstelling be stond. In totaal namen aan de Volksspelen meer dan 300 perso nen deel. Holtens Nieuwsblad Donderdag 4 september 1986 - 39e jaargang - nr. ^Abonnementsprijs f 35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 lft van hot duo Gait en Willem noe d( Diep in Moeder Aarde kropen afgelopen zaterdag de deel nemers aan het kampioenschap gatgraven in Espelo. Dit nieuwe onderdeel van het Splose Fees sloeg duidelijk aan bij deelnemers en publiek. Maar liefst 22 koppels gingen de strijd aan met de Splose grond. Een strijd waarin slechts ge wapend met schuppe of batse en een emmertje zo diep mo gelijk moest worden doorgedrongen in deze aardkloot. Daarbij moest wel steeds dezelfde persoon het graafwerk verrichten. Opvallend was de prestatie van Gait Rensen die zich in een half uur tijd maar liefst 2.84 meter diep naar beneden groef. De winnaar, die de avond tevoren als de helft van het duo Gait en Willem nog de sterren van de hemel speelde in de revue, had een slim handigheidje inge bouwd door eenmaal bij het grondwater aangekomen ge bruik te maken van een olievat zonder bodem, waarin hij noest verder werkte. Voor het Nederlands record mocht het echter niet baten. Gait slaagde er net niet in het record van een Luttenbergs team (3.14 meter) te verbeteren. Maar in ie der geval werden de Nieuw Heetense gravers, die eerder slechts tot 1.88 meter kwamen, met vlag en wimpel versla gen. En dat is ook wat waard. Rundveevoeding, automatisering binnen het varkens- en rundveebe- drijf en de exploitatie van gras- en maisland. Dat zijn de onderwer pen waarover de agrarische onder nemers uit de regio op donderdag middag 11 september en vrijdag middag 12 september in Holten informatie kunnen krijgen. Het Veevoeder Advies- en Verkoop kantoor VAK aan de Waagweg 15 houdt dan namelijk twee zoge naamde Infomiddagen. De aan vang van beide middagen is 13.00 uur. De bezoekers kunnen aan de Waag weg op een ongedwongen manier kennis nemen van een aantal nieu we produkten en zich laten advise ren over voor- en nadelen daarvan. Enkele bedrijven komen daarvoor met hun adviseurs naar Holten. Zo is er op het VAK-terrein een voer- mengwagen opgesteld aan de hand waarvan de voordelen van het com pleet voeren van melkvee worden toegelicht. Ook introduceert Vee voederfabriek De Groene Ster uit Deventer twee nieuwe mengvoe ders. Een produktievoer bestemd voor het compleet voeren en een smakelijk kruimelvoer voor de op fok van babykalveren. De firma Marstrak uit Zwolle is aanwezig met de Foster kalverop- fok-automaat en met de computers van Hunday. Aan de hand van het Koe Data-programma worden de mogelijkheden van management voor melkveehouders gedemon streerd. In het Tentego-opfokpro- gramma zijn die produkten verte genwoordigd voor een verantwoor de kalveropfok. Voor zaken op het gebied van gras- en maisland zijn de voorlichters van de firma Dries Zaden aanwezig. Dit bedrijf levert o.a. hét maisras Gracia. Ook de Agrarische Unie Vulcaan komt met haar adviseurs naar Holten. Zij beantwoorden vra gen over gewasbescherming en bemesting. Uitgeversmaatschappij Vander LoeffBV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" S t ichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. V/iggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. F rede riks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel'. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur InBathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Holtens burgervader mr. W.L.F.C. Ridder van Rappard moet deze dagen het bestuur van de gemeente overlaten aan zijn beide wethouders. Van Rappard, die al langer hinder ondervond van voorhoofdshol teklachten, onderging begin deze week een neusoperatie in het Deventer Geertruidenzie- kenhuis. Na een kort verblijf in het ziekenhuis zal hij de ko- mende week thuis verder her stellen. Zijn spreekuur van maandag 15 september kan nog geen doorgang vinden. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 1 Naam: I Adres: 1 Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. 1 Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr.1 mevr.: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres Woonplaats: I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld 1 per jaar ad f 34.25

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1