UIPn~<a Holtens Nieuwsblad Op *t hoogste niveau Gegevens patiënt van apotheek in computer Terreinwagen voor Holtense brandweer Medicatiebewaking wordt geautomatiseerd Holten enthousiast over Paj o Kolaric itereaal teÜ3279 Nieuwe leden welkom bij de atletiek u ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. "Een donders mooie aanwinst" Burgemeester Van Rappard beschikt toch over gaven die men in eerste instantie niet achter een burgervader zoekt. Vorige week donderdag 'scheurde' hij al met een brand weerauto door Holten's dreven en maandagmiddag liet hij» het voltallige gemeentepersoneel en de verzamelde ge meenteraad zien dat het bedienen van een hijskraan geen problemen voor hem opleverde. Soepeitjes zette hij de hoogste dakspant op het nieuwe gemeentehuis ten teken dat het hoogste punt was bereikt. Gezamelijk werd daarna door de toekomstige bewoners een kijkje genomen in het nieuwe pand. De eerste indruk was gemengd: van enthou siast over de hoeveelheid ruimte tot KWW,"Kiek'n Wat ut Wordt''. Inmiddels is door de architecte het Oversticht ook al een plaatje gemaakt van de toekomstige inrichting van het Smidsbelt, die maandagavond in besloten club door de raadsleden is bekeken. Nu de atletiekvoorzieningen op en rond de sportvelden op Meermans kamp in de afwerkende fase zijn gekomen, wil de afdeling atletiek van s.v. Holten graag de aanmel ding van nieuwe leden promoten. In het verleden moest door gebrek aan accomodatie de leeftijdsgrens op twaalf jaar gesteld worden. Nu bestaat de mogelijkheid om al met acht jaar lid te worden van de atle tiek afdeling van s.v. Holten. Ook aspirant atleten of hun ouders, die eerder reeds geïnformeerd hebben, worden verzocht zich alsnog te mel den bij Wim Brinks, tel. 6 19 14. Daarnaast hoopt de 'atletiek' door ingebruikneming van de accomo datie walmeer dames te kunnen in teresseren. Ook zij worden ver zocht contact op te nemen met Wim Brinks. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Naam. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 Uitgeversmaatschappij Van derLoeffBV in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Holtens Nieuwsblad Donderdag 28 augustus 198S - 39e jaargang - nr. 35Abonnementsprijs f 35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukle oplage 3075 urn vangst neemt van Harry Vos. Brandiveercommandant Eshuis Rappard de sleuteltjes van de nieu- kijkl toe terwijl burgemeester Van we brandweer-aanwinst in ont- Het zou ons niet verbazen, als burgemeester Van Rap pard in zijn kinderjaren droomde ooit eens brand weerman te worden. Met zichtbaar plezier wijdde hij zich tenminste donderdag: avond aan de taak de gloed: nieuwe vuurrode terreinwa gen van de Holtense brand weer 'in te rijden'. Nadat hij de sleuteltjes had ontvan gen van Harrie Vos van ga rage Schuppert ging het met een flink vaartje en een vrolijk" tot ziens maar weer" richting Holterberg, met een enigzins bezorgd kijken de wethouder Dalhuisen en brandweercommandant Es- huis op de achterbank. Om de kwaliteiten van de vier- wiel aangedreven terrein wagen te testen behoefde het college niet ver te gaan: vanaf de Waagweg is het maar een klein stukje tot de Patrijzenweg en omgeving waarop normaal uitgeruste auto's met moeite in het goede spoor blijven. De overdracht van de nieuwe ter reinwagen, die bijna veertig dui zend gulden heeft gekost, liep enige vertraging op doordat tijdens een voorafgaande oefening het testen van de eveneens nieuwe portofoons niet geheel in de pas liep. De Holtense brandweer kreeg de beschikking over de vierwiel aan gedreven terreinwagen als uitvloei sel van de grote bosbrand op de Haarler en -Holterberg in 1984. Toen bleek dat men met de norma le blusvoertuigen niet dicht genoeg de brandhaard kon benaderen. In de terreinwagen is plaats voor vijf personen in bluskleding. In de klei ne laadbak kan enig blusmateriaal meegenomen worden. "Als de kalf vedronken is, dempt men de put, maar het is een don ders mooie aanwinst", zo om schreef burgemeester Van Rap pard de nieuwste aanwinst. Hij was de gemeenteraad dankbaar dat zij de noodzaak van een terreinwagen had ingezien en het bedrag daar voor beschikbaar had gesteld. „Ik hoop dat we de wagen niet echt nodig hebben, maar het geeft wel een extra stukje zekerheid en vei ligheid voor het brandweerperso neel". Enigzins gekscherend voeg de de burgemeester er aan toe aan het adres van brandweercomman- dat Eshuis:" En nu er zo'n mooie terreinwagen is, is de volgende wens natuurlijk ook een nieuw blusvoertuig komen en dat vergt dan weer een nieuwe garage". Begin volgende week valt bij alle Holtenaren, wiens adres opgenomen is in het adressenbestand van de apotheek, en dat zijn vrij wel alle 8600 inwoners van Holten, een brief in de brie venbus met daarin het ver zoek zo spoedig mogelijk op het aangehechte formulier de gevraagde gegevens in te vullen en deze in te leveren of op te sturen naar de apo theek aan de Vrijheidslaan. Die gegevens zijn noodza kelijk voor de aanstaande automatisering van de me dicatiebewaking in de apo theek. De apotheek beschikt reeds over een computer voor dc geautomati seerde administratie en voorraad beheer maar krijgt per 1 septem ber de beschikking over een Phar- macom-computer waarin alle ge gevens van de patiënt feilloos in kan worden opgeslagen. Volgens plan moet in januari 1987 de opera tie 'rond' zijn. Apotheker J.F. Vroom ziet grote voordelen in het invoeren- van de patiëntengegevens in de computer. „Door de ingebruikneming van het computersysteem zullen wij straks in staat zijn voor elke patiënt de juiste medicatie te kiezen. Dat wil zeggen dat de computer met be hulp van de medische en persoon lijke gegevens controleert of be paalde medicijnen wel geschikt zijn voor een patiënt, of het medi cijn niet te zwak of te sterk is, of de voorgeschreven hoeveelheid juist is en of het medicijn zich verdraagt met andere medicijnen die de pa tiënt voorgeschreven heeft gekre gen". Als voorbeeld noemt Vroom het wel eens voorkomende geval van een suikerpatiënt die een sui kerhoudende hoestdrank krijgt voorgeschreven. „Dit soort interac ties (dat is wanneer het ene genees middel het andere niet verdraagt, red.) kunnen we in de toekomst voorkomen. Feilloos zal de compu ter dit registreren". Een ander be kend voorbeeld van interactie zijn asperines en bloedverdunnende medicijnen. Zij. mogen zonder me deweten van de arts niet tegelijk worden ingenomen, omdat ze alle bei bloedverdunnend werken. Ook kan er sprake zijn van een dubbel-medicatie, als bijvoorbeeld door een huisarts en specialist die gelijktijdig een patiënt in behande ling hebben, medicijnen worden voorgeschreven die dubbelop zijn of een tegengestelde werking heb ben. Volgens apotheker Vroom is het vooral van belang dat men de per soonlijke gegevens juist en volledig invult. „Het is al eens voorgekomen dat opa de medicijnen van klein zoon heeft opgegeten, domweg om- De Holtense apotheek dat de juiste geboortedata bij ons niet bekend waren. Vooral in gezin nen waar twee en meer generaties samenwonen is het noodzaak dat alle persoonlijke gegevens zorgvul dig worden genoteerd". Wat betreft de rubriek medische gegevens, is apotheker afhankelijk van de gegevens die de patiënt zëlf verstrekt. De artsen zijn ook tegen over de apotheker gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Wel kan men natuurlijk in twijfel geval len in overleg met de huisarts dit gedeelte van het formulier invul len. In de laatste rubriek kan men dan nog nadere bijzonderheden aangevenjlie bij de eerste twee ru brieken niet zijn vermeld. "Wij hopen echt dat alle Holtena ren hun medewerking zullen verle nen. Het is tenslotte fn hun eigen belang dat alle patiënten- en m'edi- catiegegevens zo volledig mogelijk vermeld staan, al zullen er onge twijfeld mensen zijn die op het eer ste gezicht het nut er niet van in zien. Die wens zullen wij natuurlijk eerbiedigen, maar nogmaals: ieder een krijgt vroeg of laat nu eenmaal wel eens te maken met medicijnge bruik en dan is een juiste medica tiebewaking onontbeerlijk". Voor de tegenwoordig veel gehoor de negatieve verhalen over 'in braak' in het computerbestand is apotheker Vroom niet bevreesd. „De computer is niet gekoppeld via code's die gekraakt kunnen wor den aan een centraal computersys teem, maar werkt uitsluitend voor onze apotheek. De gegevens in onze computer zijn uitsluitend toe gankelijk voor de apotheker en zijn assistentes, zijn waarnemer, de huisarts en zijn waarnemer en bij een gerechtelijk onderzoek de poli tie in opdracht van de officier van justitie. Op zich toch nog een aar dig rijtje, maar heel wat moeilijker te kraken in vergelijking met het huidige systeem, waarbij alle gege vens zijn opgeborgen in kaarten bakken". Zo'n honderzeventig enthousiaste belangstellenden woonden zon dagmorgen het koffieconcert bij dat georganiseerd was door de supportersvereniging van HMV ter gelegenheid van het bezoek van de Joegoslavische zang- en dansgroep Pajo Kolaric. Het con cert werd bijgewoond door de Joe goslavische ambassadeur in Ne derland, de heer Pajcin en het vol tallig college van b en w van Hol ten. De Joegoslavische gasten werden verwelkomd door Johan van Brug gen. Zijn toespraak werd voor de gasten in het Joegoslavisch ver taald door de uit Joegoslavië af komstige Deventenaar Bosna. De groep, die voornamelijk bestaat uit jonge mensen speelde en zong voor de pauze traditionele volkslie deren uit de eigen streek in Slove nië, terwijl er na de pauze ruimte was voor wat lichtere werkjes. Veel succes oogsten de buitenlandse gasten met een perfect in het Ne derlands gezongen Tulpen uit Am sterdam. Na de pauze was er een officiële ontvangst door het college van Hol ten. De Joegolsavische gasten ont vingen het traditionele glas in lood- raampje met het Holtense gemeen tewapen. Burgemeester Van Rap pard mocht een ets en een fotoboek van de stad Osyek in ontvangst nemen. Komende vrijdag. 29 augustus, tre den de Joegoslaven nogmaals op in Holten als onderdeel van de Muzi kale Happening die gehouden wordt in De Kandelaar. Naast Pajo Kolaric verlenen Advendo uit Nij verdal en de mannenkoren uit Nij verdal en Warnsveld medewer king aan dit unieke muzikale feest.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1