Een flink koppel... Vrije markt gezellig slot van zomerfeesten Holtens Nieuwsblad, Legitimatie verplicht hij SG Midden IJssel Formule voor verandering vatbaar Superstar-gebeuren sporthal 't Mossink gaat beslist door bon Schoolgeld in twee termijnen U ontvangt een fraaie Expositie en open huis Noltens Nieuwsblad Donderdag 21 augustus 1986 - 39e jaargang - nr Abonnementsprijs f 35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der LoeffB V in samenwerking met de stichting „Hollens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris. Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmiim In tegenstelling tot wat in sommi ge clubbladen staat vermeld, gaat de Superstar wedstrijd op vrijdag 12 september ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van sporthal 't Mossink wel door. "Wis en waarachtig", verkaart Arie Ongena, die met zijn ploeg, in sa menwerking met de Holtense sportcommissie, de organisatie van het sportgebeuren voor zijn re kening neemt. "Ik zou niet weten, waarom niet. Alle sportverenigin gen die gebruik maken van de sporthal hebben ingeschreven met een ploeg. Hoe het praatje in de wereld is gekomen dat wegens ge brek aan belangstelling de zaak af geblazen zou worden is mij dan ook een groot raadsel". In totaal negen verenigingen zullen tegen elkaar in het strijdperk van de sporthal treden. Grote afwezige is de verdediger van de Superbo- kaalbeker, sv Holten, die binnen de eigen gelederen niet in staat bleek twee dames en heren bijeen te trommelen om het succes van tien jaar geleden te herhalen. Ook de touwtrekvereniging OKIA moet, zeer tot haar spijt, verstek laten gaan in verband met de wereld kampioenschappen touwtrekken die van 11 tot en met 14 september gehouden worden in Slagharen. belangrijke wereldkampioenschap te laten prevaleren. Drie OKIA-Ie- den maken deel uit van de nationa le selectie. Nadat om 19.00 uur de Superstar wedstrijd officieel is geopend door de wethouder Sportzaken, H.J. Westerik, begint omstreeks half acht een spelcircuit. De ploegen komen tegen elkaar uit op zestal wedstrijdonderdelen die een duide lijke relatie hebben met de zaal sporten zoals: Basketbal doelgooi- en, kastspringen, touwtjespringen, handbal-slalom, medicijnbalwer- pen en sprinten. De prijsuitreiking wordt verwacht rond kwart voor tien. Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: \V. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3. tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur InBathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! De zomeractiviteiten van dit jaar zijn weer voorbij. Een zeer goed bezette vrije markt, die zich dit keer niet alleen uitstrekte over de Smidsbelt en Kerkstraat, maar ook het gehele plein voor gebouw Irene in beslag nam en de veiling door het veilingbedrijf Holbein uit Rijssen, zorgde afgelopen zaterdag voor gezellige drukte in Holten. Tevreden gezichten dus, al keken de Jos Kamphuis en Gerard Willems zaterdagmiddag- met kleine oogjes in het rond als gevolg van chro nisch slaapgebrek in de laatste dagen. Ondanks het succés van de vrije markt willen beide organisatoren de markt volgend jaar toch beperken tot eenmaal in het seizoen. Jos Kamphuis: „Ondanks het ge slaagde seizoen moeten oppassen dat we niet blijven terugblikken op het succes van de zomerevenemen- ten van dit jaar. In Holten heeft men nogal eens gauw de neiging om het allemaal maar goed en ge slaagd te vinden, zonder zich te bekommeren op het volgend jaar. Vergeet niet, dat het weer enorm in ons voordeel heeft gewerkt. De vraag is, of dat volgend jaar ook zo is. Daarom moeten we komende winter als Holtense Handelsvereni ging samen met de verenigingen aan tafel gaan zitten om alle ideeën die er leven bij ons en bij de vereni gingen eens op een rijtje te zetten. Welke ideeën ik heb houd ik liever nog even voor me. Ik wil met open vizier en blanco kaarten om de tafel gaan zitten". Bij de verenigingen, met name bij de carnavalsvereniging en de Hol tense Boerendansers. waren in de afgelopen weken soortgelijke gelui den. Voornamelijk met de formule van de Hoolter dagèn is men niet zo gelukkig. „Vier avonden in feite de zelfde spelletjes was toch niet zo geslaagd. Vooral de vakantiegas ten die hier twee of drie weken verblijven, hebben het na één keer wel gezien. Daar moeten we wat Gebruik deze bon voor het opgeven van een I nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Adres: Woonp'aats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 34.25 Voor de veiling in Irene bestond grote belangstelling OKIA heeft lang geaarzeld alvo rens een beslissing te nemen, maar heeft uiteindelijk besloten het zo Bij het begin van het nieuwe schooljaar zoals gebruikelijk teronderwijs. Dit keer wel een foto van een schoolklas die een foto van de eerste schooldag. Toch dit jaar een ander bijna uit z'n voegen barst van de leerlingen. Ook dat be- lj0SIcl.ci.gCJ plaatje dan normaal. Geen foto dus van kleine kleuters die hoort tot de nieuwigheden van de basisschool. Geen won- verscholen achter moeders rokken voor het eerst kennis- der dat de leerkrachten af en toe een flinke vakantie nodig Aan de Rijksuniversiteit te Gronin- maken met de schoolwereld. Die situaties komen niet zo hebben om bij te komen van het 'mennen' van zo'n koppel gen jS v00r het doctoraal examen vaak meer voor sinds de invoering van de nieuwe basis- kinderen. Om alvast in de agenda te zetten: op 22 oktober bedrijfseconomie geslaagd onze school. De'grote'school sluit nu naadloos aan bij het kleu- begint-de herfstvakantie. plaatsgenoot Jan Koopman Azn. Holtense beroeps- en amateur- kunstenaars worden in de gele genheid gesteld hun recente werkstukken te exposeren in de hal van het nieuwe gemeen tehuis. Dit staat te lezen in de gemeentelijke advertentie in het Holtens Nieuwsblad van deze week. Het gemeentebestuur wil de hal van het nieuwe gemeentehuis op de Smidsbelt inrichten als expositieruimte. Het is de be doeling dat op regelmatige tij den in die ruimte exposties wor den gehouden. Als voorwaarde voor de ope ningsexpositie, die gehouden zal worden gelijkertijd met een open huis voor de Holtense be volking in de periode tussen de daadwerkelijke ingebruikne ming en de officiële opening, wordt gesteld dat het te expose ren kusntwerk gemaakt moet zijn in de bouwperiode van het nieuwe gemeentehuls. Bij inschrijving voor het nieuwe schooljaar van de Scholengemeen schap voor volwassenenonderwijs Midden IJssel dienen de kandaat leerlingen een legitimatiebewijs te overleggen in de vorm van copie van het rijbewijs, paspoort of een uittreksel uit het bevolkingsregis ter. Deze maatregel is noodzakelijk omdat de schoolgelden, anders dan in voorgaande jaren, centraal geïnd worden door het Ministerie van On derwijs. Tegenover de rompslomp die deze maatregel met zich mee brengt, heeft het centrale beta lingssysteem als voordeel dat het schoolgeld nu in twee termijnen betaald kan worden. Voor de lokatie Holten van SG Mid den IJssel was het vandaag een feestelijke dag vanwege de inge bruikname van een 'eigen'lokatie in de voormalige kleuterschool Re pelsteeltje aan de Schoolstraat, waar we volgende week over zullen berichten. Of Holten dit jaar op een HAVO - opleiding kan rekenen, hangt ge heel af van het aantal leerlingen dat zich in de komende weken nog zal aanmelden. Helaas is het aantal HAVO leerlingen nog ver van het vereiste aantal. Inschrijving is nog mogelijk tot 15 september. Nieuw is dit jaar de cursus Spaans nu definitief gegeven zal worden op maandagochtend van 10.15 tot 11.45 uur. Het is evenals de overige talen een drie-jarige cursus die op leidt voor het Mavo-deelcertificaat. Veel inschrijvingen zijn er ook reeds binnen voor de cursus econo mie die versneld in twee jaar op leidt voor het MAVO-deelcertifi- caat. De vakken, biologie, en ge schiedenis aardrijkskunde zijn te vens tweejarige cursussen. Om zoveel mogelijk leergierigen de gelegenheid te geven zich in te schrijven, wordt naast de gebruike lijke inschrijfmogelijkheid op dins dagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur een extra inschrijfuur gehouden op donderdag 28 augustus in het schoolgebouw aan de School straat. De eerstejaars kunnen hun lesrooster afhalen op donderdag 4 september. Tevens is ook dan gele genheid tot inschrijven. stoot die geheel in stijl gekleed de vrije markt opluisterde met zijn muziek. „De animo voor rommel markten is er een beetje uit" wist Jos Kamphuis te vertellen. „Daar om beperken we het volgend jaar tot één markt, dan blijft het interes sant voor kopers en verkopers". Even wennen anders op verzinnen, aldus een van de bestuursleden. „Wil je de men sen boeien, dan moet er actie en competitie in de spelletjes terug te vinden zijn. Korte spelen met veel actie en als het even kan, een beetje sensatie, dat willen de mensen te genwoordig zien". Op straat Dat het geld bij wijze van spreke op straat ligt, bewezen de beroepshan delaren die zaterdagmorgen bij het krieken van de dag alle kraampjes van de amateur-handelaren aflie pen om alvast beslag te leggen op lukratieve zaken. Zo zag een be stuurslid van sv Bato tot haar Een kijkje op de Vrije Markt op de Smidsbelt. stomme verbazing later op de och tend in een van de kramen een klok aangeprijsd voor zeventig gulden die zij eerder die ochtend verkocht had voor vijftien gulden. Een ande re handige handelaar kocht vrijwel alle kayierzitjes voor een zacht prijsje op ftm ze later voor het dub bele van de prijs weer aan te bie den. De handel verliep toch niet zo geweldig als men had verwacht al waren er uitzonderingen, zoals de boekenkraam waar het de gehele dag dringen was. Ook de portrette- kenares deed goede zaken en niet te vergeten doedelzakspeler Aan- Wat beslist wel terug komt volgend jaar.is de veiling. Mevrouw Smit van het veiligbedrijf Holbein was bepaald niet ontevreden over de opbrengst. „Voor onze vaste klan ten is bieden dagelijkse kost, maar voor de meeste bezoekers in Holten was even wennen". Hoewel het aan tal kijkers het aantal kopers flink overtrof, werd er goed geboden en de ruim vierhonderd kavels gingen vlot voor niet al te gekke prijzen van de hand, al zal menigeen in zijn enthousiasme voor het gebódene vergeten zijn dat op de door de computer ter plekke uitwerkte re kening nog een portie opgeld voor de veilingkosten prijkte. Veiling meester Smit hield er, ondanks een kwinkslag hier een daar, een flink tempo op na, zodat nog voor vijf uur alle kavels waren geveild.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1