Kust weer voorbij... [Trafalgar Holtens Nieuwsblad. onder een wespenplaag Zomers Holten zucht Handboogschieten: een schot in de roos Smidsnell Smidsbelt vandaag Square Gemeentewerken overstroomt door hulpvragen Schoolgeld in termijnen Uontvangteen fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Holtens Nieuwsblad Donderdag 7 augustus 1986 - 39e jaargang - nr. 32 Abonnementsprijs f 35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 De welverdiende rust van de bouwvakkers (en de bewoners van het Smidsbelt en omgeving) is weer voorbij. Sinds maandag schalt Radio 3, zoals dat tegenwoordig heet, weer luid over het plein, als ondersteuning van de bouwactivitei ten aan het nieuwe gemeentehuis. Wie mocht menen dat het hoogste punt van het gebouw nu inmiddels al wel be reikt is, heeft het mis. Opzi hter Horsman vertelde dat de trouwzaal, de ruimte met de grote ramen aan de kant van Bij een Engelse avond hoort eigen lijk een druilerig regentje. Toch hopen de organisatoren van de En gelse avond, vanavond op het Smidsbelt op het tegendeel. Stijf opgerolde zwarte paraplu's en bol hoeden zijn van harte welkom maar dan uitsluitend om luister bij te zetten aan het optreden van de 35 man sterke Engelse Brass band, The Portsmouth City Band onder leiding van John Williams en bandmaster Andrew Keeling. Het all England feest begint al om 19.15 uur als de brassband een streetparade houdt door het dorp. De route is: Keizersweg, Gaarden- straat, Tuinstraatm Pastoriestraat Rietmolenstraat, Noorderberg straat, Kolweg met als eindpunt het Smidsbelt. Daar zal de band een promenadeconert geven in een echt Engelse omlijsting, die zo van Trafalger Suare of Picadilly Circus gehaald kan worden. Bij bakker Nijkamp zal een uniek caféterras worden opgebouwd waaraan door Broer Nijkamp, de Keunebar van de Fienpreuvers en 't Klavier wordt deelgenomen. Bij een van de tap- het Holtens Nieuwsblad, nu bijna op hoogte is gebracht, maar dat er aan de voorzijde er nog een verdiepinkje op komt. Eind van deze maand zal dat hoogste punt bereikt worden. Zoals eerder gemeld zal dat met enige plechtigheid gevierd worden. En dan maar vol spanning afwachten hoe het uiteindelijke resultaat zal zijn. Daarin zullen de smaken wei weer verschillen. Eén ding is in elk geval zeker: over het hoofd zien doe je het nieuwe gemeentehuis in elk geval niet. Ouders van leerlingen van het voortgezet onderwijs in Holten mo gen het lesgeld Voor het schooljaar 1986-'87 dit jaar in vier termijnen betalen. Het het college van b en w heeft dit beslist aan de hand van de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. De gemeenten treden dit jaar op als ontvanger van het lesgeld: volgend jaar wordt dat overgenomen door het Ministerie van Onderwijs. De eerste termijn vervalt op 1 au gustus. Dan moet f. 10 betaald wor den. Tevens wordt dan de bijdrage voor het boekenfonds geïnd. Het resterende bedrag kan in drie ter mijnen van f. 340,- betaald worden. Het lesgeld van in totaal f. 1034 dient vóór 1 december betaald te zijn. punten zal die avond uitsluitend Engels bier verkrijgbaar zijn. Voor de wat sterkere magen is er natuur lijk ook een kleintje wisky verkrijg baar en de niet alcoholdrinkers kunnen in gepaste sfeer genieten van een kopje onvervalste tea. Sla ger Piet Brands is aanwezig met een barbeque. Om de sfeer van een echte Engelse pub te benaderen zal er Darts ge speeld worden. Onderhandelingen zijn nog gaande over een demon stratie van een hoog geklasseerde Nederlandse Dartclub. Nog onze ker is de komst van de rode dubbel dekkerbus, die deze week kamte met motorstoring. Wat wel zeker is, is de komt van een aantal fraaie En gelse sportwagens, zoals MG's en Triymphs, voor veel autoliefheb bers altijd nog jongensdromen die nooit in vervulling gingen. Uitgevers maatschappij Van der Loeff B V in samenwerking met de stichting Moltens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar V/eleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 'K tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker :\fc. J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 ,tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! J Adres: I Woonp'aats Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 kelijk, maar dodelijk hapje. Voorde bestrijding van wespen gebruikt hij een uiterst giftig maar doeltreffend poeder. Kalmte "Het eerste wat je moet doen, is je kalmte bewaren", weet Vorkink. „Wespen zijn net als bijen van huis uit geen agressieve dieren, maar als je gaat slaan en meppen, dan is het ook goed mis. Dan gaan ze onmid- delijk tot de aanval over". Vorkink is met schade en schande wijs ge worden. „Vroeger gebruikte ik een gifspuit, maar daar ben ik van te rug gekomen nadat ik een paar keer flink was gestoken; zo erg zelfs dat ik een paar weken flink ziek ben geweest. Met zo'n spuit jaag je de hele wespenfamilie op en dan mOet je zorgen dat je weg komt. Nu ge bruik ik een poeder, waarmee ik mezelf eerst flink bepoeder voordat ik op het nest afga. Dan strooi ik zo voorzichtig mogelijk het poeder in de opening van het nest om vooral de wespenkoningin niet op te ja gen, want dan is het leed helemaal niet te overzien. Als de gesmeerde bliksen maak ik dan de opening van het nest dicht en dan is het een kwestie van afwachten". Zoekpartij Bij onze eigen fotograaf Henk Mul der toonde Vorkink van de week een staaltje van zijn kunnen door in korte tijd maar liefst twee wespen families ,die zich genesteld hadden in een schuur, naar het hierna maals te sturen. Bij andere gele genheden gaat het niet zo snel zoals bij een familie in de Ab Jansen- straat en de Verzetstraat, waar de wespennesten ergens verscholen zaten tussen de zoldering, maar ook daarmee maakt hij uiteindelijk korte metten. „Ach", zegt Vorkink met zijn bekende boerenwijsheid, „dan duurt 't wat langer, maar krij gen doe ze". Floodlight op het Smidsbelt: een niet alledaagse verlichting die dinsdagavond het eerste hand- boogsehiettoernooi op feërieke wijze verlichtte. Een teken ook, dat het een behoorlijk latertje was geworden voordat de prijzen door voorzitter Bertus Rensen van de organiserende vereniging De Zaagmolen uit Dijkerhoek aan dc winnaars kon worden uitgereikt. Het late slot was eigenlijk het eni ge minpuntje van dit geslaagd eve nement waarvoor veel publieke belangstelling bestond. Niet minder dan twintig ploegen, afkomst uit bijna alle lagen van de Holtense gelederen hadden voor dit schuttersfeest ingeschreven. Vanzelfspekend was het aandeel van de Dijkerhoekers groot, maar ook de sportcommissie, de activi teiten commissie, s.v.Bato en na tuurlijk de campings waren verte genwoordigd. Camping Holterberg ging weer met de hoogste eer strij ken, op de voet gevolgd door de vertegenwoordigers van camping De Poppe. Individueel winnaar was eveneens een 'inwoner' van de Hol terberg, Dick Rietberg uit Rijssen. De beste dame werd Joke Jansen- Maneschijn. Groot aandeel in het succes van het handboogschiettoernooi hadden de leden van De Gouden Treffer uit Barchem die niet alleen uitleg ga ven over het handboogschieten maar de deelnemers de fijne kneep jes van het schieten bijbrachten en zorg droegen voor de puntentel ling. Daarnaast was ook het aan deel van spreekstalmeester Jan Nikkels niet te verwaarlozen. Hij zorgde voor de nodige humor en wist van alle deelnemers het beste naar voren te halen. Aan de voet In de pauze lieten een aantal leden van de hondendressuurvereniging De Bergspeurders met hun honden enige staaltjes vakmanschap zien. Commando's als: lig en aan de voet schalden over het Smidsbelt, die zonder uitzondering perfect door de dieren werden uitgevoerd. Spec taculair was weer het optreden van Gerrit Rensen als pakwerker die met vervaarlijke kreten een wor- stelpartijt-je aanging met de blikke rende hondetanden. Het randgebeuren was eveneens in handen van de leden van de Zaag molen. Zeker in het tappen van de nodige pilsjes deden zij niet onder voor de professionals van Keune bar. Het fraaie zomerweer van het afgelopen weekeinde noodt tot fijn lang buiten zitten, ware het niet dat een wespenplaag het tuinplezier van de Holtenaren danig vergalt. Hele huishoudens raken op drift als die venij nig zoemende jongens in hun zwart met geel ge streepte pakjes een aanval doen op de zonaanbidders. Navraag bij gemeentewer ken leert, dat boeren, bui tenlui en dorpsbewoners op gelijkelijk worden bezocht door de wespenkoningin en haar gevolg al is het vooral in de omgeving van de Bur gemeester van de Borch- straat en De Haar de laatste weken goed raak. 'We hebben het er inderdaad be hoorlijk druk mee" verklaart de heer Heller van gemeentewerken. „Ik denk dat we deze week al weer zo'n zes a zeven aanvragen om hulp hebben binnen gekregen. Vorige week was dat al niet veel minder. Daarnaast zijn er een groot aantal mensen, die zelf de nesten vernieti gen. Je kunt rustig spreken van een wespenplaag". Waar dit grote aantal wespen plot seling vandaan komt, is voor de man van gemeentewerken nog een raadsel. „We hebben toch een be hoorlijk strenge winter gehad. Nor maal gesproken zou het aantal wes pen dan juist minder dan normaal moeten zijn". Navraag bij andere gemeenten leerde hem dat de wes penplaag zeer plaatselijk is. Alleen in een bepaald gedeelte van Deven ter houden de beesten ook flink huis. Service De verdeling van ongedierte, waar onder ook wespen, is in Holten een zaak van de gemeente, met dien verstande dat de verdelging van ratten en muizen op de eerste plaats komt. „Het opruimen van de wespennesten zien wij als een stuk je service aan de burger, maar als we elk jaar met zo'n plaag te maken krijgen zullen we wellicht een bij drage moeten vragen, al zullen we dat niet zo gauw doen. In andere ge meenten is het verdelgen van onge dierte geheel voor rekening van de burger zelf. In een plattelandsge meente als het onze is dat niet zo streng geregelementeerd en nemen wij de wespenplaag maar voor onze rekening, al is het niet de bedoeling dat iedereen nu als vanzelfspre kend de gemeente inschakeld als men het ook zelf kan doen. Daar- Behoedzaam stuift de heer Vorkink het gif in het wespennest. voor is het opruimen van zo'n nest te kostbaar". Heller voegde er nog aan toe. dat deze restrictie niet geldt bij-de verdeling van ratten en muizen. „Wespen zijn alleen maar lastig en hinderlijk. Muizen, maar vooral ratten zijn schadelijk voor de gezondheid. De beesten planten zich met enorme snelheid voort, dus is het zaak om hier op tijd paal en perk aan te stellen". Ratten en muizen worden niet alleen in het buitengebied aangetroffen, ook in de kom van het dorp moet regelma tig de hulp van rattenbestrijder Vorkink worden ingeroepen, die de diertjes dan tracteert op een sma-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1