Voor de thuisblijvers Holtens Nieuwsblad Zaagmolen introduceert 'nieuwe' sport in regio Vogelschieten in oude glorie hersteld Pajokolaric gast van Holtense HMV 5 augustus: handboogschieten op het Smidsbelt U ontvangt een fraaie Ingezonden Geslaagd Geslaagd Dikkerspad weer operï voor publiek Holten wil muziekles op bassisschool Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. alsuonseen nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 Holtens Nieuwsblad Donderdag 17 'juli 1986 - 39e jaargang - nr. 29 /Abonnementsprijs f 35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van derLoeffBV in samenwerking met de stichting JHoltens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres. Smidsbelt 37 tel.05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen leunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 ,tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Pijl en boog is niet alleen een van de oudste wapens die de mensheid kent, maar ook een van de oudste sportattributen. In de loop der eeu wen is er nog al het een en ander bijgekomen en verdwenen maar het aloude pijl en boogschieten is nooit verloren gegaan. In tal van landen, ook in het westen van Ne derland is de belangstelling voor het handboogschieten groeiende. Wonderlijk genoeg heeft deze tak van sport in de oostelijke regio's niet veel aanhangers. Met uitzon dering van de Gouden Treffer uit Ruurlo, wordt het handboogschie ten in onze contreien niet of nauwe- lijke in wedstrijdverband beoefend. De schietvereniging De Zaagmolen uit Dijkerhoek wil Iiierin verande- i Een reactie op het gedicht i „Een coupe soleil" van mevr. B. C. de H.B. Holten, 14 juli 1986 I De „Grijze" Duif. Ik ben een duif en voel mij vrij i Ik vlieg en fladder door de bo- men Ook moet ik mijn ontlasting I kwijt Het is mij een zorg waar het te- j recht zal komen. f Ooit werd er eens geschreven I Door een lid der „Kynologen" Voer de vogels in de winter I Om te voorkomen vele doden. i Zeer geachte dierenvriend Een drol is werkelijk geen trak- tatie Helaas ik ben een duif dus ook i eendier •j Of wenst u dierendiskriminatie. Dierenvriend Joop Schintz ring brengen en heeft voor dinsdag 5 augustus aanstaande een groot handboogschiettoernooi georgani seerd dat gehouden wordt op het Smidsbelt in het kader van de va kantieactiviteiten van de Holtense Handelsvereniging. Het toernooi begint om 19.00 uur. De mensen van de Zaagmolen zijn bijzonder verheugd dat men voor de promotie van deze sport kan rekenen op de medewerking van de leden van de Gouden Treffer, die niet alleen zorgen voor al het mate riaal, maar ook voor de deskundige uitleg en begeleiding van de deel nemers. Iedere deelnemer kan re kenen op persoonlijke aandacht van de mensen van de Gouden Treffer. "Voordat we ja hebben gezegd om een dergelijk evenement te organi seren hebben wij ons ter dege voor laten lichten door de mensen van de Gouden Treffer. Wij zijn wel een schietvereniging, maar onze kennis van handboogschieten is niet zo groot" aldus de bestuursleden B. Rensen en W.G. Markvoort van De Zaagmolen. De heren bleken ra zend enthousiast."Het handboog schieten wordt wel eens verwisseld met het kruisboogschieten, zoals dat vroeger op de televisie te zien was bij het Gouden Schot. Het handboogschieten is veel specta culairder sport, in de zin van sporti viteit, lichaamsbeheersing en schietkunst. Geoefende schutters kunnen een doel op een afstand van honderd meter raken. Verder is het een sport waaraan iedereen kan meedoen, geoefende en ongeoefen de schutters, mannen en vrouwen, jong en oud", weet een enthousias te Bertus Rensen te vertellen. Belangstelling Uit veiligheidsoverwegingen is de minimunm leeftijd voor het hand boogschieten in Holten gesteld op zestien jaar. In totaal zes banen met een lengte van ongeveer zes- Pakwerk Het toernooi wordt afgewerkt in twee gedeelten. Voor de pauze schieten de eerste twee leden van iedere ploeg, waarna een tussen- klassement wordt opgemaakt. In de pauze zal men kunnen genieten van een demonstratie van de hon- dendressuurvereniging de Berg- speurders die met hun viervoeters enkele staaltjes spectaculair pak werk zullen laten zien. Na de pauze volgen dan de laatste twee van ie dere groep en de finales. Er wordt gestreden om de hoogste eer zowel voor ploegen als individueel. Voor deelnemers en publiek wordt door de Gouden Treffer uit Ruurlo te vens een Videofilm vertoond waar in uitgebreid uitleg wordt gegeven over de handboogschietsport. Reeds eerder heeft Holten hierover een balletje opgegooid bij Gedepu teerde Staten maar dit verzoek werd toen afgewezen. Met de aantelling van een consu lent AVM wil men het Algemeen Vormend Muziek onderwijs op de basisscholen in Holten een grotere plaats geven in het onderwijspak ket. Tot nu toe wordt in de 'crea- vakken' de nodige aandacht be steed aan muziekonderwijs, maar niet door de aanstelling van een speciaal daarvoor opgeleide mu- ziekconsulent hoopt men meer aandacht te kunnen bestenden an de muzikale vorming van de basis- schooljeugd. Tevens zou dit de doorstroming naar de Muziek school kunnen bevorderen. Door een kleine groep Holtenaren wordt in het kader van het Dorps feest 1986 zaterdagmiddag 19 juli 's middags om 15.00 uur op een terrein aan het begin van de Markeloseweg een wedstrijd Vogelschieten georga niseerd met als inzet de titel „Koningsschutter 1986". Aan het festijn, waarvoor grote belangstelling wordt verwacht, mogen ook meedoen de vakantie- gasten, behalve aan het afschieten Aan de Hogere Technische School te Hengelo is geslaagd voor het diploma Bouwkundig ingenieur onze plaatsegenoot Christiaan II. Jansen, (Tolweg). Aart Jan Spijker slaagde aan de M.T.S. te Deventer voor het diplo ma Werktuigbouwkunde. van de romp waarbij het gaat om de titel. Voor het afschieten van kop, staart, de beide vleugels zijn geld prijzen te winnen en medailles die door de Dorpsfeestcommissie be schikbaar zijn gesteld. De schut- terskoning krijgt een prachtige wisselbeker (die drie keer achter el kaar of vijf keer in totaal gewonnen moet worden om definitief te bezit ten) en een grote beker als herinne ring aan het behalen van de titel. Beide bekers zijn beschikbaar ge steld door Piet Brands die in 1984 de titel behaalde. De nieuwe ko ning maakt voordat in café „Kalfs- terman" om 20.00 uur de officiële huldiging plaatsheeft, in een open landauer een rijtoer door een deel van het dorp. Vertrek vanaf „Kalfs- terman" plm. 19.15 uur. Voor deel name aan de wedstrijd zijn alle oud-koningen uitgenodigd en ve len van hen hebben positief gerea geerd op de invitatie. Aan het Twents Conservatorium te Enschede is geslaagd voor de oplei ding Uitvoerend Musicus, afdeling Harmonie Fanfare Directie de di rigentvan de Holtense Muziekvere niging Ard Weeink, woonachtig te Haakbergen. De Holtense Muziekvereniging HMV ontvangt van zaterdag 23 au gustus tot en met zaterdag 30 au gustus de Joegoslavische muziek-, zang- en dansgroep Pajokolaric af komstig uit de plaats Osijek, gele gen in het grensgebied van Honga rije en Bulgarije. De ongeveer vijftig man tellende groep bestaat voornamelijk uit jon ge muzikanten, waaronder veel studenten. Pajokolaric brengt een geheel eigen programma onder de naam Golden String, waarmee zijn over de gehele wereld furore maken. Onder andere hebben zij met veel succes opgetreden in Amerika.Jn hun eigen land zijn zij meerdere malen Joegoslavisch kampioen geworden. Het is voor het eerst dat zij in Nederland optre den. Het bestuur van HMV is dan ook bijzonder trots dat zij de Neder- Het Dikkerspad, een openbaar voetpad tussen Motieweg en Eri- caweg mag door de bewoners niet worden afgesloten, zo heeft het college van b en w beslist. Een van de eigenaren van de aan liggende woningen op de Holter- berg had het pad afgesloten voor het verkeer daar hij last ondervtmd van de wandelaars en trimmers in zijn achtertuin. Inmiddels heeft de betrokken eigenaar een gemeente lijke brief ontvangen waarin hem* gesommeerd wordt de hindernis sen weer op te ruimen. Wethouder Gemeentewerken en Grondzaken H.J. Westerik ver klaarde vorige week tijdens de we kelijkse persconferentie dat bij ver koop van de woningkavels aan de Motieweg enm Ericaweg de toe komstige eigenaren duidelijk ge wezen is op het openbare Dikker spad dat achter hun woningen loopt. Volgens Westerik is dit zelfs opgenomen in het koopcontract. lande primeur hebben van dit en semble. De Joegoslavische gasten zijn het middelpunt van een muzikale hap pening die op vrijdag 29 augustus wordt gehouden in Holten. Naast Pajokolaric en de eigen HMV zullen aan dit muzikale evenement mee werken de Koninklijke Christelijke Muziekvereniging Advendo uit Nij verdal, het Nijverdals Mannenkoor en het mannenkoor uit Warnsveld. De Joegoslavische gasten brengen in muziek, zang en dans de folklore uit hun land terwijl de overige deel nemende muziekverenigingen en de koren muziek brengen die past in de luchtige vakantiesfeer. Het bestuur van HMV zoekt voor de Joegoslavische gasten nog een aantal gastgezinnen. Opgave en in lichtingen zijn verkrijgbaar bij de familie Voordes, tel. 6 36 00 (kan toor) of 6 23 06 (woonhuis). tien meter zullen worden uitgezet op het Smidsbelt. De deelname staat open voor groepen van ieder vier personen met een maximum van ongeveer twintig groepen. Ook zonder de nodige voorpubliciteit blijkt er al een aardige belangstel ling bij de buurtschappen, straten en verenigingen te bestaan want tijdens de eerste aankondiging tij dens het Koningsschieten in Dijk erhoek meldden de eerste deelne mers zich al spontaan aan. Ook tijdens de optocht van het Schooi en Volksfeest werd door een wagen van De Zaagmolen op ludieke wijze recklame gemaakt voor het hand boogschiettoernooi. Het is trouwens voor de eerste keer dan De Zaagmolen een dergelijk groot evenement organiseert in Holten. „Het is voor ons een experi ment, zo in het hol van de leeuw, maar we zijn er van overtuigd dat het lukt". Niet alleen tekent de Zaagmogen voor de organisatie van het toernooi, ook het randge- beuren, zoals de tentjes met de hap jes en drankjes zijn in goede han den van de Dijkerhoekers. Omdat de organisatoren vooraf graag enig inzicht willen hebben in het aantal deelnemende groe pen dient men zich vóór dinsdag 29 juli aan te melden bij W.G. Mark voort, Oude Stationsweg 7, 7451 ME Holten, tel. 05483-6 18 69, graag met vermelding van naam en tele foonnummer van de contactper soon. Het inleggeld bedraagt f. 5,- per persoon. De gemeente Holten heeft een her- nieuwd verzoek om subsidie inge- dient bij de Gedeputeerde Staten van Overijssel voor de aanstelling van een consulent Algemeen Vor mend Muziek onderwijs in Holten. De subsidieaanvraag wordt onder steund door de Muziekschool Hol ten. Veel Holtenaren voelen zich deze week gast in eigen dorp. Buren, familie en kennissen hebben de huisdeur een tijdje achter zich dichtgetrokken en de overgeblevenen lopen wat ontheemd rond tussen al de in bonte outfit geklede zomergasten. Het Rotterdams, Fries en Gronings over heerst momenteel in de supermarkten. Voor de ouder(s)en onder ons meestal geen probleem. Het dagelijkse werk gaat immers gewoon door. Voor de kinderen ten hun moeders) zijn de vakantieweken soms moeilijke tijden als alle speel kameraadjes met vakantie zijn. Vooral in de midden standsgezinnen is het dan schipperen tussen werk en gezin. Gelukkig brengt voor de thuisblijvertjês de Stichting So- CuWe een vakantieprogramma. Dit jaar wat magerder dan gebruikelijk vanwege de verbouwing van de Schure, waaro ver wij eerder al berichtten, maar toch voldoende om de jeugd een paar genoegelijke middagen te bezorgen. De be langstelling voor de kindershow van Ad Kommens in Irene viel wat tegen; de tocht naar de kinderboerderij daarente gen was een reuze succes. Hoe de belangstelling was voor het kindertoneelstuk dat woensdag in Irene werd kunnen we bij het schrijven van dit stukje (op dinsdag) niet meede len. De medewerkers van stichting verwachten er in elk geval veel van. Handboogschieten is een sport die Op de foto een kijkje op een van de schietvereniging De Gouden Tref- door iedereen beofend kan worden, wedstrijden van de handboog- fer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1