Van bovenaf bekeken Holtens Nieuwsblad, viert uitbundig feest Gezellige drukte op eerste Hoolter dage 'Een coupe soleil' Schuredag üontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe BON i '.li Fiets 'm d'r in hoogtepunt School en Volksfeest 'A- mÊ Telemix oltens Nieuwsblad Donderdag 10 juli 1986 - 39e jaargang - nr. 28 Abonnementsprijs f35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 Het is niet de eerste keer dat de duiven op de Ned. Herv kerk de gemoederen in Holten bezig houden. Wie herinnert zich niet de problemen die toenmalig wethouder Stegeman een paar jaar geleden met de duiven op de kerktoren had. De wethou der is inmiddels verdwenen, de duiven echter niet; dit tot grote ergernis van de bewoners van Duraflats op het Kerkplein. Be ter dat een boze ingezonden brief is het gedicht dat mevrouw De Haas-Boekbinder namens de bewoners stuurde aan het ge meentebestuur van Holten. "Ik zit op mijn balkonnejte, Genietend vap het zonnetje. Plots vliegt over mijn grijze bol, Zo'n rotduif en deponeert een drol. Hij koert ben je niet reuze blij Van mij gratis een coupe soleil. Ik denk dier krijg het heen en weer. En zie er komen er veel meer. Ze fladderen er dag en nacht, Ik sta met de ragebol op wacht. Aan afweermiddelen hebben ze lak, Ze deponeren overal hun kak. Ze kunnen heel goed met de roe- pert. Maar nog veel beter met de poe- pert. Ik spreek hier niet voor mij al leen. De flatbewoners hebben de last gemeen. Je deur eens open voor frisse lucht Uitgesloten tot in je kamer gaat hun vlucht. Elk jaar hebben ze weer een nest, En wordt je door nog meer ge pest. Je was of dekens eens naar bui ten Daar kun je zondermeer naar fluiten. Constant een Picasso op je rui ten. Ik heb aan uw bestuur een vraag, Verlos ons toch van deze plaag. Er zal toch wel een midel wezen, Ons van die rotzooi te genezen. Als julie naar de Smidsbelt op schuiven, Hoop ik op het meeverhuizen van de duiven. Helaas kan ik niet zo goed dich ten, Dan duiven poepen en mijm ge moedsrust ontwrichten". B.C. de Haas-Boekbinder. Uitgeversmaatschappij Van der LoeffBV in samenwerking met de stichting ,Jioltens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres. Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 jtot dinsdag 12 uur InBathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Om eens een indruk te geven hoe de vogels hoog in de lucht aankijken tegen de vorderingen van het nieuwe gemeente huis en om u een indruk te geven hoe het Doe-gebouw van de gemeente ingepast is in de bestaande bebouwing, heeft fotograaf Henk Mulder onlangs het luchtruim gekozen en kwam met dit plaatje thuis. Op de begane grond vroegen we aan opzichter Morsman van bouwbedrijf Ribberink waar we nu precies bovenop kij ken. Onder het witte gedeel te op de foto bevindt zich de entree, waar ook Holtens vee stapel een plaatsje zal krijgen. Naast de EDAH kijkt men in de trouwzaal met daarachter de raadzaal die uitkijkt op de Kerkstraat. Daarnaast komt het trappenhuis van de ach teringang. Daaronder verborgen zit de nieuwe huisvesting van gemeentewerken en daar weer naast, dus tegenover de kerk, komt de afdeling sociale zaken. Burgemeester Van Rappard werd vorige week, samen met chef Algemene za ken De Blaauw en directeur Gemeentewerken De Jong al gesignaleerd boven op het bouwsel, waarbij opviel dat al leen De Jong de voorgeschreven helm op had. Onbekend is of hier sprake was van een te grote of te kleine pet. Vrijdag 11 juli is er weer de jaarlijk se Schuredag in de feesttent aan de Beusebergerweg. De bands die dit jaar optreden zijn: White Heat, Cas- suel Affairs en De Dijk. De avond begint om half acht en de kosten bedragen f. 10,- in de voorverkoop en f. 12,50 aan de kassa. De kaarten zijn verkrijgbaar op de bekende voorverkoopadressen. Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 Met het spel onderdeel eet smakelijk werd de eerste Hoolter dage geopend. De ploeg van Camping de Holter- berg is winnaar geworden van de eerste editie van de Hoolter dage. Zij versloegen het team van 't Kla vier dat tweede werd. De Dijker hoekers van schietvereniging de Zaagmolen werden derde en laat- sten werden de vertegenwoordi gers van camping de Poppe uit Markelo. De eerste avond werd verzorgd door de carnavalsvereniging de Fienpreuvers die ook de spelletjes had bedacht. Met de Oostenrijkse gasten uit Neudau als attractie in de pauze was het een gezellige boel op het Smidsbelt. De Schutzenja- gersmuzikanten zorgden voor een aantrekkelijk stukje Oostenrijkse muziek, dat prima aansloeg bij de talrijke belangstellenden die tot het laatste moment de spelletjes met aandacht volgden. Zoals ge bruikelijk was de aanhang van de camping Holterberg weer met huif kar naar het dorp gekomen om hun ploeg luidkeels aan te moedigen. De andere deelnemers moesten het zo te horen met minder supporters stellen. Wellicht lag dat ook aan de spelletjes. Pas bij de laatste onder delen, hetschuhplatten, waarbij de deelnemers elkaar op het 'dikste gedeelte' moesten slaan, de stoe lendans, waarbij vrijwilige dames uit het publiek als stoel dienden en het afsluitende watergooien, kwam het publiek pas echt goed los. Het randgebeuren op het Smids belt en een voor het verkeer afge sloten gedeelte van de Dorpsstraat had zo te zien niet veel klandizie, met uitzondering van de oliebollen- kraam en aanverwante eettentjes. De Keunebar die in tegenstelling tot de verklaring van het Holtense makelaarskantoor, vrijwillig het EDAH-pandje had verlaten, be wees ook in de openlucht een cen trum van gezelligheid te zijn, waar het tot ver na sluitingstijd van de Hoolter dage nog flink druk was. IJs en weder dienenae zaï ue Keu nebar ook bij de volgende Hoolter dage in openlucht een plaatsje op het plein zoeken. Ria Valk De tweede avond van de Hoolter dage, die op dinsdag 15 juli wordt gehouden, zal in het teken staan van de baby's. De deelnemers zul len enkele spelletjes doen als baby verkleed, wat vooral in het spel- onderdeel 'eet smakelijk' en 'kin derwagenrace' tot uitging zal ko men. Het pauze nummer is deze avond een topper. De vier organiserende verenigingen hebben voor deze avond Ria Valk gecontracteerd die voor veel stemming en gezelligheid zal zorgen, gezien haar staat van Volksfeest dienst. De organisatie van deze avond is in handen van de Holtense Boerendansers. De Hoolter dage begint om 19.30 uur. Onder echt zomerse weers omstandigheden heeft de buurtschap Dijkerhoek vo rige week woensdag het jaarlijkse school-en volks feest gevierd op de traditio nele wijze: sfeervol en ent housiast. Het was weer een echt familiefeest, waaraan door jong en oud met volle inzet werd meegewerkt. Het feest begon met de optocht, waaraan door jong en oud weer zeer veel zorg was besteed. Een twintig tal grote en kleine wagens en kinde ren met versierde fietsen namen aan de optocht deel. Met veel fanta sie waren onderwerpen als de uit breiding van Dijkerhoek, bos brandgevaar, het komende hand- boogschietfestijn, het jubileum van DAT en de Dijkerhoekse Keuntjes, de K.I. cn het stunteam Dijkerhoek uitgebeeld. HMV op bijna volle sterkte zorgde voor de muzikale begeleiding. Op het feestterrein aangekomen maakten de schoolkinderen zich op om sportieve strijd te leveren bij de verschillende spelletjes. Aanslui tend vermaakte de schooljeugd zich uitstekend in Het Bonte Paard met de trucs en spelletjes van goo chelaar Mister X. Bijzonder leuk was het nummer Olifant,foetsi- .foetsi, waarbij Hermien Bannink en Anita Bronsvoort op het toneel mochten komen. Ook van de clown Frico, die de goochelaar had mee genomen ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van D.A.T., geno ten de kinderen en ouderen gewel dig. Met een feestmaaltijd werd het kinderprogramma besloten. Voor de Volkslspelen bestond wat deelname betreft een goede belang stelling maar het aantal bezoekers viel wat tegen. Het waren vooral de ouderen die het als gevolg van de hoge temperatuur lieten afweten. De actieve Dijkerhoekse feestcom missie liet weer blijken over de no dige inventiviteit te beschikken. Hoogtepunt van het feest was zon dermeer het onderdeel Fiets 'm d'r in dat 's avonds onder grote belang stelling werd afgewerkt. Zo'n twin tig deelnemers met al dan niet 'ver- bouwde'fietsen in alle soorten en maten moesten proberen zo snel mogelijk over een stevige plak van 20 centimeter breed en ongeveer acht meter lang over het bassin te rijden. Het WD-gemeenteraadslid Bets Rensen kwam op de proppen met een van motor en tank ontdane brommer waarop een wastrommel was gemonteerd die tijdens het fiet sen de was deed. Verschillende deelnemers zochten het hoger op. Beste hoogvlieger was Henk Ren sen die het lukte bij de herkansing op een zadel op vier meter hoogte de oversteek te maken. De meest originele deelname was volgens de jury het team Henk Haverslag, Wil- co Stevens en Egbert van de Brink en Wim Baltus die er een heel spek takel van maakte waar zelfs het Wilhelmus een onderdeel van uit maakte. Dp korte termijn zal de gemeente clolten overgaan tot de aanschal /an een Telemix 300 die noodzake- ijk is voor de nieuwe opzet van de afgifte rijbewijzen. Daarmee is een oedrag gemoeid van f. 4500. Met ingang van oktober zal de afgif te rijbewijzen gedecentraliseerd worden en overgaan naar de ge meenten in plaats van de provinci ale griffie. Via de Telemix 300 en het Viditelsysteem wordt de gemeente rechtstreeks verbonden met de centrale registratie in Veendam. Naar verwachting zal bij het nieu we systeem de afhandeling met on geveer een week worden verkort.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1