Holtens Nieuwsblad, Oostenrijkse dansgroep op eerste Hoolter dage Zonovergoten start zomeractiviteiten A. Vincent kwart eeuw ambtenaar gemeente Holten Meer treinen in spitsuur Uontvangt een fraaie BON rSSf* Onderzoek dorpshuis Collecte Rode Kruis ottens Nieuwsblad Donderdag 3 juli 1986 - 39e jaargang - nr. 27 Abonnementsprijs f35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 Tijdens een geanimeerde bijeen- Namens het gemeentepersoneel komst met het voltallige gemeente- sprak gemeentesecretans J.P. Ste- personeel heeft de heer A. Vincent geman enkele waarderende woor- donderdag 26 juni het feit herdacht den. Als cadeau ontving de jubila- dat hij op 1 juli een kwart eeuw in "s een pentekening van de Brand dienst was bij de gemeente Holten. van Holten. Namens de marktcom- Samen met zijn vrouw en beide missie voerde de heer J. Wiggers zonen werd hij ontvangen door het het woord. gemeentebestuur. In zijn dankwoord memoreerde de Burgemeester mr. W.L.F.C. ridder heer Vincent dat hij vermoedelijk van Rappard prees de jubilaris om de enige gemeenteambtenaar was zijn plichtbesef en nauwgezetheid, die niet gesolliciteerd had, maar maar vooral om zijn fabuleuze ken- was gevraagd voor zijn functie, nis van alles wat reilt en zeilt in Hol- Door toedoen van de toenmalige ten. „U bent als het ware het ge- ambtenaar W. Beijers kwam Vin- zicht van de gemeente Holten" al- cent naar Holten. Voordien werkte dus de burgemeester. „En dat niet hij op het gemeentehuis in Olst, alleen omdat u als ambtenaar van terwijl hij zijn ambtelijk loopbaan algemene zaken bijna altijd de eer- begonnen was bij 's Rijks belastin- ste ambtenaar bent, waarmee de gen- burger te maken krijgt als het g Uitgevers-maatschappij Wan derLoeffBV in samenwerking mei de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boékelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 ,tot dinsdag 12 uur InBaXhmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Als we de oude fietsenmaker Bets van de Bos van het Smidsbelt mogen geloven, en waarom zouden we dat niet doen, dan reed heel zakendoend Holten vroeger op een mo torfiets. Vorige week donderdagavond verzorgde hij voor de naaste omstanders een priv'e uitleg over alle oude moto ren gestald waren op het Smidsbelt na afloop van de Vete- ranenrit die door Rob Mulder van de MAC De Holterberg en motorveteraan Ab Vukking was georganiseerd als start van de zomeractiviteiten. De publieke belangstelling voor deze rit met de oudjes was groot. Niet alleen op het Smids belt verzamelde zich veel publiek om al dat moois te bekij ken, ook langs de route stonden veel toeschouwers. Jam mer dat de deskundige uitleg niet door ging, wegens drukke werkzaamheden van de 'explicateur', Daardoo- bleven de meeste toeschouwers verstoken van een stukje achter grond informatie, behalve de toehoorders van Van de Bos natuurlijk. om aanvragen van bouwvergun ningen, pachtovereenkomsten, Onroerendgoed belasting en marktzaken, maar vooral ook door uw persoonlijke inzet. Niet voor niets bent u bij velen geliefd in Holten en neemt u een vaste plaats in in het verenigingsleven in Hol ten. Burgemeester Van Rappard liet zijn felicitaties vergezeld gaan met het traditionele Makkummer wandbord; voor mevrouw Vincent waren er bloemen. Met ingang van 1987 zullen in de ochtend- en avondspits meer trei nen stoppen in Holten. Dit heeft de directie van de Nederlandse Spoor wegen meegedeeld op een verzoek van het gemeentebestuur van Hol ten. Met ingang van de nieuwe dienstre geling in het voorjaar van 1987 zal 's morgens en 's avonds twee maal per uur een trein stoppen in Holten in plaats van eenmaal per uur. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per /aar ad f 34.25 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH1IIIIllllllllllllllIIIlllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllll 'Het is nooit goed, of het deugt niet', is de goed vader landse uitdrukking, die uit stekend van toepassing was op de start van de zomerac tiviteiten van de Holtense Handelsvereniging: een zo novergoten Smidsbelt vol kraampjes met een geva rieerd aanbod die op een professionele rommelmarkt niet zou misstaan, maar met name 's middags wilde de stemming er maar niet goed inkomen, daarvoor was het te warm. Toch waren organisatoren en han delaren in hun nopjes over de be langstelling. Vooral in de vroege ochtenduren werden er bij de diver se kramen goede zaken gedaan, waarbij het aantal Holtenaren het aantal vakantiegasten verre over trof. Veel van de amateur en be roeps-kooplieden hebben al weer ingeschrevenen voor de vrije markt die op 16 augustus wordt gehou den. Voor de 35 schapen die zaterdag door Ap Schippers van hun winter vacht werden ontdaan, was het een extra beproeving, de warmte. Hij gend en puffend zochten zij zoveel mogelijk schaduw onder de bomen van het kerkplein, wachtend tot 's middags e'en uur toen uiteindelijk de verlossende schaar erin werd gezet. Dinant Veneman zorgde voor de begeleidende tekst en uit leg. Ondanks de wat exentrische plaats was er flink wat belangstel ling voor het schaapscheerders- feest. Een reuze succes was het treintje Bello, waarin de kinderen gratis een ritje door Holten mochten maken. Dc de Tirolerkapel van HMV liet zich de gelegenheid niet ontgaan al rijdend muzikale recla me te maken voor de activiteiten op het Smidsbelt. Met de ezeltjes werden zo n negentig ritjes ge maakt. Keuebar Een verhaal apart is de Keunebar die voor de komende zomeractivei- ten onder auspiciën van de com missie Hoolter dagen door de Fien- preuvers werd ingericht in het leeg staande pandje naast de EDAH, waar het zaterdag gezellig toeven was. Met de grootgrutter werd een contract opgemaakt voor huur van het pand tot en met 12 augustus. In de kleine lettertjes werd echter uit drukkelijk vermeld dat bij een defi nitieve huur het pand ontruimd diende te worden, hetgeen dan ook promt geschiedde. Met ingang van 30 juni is het pand door middel van makelaar Vicent verhuurd aan een nevenvestiging van een shop in vrijetijdskleding in Deventer, zo dat nu opnieuw gezocht moet wor den naar een onderkomen voor de Keunebar. De Holtense Boerendansers zijn de komende week gastheer van de 40 man/vrouw tellende dansgroep Tanzkreis Neudau uit de gelijkna mige plaats Neudau in Oostenrijk. De Oostenrijkse groep is uitgezon den door de Internationale Orga nisation fur Volskkunst uit Oos tenrijk, het overkoepelend orgaan van alle folkloristische dansgroe pen in Oostenrijk. De groep staat onder leiding van Maria Pickel. Het is hun eerste trip naar Neder land. Op zaterdag 5 juli zullen zij om streeks 16.00 uur arriveren in cafe rest. Vosman waar zij na ontvangst, kennis kunnen maken met de gast gezinnen waar zij de komende week zullen verblijven. Hen staat een omvangrijk programma te wach ten. Reeds op zondag staat een eerste optreden op het programma en wel op het vakantieverblijf Coldenhove in Eerbeek, waar de Oostenrijkse groep optreedt samen met de Hol tense Boerendansers. „s Avonds treden zij op op de camping De Jutberg in Laag Soeren. Maandag 7 juli maken de Oosten rijkse gasten een dagtocht naar Amsterdam. In de vroege avond uren wordt een verrassings auto tocht gehouden voor gasten en gastgezinnen, uitgezet door de MAC Holterberg. De avond wordt besloten met een feestavond in zaal Vosman. Dinsdag staat in het teken van de Hoolter dagen. Om twaalf uur zul len de Oostenrijkers ontvangen worden door loco-burgemeester H. J. Westerik op het gemeentehuis, 's Middags treden zij op op de cam ping Rabbit Hill in Nieuw Milligen en 's avonds zijn zij de smaakma kers van de eerste editie van de Hollter dagen die in het teken staat van Oostenrijk. Zo zullen de zes muzikanten die de groep rijk is, de gehele avond zorgen voor de muzi kale omlijsting. De deelnemers aan de Hoolter dagen zullen door mid del van het bekende schuhplatten in Oostenrijkse sferen worden ge bracht. In de pauze zal de dans- groep optreden op het Smidsbelt. De groep die afkomstig is uit Neu dau in Burgenland, ongeveer 60 ki- lomer van Graz en 130 kilometer achter Wenen heeft in haar reper toire niet alleen de Oostenrijkse volksdanskunst opgenomen maar ook de Hongaarse danskunst die nauw verwant is aan die van Bur genland. De groep werd opgericht in 1973 eb heeft in totaal 80 leden. Vijftien dansparen komen naar Ne derland. Woensdag brengen zij onder ande re een bezoek aan het psychiatrisch centrum De Brinkgreven in Deven ter waar zij voor de patiënten optre den, samen met de Holtense Boe rendansers. Na afloop gaat men picknikken en zwemmen in zwem bad Stijgoord in Lochem. Donder dagmorgen wordt de terugreis weer aanvaard. we gemeentehuis en het architec tenkantoor Vaessen is de bouwer van het nu afgebrandde gymnas tieklokaal aan de Lageweg. Een van de dansen van de groep uit Neudau is de bekende Meidans. Het college van b en w van Holten heeft de architecten Beeftink (Hol ten), Jorissen (Rijssen) en Vaessen (Vucht) uitgenodigd een kostenop zet te maken voor een Dorpshuis - annex gymnastieklokaal aan de Lageweg. De drie architecten heb ben tot half september de tijd ge kregen om hun ontwerp in te die- nën. Op korte termijn daarna zal dan een beslissing genomen wor den of het aangedragen kosten plaatje overeen komt met de finan ciële middelen van de gemeeente Holten. Architect Beeftink heeft reeds een ontwerp gemaakt voor een Dorps huis aan de Tuinstraat, architect Jorissen is ontwerper van het nieu- Tijdens de onlangs gehouden col lecte ten bate van het Nederlandse Rode Kruis is in Holten een bedrag van f. 5.797,45 opgehaald. Het plaatselijk bestuur van het Ned. Rode Kruis dankt een ieder die meegewerkt heeft aan totstand koming van dit succes.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1