Dat halen we wel... B upl Holtens Nieuwsblad. Schapen gaan zaterdag massaal uit de jas B en w Holten wil varkens op trap van gemeentehuis. Allemoal noar die jonksin de Schure Ook vrije markt, braderie en oude ambachten Hl Hoogste punt Uentvangt een fraaie BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 26 juni 1986 - 39e jaargang Abonnementsprijs f 35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 - - T -«ii M- - yrim V» Aangelokt door het fraaie zomerweer - hoe is het mogelij k in dit land - konden maandagavond om zes uur al 550 deelne mers aan de avond-zemvierdaagse geteld worden. Geen gek getal, als men bedenkt dat maandag meestal als reser ve avond wordt genomen. „De zeshonderd halen we zeker wel", was de mening van het zwembadpersoneel. Het was extra feestelijk zwemmen in het gepavoiseerde zwembad. De vrolijke muziek van de Tirolerkapel van HMV deed er maandag nog een schepje op bij de feestvreugde. Bijzonder tevreden waren de ouderen dievoorheteerstook buiten de drukke uren hun baantjes mochten trekken. De gehele week was en is er veel te doen in zwembad Twenhaarsveld. Zo kan men vanavond (donderdag) om acht uur nog mee doen aan de hinderniscross, die zéér speciaal belooft te wor den. Morgenavond sluit het 25 jarig jubileumfeest van het zwembad af met de prijsuitreiking van ae zwemvierdaagse, het buurt-waterpolotoernooi.een gezellige disco en barbe- que die de vrienden van het zwembad eigenlijk niet mogen missen. Het college van burgemeester en wethouders van Keunedarp Hol ten ziet het liefst drie varkensfigu ren verschijnen op de trappen van het nieuw te bouwen gemeente huis. In de opdracht aan drie beel dende kunstenaars voor een drie dimensionaal schetsontwerp is die wens verwoord. Norman Bur- kett uit Enschede, Kinnie Copin- ga-Scholten uit Gelderingen en plaatsgenoot Kees Bos uit Holten mogen zich nu gaan buigen over de vraag hoe ze die zwijnen op een kunstzinnig verantwoorde manier in brons willen vereeuwigen. De opdracht past in de overheids regeling op het gebied van aan schaf van kunst bij nieuwe gebou wen. Daarvoor is ongeveer 1 pro cent van de kale bouwkosten be schikbaar, in Holten ongeveer 30 duizend gulden. Van dat geld wordt ook de rest van het nieuwe gemeen tehuis met kunst aangekleed. Het idee van de varkens is ontsproten uit het vorige college, maar draagt de goedkeuring weg van de nieuwe wethouders Dalhuisen en Wester- ik. Zij zijn, evenals burgemeester Van Rappard, niet bang met de drie varkens te worden vereenzel- Op maandag 25 augustus, gelijker tijd met de eerste raadsvergade ring na het zomerrecces, zal symbo lisch het hoogste punt worden be reikt van het nieuwe gemeente huis. Om 15.30 zal dit feit gevierd worden met het pannenbier voor bouwers en gemeenteraadsleden. ■Aansluitend zal een informatieve bijeenkosmt worden gehouden waarop nader uitleg wordt gegeven omtrent de vorderingen van de bouw. vigd. En bovendien, aldus de bur gervader "zijn varkens heel snugge re dieren". „Historisch gezien speelt het varken een grote rol in Holten" verklaart wethouder H.J. Westerik. "In het gemeentewapen staan ook drie varkenskoppen. En gezien de varkensbedrijven hier in het dorp is het nog niet zo'n gekke keus." Het Holtens college ziet het kunst werk als een aanzet voor een ge richter kunstbeleid, met als doel Holten op het gebied van beeld houwwerken wat meer te bieden. Aankoop van beelden uit de expo sitie Beeld-en-Route in Diepen- heim is wat dat betreft een moge lijkheid. Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B V in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 ,tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u nltAMNAA daarvan verzekerd. 300111166 0P|Sltl. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Naam: Adres: Woonplaats: I Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats I Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 nieuwe gemeentehuis en het kerk plein. In tegenstelling tot voor gaande jaren is bar niet uitslui tend een activiteit van de carna valsvereniging de Fienpreuvers, maar wordt hij gerund onder de vlag van commissie Hoolter da- Het Bello-treintje is al een bekend verschijnsel in het Holtense dorps beeld. gen, waarin zitting hebben de vier organiserende verenigingen en de Holtense handelsvereniging. Wie as ter niet van lawaai holt, hooft vriedag 4 juli niet te kom men in de Schure. En wie zich altied de klere leever in de plooi hef, kan ok better tuus bliev'n, maar vedder mag iederenen komm'n. Denk der wal an: trek oe niet de beste kleer'n an en zorg dr veur dat ie nen betjen fit bunt, en zorg der veur dat de knippe niet helemoal leug is. Wat of ter dan geet gebeur'n? Na, eindeluks goat die jonks van de K.I. optred'n, as ofscheid. Ja. dat hept ze van Heintje Davids ok vaak genog 'ezegd, maar goed: ie mut het mar geleuv'n. Die jonks hadd'n zo vaak ruzie met mekoar, zie hou'n zich de intrument'n op mekoar kepot, dus noe hooit ze der met op. Der bunt ok leu, die zegt dat ze nog mar snel nene keer spölt, umdat ze anders te oold war'n. Wat kan nen mens dan ver- wacht'n? Ach ja, utzelfde as vro- ger: leedjes oaver olie keels, die heur medemens met biel'n op de kop houwden, oaver reppel'n nattuurluk, en oaver knappe deerns en domme keerls. Kort om, van die zaak'n woar ieder een verstand van hef; want wi discirmineert niet. Iedereen mot dus mar komm'n, want iederene is welkom. Duur? Ach, dat valt nog wel met: an ders goa ie toch wat minder op vakansie of ie goat nen keer niet noar de psiegiater. Dait is zeker netzogezoond Menig schaap in de omge ving wacht met smart op komende zaterdag. Dan kan onder de vakkundige han den van Ap Schippers en Wim Rensen eindelijk de warme vacht worden afge legd. De hitte van de afgelo pen weken heeft de organi satoren van het schaap- scheerdersfeest op het Smidsbelt extra zorgen ge baard omdat maar met moeite schapen met het wollen jasje nog aan kon den worden gevonden. Toch is het gelukt en samen met de vrije markt, een bra derie van Holtense midden standers en een demonstra tie van oude ambachten be looft het in de Holtense dorpskom een drukte van jewelste te worden. Hoeveel schapen zaterdag vanaf 13.00 uur uit de jas gaan is nog niet bekend, maar volgens Jos Kamp huis die namens de Holtense Han delsvereniging met de organisatie is belast houdt het erop dat het er heel wat meer zijn dan de afgelopen jaren toen zes schapen op het Smidsbelt onder handen werden genomen. "De bedoeling was om er 150 te scheren, maar gezien de hitte van de afgelopen tijd zijn veel scha pen al van him warme vacht ver lost. Maar ik reken erop dat we er nog heel wat vinden. Het schapen scheren zal muzikaal worden opgeluisterd door de HMV- kapel die 's middags voor een vrolij ke noot zorgt in de dorpskom. Speaker Dinant Veneman geeft deskundig commentaar bij het voor niet-agrariërs altijd nog fasci nerende schouwspel dat Ap Schip pers ên Wim Rensen opvoeren. Trouwens, ook andere oude am bachten zijn er zaterdag uitgebreid te bewonderen in Holten. Zo heb ben een stoelenmatter, een rietdek ker, een kaasmaker, een midwin- Ap Schippers krijgt zaterdag weer een zware kluif aan al de schapen die op het Smidsbelt uit de jas gaan. terhoornmaker, een houtsnijder, een mutsenplooister, een manden maker, een touwslager, een bezem binder en een mosterdmaker toege zegd naar Holten te komen. Vanaf 's morgens tien uur tot 's middags vijf uur geven zij een staaltje van ouderwets degelijke handvaardig heid. Vrije markt Ook de vrije markt, die vorig jaar ondanks het slechte weer een groot succes was, begint om tien uur 's morgens. "Er zijn opvallend veel grondplaatsen verhuurd" vertelt Jos Kamphuis. Maar kramen zijn er nog te krijgen. We willen name lijk proberen om ook het gedeelte rond de kerk vol te krijgen, zodat er een gezellig geheel ontstaat. De middenstand doet zelf ook mee met allerlei kraampjes. Op die manier krijg je weer een ouderwets brade rie-idee." Aanvankelijk was het de bedoeling een gedeelte van de Dorpsstraat tussen de supermarkt van Wansink en het kruispunt met de Larense- weg-Stationsstraat af te sluiten, maar op het laatste moment stuitte dit bij de gemeente Holten, na over leg met de Rijkspolitie, op proble men. Plaatsvervangend groeps commandant opperwachtmeester Ten Tusscher vertelt dat de ondui delijke formulering van de aan vraag door de Handelsverenging daarvan de oorzaak was. "Zowel bij de gemeente als hier op het bureau lazen we eruit dat het ging om het afsluiten van het Smidsbelt alleen. Daar was geen bezwaar tegen en de toestemming werd dan ook ver leend. Maar dinsdagmorgen kwa men we erachter dat het de bedoe ling was een deel van de Dorps straat helemaal af te sluiten. Was dat meteen duidelijk geweest, dan hadden we dat direct geweigerd." Of een gedeelte van de Dorpsstraat nu wel of niet kan worden afgeslo ten, was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend. "An ders moeten we het meer rond de kerk concentreren" concludeert Jos Kamphuis. Speciaal voor de kinderen is de bekende Bello-trein naar Holten gehaald die van een tot vijf's mid dags rondritjes van ongeveer twintig minuten door het dorp maakt. Dankzij de sponsoring van enkele middenstanders kan dat gratis, maar er worden wel kaart jes uitgedeeld om de beschikbare plaatsen zo eerlijk mogelijk te ver delen. Voor een gering bedrag kun nen kinderen ook een ezelritje maken. Vanaf elf uur stappen er vier van deze viervoeters door het dorp. Keunebar Tijdens de zomeractiviteiten zal men in elk geval niet omkomen van de dorst. De Keunebar, vroe ger ondergebracht in garage Mül- ler op het Smidsbelt en een vast trefpunt voor alle feestgangers, heeft voor de avondacti vteiten een plaatsje gevonden in het leeg staande pandje naast de EDAH. Komende zaterdag gaat hij voor het eerst open. Gedurende het Dorpsfeest wordt de Keunebar verplaatst naar een tent tussen het

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1