Holtens Nieuwsblad Met paardekracht Eerste prijs voor Diessenplas-koor Holten krijgt weer een schutterskoning De Schakel viert 30-jarig bestaan met grootse bazar Oud gebruik wordt in ere hersteld U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Open Deur De Borkeld Geslaagd i ntens Nieuwsblad Uitgeversmaatschappij Van derLoeffBV in samenwerking met de stichting Jioltens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede Donderdag 12 juni._1986 - 39e jaargang - nr. 24 Abonnementsprijs f 35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. V/iggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Hollens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 De Prot Chr. basisschool De Scha kel bestaat dit jaar 30 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op za terdag 14 juni in en rond de school aan de Schoolstraat een feestweek ingeluid met een grootse bazar en rommelmarkt, met onder andere verkoop van oude leermiddelen. Tussen half elf 's morgens en drie uur 's middags worden allerlei acti viteiten georganiseerd voor jong en oud. Zo is er bijvoorbeeld een Kop van Jut, kan men buttons maken, pony rijden en worden er voor de kinderen, mqaar ook voor ouders en andere belangstellenden spelle tjes georganisdeerd. Tevens wor den er allerlei comsupties ver kocht, zoals eigen gebakken cakes. Het doel van de actie is het aan schaffen van een rolstoel voor en ziekenhuis in Zimbabwe (het vroe gere Rhodesjë). De heer en me vrouw Bruin die in dat ziekenhuis werken, hebben ouders en leerlin gen middels een diapresentatie een beeld gegeven van het moeilijke, maar zo noodzakelijke werk dat daar in Zimbabwe wordt verricht. De ouderraad en het personeel van de school hopen dat velen de bazar zullen bezoeken en er aan mee wil len werken dat het doel wordt be reikt. Maandag tot en met donderdag zullen de leerlingen met diverse ac tiviteiten het feest verder vieren. Vrijdag 20 juni aanstaande zal er een Open Deur-zangdienst worden gehouden in de recreatietent op de Borkeld. De aanvang van deze dienst is om 20.00 uur. Medewerking zal worden verleend door het Holtens /r.K. koor en enke le leden van H.M.V. Mevrouw H. Kruk-Aanstoot zal de orgelbeglei- ding op zich nemen. Het onderwerp van de meditatie is: Kies dan het leven. Deze meditatie wordt verzorgd door de heer W. Beldman. Even hadden we de neiging om op de vuist te gaan met de jongens van het KNMI in hun vlotte outfit, die in het weer- praatje van half elf altijd losjesweg het mooiste weer voor spellen, dat lang niet altijd uitkomt. Zo ook voor zondag: zeer fraai zou het worden, maar de leden van de Bergrijders keken zondagmorgen met enige ongerustheid naar de be wolkte hemel. Maar het bleef, bijna, droog en dat was het voornaamste voor het welslagen van de Holterbergrit, waaraan maar liefst 93 combinaties deelnamen. Veel be langstelling dus, ook van kant van het publiek niet alleen tijdens de lunchstop op de Borkeld maar ook bij het deol'e door het dorp. Jammer dat die doortocht gepaard ging met filevorming van auto's, OAD-liindiensten en vrachtwa gens. Misschien een aardig idee om volgend jaar voor een uurtje de enkelvoudige paardekrachten vrije doorgang te verlenen door de meervoudige krachten een stukje om te la ten rijden. Het is de bedoeling dat er in deze dienst veel gezongen zal worden. Zowel vakantiegangers als inwo ners van Holten zijn welkom. In Casa Bonita te Apeldoorn is onze oud-plaatsgenote Rieneke Vukkink cum laude geslaagd voor het diploma ziekenverzorgster. Speciaal ter gelegenheid van de behaalde prestatie ging het ouderenkoor op de foto. Het zangkoor van de Diessenplas heeft vorige week woensdag op het zangconcours voor ouderenkoren dat gehouden werd in het Cultu reel centrum te Gorssel een fraaie eerste prijs behaald. Daarmee her haalden de Holtense zangers en zangeressen het succes van vorig jaar toen ook al een eerste prijs werd gehaald. Juist door het goede resultaat van vorig jaar was de stemming in het 24 leden tellende koor (waaronder twee van 92 jaar) voor het optreden erg gespannen. Tenslotte is het erg moeilijk twee jaar achtereen een goede prestatie voor het voetlicht te brengen. Een extra handicap was nog, dat pas in de laatste we ken voor het zangconcours de keu ze voor de twee te zingen liedjes vaststond. Uiteindelijk werd geko zen voor: Heer, ik sta als een tolle naar en Zon op het pleintje. Die uiteindelijke keuze bleek een goede te zijn geweest, zo bleek uit het juryrapport. De zeer deskundi ge jury gaf het Holtense optreden uitstekende rapportcijfers. Jurylid mevrouw Stappers voegde aan haar jurering de opmerking „prima werk" toe. Het jurylid De Waal schreef in zijn waardering: „U bent op de goede manier bezig met niet te moeilijke stukken. Ga zo door! Het jurylid Dirk Janz. Zwart, een oude rot in het vak, had vooral waardering voor de uitstekende keuze van de liedjes, waardoor prestatie en zangenot werd ver hoogd. Hij waardeerde het Holten se optreden met allemaal achten. Bij terugkomst in Holten, bleek het succes het zangkoor al te zijn voor uit geijld. Inderhaast was een ere- boog opgericht en de zangers wer den feestelijk onthaald door bewo ners, directie en personeel van Diessenplas. Directeur Postma hield een korte toespraak. Dirigent J.H. van Engbrink en pianiste me vrouw Jona Evers, die belangeloos zich voor het ouderenkoor inzetten, werden door hem in de bloemetjes gezet. Dirigent Van Engbrink be trok in de hulde de 24 leden van het koor die de liedjes toch maar heb ben moeten zingen. Hij vond het dan ook een prestatie van allemaal. Gedurende de vakantieperiode staan de activiteiten van het oude renkoor op een laag pitje, maai na de vakantie komt men vanaf sep tember weer wekelijks op maan dagavond voor het zanguurtje bij elkaar. Belangstellende Holtense ouderen, waarbij het begrip oud ruim genomen moet worden, die van zingen houden zijn altijd van harte welkom. Het is beslist niet noodzakelijk bewoner te zijn van Diessenplas. name vrij voor iedereen boven de 18 jaar. Waarbij voor niet-Holtenaren dan wel de beperking geldt dat ze maar mogen meeschieten tot de romp overblijft. Dus wanneer in de juiste volgorde achtereenvolgens de kop, de linkervleugel en rechter vleugel en de staart eraf zijn ge knald gaan de Holtenaren door voor de titel Schutterskoning 1986. Piet Brands heeft zijn wisselbeker weer beschikbaar gesteld en zal als laatste koning het eerste schot los sen. Men kan zich op 19 juli (de zaterdag voor de dorpsfeesten) vanaf 14.00 uur inschrijven op het terrein zelf. De voorinschrijving staat nu al open bij café Kalfster- Dick Jansen en Henny Jalving zien het Koningsschieten weer hele maal zitten. Na een regeringsloze perio de van een jaar krijgt Hol ten op 19 juli weer een schutterskoning. In het weiland op de hoek van de Rijssenseweg en de Marke- loseweg wordt dan het tra ditionele koningsschieten in ere hersteld. Daarmee ze geviert het particuliere ini tiatief van enkele echte Holtenaren. Henny Jalving en Dick Jansen vertellen waarom Holten niet zonder schutterskoning kan. We ontmoeten beide schietliefheb- bers bij café Kalfsterman waar oud koning Bernard Tukkers herinne ringen ophaalt aan de vooroorlogse schuttersfeesten. Destijds werd dit evenement nog georganiseerd door de de Volksfeestcommissie in het Sportdal. Bernard eiste in 1938 de titel voor zich op. Na een onderbre king van een aantal jaren begon- men in 1957 weer met het konings schieten. Eerst op een terrein ach ter de voormalige Ter Horst-fabrie ken, later ook nog op Kalfster- mansweide en uiteindelijk op de hoek Rijssenseweg-Markeloseweg. Daar werd slager Piet Brands in 1984 voorlopig als laatste koning gekroond. De commissie Dorps feesten zag vorig jaar geen moge lijkheden meer met het konings schieten door te gaan en men be sloot dit uit het activiteitenpro gramma te schrappen. staat er helemaal achter. Ze stellen ook de prijzen beschikbaar." Misverstand De heren willen op voorhand een groot misverstand uit de weg rui men. Namelijk dat het een boel centen kost wanneer je schutters koning wordt. Dick Jansen spreekt uit ervaring want hij is zelf oud koning. „Die angst dat het veel geld kost is helemaal niet terecht. Dat ligt helemaal aan de persoon zelf. Vroeger was het wel eens zo dat men expres mis schoot wanneer alleen de romp nog maar over was. Maar de laatste tijd hebben we al leen serieuze kandidaten." Om het allemaal nog extra span nend te maken worden alle oud koningen benaderd om op 19 juli aanwezig te zijn. Verder staat deel- "We hoorden toen te laat dat het niet doorging, anders hadden we vorig jaar de organisatie al overge nomen" vertelt Dick Jansen. „Ja, het is doodzonde dat zo'n oud ge bruik zou uitsterven" vult Henny Jalving aan. „Zoveel tradities heb ben we hier in Holten ook niet meer. We hebben het overlegd met de dorpsfeest-commissie en die man (62802). De wedstrijd zelf be gint om 15.00 uur. Feest Aangezien zo'n schutterfeest het ook van de gezelligheid moet heb ben is er op het terrein een barretje ingericht en wordt er 's avonds een groot feest gegeven in café Kalfs terman. Daar vindt, compleet met boerenkapel, ook de prijsuitreiking plaats. Uiteraard wordt ook de tra ditie weer opgepakt om Holtens nieuwe schutterskoning samen met de diezelfde avond gekozen dorpskoningin in een open lan dauer een rondgang door het dorp te laten maken met de boerenkapel van HMV voorop. Op die manier worden de dorpsfeesten van 1986 waardig geopend.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1