Mem klus op niveau... Holtens Nieuwsblad, Fraaie combinatie9s in Koetsenrit Bergrijders Vrije markt opent het vakantieseizoen Dagonderwijs zet deuren wijd open Ucntvangt een fraaie Par her-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Zondag 8 juni in en rond Holten: Horens Nieuwsblad D0nderii.aj.j-iun-'...1986 39e iaar9an9 - nr. Abonnementsprijs f 35.25. Losse nummers 80 cent.Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van derLoefJBV in samenwerking met de stichting Moltens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Het is nu precies tien jaar geleden, dat de mogelijkheid voor volwas senen werd geopend om óók over dag onderwijs te volgen, voor mavo, havo, vwo en meao. Om dat te vieren zetten op donderdag 12 juni alle hoofd- en nevenvestigin gen (400 in totaal), van het rijksge subsidieerd dag- en avondonder wijs, verenigd in een overkoepe lende organisatie, de VAN (Vereni ging van Avondscholen Nederland), door heel Nederland haar deuren wagen wijd open. Zij willen dan bewijzen dat een be zoek aan hun schoollokalen geen stoffige bezigheid is, maar een in spirerende ervaring kan zijn. Ook de Holtense vestiging van de Scho lengemeenschap Midden IJssel, die overigens in 1978 van start ging, doet mee dit studeer-evene- ment. Haar deuren staan op 12 juni open in gebouw Irene, lokaal 2,'s morgens van 10-12 uur en 's mid dags van 14-16 uur. uur studie en schoolgaan per week aanvullen. In Holten bestaat tot op heden de mogelijkheid om op mavo-niveau aan de slag te gaan, en er bestaat een gerede kans dat met ingang van dit j aar er een havo afdeling van start kan gaan. De inschrijving staat daar voor open. Voor verdere opleidingen kan men terecht in de hoofdvestiging van de Scholengemeenschap Midden IJs sel in Deventer. Bezoekers van de opee dag kunnen kennismaken met deeanten en eventueel proeflessen volgen. Daarnaast kunnen bezoekers zich uitgebreid laten voortte hten over cursusgelden, de regelingen voor studiefinanciering en het studeren met behoud van uitkering. Even eens is er een doorlopende videop- restantie van het rijskgesubisdieer- de dag- avondonderwijs aanwezig. Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers 1 Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 ,tot dinsdag 12 uur InBathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Het dag-avondonderwijs voor vol wassenen kreeg vooral naam als de Moeder-mavo, in de tijd dat de vrouwen achter het fornuis van daan kwamen. Het is eigenlijk niet het beste, maar wel het bekendste voorbeeld. In aanvang opgezet om alle voortijdige schoolverlaters, laatbloeiers en spijthebbers een tweede kans en een complete, afge ronde opleiding te bezorgen, heeft het onderwijs aan volwassenen er in de loop der jaren een grote taak bijgekregen. Dankzij de mogelijk heid om per vak op mavo, havo, vwo en meao-niveau een zoge naamd deelceretificaat te halen, kan iedereen bepaalde leemten in zijn of haar opleiding met een paar Voor mensen met hoogtevrees was het dinsdagmorgen in toe was. Het meer dan 21 meter lange, ruim 1300 kilo wegen- alle vroegte een bloestollende ervaring te zien hoe de men- de ijzeren gevaarte werd met behulp van een kraan héél sen van molenbouwer Groot Wesseldijk uit Laren vanuit de voorzichting in de stroppen gehangen om vervolgens op -j j molenkap zonder enig verder houwvast op een van de mo- een dieplader te worden afgevoerd. De nieuwe roede volgde IjCSlftBSü lenwieken stapten. Daar ontdekten we ook dat er in feite in omgekeerde richting omhoog, waarbij de molenbouwers geen vier, maar twee wieken aan een molen zitten. De act het zelfde kunststukje uithaalden. Al met al nam de opera- ^an f ÏÏF d0°te h iS vond plaats niet als oefening voor een circusnummer maar tie iets meer dan een uur in beslag, en dat is heel wat minder ged^dM^öic^w^H. was noodzakelijk omdat een van de "roeden" zoals dat in dan in vroeger dagen toen men meer dan een dag bezig was Hendriksen Beek voor het diploma vaktermen heet, van molen de Hegeman aan vervanging om zo'n klus op niveau te klaren. M.B.O. sociale dienstverlening. Holtens Nieuwsblad daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per /aar ad f 34.25 Een kijkje op de eerste vrije markt vorig jaar augustus, ondanks het slechte weer een succes werd. Als de voortekenen niet bedriegen, dan krijgt Holten een gezellig zo merseizoen met veel evenementen. De opening vormt ook dit jaar weer het Schaapscheerdersfeest, dat ge houden wordt op 28 juni aanstaan de. Het scheren van de schapen zal dit jaar omlijst worden door een aantal activiteiten van de Holtense Handelsvereniging, waaronder een Vrije markt. Vorig jaar werd voor het eerst op Smidsbelt en het plein rond de kerk een Vrije markt gehouden die on danks het slechte weer een door slaand succes werd voor deelne mers en organisatoren, 's Morgens in alle vroegte meldden zich toen al de deelnemers, om vooral toch maar een gunstig plaatsje te krij gen. Jong en oud uit Holten en de wijde omgeving werd plotseling ne ringdoende, waarbij een geani meerde handel ontstond in de meest uiteenlopende zaken en voorwerpen. Aangemoedigd door dit succes heeft de Handelsvereniging beslo ten dit zomerseizoen tweemaal een Vrije markt te houden, en wel op 28 juni en op 16 augustus. Doordat de eerste Vrije markt samenvalt met het Schaapscheerdersfeest, waaro ver later deze maand uitgebried zullen berichten, en de bouw van het nieuwe gemeentehuis flink wat ruimte opslokt, is de marktruimte dit keer wat beperkt, maar toch nog groot genoeg voor een fiks aan tal kramen, vooral omdat er grote kans bestaat dat de Dorpsstraat tussen Larenseweg tot aan het par keerterrein van de firma Wansink bij het feestgebeuren betrokken zal worden, waardoor Holten voor één dag een autovrij centrum krijgt. De onderhandelingen hierover zijn nog niet afgerond, maar de Han delsvereniging rekent op de welwil lende medewerking van de ge meente. Even als vorig jaar kunnen vooraf kramen worden gehuurd. De prijs bedraagt f. 20 per kraam; eventueel kan men een kraam voor de helft huren, wat een tientje moet op brengen. Wil men meer kramen hu ren, dan kan dat natuurlijk ook. Degene die liever een grondplaats wil huren is voor een bedrag van f. 3 per strekkende meter klaar; kinde ren betalen één gulden. Door het grote animo is het zaak zo spoedig mogelijk een kraam of plek te reser veren. De uiterlijke termijn is zater dag 21 juni. De opgave kan geschie den bij Jos Kamphuis van 't Kla vier, die ook alle inlichtingen kan verstrekken. weg-Vossenweg-Eekhoomweg- Forthaarsweg-sherrystop bij cam ping De Holterberg-11.30 uur vertrek-Forthaarsweg-Fazanten- weg-Rijssenseweg-Landuwerweg- Velddijk-GcskesdijkBorkeldweg- Elsnerweg(gem. Markelo)-Post- weg-lunchpauze op paardesport^ terrein aan de Borkeldsweg om 12.10 uur, vertrek 13.40 uur-Winkel- bergweg-Heideweg- Langstraat- Schuppertweg-Beusebergweg- Evertjesweg-sherrystop om 14.15 uur bij de familie Aanstoot (de Grieze), vertrek om 14.45 uur- Bren- derweg-Kwintenweg-Sprengen- weg-Lookerenkweg-Aalpolsweg- Oranjestraat-Dorpsstraat-Burg v.d. Borchstraat-Raalterweg-eind- punt bij familie Volkerink. Zelfs vorig jaar, toen bij de eerste lustrum Holterbergrit van De Berg rijders het hemelwater de gehele dag met bakken naar beneden viel, was het aantal afmeldingen gering. Onverstoorbaar gingen de meesten toen op pad. Alleen de combinaties die met paard en rijtuig van verre moesten komen, zoals de fraaie zes- pan met postkoets uit Apeldoorn liet het noodgedwongen afweten. Dat komt ook omdat de rit een klassementsrit is van de Neder landse Bond van verenigingen van het Aangespannen Paard. Dit bete kent dat de deelnemers onderweg worden gejureerd. De weersvooruitzichten op langere termijn zijn dit jaar aanmerkelijk gunstiger, zodat de Bergrijders er op rekenenen dat alle aanmelders ook daadwerkelijk aan de start ver schijnen. Onder hen is ongetwijfeld Jan Maalderink uit Wamsveld met zijn trouwe hond die vorig jaar in de regen alom bewondering oogste. De pony van Maalderink en hond zijn onafscheidelijk van elkaar. Bij elke gelegenheid gaan zij samen op pad, de hond op een sukkeldrafje meelopend naast het rijtuigje, want zitten in het karretje vindt hij maar niets. Ook heeft de bekende Chique landauers en victioria's, jagdwagens en tilbury's, enkele vierspannen en wellicht een post koets maar ook boerenwagens en kerkbrikken zijn op zondag 8 juni aanstaande te bewonderen in en om Holten. De Holtense vereniging van het Aangespannen paard De Bergrijders houdt die dag namelijk voor de zesde keer in successie haar Holterbergrit. De tocht is één van de jaarlijkse hoogtepunten van De Bergrijders. Vandaar ook dat de animo om deel te nemen erg groot is. Bij het ter perse gaan van dit bericht hadden zich maar liefst tachtig combina ties aangemeld, maar volgens orga nisator Podt zal bij gunstige weers omstandigheden dit aantal ruim schoots overschreden worden. stalhouderij-eigenaar Kruitbos uit Terwolde toegezegd naar Holten te komen. Hij heeft ingeschreven met een landauer, getrokken door vier span Friezen. Publiek en deelnemers kunnen re kenen op een kleurrijk en stijlvol spektakel. Ruim honderd vijftig paarden en meer dan tachtig rijtui gen in alle soorten en maten zullen veel bewonderingen oogsten, maar ook de inzittenden die stijlvol zul len zijn uitgedost in kledij die ge heel in overeenstemming is met hun rijtuig. De deelnemers voor de Holterber grit verzamelen zich om 09.00 uur op het terrein van de familie Volke ring aan de Raalterweg, waar ook de keuring plaatsvind en van waar af om 10.00 uur de start is. Er is een 27 kilomter lange tocht uitgestip peld door de fraaie landelijke om geving van Holten. De deelnemers komen bij camping De Holterberg voor een sherry-stop, waar het bier overigens even gretig aftrek vindt als de sherry. De lunch-pauze is op het paardestportterrein aan de Borkeldweg. Hier is voor de toe schouwers een prachtige gelegen heid om de koetsen en de paarden van nabij te bekijken, 's Middags om ongeveer tien over drie is het defil'e door het dorp van alle deel nemende combinaties. De volledige route is als volgt: Vertrek 10.00 uur Raalterweg- Haalmansweg-Helhuizenweg- Plaggenweg- Oude Hellendoomse- Jan Maalderink en zijn onafscheidelijke hond zijn ook zondag weer van de party.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1