Proefballonnetj es Holtens Nieuwsblad, Driehonderd ruitertjes op Landdag in Holten Avond-fietsvierdaagse leuk voor jong en oud Gemeentezondag in teken van oecumene Krachtproef voor Stichting Paardrijden gehandicapten Wijziging Vesperdienst U ontvangt een fraaie Nu ook startplaats in Dijkerhoek Holtens Nieuwsblad Donderdag 29 mei 1986 - 39e jaargang - nr. 22 Abonnementsprijs f35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 Het scheelde niet veel of heel Holten stond afgelopen week einde op een of ander sportveld tijdens een van vele sport toernooien die in Holten werden gehouden - als speler, scheidsrechter, organisator of toeschouwer. Of als speciale genodigde, zoals burgemeester Van Rappard die zaterdag morgen het Wilde Zwijentoernooi van de Hockeyclub open de. De spreekwoordelijke zelfwerkzaamheid van de hockey club zorgde weer voor een aardige openingsstunt, dit maal in de vorm van een fiks aantal gekleurde „proefbalonne- tjes" die door Holtens' burgervader werden opgelaten. De Hervormde gemeente van Hol ten hondt op 1 juni aanstaande haar gemeentezondag. Sinds enige jaren een terugkerende dag van ontmoeting en gesprek voor jong en oud. Een dag om ook eens nader kennis met elkaar te maken en kennis van elkaar te nemen. OECUMENE De gemeentezondag staat in het teken van de oecumene. Niet alleen Na de broodmaaltijd gaan de aan- de hervormde leden maar ook de le- wezigen in groepen uiteen om met den van de Gereformeerde en elkaar te praten, collages te maken Rooms Katholieke kerk en andere een rollenspel instuderen en voor belangstellenden worden van harte bereidingen treffen voor de Vesper, uitgenodigd deze dag samen te be- £>e jeugdsoos Discus zal een door leven- haar gemaakt cabaret opvoeren. Na de kerkdiensten wordt iedereen voor de jeugd is er een reuze ganze- om 11.00 uur verwacht bij de recre- bord met allerlei opdrachten en in atietent op de Borkeld, waar be gonnen wordt met koffie en de ken nismaking. Daarna zullen ds. Berg, ds. Visser en pastoor Rademaker ieder een inleiding houden. Domi nee Berg zal spreken over: „Wat pleit voor oecumene en wat is er te gen". Dominee Visser praat over: „Wat trekt mij aan in de Rooms Katholieke kerk en wat mis ik er" en de inleiding van pastoor Rade maker is getiteld „Wat trekt mij aan in de Protestante kerk en wat mis ik er". Na deze inleidingen, waarvoor iede re spreker maximaal tien minuten is toebedeeld, wordt gezamenlijk de boordmaaltijd genuttigd en kunnen de deelnemers zich alvast voorbereiden op de gespreksgroe pen, creatieve groepen, en rollen spel. de creche en de speeltuin worden de allerkleinsten bezig gehouden. De gemeentezondag wordt beslo ten om 16.00 uur met een Vesper waarin ds. Vons voorgaat. Uitgeversmaatschappy~ Van derLoeffBV in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederiqud R entenaa r Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgerr9-12 uur Redactioneel medewerker: Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 ,tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Daarmee liet het bestuur van HCH alvast een ballonnetje op voor het bijna onontbeerlijke kunstgras en andere wen sen van de club. Gelijkertijd ging ook wat „oud zeer" tussen de hockey en de vroede vaderen in lucht op, en kreeg het nieuwe college van b en w een pluim „op niveau" vanwege de voortvarendheid waarmee het probleem van de toegangsweg uiteindelijk toch was opgelost. Met een opgelucht gemoed was het daar na een plezierig hockeyfestijn, waarbij het deelnemen be langrijker was dan het winnen. In tegenstelling tot wat in onze ru briek Kerkdiensten staat vermeld, zal de Vesperdienst in de tent op de Borkeld aanstaande zondag 1 juni niet beginnen om 17.00 uur maar om 16.00 uur. De dienst is via de kerktelefoon te beluisteren om 19.00 uur. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. alsuonseen nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./'mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 In de week van 2 tot en met 6 juni zal in Holten voor de zevende maal in successie de avond-fietsvier daagse worden gehouden, georga niseerd door de actieve wielerver eniging Holten. Vier avonden, plus een reserveavond, kan er gefietst worden in en rond Holten. De af te leggen afstand per avond bedraagt tussen de 20 en 25 kilometer, waar door de avond-fietsvierdaagse ge schikt is voor jong en oud, geoe fend en ongeoefende fietsers. De startplaats is als vanouds bij sporthal 't Mossink. Op speciaal verzoek van de deelnemers uit Dijkerhoek kan er op maandag 2 en dinsdag 3 juni ook gestart worden in Dijkerhoek bij café-rest. Het Bonte Paard. De route is op die startavonden zodanig uitgezet dat de deelnemers uit Dijkerhoek aan kunnen sluiten op de route vanuit Holten. Voor hen is de sporthal dan controlepost. Eveneens op speciaal verzoek van de deelnemers van vorig jaar zijn de startijden vervroegd zodat ook de jongere kinderen nog ruimschoots voor bedtijd mee kunnen fietsen. Gestart kan worden tussen 18.30 en 20.00 uur. Elke deelnemer krijgt een routebe schrijving, terwijl de route tevens duidelijk met pijlen is aangegeven. Degenen die vier van de vijf avon den de rit hebben uitgereden kun nen in aanmerking komen voor een fraaie herinnering. De tocht gaat over goed begaanbare wegen die voeren langs de mooiste plekjes in en rond Holten beveiliging en hulp zal zijn. Halverwege wordt in elke rit een rustplaats ingericht waar de deelnemers een versnapering krij gen aangeboden. Route Op maandag 2 juni gaat de tocht richting Dijkerhoek en Bathmen. Dinsdagavond 3 juni blijft de route binnen de grenzen van Holten en gaat de tocht via Dijkerhoek, Espe- lo en Heihuizen. Woensdagavond 4 juni rijden de deelnemers naar de Beuseberg en de Wippert, donder dagavond 5 juni rijden zij richting Helhuisen en op de slotavond, vrij dag 5 juni gaat het richting Bor keld. Elke avond na terugkomst in de sporthal kan men genieten van videobeelden die opgenomen zijn tijdens de route van die avond. Inschrijven De (voorjinschrijving vindt plaats morgenavond (30 mei) in sporthal 't Mossink tussen 19.30 en 20.30 uur en gedurende diezelfde tijd in cafe rest. het Bonte Paard in Dijker hoek. Op maandag 2 en dinsdag 3 juni kan men inschrijven voor de start, eveneens bij de sporthal en het Bonte Paard. De kosten bedragen bij voorin schrijving f. 5,50 met herinnering en f. 3,- zonder herinnerings-plakette. Bij inschrijving op de fietsdag zelf betaalt men eéén gulden meer. Op zaterdag 14 juni is de Stichting Paardrijden Ge handicapten Holten de gastvrouwe voor zo'n drie honderd gehandicapte rui ters en amazones op de jaar lijkse regionale Landdag die gehouden wordt in en rond Man'ege Snorrewihd, de „thuisbasis" van de Holten- se gehandicapte ruiters. Het is de tweede keer dat de regio nale Landdag in Holten wordt ge houden. Zes jaar geleden werd de Landdag georganisee/d ter gele genheid van het eerste jubileum van de Stichting. Hoewel het orga niseren van een derglijk groot eve nement voor het actieve bestuur van de Stichting haar niet vreemd is, wordt er dit keer door het groot aantal deelnemers en niet te verge ten het groot aantal helpers, help sters en familieleden die de ruiters zullen begeleiden veel gevergd van de bestuursleden. Men verwacht naast de deelnemers nog zo'n 1000 bezoekers van elders. Gelukkig kan het stichtingsbe stuur rekenen op de medewerking van een groot aantal verenigingen in Holten, zoals MAC Holterberg, die onder andere zal zorgen voor het geluid, de s.v. Bato die de gehe le dag zorgt draagt voor de begelei ding van de elf deelnemende stich tingen, de carnavalsvereniging -de Fienpreuvers, de Bergruiters en Bergruitertjes. Groot aandeel in het welslagen van het programma heeft de Stichting Sociaal Cultureel werk die het ge hele spelprogramma voor haar re kening neemt, terwijl de groep van Anton Stukker, Daybreak, 's mor gens zorgt voor de muzikale omlijs ting, 's middags kunnen ruiters en bezoekers genieten van de muziek van HMV. Veel plezier zullen de ruitertjes ongetwijfeld beleven bij de disco die 's middags door de Stichting SoCuWe zal worden geor ganiseerd. Sponsors Niet onvermeld mogen blijven de - geldelijke- bijdragen van de ver schillende Holtense bedrijven, waardoor het mogelijk was om deze Landdag te organiseren. Hoofd sponsor OAD zal speciaal voor deze gelegenheid de speciaal aangepas te gehandicapte bus op het terrein van man'ege Snorrewind tentoon stellen. Door de geldelijke bijdrage werd het bijvoorbeeld ook mogelijk om een speciaal voor gehandicapten aangepast toilet te bouwen in de man'ege, die een welkome aanvul ling vormt in de voorzieningen van' de Stichting Paardrijden Gehandi capten Holten. Voor de ravitaillering van de deel nemers dragen zorg De Poppe en het Bonte Paard. Voor de helpers, ouders en overig publiek komen op het terrein een aantal gezellige zit jes en kraampjes voor de inwendige mens. Mochten de weersvoorspellingen voor 14"juni bijzonder slecht zijn, dat zal het spelprogramma in een grote tent worden afgewikkeld, ter wijl het paardegebeuren in de ma n'ege plaat vindt. De Landdag zal om 09.00 geopend worden door de vooorzitter van de Stichting, terwijl burgemeester De Holtense gehandicapte rui ters en amazones voor hun thuisbasis, manege Snorre wind. Van Rappard is uitgenodigd de sluiting te verrichten, die om streeks half vijf wordt verwacht, 's Morgens wordt de dressuur afge werkt en 's middags het spelpro gramma, dat uiteraard in het teken zal staan van het paard. Een dele gatie van het bestuur van de over koepelende Federatie Paardrijden Gehandicapten uit Den Haag heeft de uitnodiging aanvaard een deel van de Landdag in Holten bij te wonen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1