Eindelijk dan toch... HoItens Nieuwsblad Flinke verschuiving en hij verkiezingen SGH Concert Jubilate-Deo ZO STEMDE HOLTEN: Antenneverbod nu op de helling" i* Jj», Afscheid Wijziging kantoortijd U ontvangt een fraaie BON Woensdag 18 juni in De Kandelaar Kamer '86 Kamer '82 perc. stemmen perc. stemmen Opkomst 95.7 6176 95,0 5892 PvdA 26,4 1650 26,5 1549 CDA 40,8 2522 55,6 2095 VVD 25,0 1545 28,6 1684 I )f>6 4,8 296 4,0 259 PSP 0,2 14 0,5 51 SGP 0,4 26 0,5 52 CPN 0,1 9 0.2 12 PPR 0,5 29 0,6 55 RPF 0,6 40 1,1 66 GPV 0,4 24 0,5 16 F VP 0,2 12 0.8 45 Overige 0,6 51 1,5 88 Mens Nieuwsblad Donderdag 22 mei 1986 - 39e jaargang - nr. 21 Abonnementsprijs f 35.25. Losse nummers 80 cent Gedrukte oplage 3075 Hf i Door de uitspraak, onlangs van de De bijeenkomst was belegd om een Hoge Raad, waarin werd besist dat aantal verontruste bewoners de ge- gemeente de mensen die bouwgrond legenheid te geven nader uitleg te kopen geen onopzegbare aansluiting geven over vhde voorgenomen op het kabelnet mogen opdringen, overdracht van het gemeenschappe- komt het Holtense (gemeentelijke lijk antennesysteen van Onze Wo- antenneverbod in een ander daglicht ning naar de Stichting GAI. Na uitleg te staan. Dit verklaarde directeur van het bestuur van Onze Woning, BJ. Doomebos, directeur van wo- bij monde van directeur Doomebos ningbouwvereniging Onze Woning en voorzitter Perlot leek de lucht vorige week woensdag tijdens een voor de meeste betrokkenen opge- informatieve bijeenkomst van Onze klaard. Onze Woning trok het boe- Woning met een aantal Holtense tekleed aan betreffende de commu- huurders in zaal Vosman. nicatie en beloofde beterschap. Om- Naar zijn mening kan de gemeen te Holten door deze uitspraak, en ar tikel 10 in het Verdrag van Rome, niet onverkort vasthouden aan een antenneverbod. Wel verwacht di recteur Doomebos, dat de mensen uiteindelijk toch voor een aanslui ting op het kabelsysteem zullen kie zen indien het aanbod maar opweegt tegen de -meer-kosten. Of de gemeente het antenneverbod inderdaad zal opheffen, kon uit de woorden van burgemeester Van Rappard, die de bijeenkomst bij woonde in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Stichting Antenne Inrichting Holten, niet worden opge maakt. Hij wees er op dat de ge meente zich altijd zeer soepel heeft opgesteld in het antennegebeuren, maar wilde geen vaste toezeggingen doen. Op donderdag 29 mei zal de PTT in café-rest. De Biester een receptie worden gehouden ter gelegenheid van het afscheid van de beheerder van het Holtense postkantoor, J. Dekker, die gebruik maakt van de Vutregeling. De receptie begint om 20.00 uur. trent de overdracht wordt binnen kort in het bestuur beslist. Men wees er nog eens op dat de in spraak van de burgers binnen de Stichting gewaarborgd is, terwijl volgens Onze Woning over een eventueel nieuw kabelnet, in de Kol en de Haar eerst overleg met de bewoners plaats zal vinden. Uitgeversmaatschappij VanderLoeffBV in samenwerking met de stichting Mollens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 Jtot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Eindelijk werd het dan toch nog mooi weer. Toeristisch maal tegelijk de berg op en af wüden rijden. Het idee voor Holten heeft daar in de afgelopen week goed van kunnen het instellen van één richtingsverkeer is eigenliik zo eek profiteren. De eampingbedrij ven zaten de Pinksterdagen noB niet. Wellicht wordt het dan op een mooie zondag weer- goed vol, mede doordat veel deelnemers aan de fietscross- epr,s gezellig op de berg, zonder al dat autobük. kampioenschappen hun tenten hadden opgeslagen op bij Voor de brandweer waren de mooie dagen aanleiding hun ae plaatselijke campmgbedrijven. eerder gedane belofte in te lossen om op Twenhaarsveld de 111 verband met een vergadering is Zoals gebruikelijk was het op de Toeristenweg weer een badgasten een paar uurtjes gezellig bezig te houden En dat ?Tet k^to,or van het HoItens drukte van belang van aüe automobilisten die - liefst alle- lukte prima, zo te zien. Nieuwsblad vnjdag 23 mei (mor gen) geopend van 08.30 tot 10.30. HoItens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u AMHAA daarvan verzekerd. uSJUflIEvC U|iy vCli* Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: HoItens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het HoItens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per 1aar ad f 34.25 Als het HoItens Nieuwsblad bij u in de bus valt, zijn de verkiezingen al weer achter de rug en zijn we weer overge gaan tot de orde van de dag. Wie uiteindelijk de verkiezin gen gewonnen of verloren hebben, ligt bij het ter perse gaan van dit bericht nog in het ongewisse verschiet. Wel kunnen wij u, dankzij de moderne geneugten van de computertech niek, de uitslagen van Holten presenteren. Als vergelij kingsmateriaal leek het ons aardig ook de uitslag te geven van de schaduwverkiezingen die vorige week vrijdag zijn gehouden op de Scholengemeenschap Holten. Immers, dat is het kiezerspotentieel van straks. De verkiezingen op SGH werden gehouden onder 683 leerlingen van de derde klas en hoger. Vooraf gaande aan de stemming werd op donderdagmiddag een verkiezings- markt gehouden in de aula, waar voor uitgenodigd waren jonge ver tegenwoordigers van verschillende politieke partijen. Voor de WD was dat Marco Swart, raadslid voor de WD in Enschede en mede-op richter van de JOVD afdeling Over ijssel, voor het CDA was Anton Huiskamp uit Den Ham naar Hol ten gekomen. Hij is het jongst geko zen Statenlid van Overijssel. Voor de PvdA was aanwezig mevrouw Van de Wei-Mar kink. wethouder sociale zaken van de gemeente Goor. Afwezig Op speciaal verzoek van de leerlin gen was ook een uitnodiging ge stuurd naar D66 die echter mee deelde, niemand voor deze bijeen komst vrij te kunnen maken. De leerlingen van de drie hoogste klassen hadden voor deze bijeen komst vrijaf gekregen, maar met de morele druk van „bovenaf' wel de politieke bijeenkomst bij te wonen. Dat tekende in het begin de sfeer: veel druk pratende jongelui die voor het overgrote deel geen enkele interesse toonde voor de politieke items, die door gespreksleider, le raar Nederlands Toon Hakkert naar voren werden gebracht. Veel meer toonden zij interesse voor het optreden van de eigen big band onder leiding van Pieter van Leeuwen, die muziek bracht die „swingde als een trein" zoals een leraar vergenoegd opmerkte. Pas toen na de eerste ronde van het politieke steekspel was verlopen en het verlossende woord door conrec tor Jan Kurz werd gesproken, dat men óók wel weg mocht gaan, ble ven de werkelijk geïnteresseerden achter. De voorgelegde vragen waren af komstig van gesprekken met de leerlingen tijdens de lessen maat schappijleer Werkgelegenheid, jongerenbeleid, euthanasie, kern energie, kruisraketten en de sa- Op uitnodiging van het Holten's mannenkoor zal het 500 leden tel lende Twents koor „Jubilate-Deo" onder leiding van hun dirigent Koos Riemens op woensdag 18 juni een concert verzorgen in De Kan delaar. Verder zullen aan deze avond medewerking verlenen de soliste Anja Harmsen-Lankamp en het Twents Koperkwintet. De or- gelbeleiding is in handen van Henk Dasselaar. Jubilate-Deo heeft op zaterdag 24 mei een platenopname ten bate van een tehuis vor kinderen van ongehuwde moeders in las Palmas in Chili. Deze kinderen hebben vaak honderden kilometers moe ten lopen, als ze niet voortijdig de hongerdood zijn gestorven, om dit tehuis te bereiken. Door middel van concerten, zoals op 18 juli in De Kandelaar en platenverkoop wil het Twentse koor geld bijeenbren gen voor deze kansarme kinderen. Het HoItens mannenkoor wil deze sympatieke actie graag steunen en draagt daarom één gulden van de entreeprijs van f. 7.50 af aan dit project. Door de grote omvang van het koor zal door de leden van het HoItens mannenkoor een speciaal podium gebouwd worden in De Kandelaar om alle koorleden te kunnnen plaatsen. Dit brengt wel met zich mee dat het aantal zitplaatsen voor het publiek kleiner is dan gebruike lijk. Naar verwachting zullen zo'n 700 belangstellenden het concert kunnen bijwonen. Vroegtijdig re serveren is dus gewenst. De kaarten zijn vanaf 1 juni ver krijgbaar in voorverkoop bij de Rabo-bank em Boekhandel Heu- sinkveld en verder zijn ze te reser veren op de volgende adressen: E. Stam, tel 6 14 95 en G. Vorkink, tel. 6 15 90 en op de avond van het concert bij het kerkelijk centrum. menstelling van het kabinet waren de hoofdmoten waarover werd on dervraagd. Vooral de actieve leden van de JOVD lieten zich niet onbe tuigd, af en toe onderbroken door het welbekende boegeroep door an dersdenkenden. De WD-aanh an gers, vrijwel allemaal getooid met de bekende button, lieten zich in de boe-roeperij ook niet onbetuigd. Op het podium ging de politieke strijd vooral tussen Marco Swart, keurig gekleed In grijs krijtstreep- pak met vest, en mevrouw Van de Wei-Markerink die haar politieke kleur uitte in een vuurrode jurk. Of de nette tweedelige combinatie van grijze broek en blauwe blazer van de CDA'er Huiskamp syno niem is voor zijn optreden in de Provinciale Staten is onbekend, feit was dat hij in het verbale vuur werk van de politieke collega's er nauwelijks aan te pas kwam. Veel nieuws hadden de dame en heren niet te vertellen. Opmerke lijk was, dat tijdens het debat er re gelmatig leerlingen bfj de - lege - kraam van D66 verschenen op zoek naar het verkiezingsprogramma. In hoeverre de politieke markt van invloed is geweest op het stemge drag van de leerlingen, valt te be zien. Opmerkelijk is dat zeven leer lingen voor de Centrum Partij heb ben gestemd, waarvan bekend één Turkse jongen die dolgraag naar Turkfje terugwil Van drie CP stem mers wordt gemompeld: „leraartje pesten". De WD heeft ondanks de nadruk kelijke aanwezigheid aan stemmen ingeboet in vergelijking met de leerlingen verkiezingen die in 1981 werden gehouden, terwijl de PvdA met sprongen vooruit is gegaan. Ook het CDA deed een flinke stap vooruit. D66 bleef ver achter, wat wel te wijten zal zijn aan de afwezig heid donderdag in Holten. Klein links zakte flink terug en Loesje kreeg, ondanks de aanplakgolf in het dorp, niet genoeg stemmen om een zetel te veroveren en werd ge rangschikt met andere randpartij- en onder „overigen". Marco Swart (VVD), Ton Huisaandacht van de toekomstige kie- te afwezige was D66, die slechts een kamp(CDA) en mevrouw V.d. Wel- zers van SGH vast te houden. Gro- foto van de lijsttrekker stuurde. Markerink(PvdA) trachtten de

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1