/isselend bevolkt*** IJ Holtens Nieuwsblad, Jubileum s.v. Holten op grootste wijze gevierd Fc Twente in juli op 't Yletgoor? Erepenningen voor de twee mede-oprichters Brandweer komt nu met Pinksteren Zondagsschool U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Stemmen en inzamelen in Bethanië Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 15 MEI 986 - 39e jaargang - nr. 19 Abonnementsprijs f 35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 ■li De Hemelvaarstdag begon in alle opzichten zo goed in het zwembad Twénhaarsveld: een strakblauwe lucht en gelijk om zes uur bij het krieken van de dag een flink aantal ent housiaste deelnemers voor de traditionele dauwzwemmen. Het mooie weer hield aan tot aan het middaguur, en daar mee ook het aantal bezoekers, die overigens vol lof waren over de verbeteringen die in het afgelopen winterseizoen aan het zwembad zijn aangebracht. Vooral het nieuwe zonneterras oogste veel bewondering. Ook werd dankbaar gebruik gemaakt van de nieuwe speel- attributen. Toen de donkere wolken zich samenpakten was het gebeurd. Slechts een klein aantal doorgewinterde zwemrotten bleven wachten op het beloofde optreden van de Holtense brandweer. Te vergeefs helaas. Toen de brandweer arriveerde, brak de regen eerst pas goed los, zodat voor een door mensenhand uitgevoerd waterbal let geen belangstelling meer bestond. Na de koffie met cake gingen de spuuitgasten onverrichter zaken huiswaarts, maar met de belofte dat men op een mooie zondag deze zomer alsnog een spuitfestijn zal houden in zwembad Twenhaarsveld. Indien de problemen rond het hoofdveld van Blauw Wit op 't Vletgoor tijdig kunnen worden op gelost, zal Fc. Twente op zaterdag 19 juli in Holten een demonstratie wedstrijd spelen tegen een Spaan se voetbalclub. De contacten om trent deze voor Holten bijzondere wedstrijd zijn gelegd door voorzit ter Gerrit Welink van Blauw Wit, die het voorstel dinsdagavond ter goedkeuring heeft voorgelegd aan de Sportcommissie. In principe heeft de sportcommis sie haar goedkeuring gegeven aan de wedstrijd, ondanks dat de speel- data midden in de rusttijd van de velden valt. Het probleem is voor alsnog de slechte toestand van het hoofdveld, waar zoals bekend de Grontmij de nodige verbeteringen aan zal gaan brengen in de vorm van o.a. een betere drainage. Hoe lang die werkzaamheden gaan du ren en op welke termijn begonnen kan worden, hangt vooral af van de weersomstandigheden. Slechts na een aantal dagen van droogte kan de opknap-beurt van het hoofdveld worden uitgevoerd. Gezien echter de grote waarde als publiekstrek ker van de voetbalwedstrijd -19 juli valt midden in de bouwvakvakan tie - hoopt de sportcommissie tijdig een oplossing te vinden. Voorzitter Johan Groeneveld werd dinsdag avond met algemene stemmen ge- kozen tot voorzitter van de Sport- Het feest van Pinsteren wordt ko mende zondag gevierd door de zon dagsschool Dijkerhoek in gebouw Bethanië. De bijeenkomst begint om negen uur. Ook zondag 25 mei en 1 juniu begint de zondagsschool om negen uur (evenals de kerk dienst). Zondag 1 juni is er ook voor de kinderen van de zondagsschool een leuk programma samengesteld op de gemeentezondag die gehou den wordt in de recreatietent op de Borkeld. commissie. Hij was de enige kandi daat. Namens de gemeente neemt wethouder Henk Westerik zitting in het dagelijks bestuur van de Sportcommissie. Minder eenvoudig ging het met de verkiezing van het derde lid van het D.B. Er waren drie kandidaten: J an Schuchard, Jan ten Velde en Ma- rietje Eggink. Bij de eerste stem ming kreeg Schuchard vier stem men, Jan te Velde drie en Marietje Eggink 'e'en stem; 'e'en blanco stem werd uitgebracht. Daardoor was een herstemming nodig die voor Schuchard en te Velde ieder vier stemmen opleverde plus op nieuw een blanco stem. In de derde stemming werden vijf stemmen uit gebracht op Schuchard en vier op Ten Velde, waardoor Schuchard het pleit werd beslist ten gunste van Schuchard. UitgeversmaatschappQ~ VanderLoeJfBV in samenwerking met de stichting Jioltens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 ,tot dinsdag 12 uur InBathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./ mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 miHiHmiiiiiiiiimimiiiiiiiiwwmMiiniiiiiMimi^iwiiiWiiitiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiwiiiHiHüiiiiiiiimi De beide oprichters van de voetbalvereniging Holten in het zonnetje gezet. De weersvoorspelling op lange termijn is van dien aard, dat het KNMI rekent op een mooi Pinksterweekeinde. Voor het zwembadpersoneel van Twen haarsveld aanleiding om voor dat weekeinde alsnog de Hol tense brandweer uit te nodigen. Zij komen eerste Pinksterdag om 14.00 uur, als het weer enig zins redelijk is, anders op twee de Pinksterdag, zelfde tijd. ;j Het sport en spelmateriaal staat weer tot ieders beschik- king. Ook zullen hiermee diver- se wedstrijden en recordpogin- gen gehouden worden, zowel voor jong als oud. Nieuw zijn het schaak- en dambord met extra i grote stenen en lopers die tegen een onderpand van f. 10 of bij voorbeeld een horloge te ver krijgen zijn bij de toren. Verder zijn er skippyballen, badmin- tonrackets, touwtrektouwen, matten, ballen, waterbasket- baldoel en snorkelspullen. Voor het komende seizoen staan voorts weer op het pro gramma de snorkelcursus voor het KNOB-erkende snorkeldi ploma. De lessen zijn gratis en vinden vermoedelijk plaats 's avonds om 18.00 uur of op zater dagochtend, dit in onderling overleg. Verder wil men op zon dagmiddag met de waaghalzen uit Holten gaan „stunten" van de duikplanken met wellicht aansluitend een optreden tij dens de zwemvierdaagse. De s.v. Holten heeft afgelo pen zaterdag en zondag op grootse wijze met evene menten voor al haar leden het 65-jarig bestaan her dacht. Omdat het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd volgens de betrok ken sportbonden geen offi cieel jubileum betekent, werd het feest intern ge vierd. Door de grote op komst van de leden en wel kome belangstellenden werd het toch een grandioos festijn. Voetbalvoorzitter J. Kurz opende zaterdagmorgen om 10.00 uur de tweedaagse onder bepaald niet gunstige weersomstandigheden. Hij sprak de wens uit dat het feest dat zo voortreffelijk onder leiding van „het Zesde" was voorbereid, niet in het water mocht vallen. De jongste jeugd, zes tot en met twaalf jaar, hielden een Kinder- Olympiade met o.a. kegelvoetbal, korfbal en zaklopen. De opkomst was overweldigend: 95 van de 104 jeugdleden streden om het ereme taal. Na een smakelijke broodmaal tijd in de fraai verbouwde kantine genoten ze in de grote feesttent van het optreden van het komische duo Kwipi en Kwappi, die het jeugdige publiek vermaakten met grappen, grollen en goochelnummers. Voor de jeugd van dertien tot en met vijftien jaar had de handbalaf deling een zeskamp georganiseerd. De deelnemers moesten acrobati sche toeren verrichten om de punt jes in de wacht te slepen; velen bekochten hun inspanningen met een nat pak op het grote luchtkus sen. Vanonder de douche vandaag ging men naar het Proathuus, dat in een discotheek was omgetoverd. Discjokey Wim Rensen had graag wat meer dansers ontvangen. Huldiging 's Avonds had er in de grote (blauw witte) tent het grote s.v. Holten- feest plaats. Het dansorkest The Flying Birds zorgde voor de muzi kale omlijsting, ceremoniemeester Jan Luesink sprak de verbindende teksten en de dansenden kregen rust toen De Kwinks uit Arnhem hun voortreffelijk muzikaal inter mezzo uitvoerden. Aan het begin van de avond werden de twee nog in leven zijnde oprich- heel wat bezienswaardigheden in de kantine uitgestald en velen kon den in een rustige omgeving zich even in het verleden verplaatsen. De uitslag van de Kinderolympia de was: 6-8 jaar: 1. R. van den Bos; 2. E. Rei- link; 3. R. Hendriks. 9-10 jaar: 1. A. Pinkert; 2. V. Ruste- biel; 3. H. Klein Horstman. 11-12 jaar: 1. R. Jager; 2. R. Wissink; 3. M. ter Schure. Uitslag zeskamp: 1. Groep 2: b.u. C. Baan, A. ten Velde, G. Reilink, H. Klein Velder- man. M. Nijenhuis, E. Meuleman, M. van de Maat en W. Hovenkamp. ters van de Holtense voetbalclub gehuldigd. Voetbalvoorzitter Kurz spees zich gelukkig dat hij de twee ereleden, D.J. Wansink (81) en G. Wissink (85) mocht verwelkomen. Hij speldde de twee veteranen een herinneringsmedaille op en consta teerde dat hij met dit gebaar alle le den die zich in het verre en nabije verleden verdienstelijk maakten voor de vereniging wilde eren. De heer Wansink sprak mede namens zijn vriend en medeoprichter woor den van dank en weesop zijn geheel eigen wijze sommige leden en sup porters even „terecht". De jeugd vasn s.v. Holten genoot zichtbaar van het optreden van Kwipi en Kwappi. Zondagmorgen begon de Edel- weisskapelle uit Gelselaar de zoge naamde Frühschoppen. In de loop van.de morgen verzamelden zich zo'n driehonderd belangstellenden op Meermanskamp. De Früh schoppen ging over in een uitste kend verzorgde barbecue, muzi kaal omlijst door de Holtense groep Daybreak, Ook de expositie „65 jaar s.v. Holten" trok veel bekijks. Jan ten Velde en Jan Smale hadden Woensdag 21 mei zijn er weer ver kiezingen. Gewoontegetrouw geeft de H.V.G. Dijkerhoek dan weer de gelegenheid om bij het stembureau Bethanië gebruikte kleding voor het Leger des Heils af te geven. Men kan de kleding ko men brengen tot vier ur 's mid dags. Indien er niemand van HVG op het tijdstip dat men komt stem men aanwezig is, kan de kleding in de hal worden neergezet, HVG Dijkerheok wijst er ten over vloede nog eens op dat de kleding schoon en heel dient te zijn. Ook schoeisel is welkom. Wanneer Bethanië niet het stem- burea is en men heeft wel spullen die hiervoor geschikt zijn, zouden de dames het bijzonder op prijs stellen als men de moeite nam om het even te komen brengen of aan anderen mee te geven. Hoe meer. hoe liever. Bethanië is te vinden bij de molen in Dijkerhoek aan de Maatmansweg.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1