Dagschool Volwassenen wil HAVO in Holten Scouting Holten gaat door met open dagen Hemelvaart-concours De Bergruitertjes Nu ook Spaans in het pakket I Klootschieten i Naar de HAVO? HOLTENS NIEUWSBLAD i voor tieners DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VERLEENDE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN E.D. DONDERDAG 1 MEI 1986 Met de toestemming van het ministerie nog op zak wil de Dagschool voor Volwassenen in Holten nog één keer probe ren een HA VO-af deling van de grond te krijgen. Die zou dan met ingang van het nieu we schooljaar kunnen starten. Voor de MA VO-af deling van de nevenvestiging van de Scholengemeenschap Mid- den-Ussel bestaat voldoende belangstelling. Dit jaar staan er een kleine honderd cursis ten (van 20 tot 67 jaar) inge schreven. Waarvan er 21 eindexamen doen. Voor die MAVO-afdeling staat voor het komende schooljaar ook Spaans op het lesprogramma. Voor coördinatrice Anne Kok is het een spannende tijd de komende maanden. Aan de hand van het aan tal inschrijvingen wordt bepaald of Holten inderdaad een HAVO-afde- ling krijgt toegewezen. Per 1 juli moeten zich minimaal veertig kandi daten hebben opgegeven, waarbij een inschrijving voor twee vakken niet dubbel telt. „Veertig koppen moeten we tellen en we willen be ginnen met de vakken Nederlands, Engels, Duits en textiele werkvor men. Vorig jaar hebben we het ook geprobeerd, maar toen kwam de toestemming pas tijdens de grote vakantie en toen was het al veel te laat om nog voldoende leerlingen te krijgen. Gelukkig is die toestemming nog met een jaar verlengd, maar als het nu niet lukt is het definitief voorbij voor de komende jaren." Dat er in Holten wel degelijk belang stelling is voor voortgezet onderwijs aan volwassenen overdag bewijzen de cijfers. Vanaf 1978, toen er met een Dagmavo werd gestart hebben al heel wat deelnemers een certifi caat per vak of een volledig diploma gehaald. Dit schooljaar staan er 98 cursisten ingeschreven, waarvan een groot deel afgelopen dinsdag per trein naar Den Haag vertrok voor een bezoek aan de parlementaire hoofdstad. Die regelmatige vak- en afdelingsexursies vormen volgens Anne Kok een wezenlijk onderdeel van het volwassenenonderwijs. „Het is meer dan alleen maar lessen volgen en huiswerk maken. Het on derwijs zoals wij dat geven sluit helemaal aan bij wat er in de maat schappij gebeurt. En dan nog het liefst bij de belevingswereld van onze cursisten. Je vindt dat ook terug in bijvoorbeeld de Engelse en Duitse teksten voor het examen. Allemaal onderwerpen waar ieder een wel eens iets over wil weten. Op dinsdag 6 mei honden de H tienervrijwilligers van de 3 Stichting voor Sociaal Kultu- i| reel Werk een klootschietwed- strijd voor alle Holtense tie- EE ners in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. Het klootschieten begint H om 12.30 uur en zal tot ongeveer 13.30 uur duren. Hierna wordt er een komische film gedraaid. De entree voor deze middag is f2.-. Wie interesse heeft voor deze ee middag kan zich opgeven bij 't EE Paalhuus. Voor de tijd kan sa- EEE men met vrienden al een team EE worden samengesteld. Dat EE moet bestaan uit 3 a 4 personen. Ej Het telefoonnummer van het Paalhuus is 6 27 55. Nee, die buitenschoolse activiteiten zijn minstens zo belangrijk. En je leert ook echt functioneren in een groep." Nieuw op MAVO-niveau in Holten is de mogelijkheid om Spaans te leren. Dit naast de al aanwezige vakken Nederlands, Engels, Duits, Frans, economie, geschiedenis, bio logie en textiele werkvormen. „Overigens is in principe elk vak mogelijk" vertelt Anne Kok. „Wan-' neer er tenminste zestien deelne mers zijn. Ook wiskunde bijvoor beeld. Zo kan iedereen zijn of haar eigen pakket samenstellen en een volledig diploma halen. Maar je kimt natuurlijk ook voor elk vak apart een certificaat halen. Met zes certifi caten heb je ook je diploma. Wat we ook zien is dat gezakte leerlingen uit het reguliere onderwijs hier deelcer tificaten halen voor die onvoldoen de vakken, waarbij ze profiteren van de vrijstellingsregeling. In feite is bijna alles mogelijk. Ook het ene vak op MAVO-niveau doen en het ande re op HAVO-niveau. Of voor de MAVO-afdeling een versnelde op leiding volgen. In plaats van driejaar duurt die twee jaar, maar dat geldt alleen voor de vakken economie, Een heel perron vol cursisten van de dagschool voor volwassenen voor het vertrek naar Den Haag. biologie, scheikunde en geschiede nis. En voor alles waar men hier niet terecht kan, is er altijd nog de hoofd vestiging in Deventer. Wie belangstelling heeft voor het onderwijs aan volwassenen kan con tact opnemen met Anne Kok-De Boer, tel. 62914. In overleg met haar kunnen in de week van 12 tot en met 15 mei lessen worden bijgewoond om alvast een indruk te krijgen. Voor wie erover denkt overdag een HAVO-opleiding te volgen, maar ook voor geïnteresseerden in de MAVO-afdeling hier wat praktische informatie. De lessen worden in zogenaamde blokuren van anderhalf uur gegeven op de ochtenden van maandag tot en met donderdag in gebouw Irene. Cursusduur: HAVO 3 jaar, MAVO 3 jr (versnelde opleiding van 2 jaar mogelijk). Toelatingseisen: voor HAVO een MAVO-diploma, certificaten S van de betreffende vakken op MAVO-niveau of een gelijk- waardige vooropleiding (per ge- val bekeken). Voor MAVO lage- re school en een minimum leef- tijd van zestien jaar. Kosten: voor beide afdelingen een inschrijfgeld van f 25 per jaar. Voor de MAVO per vak f I 135 en voor elk vak meer f 10 E extra. Voor de HAVO het eerste vak f 235 en elk vak meer f 20 I extra. De prijzen gelden voor het lopend schooljaar en de directie j van de Scholengemeenschap I Midden-Ussel „hoopt" dat ze niet verhoogd worden. Betaling bij inschrijving. I Inschrijving: op de dinsdagen 6, i 13, 20 en 27 mei van 09.00 uur tot 10.00 uur in gebouw Irene (zie ook advertentie en aanplak- biljetten). Ook voor inlichtingen. Het traditionele concours op He melvaartsdag 8 mei van Ponyclub De Bergruitertjes belooft dit jaar een druk bezochte dag te worden. De organiserende vereniging heeft een record aantal inschrijvingen ontvangen van deelnemers: 175 dressuur-combinaties en 135 springruiters. Maar liefst 25 vere nigingen maken hun opwachting in Holten. De dagindeling is als volgt: 9.00 uur klasse L-springen B-dressuur, 11.15 uur klasse M-springen, 12.30 uur klasse Z-springen, 13.45 uur klasse B-springen dressuur klas sen L-M-Z. De Grote Parade is gepland om 13.00 uur en zal worden geleid door de instructeur van de Ponyclub. De grote deelname is onder meer toe te schrijven aan de regionale bekendheid die het prachtig gele gen hippisch terrein De Borkeld de laatste jaren heeft gekregen. Door gezamenlijke inspanning van de hippische verenigingen in Holten is het gemeentelijke terrein de laat ste jaren aangepast aan de behoef te. Voor dit grote concours is echter tevens de medewerking nodig ge weest van buren, die aangrenzende terreinen beschikbaar hebben ge steld voor het losrijden van de po- nies en parkeren van de auto's en trailers. Jubileum Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de ponyclub in 1961 is opgericht. Ter ere van dat feit organiseert de vereniging een extra concours op zondag 15 juni a.s. Het wordt een Nationaal Jubileum Concours, waarvoor de springruiters in de klassen M-Z-Z2 van de drie basisor ganisaties in Nederland, KNF- NKB-NPC, een uitnodiging ont vangen. De voorbereidingen zijn in vergevorderd stadium. Als par- coursbouwer is aangetrokken dhr. M. Vos uit Wierden. Deze heeft lan delijke bekendheid gekregen van wege zijn dressuurmatige spring- parcoursen, welke te bewonderen waren tijdens het Internationale Indoor Springen Wierden en het Nederlands kampioenschap. Sportvrouw van Holten Zwennie Vincent is weer een stap dichter bij haar streven om zich te plaatsen bij de selectie van springruiters die in Europese wedstrijden Nederland mogen vertegenwoordigen. De KNF heeft haar laten weten dat zij met haar pony Mark bij de zes com binaties behoort die in selectiewed strijden in Liempde en Zwolle de strijd zullen aanbinden met de ver tegenwoordigingen van NKB en NPC om tot de uiteindelijke Euro pese selectie te komen. 21 april: Aangifte werd gedaan van middag. Indien er mensen zijn die diefstal van een zo goed als nieuw enig idee hebben wie de vernieling jasje vanuit de garderobe van de heeft aangericht, dan zou de politie Scholengemeenschap. De betref- dit graag willen weten. De informa- fende leerling had de jas voor de tie zal vertrouwelijk worden behan- derde dag aan. deld. Hpf initiatief van cnnnfinn>ff.i\an lip nntiviteiton van da Waai>dnn hnudan ma fin aan intvaHiintlana Het initiatief van scoutinggroep De Waardenborch om de deuren van het troepenhuis aan de Liezen- weg ook voor niet-leden open te gooien is dermate succesvol, dat men er tot aan de zomervakantie mee doorgaat. Afgelopen zaterdag maakten zo'n vijftien Holtense de activiteiten van de Waarden- borchgroep. Een van de leiders Hans Oldenburg is aangenaam verrast over de plot selinge belangstelling. „Iedereen was heel enthousiast en ik denk dat het merendeel van onze bezoekers van zaterdag ook wel weer terug houden we nu een introductiepe riode waarin iedereen kennis kan maken met het werk van de scou ting. Bovendien sturen we de ou ders van de kinderen die nu ge weest zijn een brief met wat meer informatie. Als alles goed gaat krijgt onze groep welpen en kabou- 22 april: Tijdens een milieucontro le werd geconstateerd dat op ver schillende plaatsen in onze ge meente bomen worden/werden ge kapt. Uitgezocht zal nog worden wie de eigenaren zijn en of er een kapvergunning is afgegeven. Zo niet, dan zal er proces-verbaal wor den opgemaakt. Twee knaapjes van respectieve lijk 11 en 12 jaar vonden op een bouwland nabij Meermanskamp een „bom"; in ieder geval kwamen ze met deze mededeling bij de poli tie. Bij nader onderzoek bleek dat het hier een vrij grote granaat be trof De zoon van de eigenaar van het land had met een cultivator een week eerder het land bewerkt. Ge lukkig is er toen niets gebeurd. De jongens waren zo verstandig het projectiel onaangeroerd te laten en onmiddellijk de politie te waar schuwen. Voorwaar een goede daad, die de politie alleen maar kan aanbevelen. De Explosieven Op ruimingsdienst zal het projectiel zo spoedig mogelijk onschadelijk maken. 25 april: Drie damherten namen hun kans waar om uit het dieren- parkje aan de Vrijheidslaan te vluchten, toen onverlaten de om heining hadden vernield. Met veel moeite wisten enkele beheerders, omstanders en politie de beesten weer op de plaats van bestemming te krijgen. Eén en ander vond nloo»o riff, ametroalfc 1fi mir Hio De lieve jeugd heeft aardig huis gehouden in de (afgebrande) sport- zaal aan de Lageweg. Wat nog heel was is nu wel vernield, zoals closet potten ramen e.d. De politie stelt een nader onderzoek in. 27 april: Een bus shampoo was er de oorzaak van dat een kleine aan rijding ontstond in de Oranje straat. Een automobilist stopte achter een autobus. Tijdens het af remmen rolde een bus shampoo door de auto. Toen de bestuurder deze bus op wilde pakken, schoot zijn voet van de koppeling en bot ste tegen de achtersdjde van de bus. Er ontstond alleen materiële scha de. In de avond van de 27-ste april merkten politiemensen een auto op, waarvan de indruk bestond dat de bestuurder te veel had gedron ken. Toen deze bestuurder bemerk te dat de politie achter hem aanzat gaf hij vol gas, waarbij hij o.a. met onverminderde snelheid de Deven- terweg onder Bathmen overstak. In een bocht even verder geraakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt en belandde in een dro ge sloot Toen bleek dat hij een be hoorlijke slok op had. Dezelfde man, een 44-jarige inwoner uit onze gemeente, was enkele maanden ge leden al bekeurd voor het besturen van een auto terwijl hij te veel aan Bachus had geofferd. Verwacht mag worden dat hij zijn rijbewijs _htp! vnnr pnicro tifrt in mac louoron 1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN: - aan de heer Jhr. J. H. A van Coeverden voor de bouw van een woning aan de Beusebergerweg; - aan de heer G. Oosterveld voor de bouw van 3 mestsilo's bij Vonder- schottenweg 6; - aan de heer H. J. Slijkhuis voor het ged. vernieuwen van een mestvarkensstal bij het perceel Raalterweg 52; - aan de heer J. Wechstapel voor het ged. verbouwen van een schuur bij het perceel Larenseweg 36 tot woning; - aan de heer K. Kuipers voor de bouw van een schuur bij het perceel Ericaweg; - aan de heer M. Meijerink voor de bouw van een ligboxenstal bij het perceel Bijvanksweg 1; 2. aan het Holtens Mannenkoor vergunning verleend voor een bloemen verkoopactie; 3. aan de Dorpsfeestcommissie vergunning verleend voor het Koning- schieten op 19 juli; 4. aan het Holtens Gemengd Koor vergunning verleend voor het houden van een verloting; 5. VERLEENDE VERGUNNINGEN AFVALST0FFENVER0RDENING AAN: - B.V. Gebr. Heerbaart te Hengelo voor bedrijfsafval en bouw- en sloopafval; - Prot. Chr. Basisschool Het Kompas voor oud papier; - o.s.b. Kolschool voor oud papier en plastic; - o.s.b. Haarschool voor oud papier; - o.s.b. De Dorpsschool voor oud papier; - o.s.b. Dijkerhoek voor oud papier en plastic; 6. aan Supportersvereniging H.M.V. toestemming verleend voorverkoop zwak-alcoholische drank en organiseren klein kansspel. VOOR HET INWINNEN VAN INFORMATIE OVER DE ZAAK ZELF DANWEL OVER EVENTUELE MOGELIJKHEDEN TOT HET INDIENEN VAN EEN BE ZWAAR- OF BEROEPSCHRIFT KAN MEN ZICH WENDEN TOT DE AFDE- UNG ALGEMENE ZAKEN TER GEMEENTESECRETARIE. HUISVUILOPHAALDIENST In verband met de komende feestdagen zal de regeling van het ophalen van het huisvuil als volgt worden gewijzigd. Het huisvuil van de maandagrout op 5 mei a.s. wordt opgehaald op dinsdag 6 mei, terwijl het huisvuil van de donderdagroute op 8 mei (Hemelvaartsdag) wordt opgehaald op woensdag 7 mei a.s. De container aan de Waagweg (gemeentewerf) is gesloten op maandag 5 mei, donderdag 8 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 9 mei 1986. COMMISSIE WOONRUIMTEZAKEN De eerstvolgende zitting van de commissie vindt plaats op dinsdag 6 mei 1986 en wel van 19.30-20.30 uur in het gemeentehuis. OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN De commissie gemeentewerken vergadert op vrijdag 2 mei a.s. om 15.00 uur in het gemeentehuis. Dorpsstraat 27. De agenda vermeldt o.a.: - aankoop terreinwagen t.b.v. de brandweer; - verbetering wegconstructie Landuwerweg; - bouwrijpmaken fase II plan De Beuseberg; - coating tennisbanen; - rietsubsidie. De commissie financiën vergadert op dinsdag 6 mei a.s. om 16.00 uur in het gemeentehuis, Dorpsstraat 27. De agenda vermeldt o.a.: - aankoop terreinwagen t.b.v. de brandweer; - verbetering wegconstructie Landuwerweg; - bouwrijpmaken fase II plan De Beuseberg; - coating tennisbanen; - begroting Stichting Antenne-inrichting Holten over 1986. ZELF COMPOST MAKEN IN HET VAM-VAT De N.V. Vuilafvoer Maatschappij, beter bekend als VAM, heeft een silo op de markt gebracht voor het zelf composteren van groente-, fruit-, tuin- en keukenafval. Een uitstekende oplossing, waarbij het mes aan twee kanten snijdt Enerzijds verbetert deze compost uw grond, zodat planten, bomen en heesters beterzullen groeien, anderzijds levert u een belangrijke bijdra ge aan de vermindering van de afvalstroom. Want meer dan de helft van ons huisvuil bestaat uit organisch afval, dat uitstekend tot compost is te verwerken. Een gemiddeld gezin produceert zo'n 450 kilo organischafval waarvan ruim 300 kg in de compostsilo kan verdwijnen. Het door de VAM ontwikkelde vat is zo geconstrueerd dat u, zonder er naar te kijken, elk jaar een flinke hoeveelheid compost kunt oogsten. Al met al een uiterst milieubewuste aanschaf. Uw gemeente geeft subsidie op de aanschaf. U begrijpt dat de gemeente het zelf maken van compost wil bevorderen. Daarom heeft de gemeenteraad besloten subsidie te verlenen voor voorlopig 100 vaten. Afhankelijk van de belangstelling zal bezien worden of hiervoor meer geld uitgetrokken moet worden. Uitgaande van een winkelprijs vanf 120.- kan degemeente u na aftrek van subsidie een VAM-vat aanbieden voor een prijs van f 70.- (incl. B.T.W.). Doe daarom mee aan de huis-, tuin- en keukenkringloop! U kunt het vat bestellen door invulling van onderstaande strook en deze in te zenden aan de gemeente, dan wel door intekening op een formulier dat verkrijgbaar is bij de afdeling algemene zaken op het gemeentehuis en bij gemeentewerken. Dorpsstraat 24b. De vaten zullen hierna door de gemeente worden gekocht en kunnen te gen contante betaling worden afgehaald bij de gemeentewerf, Waag weg 4te Holten. Er zal t.z.t nader bericht volgen over de juiste data en tijd stippen voor het afhalen. Meer informatie Ten einde op zichtbare wijze informatie te verschaffen is in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek een informatiestand ingericht. Daarbij is een demonstratievat van de VAM geplaatst en zijn folders beschikbaar voor belangstellenden. Tevens is de gemeente voornemens om in samenwerking met de VAM een voorlichtingsavond te organiseren. Deze avond zal worden gehouden op 6 mei 1986 in zaal Vosman te Holten. De aanvang van deze voorlichtingsavond is 19.30 uur. Naam: Adres: verzoekt om aanschaf van een compostvat f 70.- incl. B.T.W. Handtekening:

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 5