Overvolle zaal neemt afscheid van oude raad Holten nam afscheid van twee wethouders Holtens Nieuwsblad, Oranjezon weer boven.. U ontvangt een fraaie Herdenking gevallenen Boottocht Rode Kruis P. de Reuver voorzitter van Holten Promotion Ook de nieuwe wethouders HJ. Westerik en W. Dalhuisen schudden hun voorgangers de hand. Tijdens een druk bezochte receptie in de aula van de Scho lengemeenschap hebben wethouders H. Stegeman en H. Bustebiel afscheid genomen van politiek Holten. Stege man koos na acht jaar in het college vrijwillig weer voor het boerenbedrijf en Rustebiel blijft zich als fractievoor zitter van Gemeentebelang inzetten voor het gemeentebe stuur. Nadat eerst de ambtelijk medewerkers in kleine kring hun „bazen" hadden uitgezwaaid, maakten tal van Holtenaren gebruik van de gelegenheid om Stegeman en Rustebiel de hand te drukken. Burgemeester Van Rappard bena drukte In zijn afscheidsrede de overeenkomst tussen beide wet houders. Beiden kwamen zonder enige raadservaring achter de col legetafel te zitten en dat ook nog in een moeilijke periode, waarin drif tig bezuinigd werd. De burgemees ter stond met lege handen aange zien de bestelde tinnen borden mét inscriptie niet op tijd klaar waren. Ook gemeentesecretaris J.P. Ste geman dankte de beide „pur sang"- wethouders voor de samenwer king. Hij legde de nadruk op het feit dat ze alletwee volledig beschik baar waren voor het besturen van de gemeente. Voor „bestuursboer" Stegeman had hij diens handteke- ningenstempel meegebracht. Namens Gemeentewerken bood di recteur De Jong toepasselijke ge schenken aan. Een stratenmakers hamer voor Stegeman „om aan de weg te timmeren" en een zoge naamd hiepje voor Rustebiel, voor het zo noodzakeüjke snoeien in de financiën. Ook directeur Van den Berg van het GEB had voor de wethouders een geëigend cadeau: een kaars met als standaard een gedeelte van een bovenleiding. Stegeman zelf benadrukte in zijn afscheidswoord nog eens dat hij in feite geen voorstander was geweest van een bijeenkomst als deze. Maar toen hij hoorde dat alle medewer kers ook zouden komen, vond hij het toch wel leuk. „Ik ben nu 60 en heb leren relativeren. Vroeger was ik niet zo'n lieve jongen. Het is niet gemakkelijk om nu uit de politiek te stappen, maar ik was een boer en ik hoop weer een boer te worden". Ook H. Rustebiel sprak een woord van dank tot alle ambtelijke mede werkers en hoopte in zijh raadspe riode nog een beroep te kunnen doen op hun deskundigheid. Liever had hij willen oogsten uit het werk van de afgelopen vier jaar, maar de democratie had anders beslist. Dhr. J. Wiggers kwam namens de marktcommissie afscheid nemen van voorzitter Stegeman. Hij prees de prima samenwerking tussen ge meentebestuur, marktcommissie en marktkooplieden en bood na mens de commissie een uitgebreid assortiment voedzame produkten aan. Na 48 vergaderingen, 590 voorstellen en 20 miljoen gulden aan verstrekt krediet heeft de Holtense raad afscheid ge nomen van vier jaar gemeentepolitiek. Een overvolle raadszaal, die eens te meer de noodzaak van het nieuwe ge meentehuis aantoonde, was getuige van de laatste verga dering van M. Eggink-Ten Velde (WD), J. Metsemakers- In zijn terugblik op vier jaar ge meenteraad in Holten noemde bur gemeester W.L.F.C. Ridder van Rappard het gevoerde beleid „ver antwoord". Vooral op financieel terrein waar immers spaarpotjes werden gecreëerd voor het gemeen tehuis, het dorpshuis en de wegen. Uit het afnemende aantal schrifte lijke vragen na de vergaderingen concludeerde Van Rappard dat de betrokkenheid van de fracties bij het beleid groter is geworden in de laatste twaalf jaar. Ook de sfeer vond de burgervader beter. Ener zijds die tussen de raad en het colle ge, maar ook binnen het college zelf. „We zijn het heus niet altijd eens, maar het is beter te zoeken naar de dingen die binden, dan naar de dingen die scheiden". Burgemeester Van Rappard had voor elk van de scheidende raadsle den een persoonlijk woord. Uiter aard werd M. Eggink-Ten Velde nog eens geconfronteerd met het naar haar vernoemde „bankje van Marietje". „Hoewel u in de vergade ringen steeds een bescheiden rol speelde, hebt u daarmee politiek gescoord", gaf de burgemeester het scheidende raadslid een lesje in pu bliciteit. J. Metsemaker-Rouwé, die acht jaar geleden als enige vrouw in de raad kwam, kreeg nog eens te ho ren hoe zy destijds het rookverbod tot 21.00 uur erdoor kreeg. Zij bleek de burgerbader in een dilemma te hebben geplaatst wanneer hij, met name in emancipatiekwesties, haar maar moeilijk het woord kon ontnemen. Andersom had het ver trekkende PVDA-raadslid lovende woorden voor de voorzitter van de raad. „Een keihard werkende, inte gere voorzitter met een menselijk benadering", was haar oordeel. Oud-wethouder J. Warrink deelde in de complimenten van Van Rap pard. „Hoewel u zelf al hebt gezegd dat u eigenwijs en halsstarrig bent, wil ik daaraan toevoegen dat u het juiste politieke gevoel hebt. Boven- -dien bent u flexibel en hebt u met Rouwé (PVDA), J. Warrink (Gemeentebelang) en H. Stege man (CDA). Zij keren niet meer in de nieuwe raad terug. Ook wethouder H. Rustebiel deelde in de huldeblijken. Hij heeft geen zitting meer in het nieuwe gevormde CDA/- PvdA-college, maar neemt als fractievoorzitter van Ge meentebelang plaats in de nieuwe raad. name op sportgebied heel wat be reikt voor Holten". Fractievoorzit ter Eb van Schooten was het daar hartgrondig mee eens. Hoewel hij zei „een hekel aan drammen te heb ben", was hij vol lof over zijn ver trekkende fractievoorzitter. „Wij verstonden elkaar blindelings". Als enige mocht wethouder H. Rustbiel niet het wapenschild van de gemeente Holten in ontvangst nemen, maar hij keert dan ook te rug in de nieuwe raad. „Rustebiel moest helemaal omschakelen van uit zijn NS-verleden", vertelde Van Rappard. „Daar gebeurde alles pre cies op tijd, maar hier liepen we nog wel eens vijf minuten achter. Als wethouder van Financiën heeft hij een moeilijke tijd achter de rug, maar hij heeft zich er goed door heen geslagen. Vooral omdat hij er veel tijd en energie in heeft gesto ken. Rustebiel zelf beaamde de vier moeilijke jaren als gemeentebe stuurder. „Ik had het geluk dat ik er tijd voor had en een begrijpende echtgenote die mij die tijd liet. De gemeentepolitiek heeft voor mij nog steeds geheimen, maar ik ben tevreden met de resultaten tot nu toe. Als fractievoorzitter van Ge meentebelang vind ik het een uit daging om ook die laatste gehei men te doorgronden". .Lest best", begon CD A-wethouder Mans Stegeman zijn afscheids woord, en daarmee had hij gelijk. In zijn achtjarige periode als wethou der en loco-burgemeester paste hij zich uitstekend aan bij het bestuur lijke sfeertje. „Een boerenjongen met een helder verstand", zei bur gemeester Van Rappard terecht. „Holten heeft gemerkt dat er een agrariër in het college zat. Geen politicus, maar wel degelijk een be- stuurder. Hij gaf een persoonlijk tintje aan ambtelijke stukken en dat is in een plattelandsgemeente o zo belangrijk. Ook fractieleider H. J. Westerik was völ lof over zijn voorganger. „Ja is ja, en nee is nee bij hem. Een man die zich consequent opstelde bij met name de grondaankopen voor het nieuwe gemeentehuis". Stege man zelf hield het bij zijn typerende relativerende toontje, hoewel er dit keer wel degelijk iets van ontroe ring over zijn afscheid in door klonk. Hij betrok zijn afscheids woord vooral op de personen waar mee hij in de acht jaar wethouder schap te maken had gehad. Het Holtense gemeentebestuur uit de periode 1982-1986. Zittend de raadsleden die afscheid namen. Vooral de vorige gemeentesecreta ris Langenbarg en oud-burgemees ter Enklaar waren een belangrijk steun voor hem geweest. En dan met name in de periode dat hij in afwachting van burgemeester Van Rappard even zelf als burgemees ter fungeerde. Stegeman bena drukte nog eens dat hij samen met Rustebiel wel degelijk tegenwicht had kunnen bieden in het vorige college aan burgemeester Van Rappard. „Ik verlaat als een geluk kig mens de raad". Tussen neus en lippen door keurde de raad ook nog even het voorstel goed om een krediet van zesdui zend gulden ter beschikking te stel len voor een advies om het Smids belt en naaste omgeving op een verantwoorde wijze in te richten als het nieuwe gemeentehuis eenmaal klaar is. Het gaat daarbij met name om de hoek van de Kerkstraat en de Boschkampsstraat en over het pand van Veldhuis waarin nu nog het Holtens Nieuwsblad is geves tigd. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als ii ons een nieuwe Als abonnee bent u daarvan verzekerd. 3ij0i1ü@@ QpfJSSft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 Uitgeversmaatschapptf~ Van der Loejf B V in samenwerking met de stichting Molt ens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Wéleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-613 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 ,tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Holtens Nieuwsblad Donderdag 1 mei 1986 - 39e jaargang - nr. 18 Abonnementsprijs f35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 Traditiegetrouw werd in Halten de viering van Koningin nedag weer ingezet met de aubade voor het gemeentehuis. Opgewekt door het luiden van de kerkklokken en zelfs een vaai oranjezonnetje toog menig ouderpaar met het kroost naar de Dorpsstraat. Uiteraard blies HMV haar partijtje weer mee bij klassiekers als Dankt, dankt nu allen God, Dertig April, een potpourri van vaderlandse liederen, het regionale volkslied Het Sallaand lied en onze nationale hymne het Wilhelmus. Dirigent Vogely had er de wind goed onder zodat er uit volle borst werd meegezongen. Hij werd geruggestcund door het de avond ervoor vers be noemde college van b en w, waarbij de wethouders Dal huisen en Westerik hun officiële vuurdoop met glans door. stonden. Toen de laatste tonen van het Wilhelmus weg stierven ging iedereen zijn eigen weg. Het gevarieerde programma van de Stichting Viering Nationale Feestda gen Holten bood voor elk wat wils. Op dinsdag 27 mei hGudt het Ne derlandse Rode Kruis, afdeling Holten, weer haar jaarlijkse boot tocht. Deze dagtocht is bestemd voor mindervalide mensen en voor mensen die moeilijk op eigen gelegenheid een uitstapje kunnen maken. Zij die menen hiervoor in aanmer king te komen, kunnen zich aan melden bij J.H. Koopman-Bouw huis, Burg. van de Borchstraat 47 in Holten (tel. 61303). De nieuwe Stichting Holten Pro motion is er, na lang zoeken, in geslaagd een geschikte kandidaat voor het voorzitterschap te vin den. Mr. P.P. de Reuver zal zich met deze taak belasten. Hij is ver bonden aan het management con sultant-bureau Twijnstra Gudde NV in Deventer. Daarmee voldoet hij aan de destijds geuite wens van de deelnemers-in de Stichting Hol ten Promotion die een onafhanke lijke voorzitter buiten hun eigen gelederen zochten. Zoals bekend gaat de Stichting Holten Promotion, waarin onder nemers, VW en gemeente zich ver enigd hebben, zich richten op een brede promotie van Holten. Eerste aanzet daartoe is de opdracht aan bureau Terp om de toeristische mo gelijkheden en onmogelijkheden van Holten op een rijtje te zetten. Vrijdagmorgen 2 mei a.s. wordt er om 11.00 uur een korte herdenkingsplechtigheid ge houden, op de Canadese be graafplaats, samen met de leer lingen van de basisscholen. Vriendelijk verzoek aan alle oud-militairen, om hierbij aan wezig te willen zijn. We komen samen om 10.45 uur, bij de poort van de begraafplaats. Zoals elk jaar gebruikelijk is, zullen we ook nu weer op 4 mei de gevallenen herdenken, in een bijeenkomst in de Ned. Herv. Kerk. Aanvang 19.00 uur, met aansluitend de stille tocht naar het monument. Opstellen van deelnemers aan deze stille tocht, bij de Herv. Kerk. Ver trek 19.45 uur. Een ieder wordt uitgèqodigd om zich aan te slui ten hijgde stoet, waarbij aan de inwoners het verzoek, om de vlag half stok te steken. Een vriendelijk verzoek aan de burgers welke vooraf de aan komst van deelnemers aan de stille tocht, reeds bij het monu ment staan. Wilt u aan de fami ne's en nabestaanden van de gevallenen, de ruimte geven om rondom het monument te kunnen staan. Er zijn jongeren (kleinkinderen) bij, die doordat de rijen zich te snel sluiten, steeds achter aan komen te staan en daardoor nooit iets zien van de plechtigheid.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1