Stunt op de stier. Holtens Nieuwsblad, Gedenksteen gemeentehuis deskundig ingemetseld m Oprichting van PCBO-afdeling Gymlokaal aan Lageweg door brand verwoest Eerste aanzet is er CNV weer in Holten Sloop tot op de grond Dorpsschool niet meer bij de tijd U ontvangt een fraaie BON Zangavond van de NB VP Dijkerhoek Holtens Nieuwsblad Donderdag 24 april 1986 - 39e jaargang - nr. 17 Abonnementsprijs f 35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 Onder leidng van de gewestvoor zitter van de PCOB de heer Meijer uit Hengelo (O) werd maandag middag in„De Kandelaar" een bij eenkomst gehouden om te komen tot oprichting van een afd. Holten van de Prot. Chr. Ouderen Bond. Op deze bijeenkomst, die door ruim twintig mensen werd be zocht, gaf de heer Meijer een uit eenzetting over doel en werkwijze van de PCOB. „Ouderen moeten zich laten horen en zo zorgep voor morgen", zo zei hij. In een uitvoerig betoog lichtte spreker een en ander toe. Ook kwam de verhouding tot ANBO ter sprake. Volgens speker is er geen sprake van concurrentie of „onder Het is elk jaar weer een hele heisa om een beetje originele exa menstunt te verzinnen. De 4-MAVO leerlingen van de Holten- se Scholengemeenschap zijn daar vorige week in geslaagd. De pupillen van de heer Masselink kwamen rond het middaguur met een heuse, mechanische stier op de proppen zodat de aula van de Scholengemeenschap werd omgetoverd in een waar rodeo-spektakel. En natuurlijk ontkwamen onderwijzend en niet-onderwijzend personeel er niet aan om een ritje op het dolgedraaide gevaarte te maken. Getooid met een onvervalste cowboy-hoed werd menigeen binnen luttele seconden uit het zadel geworpen. Waarbij de leerlingen dankbaar gebruik maakten van de mogelijkheid om het mechaniek een beetje 'op te voeren'. Toch waren er enkele mannetjes- en vrouwtjesput- ters die het gevaarte in al zijn bokkesprongen konden beteuge len. En het zal niemand verbazen dat de docenten van de sectie lichamelijke oefening de ranglijst aanvoerden. Marcel Bocr- richter hield het 38 seconden vol en zijn collega Yvonne Wil- lems 28 seconden. Toch een hele prestatie. Na ruim 32 jaar van trouwe dienst heeft de klok van de Dorpsschool het begeven. Al ge ruime tijd werpt menig voorbij ganger nu een vergeefse blik richting hoofdingang, waar slechts een gapend gat waar neembaar is. Met name de buurt bewoners missen de vertrouwde aanblik en vragen zich af waar om de Dorpsschool niet meer bij de tijd is. Navraag bij school hoofd J.B. Diemer leert dat de klok in reparatie is. Het pro bleem is echter dat het benodigde uurwerkje nergens meer ver krijgbaar is. Dat wordt nu dus speciaal gemaakt. Hoe lang dat zal duren weet Diemer ook niet, maar het kan hem niet snel ge noeg gebeuren. Ook het school hoofd mist de klok. „Het is nu veel moeilijker om de lessen op tijd te laten beginnen." eikaars duiven schieten". De heer Beijers, van de afd. ANBO te Hol ten, had tevoren de totstandko ming van een afdeling PCOB in Holten toegejuicht. In het belang van de ouderen van Holten zullen beide bonden in de toekomst, waar mogelijk, nauw samen moeten wer ken. Na een breedvoerige discussie gaven zich, staande ter vergade ring, 16 personen op als lid van de op te richten afdeling. De officiële startvergadering zal worden ge houden op woensdag 7 mei a.s. in gebouw Irene waar allen die nader geïnformeerd willen worden harte lijk welkom zijn. In deze vergade ring zal ook een voorlopig bestuur worden gekozen. Plaatselijk zal men actief zijn met de ledenwer ving. Uitgeversmaatschappij Van derLoeJJBV in samenwerking met de stichting yjioltens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris KozakkensVraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 ,tot dinsdag 12 uur InBathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Holtens Nieuwsblad Parher-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 Met ondertussen gerouti neerd vakmanschap hebben de leden van het Holtens col lege van burgemeester en wethouders de eerste steen voor het nieuwe gemeente huis ingemetseld. Afgelopen dinsdag was de bouw zover gevorderd dat die gedenk waardige gebeurtenis voor het nageslacht kon worden vereeuwigd. Volgend voor jaar zal het 5,6 miljoen kos tende bouwwerk daadwerke lijk in gebruik worden geno men. Voor een rijkelijk opgekomen pu bliek van ambtelijk medewerkers, raadsleden, bouwers en architecto nische deskundigen verrichtte bur gemeester Van Rappard met behulp van de aftredende wethouders Ste- geman en Rustebiel de plichtmatige officiële handelingen. Nadat alle raadsleden een protocol in twee voud hadden ondertekend kon het document in een loden koker wor den ingemetseld in een inderhaast opgetrokken bakstenen muurtje. Wat dat betreft liep de officiële ge beurtenis iets op de praktijk van alledag vooruit, want eigenlijk zou- De Afdeling Dijkerhoek van de Ne derlandse Bond van Plattelands vrouwen hield op dinsdag 15 april een zangavond in het Bonte Paard. Daaraan werkte het provinciaal zangkoortje van de plattelandsvrou wen mee. Met name de oude school liedjes kregen een enthousiast ont haal. den protocol en gedenksteen in de vloer worden ingemetseld. Het be ton moet echter nog gestort worden, vandaar deze filmfacade. De pret was er echter niet minder om. Na een deskundige rondleiding door medewerkers van Bouwbedrijf Ribberink uit Hengelo en Architec tengroep Jorissen uit Rijssen ver trokken de genodigden naar De Biester, waar onder het genot van een hapje en een drankje de nodige lovende woorden werden gespro ken. Burgemeester W.L.F.C. Ridder van Rappard benadrukte dat de be volking niets extra's meer hoeft bij te dragen aan de bouw van het nieuwe bestuurscentrum. Hij was er blij mee dat twee zo belangrijke afdelingen als Gemeentewerken en de secretarie nu eindelijk onder één dak zouden komen. Bovendien had de burgervader nog een verrassende mededeling: de gemeente Holten heeft het geschil met de LJsselcentra- le over de egalisatietoeslag over 1983 gewonnen. Dat betekent dat Holten nog drie ton van de IJsselcen- trale tegoed heeft, die Van Rappard al aan de inrichting van het nieuwe bestuursbolwerk had toebedacht. Daarover zullen echter in de raad nog wel de nodige woorden vallen. Scheidend directeur Van de Berg van het Holtense GEWB memoreer de dat het plaatselijke gas- en elek triciteitsbedrijf in belangrijke mate heeft bijgedragen in de financiering van het nieuwe gemeentehuis. Hij liet zijn woorden gepaard gaan van een geheel eigen versie van „de eerste steen". Holten heeft weer een plaatselijke afdeling van het Christelijk Natio naal Vakverbond, Tijdens een geza menlijke vergadering van leden van verschillende CNV-bonden is daar toe besloten. Het dagelijks bestuur wordt ge vormd door G. Kruimelaar (voorzit ter), J.L. Farenhorst (secretaris) en J.V. Dorlas (penningmeester). Men wil de plaatselijke belangen beharti gen door zitting te nemen in ver schillende commissies op een zo breed mogelijk terrein. Een uitslaande brand heeft maandagmorgen het gymnas- tielokaal aan de Lageweg ver woest. Hoewel de Holtense brandweer snel ter plekke was, kon er van de speelzaal zelf weinig meer gered wor den. Wel bleven de klee druimtes gespaard. Een eerste inspectie van gemeentezijde en verzekeringsdeskundigen wees uit dat de hoogbouw van het gymlokaal tot aan de grond moet worden gesloopt. Het bouwwerk bleek totaal ontzet. Verschillende vereni gingen en scholen zijn door deze brand gedupeerd. Even tuele nieuwbouw is op zijn vroegst in september gereed. De brand ontstond maandagmorgen rond kwart over tien, toen werkne mers van het installatiebedrijf Klein Velderman bv bezig waren met werkzaamheden. Om onverklaarba re redenen sprong opeens „de vlam in de pan". Op het moment van de brand was er niemand in het gym nastieklokaal aanwezig. Een enorme rookontwikkeling belemmerde aan vankelijk de bluswerkzaamheden. Met name de dakconstructie moest het ontgelden. Die werd geheel ont wricht. Het sein 'brand meesterte- naar J.A. Wissink, die is belast met het opstellen van de roosters voor de sportaccommodaties, op een ongele gen moment. In verband met de schoolexamens is ook de Sporthal op dit moment niet te gebruiken. Daar om wordt het des te moeilijker om een oplossing te zoeken voor de gedupeerde scholen en verenigin gen. In het lokaal aan de Lageweg hebben de Kolschool, Het Kompas en De Marke hun gymnastieklessen. Daarnaast maken MAC De Holter- berg (voor de conditietraining), HMV (met de majorettes) en Minto- nette gebruik van de sportzaal. Voor deze verenigingen moet op korte termijn een oplossing worden ge zocht De Holtense brandweer was snel ter plekke. A mi

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1