Boerendansers zijn weer zeer actief 27 APRIL Vanuit de kantlijn Schrijfavond AI Kèrkdiensten Medische diensten van dag tot dag Uit het politierapport GRAND PRIX MOTOCROSS 500cc HOLTENS NIEUWSBLAD Gevonden voorwerpen p KRUGED Cblcem§ierkunstJ Klaverjassen Oostenrijkse dansgroep in juli naar Holten GARAGE SCHUPPERTB.V. 21.50 Aanvang 13.00 uur DONDERDAG 17 APRIL 1986 NED. HERV. KERK: 09.30 uur: ds. W. Vons. 19.00 uur: ds. R. Visser. Uitgangscollecte: voor Inwendi ge zending. Oppasdienst: Mevrouw Boode- Veneklaas Slots en Margreet Veldman. 10.00 uur: Jongerendienst in Ire ne. Diessenplas: Woensdag 23 april 19.30 uur: ds. Lindeboom. GEREF. KERK: 09.30 uur en 19.15 uur: ds. M. Berg. Viering Heilig Avondmaal en dankzegging. In beide diensten is de le collecte voor de kerk en de 2e voor rente en aflossing. Avondmaalcollecte voor diaconie. Oppasdienst: Gea Zwiers, Hen- riëtte Meijerink en Marjan Meije- rink. Ineke Baard en Gerrien Stam. R.K. KERK: 10.00 uur: Heilige Mis in gebouw Irene. DUKERHOEK: 09.30 uur: ds. R. Visser. Uit gangscollecte: voor Inwendige zending. OKKENBROEK: 10.00 uur: ds. G. Bouman. Uit gangscollecte: Algemeen diaco nale doelen. NIEUW HEETEN: Zaterdag 19.00 uur; zondag 08.00 en 10.00 uur. ARTS: W.R. van Couwelaar, Keizers- weg 32, tel. 05483-6 35 53. Spreekuren: 11.00 uur en 16.00 uur. APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, zaterdag en zon dag geopend voor spoedrecepten om 11.00 en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren, gelieve eerst te bellen, tel. 05483-6 39 75. WIJKVERPLEGING: Dienst: 3 t/m 10 april: zr. A. Tho- mos, tel. 05700-1 24 25. Spreekuur wijkverpleegkundige: alle werkdagen van 13.30-14.30 uur, Gaardenstraat 26, tel. 6 14 36. Tevens afhalen en terugbe zorgen van magazijnartikelen. Diëtistenspreekuur (op afspraak) elke le en 3e dinsdag van de maand. Kleuter- en zuigelingenbnreau: Gaardenstraat 19, op afspraak. Fysiotherapie: alle werkdagen Stichting Kruiswerk, Gaarden straat 29. TANDARTS: J. Koppert, T. van Amerongen- straat 25, Markelo, tel. 05476- 22 00. Spreekuur voor spoedgeval len: 17.00 -17.30 uur. DIERENARTS: T.H. Oostenbrug, Diessenplas- straat 5, tel. 05483-6 15 15. S. Minnenma, Dorpsstraat 63a, tel. 6 28 35 b.g.g. 05704-30 86. Beide artsen ook voor kleine huisdieren. STICHTING MAATSCHAPPELUKE DIENSTVERL. MIDD.OVERUSSEL: Gaardenstraat 29, tel 6 27 84. Voor maatschappelijk werk, ge- zins- en bejaardenverzorging. Spreekuur: maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur en volgens af spraak. ZIEKENFONDS: Spreekuur vrijdag van 08.30 - 10.00 uur en volgens afspraak in het Groene Kruisgebouw, Gaar denstraat 26, tel. 6 14 36. OPEN BEJAARDENWERK: Inlichtigen tel. 05483-6 12 01, 6 13 28 en 6 28 89. ZIEKENVERVOER: 00 11 of dienstdoende arts, tel. 05483-6 35 53 ENGERGEEBEDRDF: Storing electriciteits- en gasvoor- ziening melden bij Gem. Energie bedrijf, tel 05483-6 18 14. POLITIE: Tel. 05483-6 26 55. Na 18.00 uur bellen 038-97 12 34. BRANDWEER: Telefoon 00 11 (dag en nacht). BIBLIOTHEEK: Rorinkstraat 3, tel 05483- 6 24 87.0peningstijden: maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.00 uur; woensdag 09.30 -12.30 uur en 14.00-17.30 DONDERDAG 17 APRIL: 15.00 - 22.00 uur: Handelsbeurs op Kalfstermans weide. VRIJDAG 18 APRIL: 15.00 - 22.00 uur: Handelsbeurs op Kalfstermansweide. ZONDAG 20 APRIL: 13.00 uur De Poppe: Recreanten klootschiettoernooi om de „Pop pe trofee". MAANDAG 21 APRIL: 14.00 tot 16 00 uur in de Kande laar: Oprichtingsbijeenkomst Protestants-Christelijke Oude renbond; 20.00 uur: gebouw Ire ne Open gesprekskring Open Deurgroep. DINSDAG 22 APRIL: 16.00 uur: eerste steenlegging nieuw gemeentehuis door burge meester Van Rappard; 14.30 uur: Bejardensociëteit in De Kandelaar; 20.00 uur zaal Vos man: bijeenkomst NBvP, Engel se avond m.m.v. de heer Koster en het Provinciaal Koor. DONDERDAG 24 APRIL Biljartoernooi om kampioen schap van Holten; 19.45 uur: Verenigingsavond HVG Holten, sluiting winterseizoen; 09.30 ge bouw Irene: Koffieochtend Herv. Vrouwen dienst. VRIJDAG 25 APRIL: 20.00 uur in sporthal 't Mossink: Lenteconcert HMV. Laatste kla- veijasavond Blauw Wit in club huis. Huldiging kampioen. MAANDAG 28 APRIL: 20.00 uur sporthal 't Mossink: bijeenkomst superstar wedstrijd; raadsvergadering in gemeente huis. DINSDAG 29 APRIL: Installatie nieuwe gemeenteraad in gemeentehuis. WOENDAG 30 APRIL: Koninginnedag festiviteiten, Oranjebal. Gevonden: een huissleutel, „Re- mef' No. 13; vier sleutels; een doos met grote armhorloges; een zilveren armband met in scriptie „Peter"; een licht bruin étui met allerlei buitenlandse munten; twee bankbiljetten „Lips"; een grijze kat Verloren: portemonnaie inhoud f 175.- NAM-pasje-ANWB kaart; rode portemonnaie inhoud on geveer f 10.- 2 foto's; donker rode portemonnaie met klein geld; zwart jack maat 56. Geboren: Maikel z.v. F. E. Koopman en R. Mensink; San- der Arend Jan z.v, G. J. A. Tui- tert en A. G. Grijsen; Ingrid Da nielle d.v. D. H. van Gelder en G. H. Vlogtman; Wessel Jochem z.v. T. Koopman en H. B. Korte- rink; Olga d.v. D. van Beek en G. B. M. Brands; Guido Léon z.v. F. W. Koershuis en P. M. van Bu ren. Ondertrouwd: A. H. W. Fran sen, 25 jr., Arnhem en J. H. E. Braunius, 22 jr., Holten; E. H. M. Nije Bijvank, 31 jr., Holten en I. T. M. Gerritsen, 26 jr., Holten; H. Barvelink, 24 jr., Holten en H. Koopman, 21 jr., Holten; P. H. Muller, 24 jr., Holten en A. J. C Eshuis, 23 jr., Holten; R. A. van Geerestein, 29 jr., Holten en J. Harbers, 28 jr., Holten; L. Klein Teeselink, Holten en C. Vos, Rotterdam; G. M. Hoogeboom, 25 jr., Raalte en H. J. Ulfman, 22 jr., Holten. Overleden: N. Eggink-van der Poel, 84 jr. (overl. te Deventer); A. B. J. Graafland, 70 jr., Rotter dam; F. W. W. H. Bekkemens, 69 jr.; J. Haverslag, 69 jr. (overl. te Deventer); J. W. Aanstoot, 69 jr. (overl. te Leiden). De garantie voor service en kwaliteit Off. Toyota-dealer voor Holten-Bathmen e.o. Oranjestraat 30 fXe\. 05483-6 13 63 De eerste steen Als alles goed gaat, wordt op 22 april a.s. de eerste steen gemet seld voor het nieuwe gemeente huis. Dat is een felicitatie waard en zoals dat hoort bij een feeste lijke gebeurtenis, biedt je wat aan. Ik wil dan ook een aantal voorstellen aanbieden voor een naam. Opgediept tijdens een rondgang door Holten. Allereerst heb ik mijn oor te luis teren gelegd bij de ambtenaren op Dorpsstraat 21. Daar kwam unaniem uit: Bazuinzicht. Kijk en dan weet je hoe laat het is. Daarna ben ik naar de hockey club gegaan. Daar dacht men se rieus aan Willemshof en dat is wel te begrijpen. Mijn volgende bron werd Holten 12, het roemruchte veteranen- team van de Rood- Zwarten. Woordvoerder Fons had zijn me despelers er van kunnen overtui gen dat Sancta Vincentinus zeer toepasselijk zou zijn. Vervolgens kwam er een schriftelijke inzen ding binnen van een bekende manege uit de buurt. Die schre ven keurig netje Albert's Corner op. Dat lijkt me een heel goede voorbode. Ook de ambternarenbonden lie ten zicuh niet onbetuigd. Om voor eens en voor altijd een groot misverstand omtrent inzet en werklust van ambtenaren uit de weg te ruimen kwam men met Casa Transpirerica. Het is een moeilijk naam en het lijkt me dat ze er behoorlijk op hebben zitten zweten. Zweet, maar dan in de handen had ook een muzikale aannemer uit ons dorp. Hij maakte het zich niet gemakkelijk door voor te stellen: het Voor-des te beter huis. En daar kan je vele kanten mee uit. Ik vind hem in ieder ge val steengoed. De noabers, al thans de toekomstige omwonen den deden ook een duit in het zakje, hetgeen voor de meeste winkeliers al een heel bedrag is. Hoe het ook zij, voorgesteld werd: Smidsbuit. Maar de meeste gemeenschaps zin werd zonder twijfel opge bracht vanuit een bekend maats- gevend café. Toen ik vroeg of het voorstel het V. O. C.-gebouw soms wat te maken had met het koloniale verlenen, waarin zoals bekend de Vereeniging de Oost- indische Compagnie een rol van betekenis speelde, werd dat ont kend. De cafébaas glimlachte en zei: „Gewoon, het Van Onze Centen-gebouw". Demis thoorn. BESTEL NU! de bekende OOSTENRIJKSE HANGGERANIUMS 10 stuks Wilhelminastraat 20, Nijverdal. Tel. 1 23 19. Warm maken Om Holten weer een beetje warm te maken voor een eventueel derde De Werkgroep van Amnesty In ternational houdt op donder dag 24 april weer een openbare schrijf- en informatie-avond in café-restaurant Vosman. Dat is voor het eerst weer sedert enke le jaren toen de belangstelling stokte. Het werk is wel doorge gaan via ledenvergaderingen en organisaties, die vele brie ven hebben geschreven voor de vrijlating van gewetensgevan genen in vele landen van de we reld. De Werkgroep acht het noodzakelijk de openbare me ning weer eens te toetsen, voor al omdat het nu gaat om een ac tie tegen Zuid-Afrika. Deze in ternationale actie van AI zal duren tot 5 juli a.s. AI werkt al vele jaren voor slachtoffers van de mensen rechtenschendingen in Zuid- Afrika. Zij heeft de Zuidafri- kaanse regering vele malen di rect benaderd en regelmatig de Verenigde Naties en andere or ganisaties geïnformeerd over de mensenrechtenschendingen in dat land. Het afgelopen jaar is de men senrechtensituatie in Zuid- Afrika aanmerkelijk verslech terd. Dit is onder andere merk baar aan een voortdurend aan tal mensen dat gevangen gezet is op grond van politieke activi teiten, aan het aantal politieke processen en aan berichten over martelingen en slechte be handeling van gevangenen, met name van hen die (nog) niet officieel zijn aangeklaagd. Naast martelingen enaansla- gen, zijn er telkenmale weer po litieke gevangenen die overlij den in een politiecel. Er is spra ke van een golf van aanvallen op critici en tegenstanders van de regering, bij welke sommi gen de dood onden en andere op msterieuse wijze zijn ver dwenen". De blanke Zuidafrikanen zijn een aan ons Nederlanders stamverwant volk. Aan de mis dragingen van de leiders van dat volk zijn wij toch zedelijk verplicht wat te doen, door te trachten hen tot rechtvaardig heid en medemenselijkheid te brengen jegens hun zwarte me deburgers, en voor de rechten van hun politieke gevangen op te komen. De Werkgroep Holten van Amnesty International doet daarom een dringend beroep op de Holtense gemeenschap om op donderdagavond, 24 april, te komen schrijven bij Vosman. Dat kan vanaf acht uur. De avond is tevens be doeld om de bezoekers via Vi deobeelden in te lichten over de recente ontwikkelingen in Zuid-Afrika. In het clubhuis op sportpark 't Vletgoor wordt vrijdagavond 25 april vanaf20.00 uur de laatste wed strijd gespeeld om het kampioen schap Klaverjassen comp, '85/'86. De stand aan de kop is na 3 wed strijden: 1. G. Efftink 11595 p.; 2. F. Mensink 11559 p.; 3. W. Heemskerk 11212p.; 4.C. Brussée 10975 p.; 5. Ria Tromop-Prins 10586 p. Uiteraard zijn ook zij die nog maar 2 avonden hebben gespeeld met hoge scores nog niet kansloos omdat de drie hoogste scores mee tellen voor de hoofdprijs en het kampioenschap. KAARTEN IN DE VOORVERKOOP BIJ DE BEKENDE ADRESSEN 7 april: In de Bergmanstraat ont stond een lichte aanrijding tussen twee personenauto's. Eén der au to's reed achteruit een uitrit af en botste vervolgens tegen de tweede auto, die gedeeltelijk voor de uitrit stond geparkeerd. Lichte schade was het gevolg. 8 april: Van 16.00 uur tot 17.30 uur werd een snelheidscontrole gehou den in de Oranjestraat. Vijfentwin tig autobestuurders gingen op de bon. De hoogst gemeten snelheid bedroeg maar liefst 97 kilometer per uur. Aangifte werd gedaan van diefstal van een bromfiets vanuit de fiet senstalling van de NS. De brom fiets was wel afgesloten, doch dit vormde voor de dader kennelijk geen probleem. 9 april: Een stuk metaal dat op de rijbaan van de AI lag, was de oor zaak dat een personenauto schade opliep. Een voor hem rijdende au tomobilist reed over het stuk ijzer heen, waarna het op de motorkap terecht kwam van de tweede auto. Benadeelde was van mening dat de voor hem rijdende bestuurder aan sprakelijk was voor de geleden schade, doch dit vond de politie wat te ver gezocht. 10 april: Van de politie uit Gilze- Rijen (N.B.) werd bericht ontvan gen dat men aldaar enkele autokra kers vast hadden zitten. Uit het on derzoek was onder andere geble ken dat deze lieden ook de daders waren van een autoinbraak van een Canadees echtpaar die hun auto hadden geparkeerd bij de Canade se Begraafplaats alhier. Er werden toen o.a. cheques ontvreemd. In de nacht van 9 op 10 april werd er ingebroken in twee woningen aan de Diessenplasstraat. Men kwam vermoedelijk binnen door gebruik te maken van een valse sleutel. In totaal werd voor enkele duizenden guldens aan baar geld ontvreemd, alsmede cheques en bankpasjes. In de nacht van 10 op 11 april werd een 42 jarige inwoner uit onze ge meente bekeurd, omdat hij onder invloed van alcohol reed in een per sonenauto. Volgens hem had hij maar enkele glaasjes genuttigd, doch de nieuwe alcoholmeter van de politie dacht daar heel anders over. 11 april: Aangifte werd gedaan van diefstal van een rijbewijs en kente kenbewijs vanuit een auto. De auto stond geparkeerd in de garage aan de Kolweg. Een begin van brand ontstond in een woning aan de Fazantweg. Door kordaat optreden van één der buren kon erger worden voorko men. De gewaarschuwde brand weer behoefde niet in actie te ko men. Oorzaak: Men had een pan op het vuur laten staan in de keuken. De bewoners waren niet thuis. 12 april: Een 57-jarige inwoner werd als bestuurder van een auto aange houden, omdat hij ook te veel alco hol in het bloed had. Van hem werd een bloedproef genomen. De laat ste paar weken heeft de Holtense politie nu al een tiental bestuur ders bekeurd met te veel alcoholge bruik achter het stuur. Een betreu renswaardige constatering vindt de politie. Het verbaliseringsbeleid zal dan ook met kracht worden voortgezet om dit ernstige ver keersgedrag zoveel mogelijk de koD in te drukken. 12 april: Op de Oude Hellendoom- seweg werd de 70-jarige A. B. J. Graafland uit Rotterdam, tijdens een fietstochtje onwel. De man was samen met zijn zoon, die arts is; on danks dat overleed de man ter plaatse aan een hartaanval. Reani matie mocht in dit geval helaas niet meer baten. 13 april: Op de Deventerweg werd omstreeks 22.00 uur een ree aange reden door een auto. De auto werd behoorlijk beschadigd. Ondanks intensief zoeken kon de ree niet worden opgespoord, ofschoon het verwachtingspatroon was, gelet op de schade aan de auto, dat het dier de aanrijding niet kon hebben over leefd. Omstreeks 16.30 uur brak brand uit in perceel 14 van de Kozakken- straat. De bovenwoning brandde nagenoeg geheel uit. De brand weer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar de naastge legen woningen, ofschoon de naas te buren nog lichte rookschade op liepen. De bewoners van het huis, de familie Nijmeijer kon tijdelijk worden ondergebracht in een va kantiebungalow. De schade be draagt tienduizenden guldens. De oorzaak van de brand is onbekend. i De folkloristisch boerendansgroep De Holtense Boerendansers zijn dit jaar op internationaal niveau weer zeer actief en veel gevraagd. Het bestuur en de leden van de Holtense vereniging hadden dit jaar moeite om een keuze te maken uit de vele aantrekkelijke uitnodigingen voor een bezoek in 1986. Na de bijzonder mooie en succesvol le toernee naar Finland in het voor gaande jaar, hebben de dansers be sloten om opnieuw het hoger op te zoeken en een uitnodiging uit Noor wegen te aanvaarden. De Holtense Boerendansers gaan van 3 augustus tot en met 14 augustus naar het grote Internationale Folklore Festival in Lillehammer, „The Per Stemnet Folklore Festival". Van 4 tot 6 september gaan de Hol tense dansers naar Scheessel bij de Lüneburgerheide waar zal worden deelgenomen aan het „Internationa les Trachtentreffen" aldaar. De uit nodiging uit o.a. Oostenrijk, Frank rijk en Duitsland werden in goed overleg met de organiserende comi tés naar een later tijdstip verscho ven, daar het programma van de dansers in de komende zomer reeds overvol is. Internationaal Folklore Festival in de komende jaren, hebben de Hol tense Boerendansers dit jaar een 35 man tellende Oostenrijkse dans- en muziekgroep uitgenodigd die optre dens in en om Holten zal verzorgen. De groep die van 4 tot 11 juli 1986 in Holten op bezoek komt, is afkomstig uit de plaats Neudau in de provincie Burgenland en heet Musik und Trachten verenig Neudau. De groep staat onder leiding van mevrouw' Maria Pickl. Deze dansgroep zal in ieder geval het pauzenummer van de eerste Hoolterdagen op dinsdag 8 juli verzorgen. Voorzitter Dick. Plekkenpol is bij zonder gelukkig dat deze dansgroep naar Holten komt. „Tijdens het Fol- kloref estiva! in 1984 lieten de Oos tenrijkers verstek gaan. Ik ben blij dat we de Holtense bevolking en de toeristen nu kunnen laten genieten van goede folklore en muziek en een stuk gezelligheid die de Oostenrij kers brengen. Denk maar aan de dansen Der Hulzhocker en Der Watschnplatter, die onlangs nog op de televisie te zien waren in de Helemaal in je eentje show van de N.C.R.V. Verder loopt er nog een aanvraag om een groep uit Portugal in Holten onder te brengen, dit heeft het bestuur echter nog in beraad". Nationaal Ook in eigen land zijn de Holtense Boerendansers nog steeds veel ge vraagd. Na een zeer drukke novem ber en decembermaand, komen de aanvragen voor optredens met re gelmaat weer binnen. Vooral het bejaardenprogramma Smiet oe rus tig d'aele, viert hoogtij in diverse bej aardencentra 's. Voor het komende zomerseizoen is een speciaal zomerprogramma ont- wopren waarvoor reeds volop be langstelling bestaat bij de diverse campings en vakantiedropen. Aan dit programma werken naast de Hol tense Boerendansers ook de beken de bandparodisten John en Graads mee, die voor deze gelegenheid hun kostuum aan het zomerprogramma hebben aangepast. Tijdens de onlangs gehouden jaar vergadering kon een ieder terugzien op een zeer goed 1985 en goede ver wachtingen voor 1986, terwijl de penningmeester nog eens benadruk te de De Holtense Boerendansers een zeer gezonde vereniging is. Op de foto een achttal leden van de Musik und Trachtenverenig Neudau.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 3