Daad bij het woord... Holtens Nieuwsblad, S.g. De Marke zet de bloemetjes buiten Feestprogramma met voor elk wat wils Lenteconcert HMV toch in de sporthal Zonnebloem wedstrijd Bejaarden sociëteit Uontvangteen fraaie Collecte Koninginnedag in Holten: Holtens Nieuwsblad Donderdag 17 april 1986 - 39e jaargang - nr. 16 Abonnementsprijs f 35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 Uilgeversmaatschappfj~ Van der Loeff B V in samenwerking met de stichting Jioltens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: In tegenstelling tot eerdere berich ten, zal het Lenteconcert van de Holtense Muziekvereniging op vrij dag 25 april, wèl in sporthal 't Mos- sink worden gehouden en niet in gebouw Irene zoals aanvankelijk was vastgesteld. Het concert begint om 20.00 uur en de entree is gratis. Ter dekking van de kosten wordt een verloting geor ganiseerd door de supporters van HMV. Evenals in 1982, heeft de Werk groep Natuur en Milieu Holten be sloten de Boomfeestdag luister bij te zetten met het uitschrijven van een zonnebloemwedstrijd. Daartoe hebben de leerlingen van de Hol tense basisscholen inmiddels elk een aantal zonnebloemzaden ont vangen. In verband met dit koude voor jaar kan men de zaden het beste eerst binnen laten ontkiemen in een bakje met aarde. Zodra het wat warmer is kunnen de plantjes bui ten worden uitgepoot. Vanaf half augustus is het weer mogelijk de hoogte van de zonnebloemen door te geven aan één van de leden van de Werkgroep, die er voor zal zor gen dat de „zonnebloem top-tien" wekelijks in het Holtens Nieuws blad te vinden zal zijn. Half september vindt de eindme ting plaats. Er zijn weer een aantal mooie prijzen te winnen! In 1982 be reikte de zonnebloem van Martin Podt de winnende hoogte van 4.99 m. De Milieuwerkgroep is be nieuwd of die formidabele hoogte in 1986 overtroffen kan worden. Op dinsdag 22 april wordt in de Kandelaar weer Bejaardensociëteit gehouden. Aanvang zoals altijd om 14.30 uur. Het programma omvat voor het or kest een achttal nummers vol afwis seling en Variatie: Chorale Varié van de friese dirigent-componist Jan de Haan; Marche Hongroise van Hec tor Berlioz; Serenade van Derek Bourgeois; A Moorside Suite van Gustav Holst, door HMV reeds eer der gespeeld op het 4oy concours in 1975; Les Cloches de Corneville van Planquette; de typisch braziliaanse sound in Copacabana van Barry Ma- nilow; het klassieke Czard'as van Monti en Sugar, de herkenningsme lodie van de t.v. serie De Fabriek, gecomponeerd door Ruud Bos. De drumband zal een vijftal num mers ten gehore brengen, terwijl de majorettes hun medewerking verle nen aan Copacabana en Sugar. In verband met hun aanstaande con- coursbezoek op 31 mei, is hun aan deel in het programma klein gehou den. Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schouterstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 ,tot dinsdag 12 uur InBathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! j Adres: Woonplaats: Gebruik deze Don voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 bomen en struiken op de juiste wijze geplant moeten worden. In tegenstelling tot andere jaren werd het boomplantsfeest ge vierd op verschillende - school -lokaties. Elke school had zijn eigen voorkeur mogen uitspreken bij de dienst beplantingen over de bomen en struiken en de plantplek. In totaal twintig bomen en 205 struiken kregen zo vaste voet in de aarde. Voor volgend jaar staat weer een omvangrijk boomplantlokatie op de planning in de nieuwbouwwijk Beuseberg, Wethouder Mans Stegeman staat bekend als een man van wei nig woorden en politieke uitspraken. Veel liever voegt hij de daad bij het woord onder het motto dat er al genoeg vergaderd wordt. Geen wonder dat hij vorige week donderdag bij Het Kompas, als een van de laatste officiële handelingen, met veel genoegen de schop ter hand nam tijdens de jaarlijkse boom feestdag; de achtjarige Mariska Oonk mocht de wethouder assisteren. De wethouder verloochende zijn afkomst niet door de schooljeugd enig aanschouwelijk onderwijs te geven, hoe ««El Deze week heeft de scholengemeen schap De Marke letterlijk en figuur lijk de bloemetjes buiten gezet. Zij deed dat in het kader van de landelij ke LBO-week waaraan naast de Marke ook de andere OLM-scholen in de provincie Overijssel deelne men. De actie begon maandag in Zwolle met het uitreiken van een witboek over het LBO onderwijs aan onderwijs-gedeputeerde J. Dijk stra. In Holten werd het witboek overhandigd aan burgemeester en wethouders tijdens een „overval" door een deputatie van leerlingen en leerkrachten van de Marke aan de wekelijke collegevergadering op het gemeentehuis. De actieweek begon in Holten met het versieren van de tuin van de school met meer dan levensgrote eigengemaakte bloemen. Tevens was de actie voor de schoolleiding aanleiding om mensen die al jaren geleden de schooldeur achter zich dicht hadden getrokken, de bewo ners van Diessenplas uit te nodigen kennis te maken met het moderne onderwijs. Het genoegen was we derzijds. Vol bewondering keken de ouderen naar alle mogelijkheden die het LBO onderwijs de jeugd te bie den heeft. Menige verzuchting werd geslaakt: hadden we dat onderwijs in mijn jeugd maar gehad, dan had ik toen een beter beroep kunnen kie zen. Brandbrief Die ervaring was voor directeur Jan Koelemay 's middags aanleiding om er bij het college van b en w nog eens nadrukkelijk op te wijzen dat de verscheidenheid aan onderwijs in Holten gehandhaafd moet blijven. Ook vestigde directeur Koelemay middels een brandbrief nogmaals de aandacht op de abominabele huis vesting van de school al verklaarde hij er direct bij, dat dit in eerste in stantie een zaak voor de OLM. De schoolleiding van de Marke vroeg het college mee te zoeken naar een oplossing voor de vier dis- lokaties, het vele heen en weer ge trek tussen de verschillende huisves tingen, de daarmee verbonden risi co's door de gevaarÜjke verkeersitu- aties in Holten, de gebrekkige onderkomen van de agrarische afde ling en de onvoldoende gelegenheid tot exploratie. De lijst zou gemakke lijk aangevuld kunnen worden. Burgemeester Van Rappard gaf toe dat de situatie allesbehalve geweldig is, al heeft de eigen SGH met even- zovele verschillende onderwijsloka- ties te kampen, terwijl het aantal klaslokalen in zijn totaliteit wel vol doende is. Op korte termijn zag de burgemeester vooralsnog geen op lossing voor het probleem. Hij bena drukte nogmaals dat het goed zou zijn als de grenzen van de diverse schoolvormen wat minder strak ge trokken worden, waarbij hij een ver dere samenwerking van SGH en de Marke, een heet hangijzer in Holten, niet bij voorbaat als onmogelijk moet worden bestempeld. Het inte greren van intellectuele schoolvak ken met het vakmatige onderwijs zag hij als een goede zaak. Oud en jong vond elkaar tijdens de actieweek van de scholengemeen schap De Marke. De Stichting Viering Nationale feest dagen heeft voor Koninginnedag, woensdag 30 april, weer een aan trekkelijk programma samenge steld, met voor elk wat wils. Het programma begint traditiege trouw met het luiden van de klokken tussen kwart voor negen en negen uur, gevolgd door een aubade door de leerlingen van de basisscholen om negen uur voor het gemeentehuis. Voor alle schooljeugd van vier tot en met twaalf is er van 09.20 tot 10.45 uur een puzzeltocht. Kinderen in deze leeftijdsgroep die niet in Holten naar school gaan, kunnen zich voor deelname aan de puzzeltocht mel den bij de dichtstbijzijnde basis school. Het Smidsbelt zal van half tien tot kwart voor elf het domein zijn van de jeugd tot en met vijftien jaar als daar een rommelmarkt wordt ge houden voor en door de jeugd. Na het opruimen van de rommelmarkt is er juist tijd genoeg om naar de sporthal te gaan waar om elf uur een spelprogramma voor de leerlingen van de basisscholen wordt gehouden onder de titel De beste rent zich rot. Dit programma duurt tot half een. Voor de kleuters wordt tussen elf en twaalf uur in het gymnastieklokaal aan de Vrijheidslaan (naast de sport hal) een poppenkastvoorstelling ge houden, die als titel draagt Een uur met Oom Jan. Volksspelen Het middagprogramma wordt als vanouds geopend met de fietspuz- zeltocht voor het hele gezin. Gestart kan worden tussen half één en twee uur bij de sporthal. De fietspuzzel- tocht ie is uitgezet in en rond Hol ten over verharde wegen, kan zon der veel problemen door jong en oud worden uitgereden. De totale lengte bedraagt ongeveer twintig kilome ter. Hoogtepunt van Koninginnedag vormen ongetwijfeld de Volksspelen die tussen 14.30 en 17.00 uur wor den gehouden op Klafstermanswei- de. Ook dit jaar heeft zich al weer een groot aantal teams aangemeld. Voor laatkomers en twijfelaars be staat nog de gelegenheid in te schrij ven met een team en wel bij de organisatoren Derk Jan Schooien, tel. 6 25 28 en Wim Klein Velder- man, tel 6 13 99. Voor de iets minder sportieve Holte naren is als alternatief in gebouw Irene een toneelvoorstelling ge pland. De toneelvereniging COC zal onder regie van Erik Zandvliet het blijspel de Kuise versierder ten tone le brengen. Het doek gaat op om 14.30 uur. Het traditionele Oranje- bal in de aula van Scholengemeen schap Holten, van 20.30 tot 24.00 uur, met muzikale medewerking van The Comets, besluit Koninginnedag 1986. In de week van 21 tot en met 27 april wordt de college voor het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten gehou den. In Holten wordt de collecte georganiseerd door de Sportcom- missie. Het Nationaal Fonds Sport Gehandi capten geeft financiële hulp bij de re alisatie van specifieke voorzienin gen voor gehandicapte sporters zo als het aanpassen van douches, het aanleggen van een zwembadlift, op- stapperrons voor gehandicapte rui ters, sport- en spelmateriaal voor blinde en gehandicapte sportmen sen, het wegnemen van obstakels voor rolstoelen in sportaccomoda- ties etc. Het fonds is geheel afhanke lijk van het particulier initiatief. De Volksspelen vormen weer het hoogtepunt van de feestelijkheden op Koninginnedag.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1