Gevoel van weemoed bij verkoop Holtens GEB Hoe nu verder met de C.A.I. in Holten? VVD-er J. Franssen: geen karikatuur van voorstanders maken Politici present op de warenmarkt Zo stemde gemeente Holten HOLTENS NIEUWSBLAD Historisch besluit gemeenteraad College Paasshow in Goor JEANTIQUE In Holten nu Boerinnen- werkgroep Provinciaal Rode Kruis zoekt een vrijwilliger Mooi succes «Meet the British" voor EHBO DONDERDAG 27 MAART 1986 Met een gevoel van wee moed, dat door overheidsing rijpen een goed renderend ge meentelijk bedrijf moet wor den afgestoten, maar ook met een gevoel van tevredenheid over de zorvuldige afwikke ling van de „verkoop van de eeuw" heeft de gemeenteraad maandag unaniem ingestemd met de verkoop van de Hol- tense GEB aan de stroomgi- gant IJsselcentrale. Met de verkoop is een bedrag van ruim zes miljoen gulden ge moeid. Jan Wanink (GB) toonde waarde ring voor de zorgvuldige afweging die het college ten grondslag had gelegd aan de afwikkeling van de verkoopprocedure, hoe pijnlijk de verkoop ook eigenlijk is. Hij sprak van een historisch raadsbesluit. Als voorwaarde stelde Warrink dat de opbrengst van de verkoop na aftrek van investeringen in een apart reser vefonds zal worden ondergebracht, waarvan de baten ten goede komen van de Holtense bevolking. Voor de socialist Wim Dalhuisen was het zo klaar als een klontje dat met de strategische ligging van Hol ten nu goed geld te vangen was. Hij was verheugd dat er voor de perso neelsleden na intensief overleg een aanvaardbare oplossing gevonden kon worden, als was naar zijn me ning de onzekerheid voor de toe- De vorming van een nieuw college zal naar het nu zich laat aanzien niet al te lang op zich laten wachten. Komende zaterdag zullen de eerste besprekingen gevoerd worden tus sen CDA-voorman Henk Westerik en Wim Dalhuisen, de lijsttrekker en wethouderskandidaat van de PvdA. Op woensdag 2 april volgt dan een bespreking tussen CDA en WD. Voor de raadsvergadering van 27 april moeten de zaak beklonken zijn. De socialist Dalhuisen stak niet on der stoelen of banken dat wat hem betreft er maar één mogelijkheid voor een college is overgebleven: PvdA en CDA, niet alleen als uit vloeisel van de verkiezingsuitslag alswel door de uitlating van de WDer Spijker die Dalhuisen als wethoudersKa5didaat ongeschikt vindt. „Daarmee heeft de VVD zich zelf buitenspel gezet". Henk Westerik verklaarde dat wat het CDA betreft alle mogelijkheden nog bespreekbaar zijn al komt de PvdA op grond van de stemmen winst ils eerste in aanmerking. Met Dalhuisen was hij van mening dat er bij de vorige verkiezingen teveel op de man was gespeeld, wat dit keer vermeden moet worden. komst van het personeel nog niet ge heel verdwenen. Hij vreesde een uitholling van een aantal functies na overgang naar de IJsselcentrale. Ook hij benadrukte dat de opbrengst structureel ten goede moet komen van de burgers. De Liberaal Martijn Spijker was eveneens niet verheugd over de ver koop van een goed renderend be drijf maar prees het college voor het behaalde resultaat dat naar zijn me ning het beste dat in de gegeven omstandigheden haalbaar was. Henk Westerik (CDA) keek in zijn uitgebreid resume terug op 68 jaar gemeentelijk energiebedrijf. „Wij profiteren al jaren van de op brengsten van het GEB. Er bestond dus geen enkele aanleiding het be drijf te verkopen, ware het niet dat we door de minister van Economi sche zaken voor het blok werden ge zet. Holten heeft het juiste moment van onderhandelen aangegrepen" Voorzitter Van Rappardd deelde het gevoel van weemoed dat heerste bij de raadsleden -en niet te vergeten het personeel dat bijna voltallig de raadsvergadering bijwoonde. Hij noemde de verkoop het moeilijkste besluit uit zijn hele loopbaan. Naar zijn mening wordt door de uitstekende bedrijfsresultaten van het Holtense GEB de ministeriële opvatting als zouden alleen grote engergiebedrijven rendabel zijn ge logenstraft. „Dank zij het eigen GEB hebben wij het gehele buitengebied kunnen ontsluiten. Door de efficiën te bedrijfvoering hebben wij de on dergrondse bekabeling kunnen be kostigen en hebben wij stroomtarie- ven die gelijk zijn aan die van de gro te stroomleveranriers. Zijn dank ging niet alleen uit naar de gemeen- J. Warrik: historisch raadsbesluit. teraad die de verkoop goedkeurden maar ook naar de heren Van de Berg Mr. W.L. F.C. ridder van Rap- pard: moeilijkste besluit. en Reisiger van het GEB die nauw betrokken zijn geweest bij de onder handeling met IJsselcentrale. Naar zijn mening zijn er voor het perso neel binnen LJC veel groeimogelijk heden die binnen een klein bedrijf niet voorhanden zijn. Van Rappard verklaarde tenslotte met een gevoel van weemoed maar ook tevreden kriebel in de buik terug te kijken naar de verkoop van GEB, die als plezierig bijeffect heeft de de ko mende bezuinigingen op gemeente lijk niveau nu binnen eigen huis kunnen worden opgevangen EXCLUSIEVE ENGELSE INTERIEURS 2e Paasdag van 10-17 uur Hengevelderstraat 45 Op dinsdag 18 maart organiseerde het Agrarisch Kontakt Holten een boerinnenavond. Deze werd geleid door twee jonge boerinnen die actief zijn in het boerinnenwerk in Overijs sel. Naar aanleiding van deze avond hebben veertien jonge (toekomsti ge) boerinnen het initiatief genomen om een boerinnenwerkgroep op te richten. In deze groep zullen specifieke boe- rinnezaken en algemene agrarische zaken aan de orde komen. Voor volgend jaar zullen er zes a zeven avonden georganiseerd worden. Het is de bedoeling om bij algemene agrarische onderwerpen te gaan sa menwerken met het A.J.K. De laat ste avond van het A.L.K zal zijn op maandag 7 april, 20.00 uur bij café Kalfsterman. Deze avond zal gaan over boeren in het buitenland. Als inleider zal iemand komen die zelf een tijd in het buitenland als boer heeft gewerkt. Alle belangstellen den, zowel jonge (toekomstige) boe ren als boerinnen zijn van harte welkom. Voor meer inlichtingen over het boerinnenwerk alsmede de laatse AJK-avond kan met zich vervoegen bij Rinus Oolbekkink, Geskesdijk 34, tel. 6 21 65. Woensdag 12 maart sprak WD on- dcrwijsspecialist Jan Franssen in ho tel Vosman. Behalve op onderwijza- ken, ging hij in op de euthanasie kwestie die in de Kamer en in de re gering heeft gespeeld. Franssen wees op de zeer zorgvuldi ge parlementaire voorbereiding die aan de indiening van het wetsont werp euthanasie vooraf is gegaan. Hij sprak zijn teleurstelling uit over het feit dat nog geen wettelijk rege ling tot stand is gekomen. Franssen verweet sommige CDA- vertegenwoordigers, dat zij een ka rikatuur maakten van mensen die voorstanders zijn van een wettelijke regeling. Franssen zei van mening te zijn, dat het er dik in zit, dat het wetsontwerp vrijwillige euthanasie na de verkiezingen een meerderheid in de Kamer zal halen. Sprekend over de bezuinigingen, zei Franssen dat daar waar veel kosten worden gemaakt, ook bespaard moet worden. Acht h tien procent van het nationale inkomen gaat naar de gezondsheidzorg. Bezuinigingen zijn ook daar nodig. De gehele be stuurscultuur, onderwijs, gezond heidszorg, welzijnssector wordt sterk gedomineerd door het CDA. Spreker vond, dat deze situatie best doorbroken mag worden. Open brief aan raad, college van b en w en Holtense bevolking Bij uitzondering richten wij ons, als maatschappelijke organisatie tot u; als we dat doen, menen wij een goede reden te hebben, die u hieron der gelieve aan te treffen. Via een gemeentelijke advertentie in het Holtens Nieuwsblad van 20 maart j.I., mochten wij als mede-bur gers, zij het helaas, in een zeer laat stadium vernemen (vandaar onze late reactie), dat maandag de huidige raad zich nog dient uit te spreken over een voorstel, opgesteld door het huidige college van burgemees ter en wethouders. Een voorstel in zake de door overheids ingrijpen af gedwongen overdracht van het ge meentelijke energiebedrijf. Er is bijzonder zorgvuldig gewikt en gewogen tussen de drie keuzemoge lijkheden. Daarbij zijn de belangen van het personeel en wij, de consu ment en Holtense burger, correct be trokken. U gelieve ons onderhavig schrijven dan ook niet te lezen als een "onbehoorlijke" inmenging in uw zaken, wij vragen alleen enige aandacht. Gaame spreken wij, onuitgenodigd, onze waardering uit over het geble ken goede economisch en technisch beleid en beheer, de uitstekende toe stand van het laag-spannings-gelei- dingsnet, transformatoren en span- ningsopjagers in het buitengebied; idem het gasstromingsnet ,de redu- ceerstations. Ons inziens kan men de directeur van Holtens GEB, de heer V.d. Berg niet verwijten, dat Donar de dondergod meestal onaangekon digd, maar misschien mede als ge volg van de inspanningen van Hol tens VW en Holten Promotion, als kortstondige gast en toerist, de "spanning" in onze netten en die der P.T.T. miljoenenvoudig opjoeg. La ten we hopen dat hij niet ontdekt dat er mogelijk in de toekomst ook nog een ander net in de grond ligt, name lijk het net van de Stichting Centrale Antenne Holten. Want u raakt weliswaar, comforta bel, uw energiebedrijf kwijt; nu jaar lijks een revenue van f. 200.000,-, straks een rente-inkomen van f. 450.000,-. Het is prachtig, dat daarkmee de ren telasten van het nieuwe gemeente kantoor gedekt kunnen worden, maar mocht onverhoopt de Stichting Centrale Antenne Systeem in de toe komst van u geachte raadsleden het groene licht krijgen, dan zou met be hulp van de baten van de Holtense "transactie van de eeuw" ook een vriendelijk gebaar gedaan kunnen worden in de richting van de toe komstige antenne abonnee. Die heeft namelijk maar 'e'en en niet drie keuzemogelijkheden, zoals be kend. Indien immers de door ons elders verkregen informatie correct is, dan zal voor het Holtense antenne-ge beuren een investering nodig zijn tussen de anderhalf en twee miljoen gulden, zeker ook als de excentrisch gelegen buitenwijken, bijvoorbeeld de Holtense Goudkust, hierin be trokken worden. Enige ervaring heeft de Stichting in middels alwel opgedaan, immers door de "ongevraagde gedoogsteun" van de bewoners in wijk de Haar en het Reilinkshof om een aanzienlijk aantal aansluitingen te realiseren in de wijken MossLnkserf, Ktflingserf en Houtweg, op het door genoemde bewoners, via een vast opslagper centage in de aanvangshuur betaal de gemeenschappelijke antenne sy steem, een opslagpercentage dat au tomatisch en zonder specificatie wordt opgelegd en mee loopt in de jaarlijkse huurverhogingen. Wij vra gen ons af hoe de financiële afwikke ling in elkaar zit van de extra aan sluitingen die zonder ons meeweten en toestemming zijn aangelegd in Mossinkserf, Kfllingserf en Hout weg. Het zal u raadsleden ongetwij feld bekend zijn, wij kennen uw doortastendheid. Hopende met deze bijdrage u ten dienste te staan, wensen wij u huidi ge raad en u, de toekomstige raad, sterkte en succes toe. Holten21-03-86 FNV afd. Holten. Voor de volledigheid publiceren wij de uitslag van de vorige week gehouden Gemeenteraadsverkiezingen per stembureau, met daarachter vermeld het aantal stemmen dat behaald werd bij de Gemeenteraadsverkiezingen in STEMBUREAU CDA Stemmen Blanco/ totaal ongeldig Bureau 1, Tuinstraat: Bureau 2, Bej.centrum: Bureau 3, De Marke: Bureau 4, Bethanië: Bureau 5, Kolschool: Bureau 6, Haarschool 407(412) 144(172) 179(171) 158(135) 895 7 281(271) 158(153) 283(264) 244(218) 970 4 326(336) 171(179) 261(263) 155 (92) 916 3 317(275) 150(215) 153(108) 31 (34) 654 3 367(344) 200(203) 138(133) 492(394) 1199 2 295(210) 147(131) 186(191) 481(342) 1114 5 Tijdens de wekelijkse warenmarkt van 14 maart j.I. waren drie van de vier politieke partijen vertegen woordigd. Alleen Gemeentebelang liet niets van zich zien of horen. CDA en PvdA hadden ieder een kraam op het marktplein. Of het toeval was of niet: het CDA stond in de beschuttende luwte van de Ned. Herv. kerk, terwijl aan de andere kant van het Smidsbelt de rode kleur van de PvdA verkiezingsbiljetten uitstekend kleurden bij de EDAH kleuren. De WD deed haar stand eer aan door tijdelijk intrek te ne men in een van de leegstaande pan den van het Duracomplex, van waaruit de laatste verkiezingsactivi teiten werden geleid. De liberalen poogden de laatste zwevende kiezer te strikken met een warm bakje troost. CDA en PvdA Sedert mei 1985 is in de voormalige Nederlands Hervormde pastorie aan de Oranjestraat 40 het Provinciaal Bureau Overijssel van het Neder landse Rode Kruis gevestigd. Van hieruit worden de activiteiten van de 42 plaatselijke afdelingen in Overijssel begeleid, zoals de vakan tieprojecten van het Nederlandse Rode Kruis (de J. Henry D'unant), de bloedinzamelifcg, de vrijwillige wel fare, telefooncirkel en bet Rode Kruis korps voor de medische hulp verlening. In het Provinciale Bureau werken enkele beroepskrachten. Maar het belangrijkste werk binnen het Rode Kruis wordt gedaan door vrijwilli gers. Het bureau heeft dringend be hoefte aan een vrijwillig(st)er die behulpzaam kan zijn bij het verwer ken van de post en de archivering. Elke dag zal daarvoor ongeveer één twee uur nodig zijn. Hiervoor is enige administratieve vaardigheid (waaronder typen) wel een noodza kelijke voorwaarde. Op werkdagen tussen tien en twaalf uur kan men inlichtingen inwinnen bij de heer J.P. Wieldraayer, Oranje straat 40 te Holten, tel 05483- 6 16 19. gooiden er een verloting tegenaan. Welke invloed het uiteindelijk heeft gehad in de stemmenverdeling, valt moeilijk na te gaan maar PvdA lijst trekker Wim Dalhuisen wist op een half kilo na het gewicht van de eerste vijf kandidaten van het CDA te ra den. Het juiste aantal kilo's was 382,5. Dalhuisen raadde 382 kilo- Tweede prijswinnaar was Coby Jan sen, derde werd A. Wegstapel. Wim Dalhuisen, kreeg de prijs (een kren- tenwegge), nog tijdens de markt overhandigd, de anderen kregen hun prijsje thuis bezorgd. Gokje Bij de PvdA-kraam kon men een gokje wagen naar het aantal stem men, dat op de PvdA zou worden uitgebracht. Velen maakten daarvan gebruik en de aantallen, die werden ingevuld, gaven voor de PvdA een vertrouwenwekkend beeld te zien. Veruit de meeste mensen voorspel den stemmenwinst voor lijst vier. Na het bekend worden van het exac te aantal stemmen bleek, dat de jeugdige Jan Van Beek (13) van het Köüingserf een goede kijk had op politiek Holten. Hij was met zijn voorspelling van 1547 het dichtst bij het juiste aantal van 1561. Lijsttrek ker Wim Dalshuisen bracht Jan woensdagavond het levensmidde lenpakket, dat de PvdA voor de beste gok had uitgeloofd. VOORBEREIDINGSBESLUIT HERZIENING PAR TIEEL PLAN IN ONDERDELEN RECREATIETERREIN „DE HASPEL" EN GEDEELTELIJKE HERZIE NING BESTEMMINGSPLAN „BUITENGEBIED". De burgemeester van Holten maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad van die gemeente in zijn vergadering van 24 maart 1986 heeft besloten: I. te verklaren dat een herziening voor het partieel plan in onderdelen recreatieterrein „De Haspel" en een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan „Buitengebied" wordt voorbereid, voor zover omvattende het gebied hetwelk rood omlijnd op de bij dit besluit be horende en als zodanige gewaarmerkte tekening is aangegeven; II. te verklaren, dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag der bekendmaking. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het gebied, omvattende het huidige recreatieterrein „De Haspel" en het aangrenzende bosge bied. Het raadsbesluit met bijbehorende tekening ligt met ingang van de dag der inwerkingtreding af ter gemeentesecretarie, afdeling algemene za ken, voor een ieder ter inzage. De burgemeester voornoemd, W. L F. C. van Rappard Holten, 27 maart 1986 TOEPASSING ARTIKEL 19 W.R.O. EN ARTIKEL 50, LID 8, WONINGWET T.B.V. DE BOUW ZWEMBAD EN AANLEG Ie FASECAMPING „DE HASPEL". Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat door of na mens de heer M. J. van der Heijden, Langstraat 2 te Holten, een aanvraag (verzoek) is ingediend voor: a. een vergunning voor de bouw van een zwembad op het perceel kadastraal bekend gemeente Holten, sectie nr, 253 en 255, plaatselijk bekend als Langstraat 2 te Holten; b. de aanleg van de 1e fase camping „De Haspel" op het perceel kadas traal bekend gemeente Holten, sectie nr. 252 (ged.), gelegen aan de Langstraat te Holten. Het ingediende bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaat se geldend partieel plan in onderdelen recreatieterrein „De Haspel" i'1958), daar op grond van dit plan ter plaatse degronden zijn bestemd tot terrein voor restaurant en winkelbedrijf en dienstwoning en/of terrein voor bungalowbouw. De aanleg van de 1e fase camping „De Haspel" is n et in overeenstemming met het bestemmingsplan „buitengebied", daar de gronden waarop deze fase zal worden aangelegd is bestemd tot „natuurgebied". Aangezien de ingediende plannen niet in strijd zijn met het in voorberei ding zijnde bestemmingsplan rekreatieterrein „De Haspel", bestaat het voornemen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplannen en derhalve voor. het zwembad bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 50, lid 8, van de Woningwet. Een ieder wordt hierbij in de gelegenheid gesteld gedurende 14 dagen, te rekenen met ingang van 1 april 1986, schriftelijke bezwaren tegen toe passing van bovenvermelde wetsartikelen ten behoeve van deze plannen bij ons college in te dienen. De bouw- en situatietekeningen, alsmede een uittreksel uit de geldende bestemmingsplannen en het ontwerp van het bestemmingsplan rekreatieterrein „De Haspel" liggen gedurende bovengenoemde termijn van 14dagen ter gemeentesecreta rie, afdeling algemene zaken, voor een ieder ter inzage. Holten, 28 maart 1986 Burgemeester en wethouders van Holten, W. L F. C. van Rappard, burgemeester J. P. Stegeman, secretaris DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VERLEENDE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN E.D. 1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN: - aan de heer H. J. Deten voor de bouw van een kapschuur bij het per ceel Stevenssteeg 3; - aan de heer D. G. Kleinburink voor de bouw van een serre aan de woning Kwintenweg 6; - aan de heer W. Boer voor verbouw van de woning op het perceel Oude Deventerweg 59; - aan mevr. G. Jansen-Timmerman voor de bouw van een ligboxen- stal bij het perceel Menumsweg 3; 2. P. C. De Bergruitertjes vergunning verleend voor het houden van een kansspel; 3. aan Jubileum-cie S.V. Holten vergunning verleend voor het houden van een kansspel; 4. aan Gebr. Mulder ontheffing verleend voor de verkoop van ijs op parti culiere grond. VOOR HET INWINNEN VAN INFORMATIE OVER DE ZAAK ZELF DAN WEL OVER EVENTUELE MOGELIJKHEDEN TOT HET INDIENEN VAN EEN BEZWAAR- OF BEROEPSCHRIFT KAN MEN ZICH WENDEN TOT DE AFDELING ALGEMENE ZAKEN TER GEMEENTESE CRETARIE. COMMISSIE VOOR WOONRUIMTEZAKEN De eerstvolgende zitting van de commissie vindt plaats op dinsdag 1 april 1986 en wel van 19.30-20.30 uur in het gemeentehuis. VERKIEZINGEN Ter inzagelegging proces-verbaal N22-2 De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de le den van de gemeenteraad van Holten maakt ingevolge artikel N 23 der Kieswet bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van dit stembu reau waarin de uitslag der verkiezing van de leden van de gemeenteraad is vastgesteld, ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage is gelegd. De voorzitter voornoemd, W. L F. C. van Rappard Holten, 21 maart 1986 Op de in Wesepe gehouden EHBO-wedstrijden van de kring Salland heeft het team van de afd. Holten met het behalen van de 2e plaats een prima prestatie gele verd. Aan de wedstrijd namen ze ven EHBO-ploegen mee. Holten, met totaal 96 punten kreeg voor theorie 26 voor praktijk 63 punten en voor leiding 7 punten. De eerste plaats was voor Diepenveen met 97 punten. Het Holtense team be stond uit Ina van Lindenberg-Ko- nijnenbelt, Henny Veldhuis-Tem- mink (praktijk) en René Kolkman (theorie). De leiding was in handen van Henk Markvoort. Wegens enorm succes organiseert de Stichting English conversation Clnb wederom een Paasverblijf bij haar Engelse gastgezinnen in Northamp ton en Leicester. Onder het motto: „Meet the British" staat tijdens dit verblijf het contact met het gastgezin en de daaruit voortvloeiende vriendschap centraal. De Stichting English Conversation Club is een non-profit organisatie, met als doelstelling Nederlanders, tijdens een verblijf in Engeland zo nauw mogelijk in contact te brengen met het Engelse volk en hun cultuur. Tijdens het Paasverblijf bij de Engel se gastgezinnen krijgt men 's mor gens van Engelsen zeer nuttige con versatieles en wordt men in de gele genheid gesteld om de bezienswaar digheden in de omgeving te zien en wordt men meegenomen op gezelli ge „country-pub-tours" waarbij de spreekvaardigheid optimaal benut kan worden. Dit gebeuren staat open voor jong en oud. Behalve tijdens de Paasvakantie kan men ook met de stichting mee op een Conversation tour in de zomerva kantie. Voor nadere informatie kan men terecht bij de heer P. van Rooy- en, Kaalbertlanden 44,7542 HT En schede, tel 053-76 75 94, of 085- 33 42 08.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 5