Traditie in ere houden Holtens Nieuwsblad Lenteconcert HMV met een nieuw repertoire Drie Paasboaken branden in Holten 40 Jaa Sirvard Avagyan weer vrijgelaten Zondag weer zomertijd Ereprijs Vrijdag 25 april in gebouw Irene U ontvangt een fraaie BON —ad i Holtens Nieuwsblad Donderdag 27 maart 1986 - 39e jaargang - nr. 13 Abonnementsprijs f35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 Al eeuwen geleden bootsten in tal van landen van Europa op Palmzondag kinderen de Palmprocessies na, die men hield om het feest van de blijde intocht van Christus in Jeruzalem te ge denken. Het was niet zo moeilijk ergens eèn ezeltje te lenen. Met de ezel aan de teugel trokken een groepje kinderen,,langs de huizen en onder het zingen van „Palm, palm, pasen eikoe- rei, over enen dag, dan hebben wij een ei", haalden ze wat geld, brood een vanzelfsprekend eieren op. Palmpaasoptochten zonder ezel, maar met mooi en kunstig versierde palmpaasjes is er een voortzetting van die gelukkig steeds meer in ere wordt gehouden. In Holten niet op zondag en ook niet zo massaal als in bijvoorbeeld de Twentse gemeen ten. Gelukkig houden een aantal Holtense basisscholen de tra ditie levend, zoals de Dorpsschool en Haarschool. Samen met juf werd vorige week donderdag in optocht door de wijk gelopen, trots de zelfgemaakte Palmpasen omhoogtor- send, toegeschouwd door vertederde ouders en op de gevoeli ge plaat vastgelegd dooi een fotograferende moeder die ons everi uit de brand hielp. Een vriendelijke voorjaarszonnetje maakte het feest compleet. De door de Amnesty-groep Holten geadopteerde Russische gevangene, Sirvard Avagyan is begin maart vrij gelaten. Zij is sinds juni 1979 lid van een groep in de U.S.S.R. die zich be zig hield met de naleving van de mensenrechten. Op 10 maart 1980 werd zij gearres teerd tijdens een rechtsziting van een mede-lid van de groep, omdat ze „hardop commentaar leverde" van af de publieke tribune. Sirvard werd veroordeeld tot één jaar gevangenis straf, die ze onder gruwelijke om standigheden doorbracht in een kamp in Irkoetsk. In maart 1981 kwam ze vrij, nadat ze door Amnes ty International als gewetensgevan gene was geadopteerd. Op 3 november 1982 werd Sirvard Zondag 30 maart om 02.00 uur gaat de zomertijd in. De klok wordt dan een uur vooruitgezet naar 03.00 uur. De zomertijd zal duren tot zondag 28 september 03.00 uur. Op dat tijdstip wordt de klok weer een uur teruggezet naar 02.00 uur. Ook in de meeste andere Europese landen gaat zondag 30 maart de zomertijd in. In het Verenigd Ko ninkrijk en Ierland duurt hij echter tot 26 oktober. IJsland is het enige Europese land dat geen zomertijd kent. Op de te Doetinchem gehouden grote paasveetentoonstelling werd in de rubriek „koeien niet afgewis seld" een roodbonte vaars van sla ger Piet Brands getooid met de erekrans terwijl in de rubriek vaar zen met 4 brede tanden een eerste prijs werd toegekend aan een rood bonte. Avagyan opnieuw gearresteerd in Erevan op beschuldiging van het in omloop brengen van onjuiste fabri cagegegevens die „het systeem" be nadelen. Zij wordt echter veroor deeld naar aanleiding van een wet die speciaal het recht op meningsui ting omschrijft. Dit is voor A.I. reden genoeg om haar opnieuw als gewe tensgevangene te adopteren. In februari 1985 begon de werk groep Holten van Amesty Interna tional met het schrijven van brieven aan de Russische autoriteiten. Deze maand kwam via Amnesty Interna tional uit Londen het bericht dat Sirvard Avagyan is vrijgelaten. Toch weer een hoopvolle ontwikkeling, waaruit blijkt dat het schrijven van brieven niet zonder nut is. Uitgeversmaatschappij Wan der Loeff B V in samenwerking met de stichting Mollens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 ,tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 fc V. - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Burgemeester Van Rappard zal traditiegetrouw de brand steken in de grootste Paasboake. Zondagavond (le Paasdag) zal burgemeester mr. W. L. F. C. ridder van Rappard om pl.m. half negen de grootste boaken in brand steken die in een van de Holtense buurt schappen door de jeugd uit de buurt is gebouwd. Drie grote stapels maken kans op de fraaie wisselbeker die door de burgemeester be schikbaar is gesteld voor het grootste paasvuur. De trophee voor het grootste bouwsel, voor de eerste maal beschikbaar ge steld in 1983, kwam het vorig jaar definitief in het bezit van de Beusebergse bouwers die 3 maal achtereen winnaar wer den. Burgemeester Van Rappard moest dus de „knippe" trekken voor ene nieuwe beker, maar hij deed dit graag in het belang van deze folklore die elk voor jaar weer duizenden mensen naar Holten trekt. Naast de eer en de beker zijn er ook dit jaar weer geldprijzen beschikbaar voor de bouwers en tevens zal de mooiste boaken met een ex tra prijs worden beloond. De paasvuren zullen zondag avond branden in de Beuse- berg aan de Evertjesweg tussen Aanstoot „De Grieze" en Aan stoot „Huusken", in Dijker- hoek (Dfjkerhoekseweg - Espe- lodijk), in Espelo aan de Ok- kenbroekseweg tussen Toorne- man en Boode, op de Borkeld aan de Postweg bij Kappert en bij Aaltink, Oude Diepenveen- seweg (Kattensteeg). De keu ring, die al voor de 22ste keer wordt gehoudem vindt zater dag plaats tussen pl.m. 5 en 6 uur. De uitslag zal om pl.m. 7 uur worden bekend gemaakt in café Kalfsterman (Tonny en Betsy) waar ook de prijsuitrrei- king plaats zal vinden. Even zag het er naar uit dat Holten dit jaar het lentecon cert van HMV zou moeten mislopen. Door het samenval len van een aantal afpraken van belangrijke „stemmen" in het orkest moest de uitvoe ring, die gepland stond voor 5 april aanstaande in sporthal 's Mossink, worden afgezegd. Gelukkig kon voorzitter Jo- han Meijer dinsdagavond tij dens de repetitieavond mee delen dat er een nieuwe da tum kon worden vastgesteld en wel vrijdag 25 april aan staande. Dit keer echter in ge bouw Irene, daar de sporthal op die datum in niet beschik baar is in verband met de schoolexamens. Het is voor het eerst dat HMV in het huidige gebouw Irene een concert geeft. Hoewel qua ruimte de sport hal de voorkeur heeft van het HMV- bestuur, verwacht men dat de meer intieme ruimte van Irene zo zijn eigen bekoring heeft. Al zal het voor de drumband en majorettes wel wat behelpen worden. Niet alleen de plaats van handeling is vrij nieuw, ook het repertoire dat ten gehore gebracht zal worden, zal in veel opzichten verschillen van de voorgaande concerten. „Er zitten een paar pittige rotstukken tussen", verklaart voorzitter Meijer vol over tuiging. Daarmee doelt hij niet op de kwaliteit van het muziekstuk alswel de moeilijkheidsgraad voor de muzi kanten. „Schuld" daaraan is dirigent Ard Weeink die twee jaar geleden de dirigeerstok overnam van Heny Fransen. Weeink heeft zijn eigen opvattingen vanuit Haaksbergen meegebracht naar Holten, die onder andere in houden dat er in het orkest behoor lijk aan getrokken moet worden. :-lï: „Wil je behoorlijk meedraaien in de afdeling, dan ben je er niet meer met een avondje repeteren per week, maar dan moet er ook thuis flink ge oefend worden, dat is het parool", aldus Johan Meijer. Door de moei lijkheidsgraad van de orkeststukken op te voeren loopt Weeink alvast vooruit op de voorbereidingen voor het concours waar HMV volgend jaar aan zal deelnemen. Kwaliteit Zorgelijk is voorzitter Meijer over de continuïteit in orkest en drum band. „Het blijkt dat goede muzi kanten ook goede schoolleerlingen zijn, want zodra hebben zij hun diploma op zak of zij gaan elders stu deren. Dat betekent telkens weer een aanslag op de kwaliteit van het orkest. Jammer, dat van al die men sen die in de laatste jaren in Holten zijn komen wonen vrijwel niemand zich heeft aangemeld bij HMV. De muziekvereniging bestaat voor 90 procent uit geboren Holtenaren. Er moeten toch tussen de nieuwkomers mensen zitten die elders muziek hebben gespeeeld. Het zou voor ons, maar ik denk ook voor hen goed zijn als we van him muzikale kwaliteiten gebruik konden maken". Een ander punt van voortdurende aandacht is de opleiding van de leer lingen, de kraamkamer van HMV. De opleiding wordt nu geheel door eigen gediplomeerde muziekleraren verzorgd, maar een fusie voor de op- HMV tijdens het concert dat gege ven werd ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan. leiding tussen de Muziekschool en HMV is in bespreking. Op korte termijn verwacht men nadere voor stellen hierover. „Voor ons zijn de muzieklessen van groot belang. Het is als het ware de kraamkamer van ons orkest. De toe komst van HMV staat daarmee op het spel. Daarnaast staat bij ons voorop dat de muzieklessen betaal baar moeten blijven ook voor kinde ren uit gezinnen waar men het niet zo breed heeft. Een samengaan met de Muziekschool moet dan ook heel zorgvuldig worden afgewogen".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1