De helft van een kwart Gompie? 1 Holtens Nieuwsblad Woningbouw Beuseberg komt nu goed op gang PvdA wint in Holten CDA opnieuw geen vijf zetels in gemeenteraad Paasvuur Hondepoep BON Jeugddienst collecte u ontvangt een fraaie HOLTEN Holtens Nieuwsblad Donderdap 20 maart 1986 - 39e jaargang - nr. 12 Abonnementsprijs f 35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 Naar aanleiding van de spoorloze verdwijning op 23 februari van het hondje van de familie Heil, een brui ne bastaard tackel reu, leeftijd ruim vijftien jaar, roepnaam Gompie, werd op 27 februari in het Holtens Nieuwsblad in de rubriek Gevonden Voorwerpen bij de afdeling vermiste dieren een oproep geplaatst. Boven dien werd door de familie in de dagbladen een advertentie geplaatst waarin men de aandacht vroeg van de Holtense bevolking voor het ver miste huisdier. Eén reactie is daarop gekomen, maar alleen met achterla ting van een tot nu toe onbekend adres, nl. Hol terbergweg 83. Helaas bestaat huisnummer 83 op de Hol- terbergweg niet. De familie is met behulp van ande ren op zoek gegaan naar het juiste adres of wat er op moet lijken. Jam mer genoeg zonder enig resultaat. Via het Holtens Nieuwsblad doet de familie Heil nu het verzoek aan die gene, die toen reageerde, of aan diegene die nadere inlichtingen kun nen verstrekken over de trouwe hond - die zij vreselijk missen - contact op te nemen met de nog steeds zoekende „baasjes" onder te lefoonnummer 05483-6 34 79. Nog een weekje en dan zullen de Paasvuren, de Boak'ns, weer branden. Een eeuwenoude tradi tie die in Holten levend is geble ven, met name in de buurtschap pen. Wekenlang is men bezig met de opbouw van de boak'n met als uiteindelijk doel de prijs voor de mooiste boak'n in de wacht te slepen. In deze editie een ge sprek met twee van de boaken- bouwers uit de Beuseberg. UitgeversmaatschappiJ~ VanderLoeffBV in samenwerking met de stichting Mollens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W.H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 ,tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Vreemd eigenlijk, dat bij huwelijken de jubilea onderscheiden in koper, zilver, gouden en diamant, terwijl bij de overige jubilea een vijfjaarlijk se lustrum wordt aangehouden. Dat weerhield bejaardencentrum Diessenplas er niet van om het koperen feest deze week uitbundig te vieren. Tenslotte is twaalf en een half jaar de helft van een kwart eeuw. Hef uitgebreide feestprogramma begon maandagavond met de huldi ging van de 28 bewoners die al van de opening af in Diessenplas wo nen en de zes personeelsleden die van het begin af aan werkzaam zijn bij het bejaardencentrum. Allen werden toegesproken door voorzitter J. Vuuregge, die niet al leen terug keek naar de eerste jaren maar ook vooruitkeek naar de nieuwe ontwikkelingen die ook Diessenplas niet onberoerd zullen la ten. Als vertegenwoordigster van de bewoners van het eerste uur nam mevrouw T. Otten-Aytink de eerste fraai gedecoreerde koektrommel in ontvangst. Voor de personeelsleden had voorzitter Vuuregge een blijvende herinnering in de vorm van een tinnen kandelaar. Namens de Holtense bevolking bracht HMV 's avonds in de feestelijk versierde grote zaal personeel en bewoners een serenade. Dinsdag werd het feest voortgezet met een Diessenplas-kwis voor de bewo ners en vandaag (donderdag) wordt in de recreatiezaal een herden- kingdienst gehouden. Op de eigenlijke feestdag, de 21e, wordt 's mid dags een feestelijk diner geserveerd, terwijl 's avonds het cabaret Ko per Poets bewoners, bestuursleden en medewerkers zullen laten ge nieten van belevenissen van de koperen Diessenplas. Na de Paasdagen treedt Koper Poets nog driemaal op en op vrijdag 4 april zal een Hon gaars zangkoor dat in Markelo verblijft voor de Diessenpl; belangstellenden optreden. nplas en andere Bij de politie komen de laatste tijd nogal klachten binnen over hondepoep. Nog altijd is er een aantal mensen dat hun lievelings dier op de meest hinderlijke plaatsen voor het publiek hun hond de behoefte laat doen. Be kend is ook, dat de buitendeur wordt opgezet; de hond wordt losgelaten en na een kwartier weer binnengelaten. Zo moet het dus niet. Een hond is een pienter dier en het is hem best te leren dat hij „het" netjes doet. Hopelijk is deze medede ling een begin tot het verkrijgen van een schonere stoep. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Hcltens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 iuuiMMiniiiHiiiiHuniiiiniiiiniiiinmmnmiH!iniuiiiiiiiiiiiiii»MiHwtinMHiHiiiHiimiiiiinniiiiiuiiHiMiimiiiiiiiuiiHiMiiiiiiiiimMmiHiiiiMiiiiiiiiniMiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHinMiiimMiiiiiiiHHHHiiiiiiiiiiiHiiiMiiiiiiiiiii(iniiiiiiiniiiiiiiiiiii{iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[i[uiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiiiuuiiiii:iiiM!iiuiiiiiii! Ue nieuwe gezichten in de Holtense gemeenteraad: Het zal nog minstens zeven a acht jaar duren voordat het uitbreidings plan de Beuseberg zal zijn volge bouwd, maar het begin is er. Met een vertraging van drie weken op het bouwschema door de vorst, is het bouwbedrijf A J. Klein Lebbink b.v. uit Okkenbroek deze week gestart met de bouw van de eerste huizen in de Beuseberg. Het betreft een aantal huizen in de vrije sector. Daarach ter, aan de nieuw genaamde straat Het Landeweerd is deze week de bouwput uitgegraven voor de bouw van 12 Hath-eenheden die gebouwd gaan worden in opdracht van de woningbouwvereniging Onze Wo ning. De twee woningen in de vrije sector zullen naar verwachting eind juni voor eerste oplevering gereed zijn. Indien door de weersomstandighe den niet roet -lees regen- in het eten wordt gegooid in de weken voordat de wooneenheden onder dak zijn, zullen de Hath-woningen in decem ber sleutelklaar opgeleverd kunnen worden. Daarnaast worden door de woningbouwvereniging momenteel op de tekentafel plannen ontwikkeld voor zes eensgezinswoningen in de premie huursector die gebouwd gaan worden tegenover de Hath- eenheden aan Het Landeweerd. Deze woningen behoren nog tot het woningcontingent 1985. De verkoop van de bouwkavels van gemeente aan de diverse aannemers loopt voorspoedig. Onlangs zijn weer een viertal bouwkavels aan de straat Van Holtenserf verkocht aan aannemers „die het met Holten wel zien zitten" zoals gemeenteambte naar H. de Blaauw het zo aardig uitdrukte. In overeenstemming met de aannemers is grotendeels het wo ningcontingent voor 1986 al ver deeld. Over de doorverkoop van het kant en klare product aan de toekomstige bewoners hield De Blaauw enige slagen om de arm. „Het is natuurlijk merkbaar dat de verkoop van hui zen niet zo hard meer loopt als vroeger, maar we moeten er ook niet dramatisch over doen. De verkoop komt langzaam op gang en de ver wachting is, dat uiteindelijk alle ka vels en woningen verkocht worden. Wij gaan uit van honderd procent". Voor de bewoners uit Holten met plannen voor een nieuwbouwwo ning is de Beuseberg de enige moge lijkheid. De Blaauw: "Wij zijn ver der leegverkocht. Alle plekken waar gebouwd kon worden zijn of worden binnenkort volgebouwd. De keus voor andere lokaties is dus beperkt". In totaal zullen in de loop der jaren 300 woningen in de Beuseberg wor den gebouwd. De klacht van sommigen dat de Beu seberg toch wel ver uit het centrum ligt, deelt de gemeenteman niet. „Dat is optisch bedrog. De Beuse berg ligt niet verder van het centrum dan de Haar. Vergelijk het maar met de dr. Nagelhoutstraat. Het lijkt ech ter verder omdat er zo'n kaal stuk tussen zit. Ik ben er van overtuigd dat de Beuseberg een leuke wijk wordt waar het gezellig wonen is". Jan Veneklaas (CDA), Wil Dijkgraaf-van der Hart (PvdA), Gerard Wennemers (PvdA). L.H. Rensen (WD). De eerste van de uiteindelijk 300 woningen in de Beuseberg zijn in aanbouw. De Partij van de Arbeid is in Holten de grote winnaar geworden van de gemeenteraadsverkiezingen 1986. De grootste partij bleef ook nu het CDA. De grote verliezer is de Kiesvereniging Gemeentebelang, terwijl de WD een bescheiden winst boekte. In het aantal raadszetels vertaald betekent dat vier zetels voor de PvdA, vier voor het CDA, drie voor de WD en twee voor Gemeentebelang.. Evenals bij de verkiezingen van de gemeenteraad in 1982 bleek het aantal reststemmen weer doorslag gevend te zijn voor de verdeling van de raadszetels. Nadat om half negen alle stemmen waren geteld, werd onder het toeziend oog van alle gemeentelijke politieke „kopstuk ken" bij de eerste toewijzing een zetelverdeling van vier voor het CDA, twee voor Gememeentebe- lang, twee voor de WD en drie voor de PvdA op het schoolbord in de hal van het gemeentehuis geschreven. Na toewijzing van de reststemmen kregen WD en PvdA ieder een zetel erbij. Dit tot teleurstelling van het CDA die evenals bij de vorige ge meenteraadsverkiezing slechts een aantal stemmen tekort kwam om vijf zetels in de raad te veroveren. Over de verschillende stembu reaus verdeeld bleek de Pvda de meeste winst geboekt te hebben op de Kol, terwijl WD en CDA de grootste winst boekten in Dijker- hoek. Gemeentebelang scoorde over het algemeen gelijk of lager in de zes stembureaus. Fraktievoorzitter Wim Dalhuisen toonde zich na het bekend worden van de uitslag een zeer tevreden mens.„Ik denk dat de landelijke ten dens slechts ten dele van invloed is geweest op onze verkiezingswinst. Veel meer denk ik dat onze kritische opstelling in de laatste vier jaar tot een wijziging in het kiezersgedrag heeft geleid". Als al meest logische samenstelling van het college ziet hij een samengaan tussen CDA en PvdA college. Of hij daarin ook gelijk krijgt, valt nog te bezien. De Liberaal Martijn Spijker, die gezien de landelijke te ruggang van de WD, beslist niet ontevreden was over de uitslag in Holten, wees de kandidatuur van Wim Dalhuisen bijvoorbaat al van de hand. „Als gemeenteambtenaar (Dalhuisen is onderwijzer aan de Kolschool) is hij voor ons onaan vaardbaar. De CDAer Henk Westerik hield zich nog even op de vlakte. „We zul len eerst met de vier frakties maar eens rustig om de tafel gaan zitten". Westerik vo d het sspijtig dat het CDA de prognose van vijf raadsze tels niet waar heeeft kunnen maken. „Het scheelde maar tien stemmen. Ik vind het vooral jammer dat Rita Verveda, die als een van de weinige jongeren politiek actief is, daardoor buiten de boot valt". De enige vrouw in de komende gemeenteraad zal vooralsnog de socialiste Wil Dijkgraaf zijn die Janneke Metsema- kers opvolgt. De grote verliezer van de verkie zingen, Gemeentebelang, zal vrijwel zeker haar wethouderszetel moeten Vorige raad zetels perc. 8669INW. Raad '86 perc. zetels stemmen Opkomst inleveren. Hennie Rustebiel zag de uitslag niet als dramaties. „Met 150 stemmen meer, hadden we ook drie zetels gehad". Hij bestreed de op vatting van de PvdA voorman als zou de tegenstrijdige houding in de gemeenteraad tussen de fraktie en wethouder van Gemeentebelang vertaald zijn in stemmen verlies. Door deze uitslag is het vrijwel ze ker dat Jan Warrink na twaalf jaar niet meer in de raad zal terugkeren, waar hij persoonlijk tenminste geen probelemen mee heeft. „Het is jam mer voor de kiesvereniging. Ik voor mij vindt twaalf jaar lang genoeg". Hoop doet leven is het thema van de jeugddienst die op zondag 23 maart gehouden wordt in de Ned. Herv. kerk. Bea v.d. Brink, theologisch candida te te Groningen zal voorgaan in deze dienst, die om 10.30 uur begint. De vocal gospelgroup „The New Valley Singers" uit Nijverdal verlenen hun muzikale medewerking. 13 87,9 13 5724 CDA Gem Bel WD PvdA 4 35,2 34,8 4 3 20,1 16,9 2 3 21,5 21,0 3 3 23,2 273 4 1993 970 1200 1561 De collecte die onlangs werd gehou den ten bate van het Nationaal Epi- lepsiefonds De Macht van het Kleine heeft in Holten f. 4.019,55 opge bracht.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1