4 Holtens Nieuwsblad Ouderenbeleid in Holten krijgt verder gestalte „Proef met compostvat moet worden begeleid" Ministerie EZ zet vraagtekens bij subsidieaanvraag Hulp bij invullen belasting biljet Directeur Gemeentewerken De Jong: .:v - Jeugddienst IJsdisco U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 27 februari 1986 - 39e jaargang - nr. 9 Abonnementsprijs f 35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 Er breken weer spannende tijden aan voor de leerlingen op de verschil lende scholen. De eindexamenkandidaten zijn aan de laatste eind sprint bezig voor het begeerde diploma, terwijl de leerlingen van de hoogste groep van het basisonderwijs - zesde klassers klinkt toch heel wat vertrouwder - een keuze moeten gaan maken tussen de verschil lende vervolgopleidingen. De Citotoets, die als hulpmiddel een goede indicatie kan geven over de juiste schoolkeuze, is inmiddels al afgeno men. Toch blijft het oordeel van de „meester" en juf vaak doorslaggevend, en niet te vergeten de eigen mening van ouders en kind. Op de Open dagen, die vorige week op de Scholengemeenschap Holten en de Scholengemeenschap De Marke gehouden werden, konden de toe komstige "studenten" alvast de sfeer proeven. De SGH, met zo'n zes tienhonderd leerlingen, hield het open huis 's avonds. De Marke trok er een hele dag voor uit, waarbij vooral veel aandacht werd besteed aan de opleiding verkoopkunde en de nieuwe loot aan de school, de oplei ding bloemschikken en bloembinden. Eerder in de maand had De Marke alle leerlingen van de hoogste groep van de Holtense lagere scholen uitgenodigd voor een snuffel-lesoch- tend, waarin de lagereschool leerlingen samen in de schoolbanken zaten met de Marke-leeriingen. Dit nieuwe initiatief werd bijzonder op prijs gesteld. Hoeveel leerlingen in het nieuwe schooljaar zullen toe stromen naar het voortgezet onderwijs in Holten, is nog onzeker. Vast staat al wel, dat het er minder zullen zijn dan vorig jaar. De daling die de lagere scholen de afgelopen jaren te verwerken heb ben gehad, zet zich nu voort in het voortgezet onderwijs. Op de Marke zal de daling wellicht meevallen, aangezien van de 120 eindexemen- kandidaten er een flink aantal terug komen als „Profielverbeteraars"; jongeren die door uitbreiding van het vakkenpakket hun kansen in het middelbaar beroepsonderwijs willen verbeteren. MCOp korte termijn zal bekend ge maakt worden op welke gronden het ministerie van Economische zaken subsidie zal verlenen aan het onder zoek dat bureau Terp moet gaan uitvoeren in Holten. Jongstleden vrijdag is de verantwoordelijke com missie bijeengeweest en heeft zij haar antwoord geformuleerd. Hoe dat antwoord luidt, is momenteel in Holten nog niet bekend, daar de schriftelijke bevestiging nog wel even op zich zal laten wachten. Vast staat al wel dat er door het mi nisterie aan de subsidieverlening de nodige mitsen en maren zijn verbon den. Welke dat zijn, wilde secretaris- /penningmeester J. van Wingerden van de Holtense Handelsvereniging eerst met de overige bestuurleden van de Stichting Holten Promotion bespreken. „Ik heb alleen telefonisch contact gehad met het ministerie. Uit dat gesprek bleek, dat er aanvullende voorwaarden verbonden worden aan de subsidie. Welke dat zijn, wil ik liever eerst met de Stichting Hol ten Promotion bepraten, voordat er wellicht verkeerde dingen in de krant komen te staan". Volgens Van Wingerden betekent de beslissing van het ministerie in elk geval dat het onderzoek door kan gaan. Om welk bedrag het gaat, wilde hij in dit stadium ook liever niet kwijt. Bekend is dat de gemeen te Holten, Handelsvereniging en de VW ieder 6000 gulden bijdragen in het onderzoek. Daarnaast zijn er nog Verschillende bedrijven die ano niem een bijdrage leveren. Voorzitter Als straks de Stichting Holten Pro motion bijeen zal komen om de subsidieverlening te bespreken, zal dat geschieden onder leiding van een tijdelijk voorzitter, daar er - ondanks lobbyen in verschillende geledingen, zoals politiek en bedrijfsleven - nog steeds geen voorzitter is gevonden die de kar wil gaan trekken. Een aan tal kandidaten heeft om persoonlijke of zakelijke redenen afgehaakt, ter wijl andere kandidaten niet de una nieme steun krijgen van de overige bestuursleden, bestaande uit verte genwoordigers van het gemeentebe stuur VW en HHV. De statuten van de Stichting Holten Promotion zijn inmiddels notarieel goedgekeurd. Uitgeversmaatschappij Wonder Loeff B W in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-613 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 jot dinsdag 12 uur InBathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! J Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 Met het in het leven roepen van een stuurgroep Ouderen beleid is er een stap in de jgoe- de richting gezet van een overkoepelend orgaan die de belangen van de oudere Hol tenaren kan gaan behartigen. Vorige week werd in het ge meentehuis een eerste verga dering gehouden van de ver- Omstreeks maart is het weer zover, dan dienen de belastingformulieren zich weer aan om ingevuld te wor den. Voor de meeste mensen is dit een ondoenlijke klus geworden, vandaar dat het Paalhuus mensen in de gelegenheid stelt om de belasting formulieren gratis te laten invullen. Het invullen wordt gedaan in het Paalhuus door een ambtenaar van de inspectie der directe belastingen. Voor het invullen dient men enkele gegevens mee te nemen, zoals o.a.: de loonopgave van de werkgever, de jaaropgave van het pensioen, A.O- .W./A.W.W., ziektewet, W.A.O. of W.W. uitkeringen, huursubsidie. Voorts bewijsstukken van aftrek posten zoals kosten van dieet, be paalde renten van geldleningen, no ta's van artsen, opticien, apotheker, studiekosten en giften. Voor meer inlichtingen en opgave kan men zich richten tot de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk het Paalhuus, tel. 6 27 55. tegenwoordigers van vereni gingen en instellingen die zich in Holten bezig houden met het bejaardenwerk. De Stuurgroep bestaat uit vertegen woordigers van de Stichting Maat schappelijke dienstverlening, Be jaardencentrum Diessenplas, de huisartsen, de wijkverpleging, de Stichting Open Bejaardenwerk, de Diaconie van de gereformeerde en Ned. Herv. kerk, de Bejaardensoos, de Algemene Bond voor Ouderen, de Hervormde Vrouwendienst, de R.K. vrijwilligers en de Zonne bloem, het Welfarewerk en de Pro testants Christelijke Ouderenbond. Een zeer uitgebreid gezelschap, dat uiteindelijk uit haar midden een groep gaat samenstellen die als steunpunt en vraagbaak voor oude ren en hen die met ouderen werken, gaat fungeren. Vooreerst nog moe ten alle wensen en verlangens op papier worden gezet, al vond het voorstel van het college van b en w om vooraf een inventarisatie uit te voeren niet veel gehoor. Wel akkoord ging men met de aan vraag van een subsidie voor een bedrag van f. 27.740 van bejaarden centrum Diessenplas voor de aan schaf van een alarmeringssysteem, de tijdelijke opname, dagverzorging en maaltijden, die voor 1 maart bij de provincie Overijssel moest wor den ingediend. Uit de aanvraag blijkt, dat het be jaardencentrum Diessenplas een steeds centralere rol gaat spelen in de opvang van ouderen in Holten, vooral nu het aantal ouderen in Hol ten sterk toeneemt. Niet alleen door de vergrijzing van de eigen bevol king maar ook door import van ge pensioneerden die in Holten van hun welverdiende rust komen genieten. In totaal wonen in Holten 1200 per sonen van 65 jaar of ouder. Ook zonder subsidie wordt er nu al regelmatig gebruik gemaakt van de dag- en nachtopvang, zodat ouderen langer in staat worden gesteld in de eigen omgeving te blijven wonen, maar waar nodig terug kunnen val len op de opvang van het bejaarden huis. Volgens het „home-team", de Holtense huisartsen, zal er in de toekomst veel vaker gebruik ge maakt worden van deze faciliteiten in Diessenplas. De subsidie-aanvraag voor het alarmeringssysteem is ingegeven door hetzelfde principe: de mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, maar met een ruggesteuntje. De alarmering wordt niet alleen aan geschaft voor de eigen zorgflats, maar ook voor de bejaarden wonin gen aan de Keizersweg. De belang stelling voor de zorgflats van Dies senplas is zo groot, er is een wacht lijst van 45 personen, dat op korte termijn de aanbesteding zal plaats vinden van nog eens negentien zorg flats die eveneens gebouwd zullen inn worden op het terrein van Diessen plas. Nu de ouderen in het gemeentelijk beleid meer aandacht krijgen, willen de ouderenbonden ook graag mee praten in de gemeentelijke commis sies. Tot op heden worden ouderen boven de leeftijd van 70 jaar in Holten uitgesloten voor zittingname in gemeentelijke commissies, terwijl door het ministerie van WVC geen enkele leeftijdgrens wordt gesteld. WH de proef met de compost- vaten in Holten een succes worden, dan moet er vooraf een gedegen voorlichting worden gegeven. Wordt het niet goed begeleid, dan is de proef bij voorbaat al mislukt, is de stellige overtuiging van directeur gemeentewerken S. De Jong. Vorige week maandag verraste wet houder Stegeman vriend en vijand tijdens de behandeling van de ge meentebegroting 1986 door het ini tiatief van de fraktie van PvdA over te nemen door, in navolging van de gemeente Bathmen, de bevolking in staat te stellen voor een gereduceer de prijs een compostvat aan te schaf fen. Voor dit milieuvriendelijke doel voteerde het college een bedrag van 5000 gulden. In totaal zullen voorlo- pig honderd vaten worden aange schaft. De prijs bedraagt f. 120 per vat, waarvan de gemeente vijftig gulden voor haar rekening neemt. De wethouder vertelde tijdens de vergadering, dat gegadigden bij de dienst gemeentewerken nadere in lichtingen over dit project konden krijgen en zich konden aanmelden als gegadigden. Deze voortvarendheid van het colle ge werd bij de dienst met gemengde gevoelens ontvangen. Uit eigen er varing - De Jong heeft zelf al sinds ruim een jaar een compostvat achter in zijn tuin staan - weet de man van gemeentewerken dat er meer bij komt kijken dan af en toe de aard- apppelschillen en theebladeren in het vat te kieperen. „Er komt heel wat meer bij kijken dan men algemeen aanmeent", ver klaart De Jong. „Bij ons thuis, en ik denk dat wij het voorbeeld zijn van een gewoon gemiddeld gezin - niet milieuvervuilend, maar er ook niet fanatiek mee bezig - zijn de menin gen verdeeld. Ik heb er wel aardig heid in om er wat mee te doen, maar voor mijn vrouw hoeft het allemaal niet. Ik denk dat dit probleem in veel gezinnen gaat spelen die zo'n vat willen aanschaffen. Daarom is voor lichting vooraf beslist noodzake lijk". De Jong vertelt dat hij tenminste tweemaal per week bezig is met het ontluchten en omwerken van de compost. Ook moet er vooraf in de keuken al een scheiding van het afval plaatsvinden. Zo kunnen bij voorbeeld bloemkoolstronken en bananenschillen niet in het vat, maar aardappel-, en appelschillen weer wel. Ook wil de dienst gemeentewerken vooraf een nader informatie over het aantal gegadigden, voordat de honderd vaten worden aangeschaft. Binnenkort zal er dan ook in de gemeentelijke publikaties een bon opgenomen worden waarop men zijn of haar voorkeur kan uitspre ken. Zodra de belangstelling is ge peild, zal er een voorlichtingsmid dag worden georganiseerd in samen werking met een deskundige die uit leg gaat geven over het gebruik van het compostvat. zorg- of aanleunwoningen van bejaardencentrum Diessenplas. De ANBO, PCOB en Uni KBO vra gen dan ook aan het college de discrminerende leeftijdsgrens op te heffen. Aan de jeugddienst in de Kandelaar zal op zondag 2 maart medewerking worden verleend door de zeer be kende Nijverdalse zanggroep The Valleysingers, die ook regelmatig hun medewerking verlenen aan ra dio en t.v. uitzendingen. Voorganger in deze dienst, die om 15.00 uur begint, is ds. Jaap Zijstra uit Vorden, die een meditatie zal houden over „Waarom nou Jezus?". De zangroep zal voor aanvang van de dienst enkele liederen zingen. Morgenavond (vrijdag) zal op de ijsbaan De Noordpool een ijsdico worden gehouden vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur met medewerking van disckjockey Adje van de Berg en zijn Paradise discoshow.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1