Pien in de kop... Holtens Nieuwsblad Schaapscheerdersfeest krijgt nu meer allure Deze week Tentoonstelling Orde op ruimte in Diessenplas Vergadering CDA in de kandelaar als u ons een nieuwe Bestrijding Bijeenkomst Liberalen Programma zomeractiviteiten HHV vrijwel rond Uontvangteenfraaie Parker-Jotter ballpoint Vrijwilliger In de Kandelaar zal donderdag 20 februari (heden) om 20.00 uur onder het motto „Het CDA komt bij u langs" een ledenvergadering worden gehouden van de plaatse lijke afd. CDA. Op deze avond kan men praten met enkele mensen uit de provincie die het CDA vertegenwoordigen in de Eerste en Tweede Kamer en Pro vinciale Staten. Dit zijn ir. N. Buy- ser, lid le Kamer, A. H. Esselink a.s. lid Tweede Kamer en J. Boerstra en M. J. Kamperman, beide lid Prov Staten. Deze heren zullen elk een inleidend praatje van 5 a 10 minu ten houden over verschillende za ken die momenteel in het centrum van de belangstelling staan waarna in discussiegroepen hierover zal worden gepraat. Holtens Nieuwsblad Uitgeversmaatschappij Van der LoeffBV in samenwerking met de stichting Jioltens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede Maandagavond 24 februari komt de heer J. Franssen, onderwij sspecialist en lid van de Tweede Kamer voor de WD, op uitnodiging van de afdeling Holten van de WV in café-restau rant Vosman te spreken over actuele onderwijszaken. Het is een openbare bijeenkomst, die om 20.00 uur begint. De heer Franssen gaat zijn visie geven op verschillende knelpunten in het on derwijs en zal vervolgens een open discussie niet uit de weg gaan. Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. ll!!III!IIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllIIIIIIIIIII!llllllllïlllllllllllll!lllllllllllll!llll[!lllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllll!lllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllinilllllllllll!lllllli tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 iel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Dat kleine, wat morsige mannetje, dat met z'n zwarte overjas aan en petje op van een papiertje ongeïteresseerd, en lichtelijk vals, zaterdag morgen in sporthal 't Wlossink zijn liedje stond te zingen tijdens Los Vast, was dat nu die fameuse Griekse zanger Demis Roussos? Dat viel even behoorlijk tegen. Zeer terecht werd hij voor zijn ondermaatse optreden publiekelijk door Jan Rietman op de vingers getikt. Zaterdagmiddag tijdens zijn t.v.-optreden in het programma Tineke was hij weer de grote charmeur met brede gebaren, maar 's morgens in Holten was er maar weinig te merken van die charme. Nee, dan de Nederlandse artiesten, die gingen er even lekker tegen aan, wetende dat het ongekend populaire programma van Jan Rietman de beste springplank is voor het uittesten van nieuwe singletjes. Vooral de „meedeiners" zoals Koos Albers en de Alpenzusjes deden het weer goed, in tegenstelling tot Fay Lovsky die vrijwel de mist in Donderdag 20 februari 1986 - 39e jaargang - nr. 8 Abonnementsprijs f 35.25. Losse numm^rs80^cent^ Gedrukte oplage 3075 ging met haar nieuwste hit. „Luisternummers worden doen het niet bij het publiek van Lost Vast", verklaarde de persvoorlichter van de t*0l|TY13. NCRV. „De jeugd wil actie, daar komen ze voor". V «AJ, A WUUia Duidelijk was dat het Holtense publiek maar voor één groep was geko- Bestrijding van reuma is het thema men: Normaal. De spandoeken werden gedurende de optredens van van de bijeenkomst van de bejaar- het „voorprogramma" nog achter de hand gehouden, maar het Höken, densociëteit op dinsdag 25 februari höken was niet van de lucht. Zelfs de idolen die in andere plaatsen vrij- jn gebouw Irene. Enkele instructieve wel onder de voet worden gelopen - Erik Mesie, vroeger van Toontje films zullen door deskundigen van Lager en Piayback-ontdekking Georgie Davies - wisten maar met commentaar worden voorzien, moeite boven het Höken-geroep uit te zingen, en dat lag beslist niet Omdat ouderdom immers bijna al- aan de geluidsinstallaties die op volle sterkte waren opengedraaid. De tijd met gebreken en ongemakken moeite van het wachten werd beloond toen uiteindelijk tegen de klok komt. wordt tijdens deze bijeen- van twee uur de Achterhoekers het programma afsloten met de pre- komst nader ingegaan op mogelijk- sentatie van hun nieuwste single die bij navraag „Pien in de kop" bleek heden om die ongemakken te ver te heten, en dat hadden we. lichten. De aanvang is 14.30 uur. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/tg betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 34.25 Al enige weken houdt koning winter ons in de greep. Dat bete kent veel ijsplezier op de ijsbaan de Noordpool, die er weer voor treffelijk bij ligt. Dat hebben de schaatsers vooral te danken aan Willem Piechnick, die zich op de ijsbaan onmisbaar maakt als baanveger, schaatsenslijper en als het zo uitkomt, sociaal wer ker. In het HN een gesprek met de enthousiaste vrijwilliger. Hoewel de echte winter nog nfoet beginnen, heeft de Hol tense Handelsvereniging vrij wel alle activiteiten voor de komende zomer al weer rond. Tijdens de vorige week ge houden vergadering werd het voorlopige programma met de leden doorgesproken, de data vastgesteld en de leden van de verschillende commis sies aangewezen. Zoals reeds jaren gebruikelijk, zul len de zomeractiviteiten geopend worden met het Schaapscheerders- feest. Dit jaar op zaterdag 28 juni, wat later dan gebruikelijk en in een nieuw jasje gestoken. „De formule was zo langzamerhand wat versle ten", aldus Jos Kamphuis, die dit jaar de publiciteit rond de zomer feesten van de Handelsvereniging verzorgt. „Het idee van het schaap scheerdersfeest hebben we nu wat verder uitgewerkt". „Inplaats van de vier schapen die tot nu toe werden geschoren, komt er een kudde van 100 schapen die ter plekke (op het Smidsbelt) van hun winterkleed zullen worden ontdaan. Daarnaast organiseren we op die dag een nostalgische markt en een kin- dermarkt, waarop Holtense kinde ren hun waren kunnnen slijten. Om een juist overzicht te krijgen over het aantal deelnemende kinderen, is opgave vooraf wel gewenst". „Voor een gezellig muziekje tijdens het schaapscheren zijn we nog in onderhandeling met de boerenkapel van HMV, die uitstekend past in dit echt Holtense gebeuren. We willen de muziekvereniging wat meer be trekken bij de dorpsfestiviteiten. Als extra attractie hebben we voor die dag beslag kunnen leggen op het treintje Bello uit Hellendoorn, dat rondritten zal maken door het dorp. Daardoor denken wij het publiek wat meer te kunnen bieden dan tot nu toe het geval was". Hoolter Dagen De aloude Houthakkersfeesten, Het aloude houthakkersfeest is nu definitief verleden tijd. die vorig jaar werden omgedoopt tot Hoolter dagen, zullen na een jaar proefdraaien eveneens worden aan gepast. Geen vier, maar drie Hoolter dagen zullen dit jaar door de Holten se verenigingen worden georgani seerd. Na de evaluatie van de vorige Hoolter dagen waren de organisato ren tot de slotsom gekomen dat de eerste editie, die altijd op de laatste dinsdagavond van juni werd gehou den, niet het succes bracht dat men er van verwachtte, terwijl de weers omstandigheden zo vroeg in het sei zoen meestal niet al te best zijn. Daarvoor in de plaats komt nu dus het grote schaapscheerdersfeest, dat op zaterdagmiddag beter kans van slagen heeft. Als drie vaste data staan in de jaaragenda vermeld: 8, 15 en 29 juli. Organisatoren is nu ook weer een aantal Holtense verenigingen, dat naar eigen inzicht het wedstrijdele ment mogen verzorgen. Hoe de drie avonden worden ingevuld, is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Vast staat al wel, dat de spelonder- delen attractiever worden voor de deelnemende groepen, maar ook voor het publiek. Het onderdeel houthakken zal nu definitief van het programma worden geschrapt. Een aantal verenigingen heeft hun mede werking al weer toegezegd, anderen aarzelen nog. Ook over de pauze nummers is in dit vroeg stadium nog niets definitief bekend. Sterke Man Nieuw dit jaar is de wedstrijd hand- boogschieten, die op 5 augustus wordt gehouden op het Smidsbelt. De schietvereniging De Zaagmolen tekent voor de organisatie. Nu het Schuttersfeest door verschillende oorzaken een zachte dood is gestor ven, wil men de handboogwedstrij den de wedstrijden een permanent karakter te geven door de instelling van koningstitel. De wedstrijden staan open voor iedereen. De vorig jaar spontaan door Jos Kamphuis bedachte en georgani seerde wedstrijd om de titel sterkste Man van Holten, is zo'n succes ge worden, dat het dit jaar een vaste plaats op de agenda van de zomerac tiviteiten van de Handelsvereniging heeft gekregen. Dit jaar zullen niet alleen de sterkste mannen met el kaar strijden om de eretitel, ook de sterkste vrouwen van Holten krijgen kans om hun krachten te tonen. Door de grote belangstelling die voor dit evenement bestond, is be sloten voor de wedstrijden een apar te avond uit te trekken, en wel dins dag 12 augustus. Over het wel of niet organiseren van trapkarraces heeft men nog geen beslissing genomen. Het zomerprogramma van de Han delsvereniging wordt op 16 augustus afgesloten met de grote Vrije Markt op en rond het Smidsbelt. Ondanks de bar slechte weersomstandighe den - het regende pijpenstelen - was dit een evenement vorig jaar een geweldig succes. Al in de vroege ochtendurend meldden de eerste standhouders zich bij Jos Kamphuis en Gerard Willems, die in overleg met de Handelsvereniging de orga nisatie handen hadden. "Daar had den wij eigenlijk niet op gerekend. Het was maar een probeersel, kijken of het lukt. Dat bleek wel. Het is het enige evenement waar de Handels vereniging geen geld bij hoeft te jViet 'e'en maar wel honderd scha- leggen en dat is ook best leuk", pen zullen deze zomer geschoren concludeert Jos Kamphuis. worden op het Smidsbelt. In samenwerking met de tentoon stellingsdienst Overijssel wordt van 25 februari tot en met 8 maart een tentoonstelling gehouden in bejaar dencentrum Diessenplas, getiteld Overijssel - orde op ruimte. Deze expositie is samengesteld ter gelegenheid van het veertigjarig be staan van de Provinciale Planologi sche Dienst van Overijssel. De expo sitie, die 30 panelen en een video band omvat, beoogt de toeschouwer inzicht te geven in de ruimtelijke ordeningsproblematiek, waarbij vooral de Overijsselse situatie wordt benadrukt. Overijssel is een prachtige provincie. Zij ontleent haar aantrekkelijkheid aan de grote variatie in karakter van haar steden en dorpen, groot eti klein en haar landschap, dat veel van het eigene heeft behouden. Wij als inwoners, willen graag dat - bij alle moderne ontwikkelingen die hun ei gen eisen stellen - die aantrekkelijk heid niet verloren gaat. Het is de taak van de ruimtelijke ordening om dit proces zo te begeleiden dat de ontwikkelingen zo harmonisch mo gelijk verlopen. De openingstijden van de tentoon stelling zijn dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1