Het blijft modderen Prinsenbal Fienpreuvers voor herhaling vatbaar Cursussen SoCuWe niet uitverkocht Jongerendag Werkloosheid Markt Kernwapens Wielerronde Door en Dien, smaakmakers geslaagd carnavalsfeest Stuif er in U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Holtens Nieuwsblad Donderdag 23 januari 1986 - 39e jaargang - nr. 4 Abonnementsprijs f35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B V in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Letterlijk en figuurlijkt blijft het op de zandwegen rond Gooten modde ren, Niets aan de hand bij droog weer en af en toe een buitje, maar zodra zijn de weersomstandig buitengewoon, of het regent in alle opzichten klachten. De historie rond de woning van mevrouw Dikkers aan de Schreursweg is genoegzaam bekend. Doordat haar woning niet aangemerkt kan worden als agrarisch bedrijf, is de familie Dikkers verstoken van een fatsoenlijke toegangsweg, terwijl op nog geen vijftig meter aan weer zijden van de woning de weg in uitstekende staat is gebracht. De laatste dagen was er in alle opzichten geen doorkomen aan. Maar niet alleen op de Borkeïd is het misse boel. De bewoners van de Patrijzenweg/Reebokkenweg nabij camping De Holterberg hebben middels een aangetekende brief de gemeenteraad op de hoogte ge steld van de slechte toestand van de weg. „Bar en boos", aldus de be woners, die dan ook om onmiddellijke maatregelen vragen. Campinghouder Veneklaas, kuikenmester Paalman en schildersbedrijf Broekmaat zien door de slechte weg hun bedrijf in gevaar komen, terwijl de overige bewoners slechts met omwegen bij hun woningdeur kunnen komen, „Ondanks het slechte seizoen van afgelopen jaar, be taalden wij 9500 gulden toeristenbelasting, terwijl wij net als alle bur gersvan Holten Onroerend Goed belasting betalen. Daar mag best een fatsoenlijke weg tegenover staan, menen wij", aldus een boze cam pinghouder. Zijn argumenten worden onderschreven door de overige onderteke naars van de brief op poten. De briefschrijvers vragen aan het gemeen tebestuur geen geasfalteerde vierbaansweg met middenbermbevei- ling, doch een verharding van de zangdwegen, zoals ook is aange bracht bij de Broensweg en een gedeelte van de Schreursweg. Dat moet toch mogelijk zijn, of zou het op principes beter rijden zijn dan op zandwegen? Op 22 februari wordt een Jeugd- en Jongerendag gehouden die georga niseerd is door de Jeugdraad van de Nederlands Hervormde kerk te Hol ten. Doel van de dag is de ontmoe ting en presentatie van de jongeren- clubs die vertegenwoordigd zijn in de Jeugdraad, door middel van in formatiestands en video-opnamen. Daarnaast wordt er een uitgebreid sport- en spel-programma geboden, waarvoor alle jongeren worden uit genodigd. De Jeugd- en Jongerendag begint om lO.uur. Er is een oppasdienst voor de kleintj es van 0-4 j aar aanwe zig. Het hele gebeuren vindt plaats in en om gebouw Irene. In de gym zaal aan de Tuinstraat vinden sport activiteiten plaats. Van 10 - 12.30 uur is er een spelletjesroute uitgezet, met o.a. een aardappelrace, spiraal- spel, doelschieten etc. Voor de kin deren van 4-8 jaar is de kelder van Irene omgetoverd tot een sprookjes- tuin. Het middagprogramma begint om 13.00 uur met een Sponsorloop. Het geld dat bijeen gelopen wordt, komt ten goede aan De Opvang, een dag verblijf voor zwaar gehandicapten in Nijverdal. Om 15.00 uur begint een voet- en volleybalcompetitie in de gymzaal aan de Tuinstraat. Teams kunnen zich opgeven v'o'or 11 februari bij Henk Veltkamp, Bor keïd 14, Rijssen, tel. 05483-63894. Verder kan men die dag bezig zijn in werkgroepen (tekenen, cabaret, zang, etc.). Ook kan men deelnemen aan een fotopuzzeltocht. Vanaf 17.00 uur zullen de werkgroepen hun werk presenteren. Aansluitend zal in de grote zaal van gebouw Irene een play-back-show worden gehouden. Hiervoor kan men zich tot 8'februari opgeven bij Gerrit Markvoort, Noordenbergstraat 8, tel. 63092 of Janny Meier, Burg. v.d. Borchstraat 30, tel 63573. De werkloosheid in Holten is in de maand december licht toegenomen. In totaal stonden 227 Holtenaren ingeschreven als werkzoekende (159 mannen en 68 vrouwen) tegen over 225 in november 1985. In de cember 1984 stonden 237 werklo zen geregistreerd in Holten. Gerrit de Roos is al jaren in hart en ziel leraar Frans. In tfie hoedanigheid weet hij, dat het eigenlijk maar droevig gesteld is met de kennis van vreemde talen in Nederland, met name de Franse taal. Daardoor blijft de exportmarkt in Frans Afrika voor veel bedrijven gesloten. Met behulp van zijn vertaalbu reau wil hij ondernemers hel pen daar verandering in te brengen. Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel.05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: 7J. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur InBathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer S7 7500 VB Enschede Adres: Woonp'aats:- Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres::...L:..\. Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per /aar ad f 34.25 op het Prinsenbal. handen van de groep na afloop ook zorgde ziek tijdens het bal, dat Op het gevaar af al te veel te ver klappen van het het programma Prinsenbal, dat zaterdag gehouden werd in bet tot de nok toe gevulde Bonte Paard in Dijkerhoek, kunnen we alleen maar iedere Holtenaar die zaterdag verstek moest laten gaan, De vredeswerkgroep Holten organi seert op dinsdag 28 januari een bij eenkomst in zaal De Biester, waar als spreker is uitgenodigd prof. Bob Goudswaard. Hij zal een inleiding houden over het onderwerp: Feiten en achtergronden van de kernbewa pening. Na de pauze is er gelegen heid om vragen te stellen en met de heer Goudswaard in discussie te gaan. Professor Goudswaard is onder an dere bekend van het lidmaatschap van de AR en het CDA, waarin hij 'e'en van de promotors was van het programma „Niet met brood al leen". Hij is op het ogenblik niet aan gesloten bij een politieke partij. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en de toégang is gratis. De inmiddels traditionele Wieler ronde van Holten zal dit jaar op 22 juli worden verreden. Vorig jaar trok de wielerronde, wel ke georganiseerd gaat worden door CC 75 uit Nijverdal en de schaats vereniging De Noordpool uit Hol ten, duizenden wielerliefhebbers. Dit jaar zullen naast de amateurs ook de dames aan de start verschij nen. Het organiserend comit'e zal trachten de allerbeste amateurs en dames aan de start te krijgen. Zeker is, dat een van de ex-winnaars - Henk Boeve - er niet bij zal zijn. Die tekent 'e'en dezer dagen een con tract bij de ploeg PDM Magnetics een profcontract. aanraden spoorslags een kaartje te gaan halen voor de tweede afleve ring van het Prinsenbal, dat komen de zaterdag met hetzelfde program ma in zaal de Poppe wordt gehou den. Het is de moeite meer dan waard. Van klokslag acht uur tot bijna het mindemachtelijk uur bracht een aantal artiesten uit het eigen Keune- darp in een vlot tempo een bonte re vue op de planken die klonk als een klok. In de elf jaar, dat in Holten nu met-eigen artiesten een bonte avond wordt gehouden, is de inhoud van het programma niet veel veranderd, maar dat blijkt ook niet nodig, ge zien het enthousiasme van uitvoe renden en pubÜek. Als vanouds maakt de „buut" een wezenlijk onderdeel uit van het Prinsenbal. Niets is leuker, dan in vermomming de „misstanden" in het Keunedarp eens haarfijn onder de loupe te nemen. Dat daarbij aller lei heilige (gemeente) huisjes omver worden gegooid, is vanzelfspre kend. Alle bekende items, zoals de sauna De Kleine Keizer, de verwarming en koeling van de gemeenteambtena ren in het nieuwe gemeentehuis, het mogelijke vertrek van de OAD uit Holten en niet te vergeten het toeris tisch onderzoek door het bureau Terp werden breed uitgemeten ten overstaan van het voltallige ge meentebestuur dat echter - gezien de reacties op deze avond - de zon wel in het water kon zien schijnen. Tot grote hilariteit van de aanwezigen werd door Johan Nikkels, in zijn creatie als Meneer Bok compleet met de bokkepruik van Jan Luesink, zelfs meneer Terp ten tonele ge voerd, die spoorslags werd doorge zonden naar Hellendoom. Zonder de overige artiesten - zoals Gait en Wil'm uit Splo, Erik Rensen met zijn parodie van Adr'e van Duin, Mans van Sangel, de „dames" Bok (Betsie en Derkie uit Dieker- hoek) the Pampers en de dansgroep Skip te kort te doen - vormde het optreden van Door en Dien Dapper het hoogtepunt van het Prinsenbal. Het toneeltalent van vader Jan Oos terkamp bleek in zijn beide dochters een uitstekende opvolging te hebben gevonden. Als eerste vrouwelijke artiesten doorbraken zij met succes de mannen hegemonie, een initiatief dat navolging verdient. Vader Jan Oosterkamp, die onder de naam Berend Willem Dapper onge kende successen heeft gekend in het Holtense camavalsgebeuren, was zichtbaar trots op zijn beide sprui ten. Zelf werd hij door Prins Gert Jan 1 in het zonnetje gezet en geëerd met de speciale artiestenmedaille wegens zijn grote verdienste in het Holtense verenigingsleven, en in dat van het carnaval in het bijzonder. Oosterkamp deelde in antwoord op het advies van burgemeester Van Rappard mee in de komende verkie zingen uit te komen met een eigen lijst vijf, met als motto: Holten voor komt ene ramp, stem op Jan Ooster kamp. Mans van Sangel, alias Zwar te Teun, alias Teun Deijk werd even eens geëerd. Als enige artiest heeft hij aan alle uitvoeringen zijn mede werking verleend. Het programma werd besloten met een zangaubade onder leiding van Mans van Sangel, waarna alle arties ten uitbundig de hulde van het pu bliek in ontvangst mochten nemen. De muzikale begeleiding was in de deskundige handen van de groep Rhodos, die na afloop ook zorgde voor de muziek tijdens het bal, dat duurde tot in de welbekende kleine uurtjes. De boerenkapel van HMV zorgde voor de nodige muzikale af wisseling. Het publiek genoot zichtbaar van de grappen en grollen van de Keune- darper artiesten. Dinsdag 11 februari is weer de dag dat Keunedarp op z'n kop staat van de showbizz, want dan is er weer Stuif es in, dit jaar in de kantine van de Sporthal. Iedereen die denkt dat hij of zij wat bijzonders kan - zoals zingen, dan sen, moppen vertellen, play-back, sound-mix, en nog veel meer - kan zich nu opgeven bij speelgoedzaak V.d Maat, foto Ten Velde, H. Bies- ters, Haaretraat 13 en D. Veneman, Schoutenstraat 7. Wie niet mee wil, kan of durft te doen, kan altijd nog komen kijken en de favorieten aanmoedigen, maar zelf meedoen is natuurlijk veel leu ker. Dus opgeven en meedoen. Een deskundige jury zal alles eerlijk be oordelen. Stuif es in begint 's middags om drie uur en duurt tot ongeveer half zes. Prins Gert Jan de eerste hangt Jan Oosterkamp de speciale artiesten medaille om. Naast hem zijn doch ters Door en Dien Dapper die furore maakten op het Prinsenbal. In het Paalhuus, waar de Stichting voor Sociaal en Cultureel werk voor Holten gevestigd is, gaat in januari en februari weer een aantal cursus sen van start. Voor een aantal cur sussen zijn nog mogelijkheden zich in te schrijven. Zo kan men nog inschrijven voor de cursus Nederlands „ophalen", die vanwege de goede ervaringen van de vorige cursus weer van start zal gaan en wel op maandagavond 3 februari van half acht tot negen uur. De cursus staat onder leiding van de heer Hoefman uit Holten. De lessen zijn niet schools opgezet, maar door middel van alledaagse voorbeelden worden de basisprincipes van onze taal' weer opgehaald. De kosten be dragen f. 40,- voor zes lessen. Ook \oor de cursus Koken voor Mannen, die op maandagavond 10 februari begint, is nog plaats. Onder leiding van Herma Flierman leert men de dagelijkse pot klaarmaken, maar ook een zondagse maaltijd. Na zes lessen kan men zich al een aardi ge Keukenprins noemen. De kosten bedragen f. 95,- inclusief ingrediën- ten.De lessen worden gegeven in de scholengemeenschap De Marke. Er is nog een beperkt aantal plaatsen vrij. De eerste groep Computers voor beginners is al volgeboekt, maar in de tweede groep, die op dinsdag 18 februari begint, is nog een aantal plaatsen vrij. Men kan zich alleen opgeven voor de cursus computer- kunde, of samen met een gezinslid achter de computer gaan werken. In vijf lessen, waarvan de kosten f. 50,- bedragen, leert men de basisprinci pes en kan men aan het eind van de cursus al aardig overweg met de computer. Op donderdagavond 6 februari zal voor de laatste keer de gitaargroep voor jongeren van start gaan. De cursus staat onder leiding van Her man Gazan uit Holten. Spelender wijs, door middel van allerhande liedjes, leert men gitaarspelen. Het is niet moeilijk, maar er moet thuis wel regelmatig geoefend worden. De gi taargroep start op 6 februari van 18.30 tot 19.30. De kosten bedragen f. 25,- voor negen lessen. Voor nadere informatie en opgave kan men terecht bij het Paalhuus, Beusebergerweg 27, tel. 62755.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1