Met vallen en opstaan... ST^ms Holtens Nieuwsblai Kans op uitbreiding van de verpleegfaciliteiten Sauna uitbreiding op losse schoeven u ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Nog weinig opgave voor Verkeerskwis Prinsebal in Bonte Paard uitverkocht Huisartsen, gemeente en kruiswerk zoeken naar oplossing 5»$ Kandidaten verkiezingen zijn bekend Holtens Nieuwsblad Donderdag 16 januari 1986 - 39e jaargang - nr. Abonnementsprijs f 35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 De eerste vorstperiode van dit jaar was van korte duur, maar de jeuqd neheel of nagenoeg geheel zijn opgelost. heeft in die paar sehaatsbare dagen met volle teugen genoten. Zelfs de „Was dat maar waar, daar hebben we een lief ding voor over. De creatieve middagen op de bassisscholen werden omgezet in schaats- aangedragen oplossing - een waterreservoir in de sloot langs de S14 - lessen. Het ijs was in prima conditie dankzij de inspanningen van het functioneert niet doordat de sloot teveel afloopt in de verkeerde rich- bestuiir van De Noordpool, die eigenhandig de sneeuwpret van het ijs ting. En omdat we op volle capaciteit moeten pompen om het water- hadden geschept, waarna met de schaafmachine het ijs de laatste peilopdebaaninstandtehouden.blijfterteweinigcapaciteitoverom schoonheidsbehandeling kreeg. De problemen zijn nu opgelost?, vroe- water in de slootte pompen. De enige mogelijkheid blijft voorlopig dus gen we voorzitter Herman Maats. het oppervlaktewater uit de vijver, en dat is te warm. Zo blijft het .Was dat maar waar. De baan is zo lek als een mandje en als we niet sukkelen", verzucht voorzitter Maats. dag en nacht pompen, blijft er van de ijsvloer niets over. Ook nu kun- nen we de baan niet optimaal gebruiken; aan twee kanten zit een flink Da diens-t Gemeentewerken kan overigens binnenkort een rapport te- wak. Die worden veroorzaakt door het te warme water waarmee we gemoet zien over de capaciteit van de waterpompmotor. „Wij hebben de baan moeten vullen". Maats is dan ook wat verbaasd over de op» door een onafhankelijk deskundige een onderzoek laten instellen. Aan merkingen cn de gemeentebegroting 1986. waarin gesteld wordt dat de capaciteit van de pomp mankeert totaal niets. De oorzaak van de de problemen rond de waterhuishouding van de ijsbaan binnenkort problemen moet dus ergens anders gezocht worden" Even als voorgaande jaren orga niseert het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Holten, weer vakan tieweken. Deze vakantie is be stemd voor hen die verpleging en verzorging nodig hebben, door han dicap of ziekte, waardoor zij niet zelfstandig met vakantie kunnen. Er zijn de volgende gelegenheden: Huize de Valkenberg in Rheden; Huize de IJsselvliet in Wezep; Het vakantieschip de J. Henri Dunant. Deze laatst genoemde mo gelijkheid is alleen bestemd voor bedlegerige mensen en mensen die permanent een rolstoel gebruiken. Wanneer u dent in aanmerking te komen voor een bovengenoemde vakantie, dan kunt u zich aanmel den bij: Mevr. J. H. Koopman- Bouwhuis, Burg. van de Borchstr. 47, Holten. Telefoon: 05483-6 13 03. U dient dit wel vóór 1 februari a.s. te doen! De belangstelling voor de verkeers kwis die op maandag 3 februari wordt gehouden in zaal Vosman is tot op heden nog zeer gering. Bij het bestuur van de vereniging Veilg Ver keer hadden zich tot maandag nog slechts drie teams aangemeld, en dat is te weinig. Secretaris Van Eijk verwacht, de Holtenaren kennende, dat uiteinde lijk de teams zich op het laatste nippertje zuilen aanmelden, zodat men zich geen zorgen maakt over het we! of niet doorgaan. Zoals wij in een eerder bericht al meldden, is de verkeerskwis niet alleen voor de deelnemers interes sant, ook het publiek kan door het vraag- en antwoordspel zijn kennis van de verkeersregels opfrissen. Als extra attractie zal in de pauze de be kende regionale artiest Harm oet Riessen optreden. De belangstelling voor het Prin sebal van de carnavalsvereniging De Fienpreuvers, op zaterdag 18 en zaterdag 25 januari, is boven verwachting groot. Zo groot zelfs, dat het Prinsenbal op 18 ja nuari in Het Bonte Paard in Dijk- erhoek tot de laatste plaats is vol geboekt. Slechts voor het Prin senbal in zaal De Poppe op 25 januari zijn bij de bekende adres sen nog kaarten verkrijgbaar. Uitgeversmaatschappij Van derLoeJJBV in samenwerking met de stichting Jioltens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. V/iggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur 'in Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 34.25 „„...„„„„Mi:1,1,11IIIIIIIImiinnlimnminnnnnmnu Op niet al te lange termijn zullen ge meentebestuur, huisartsen en de in stellingen voor de gezondheidszorg met elkaar aan tafel gaan zitten om de consequenties van de nieuwe wei Voorzieningen Gezondheidszorg te bespreken. De eerste contacten zijn reeds gelegd, en hoewel nog zeer prematuur, is de kans groot dat voor Holten een uitbreiding van de ver pleegfaciliteiten tot de mogelijkhe den gaat behoren. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan een ver betering van de thuishulp, maar an dere oplossingen worden op voor hand niet uitgesloten. Dit deelde donderdagavond huisarts W.R. van Couwelaar mee tijdens het bedrijfs- Het college van b en w is niet bereid medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de sauna in de Kleine Keizer, waarvoor een stuk gemeen tegrond noodzakelijk is. Dit staat te lezen in het raadsvoorstel omtrent verkoop van grond en wijziging van bestemmingsplan dat volgende week maandag aan de orde komt tij dens de vergadering van de gemeen teraad. Zoals bekend, wil eigenaar Ton van Well van de Kleine Keizer het confe rentieoord annex sauna uitbreiden met een klein zwembad, een zonne terras en een buitengebeuren, om zodoende concurrerend te kunnen blijven met soortgelijke bedrijven in de regio. Daarvoor vroeg hij toe stemming tot de aankoop van een strook grond, gelegen tussen zijn pand en zijwand van de van de sporthal. Reeds in eerdere instantie heeft het college zich uitgesproken tegen de in hun ogen, ongewenste uitbreiding van het suanagebeuren. In een zeer uitgebreid raadsvoorstel verklaren b en w op geen enkele wijze te willen meewerken aan de verkoop van de gemeentegrond en aan de wijziging van het bestemmingsplan die voor de aanleg van het zwembad noodza kelijk is. Als argumentatie wordt gesteld dat door de uitbreiding de bebouwingsdichtheid ter plekke te groot zou worden, waardoor het gevaar reëel is dat het bestemings- plan daardoor „ingrijpend" zal ver anderen en een concentratie van bebouwing op een beperkt gebied tot gevolg kan hebben. Verder wijst het college er op dat in juni 1983 de heer Van Well er per brief op is gewezen dat de sauna niet voldeed aan de eisen en dus beëin digd moest worden, waarop door de gemeente evenwel geen actie is on dernomen. Ton van Well heeft inmiddels het KNOV in de arm genomen om als nog het gelijk aan zijn kant te krij gen. Ook heeft hij de laatste dagen veel adhesiebetuigingen ontvangen. „Het is jammer, dat de commissie Ruimtelijke Ordening niet openbaar is, en de burger in Holten geen spreekrecht heeft. Dan had ik de leden van de commissie RO maan dag tijdens de commissievergade ring vooraf al kunnen aantonen dat het voorstel, zoals het nu ter tafel ligt een verdraaïng van de feiten is. Nu kan ik pas achteraf mijn visie geven. Toch blijf ik optimistisch over de afloop". bezoek van de gemeenteraad aan de bedrijven aan de Keizersweg. Hoewel Holten beschikt over goede geeskundige voorzieningen - zoals een medisch centrum, een apotheek, goede verloskundige hulp en een eigen ambulance - wordt het ontbre ken van een eigen ziekenhuis soms als een gemis ervaren, met name als het gaat om verpleging. „De patiën ten worden tegenwoordig steeds vlugger uit het ziekenhuis ontslagen. Dat betekent een grote belasting voor de familie van de patiënt, maar ook voor de artsen en het Kruis werk. Door in eerste instantie de thuishulp te verbeteren, willen wij daar een oplossing voor zien te vin den", aldus dokter Van Couwelaar. Op welke termijn een en ander vaste vorm zal krijgen, kon hij nog niet Informatief Het bedrijfsbezoek was de laatste van de reeks die de gemeenteraad het afgelopen gemeentelijk jaar heeft gebracht aan verschillende be drijfstakken. In eerdere instantie werden bezoek gebracht aan het industrieterrein De Haar en een tweetal agrarische bedrijven. Vorige week donderdagavond stonden de apotheek, medisch centrum, archi tect Beeftink en De Kleine Keizer op het programma. De bezoekronde begon bij apothe ker Vroom, die samen met zijn assis tentes de gemeenteraadsleden rond leidde in zijn nieuwe apotheek. Vol bewondering werd gekeken naar de moderne apparatuur.Men kwam men onder de indruk van de uitge breide controle op de receptuur. Aansluitend ging het gezelschap naar de naast gelegen huisartsen praktijk. Daar werd door verschil lende raadsleden van de gelegenheid gebruik gemaakt het standpunt van de huisartsen te vernemen over on derwerpen die straks bij de verkie zingen een rol kunnen gaan spelen, zoals de sportkeuring en het bevol kingsonderzoek op baarmoeder halskanker en borstkanker. Van Couwelaar was kort en krachtig in zijn antwoord: weggegooid geld. „Door een betere middenbermbe veiliging worden meer levens gered dan door een bevolkingsonderzoek. De pakkans is erg klein. Alleen de mensen die gemotiveerd zijn, zie je op de keuring, maar die worden ook al op eigen initiatief regelmatig ge controleerd". Het nut van de sport keuring is volgens de Holtense huis arts wetenschappelijk nooit aange toond, evenals overigens het nut van de alternatieve geneeswijzen, die bij de Holtense huisartsen niet hoog staan aangeschreven. „Iedereen mag met zijn lichaam doen en laten wat hij wil, maar het is nooit weten schappelijk bewezen dat de gene zingskansen door alternatieve ge neeskunst hoger is dan bij de gebrui kelijke geneeswijze. Voor ons hoeft het niet", aldus Van Couwelaar. Volgens de huisartsen vormt de Hol tense bevolking een goede doorsnee van de Nederlandse bevolking, met uitzondering van de buitenlandse werkemers en het drugsprobleem. Sinds een jaar is de praktijk een stageplaats van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voorzichtig Na een korte stop bij het kantoor van architect Beeftink, waar onder andere het voorontwerp voor het nieuwe dorpshuis te bewonderen was, trok het gezelschap naar De Kleine Keizer. De stemming was van beide kanten aanvankelijk „voor zichtig" te noemen, gezien het ver schil van mening tussen eigenaar Ton van Wel! en het college van b en w. Maar na een bijzonder informa tieve film over het saunagebeuren en een rondleiding door De Kleine Keizer, werd ook dit laatste bezoek van die avond een succes. Uit een aantal vragen bleek toch wel dat de van De Kleine Keizer, om daardoor Aandachtig luisteren de gemeente gemeenteraadsleden zich wilden straks een gefundeerd oordeel te raadsleden naar de uitleg van dok- verdiepen in de uitbreidingsplannen kunnen geven. ter Van Couwelaar. Wat Holten betreft, kan de verkie zingsstrijd voor de gemeenteraads verkiezingen op 19 maart aanstaan de nu beginnen. Als laatste heeft de Partij van de Arbeid haar kandida tenlijst samengesteld. Lijsttrekker is opnieuw Wim Dalhui- sen. Jan van der Harst staat als tweede op de lijst. De socialisten hebben als enige partij een vrouw op een direct verkiesbare plaats gezet, en wel Wil Dijkgraaf-van der Hart, die als derde genoteerd staat. Gerard Wennemers neemt de vierde plaats in en Wouter Jan Bolkestein de vijf de plaats. Opmerkelijk is de terugkeer op de verkiezingslijst van Wim Beiers. Acht jaar geleden was hij een van de kandidaten op de lijst Kaan. Op de PvdA-lijst neemt hij de achtste plaats in. Wim Dalhuisen trekt de kar voor de PvdA. De volledige lijst is: 1. Wim Dalhui sen, 2. Jan van der Harst, 3. Wi! Dijkgraaf-van der Hart, 4. Gerard Wennemers, 5. Wouter Jan Bolkes tein, 6. Jan Kreijkes, 7. Gerrit Mark- voort, 8. Wim Beijers, 9. Eef Eektim merman, 10. Hugo Verkerk, 11. Anja Hoek-Boelkens, 12. Johan Groeneveld, 13. Jan Calkhoven, 14. Jan Metsemakers, 15. Agma Engel vaart, 16. Gerrit Kanpen, 17. Wim Hartkamp, 18. Dick Mondeel, 19. Rita Terborg, 20. Harmen Gazan, 21. Siebe de Vries, 22. Kees Reitsma. Ook de stoelendans om de twee wethouderplaatsen kan nu van start. Wim Dalhuisen heeft te kennen ge geven beschikbaar te zijn voor het wethoudersschap, evenals Henk Westerik namens het CDA, terwijl Hennie Rustebiel namens Gemeen tebelang vier jaar wil bijtekenen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1