Holtens Nieuwsblad Met goede voornemens» Gemeente wil de voorlichting aan bevolking gaan verbeteren Sneeuwpret op de berg Deze week Theater circuit in J.s. de Schure Gemeentebegroting sluitend, belastingen weer omhoog Uontvangteenfraaie Verkeer Speelzaal zoekt hulp Bejaarden sociëteit Mestsurplus centraal in bijeenkomst landbouwers Prijzen Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres Woonp'aats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hii/zij betaalt het abonnementsgeld per aar ad 34.25 Uitgeversmaatschappij Van derLoeffBV in samenwerking met de stichting Holtens Nièuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 2842 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur üoitens Nieuwsblad Donderdag 9 januari 1986 - 39e jaargang - nr. 2 Abonnementsprijs f 35.25. Losse nummers 80 cent. Gedrukte oplage 3075 De afdeling Holten van de ver eniging Veilig Verkeer Neder land is een kleine vereniging die de laatste jaren niet al te veel aan de weg heeft getimmerd. Daar moet volgens het bestuur in de komende jaren verandering in komen. Niet alleen zal er een le denwerfactie op touw worden gezet, maar ook zal Veilig Ver keer Nederland bij de gemeente lijke instanties de vorming van een verkeersadviescommissie gaan bepleiten. Hierdoor kan de betrokkenheid van de burger bij actuele verkeersvraagstukken verbeterd worden. In het Hol tens Nieuwsblad een gesprek met het bestuur. Ijsbaan De Noordpool is sinds woensdagmiddag weer open. IJs en weder dienende kan men dagelijks op de ijsbaan aan de Larenseweg terecht 's morgens van 10.00 tot 12.00 uur, 's middags van 13.00 tot 17.00 uur en 's avonds van 19.00 tot plm 21.00 uur. De entreeprijs is voor kinderen tot en met twaalf jaar f. 0,50. Volwassenen betalen f. 2,-. De peuterspeelzaal Holten geves tigd in het Kolnus aan de Hoffes- straat bestaat uit 3 groepen kinde ren. Elke groep van 15 peuters wordt geleid door een vaste leidster en een stagiaire. De stagiaires zijn meestal meisjes die een opleiding aan "De Oberon" in Deventer vol gen. Helaas zijn er voor de komen de periode tot aan de zomervakan tie geen stagiaires beschikbaar. De afgelopen week stond in het teken van handjes schudden en goede voornemens. Op alle nieuwjaarsrecepties, en dat waren er nogal wat, nam men zich voor in 1986 nu eens extra goed voor de dag te komen. Of alle goede voornemens ook daadwerkelijk uikomen, weten we pas aan het eind van het jaar. Traditie getrouw opende het gemeentebestuur van Holten met een nieuwjaarsreceptie voor het gemeentebestuur, gemeenteambtenaren en - zoals burgemeester Van Rappard in zijn welkomstwoord zei - „Voor allen die een raakvlak hebben met de gemeente". De burgers van Holten dus, die echter ook dit jaar niet in de gelegenheid werden gesteld persoonlijk hun goede wensen voor het nieuwe jaar aan het gemeentebestuur over te brengen, daar het college van b en w zijn on derdanen geen verschijningsplicht wil opleggen. Toch zou het niet onaardig zijn om volgend jaar - ijs en weder dienende in het nieuwe gemeentehuis - eens van deze traditie af te wijken, zodat bestuurders en burgers op ongedwongen wijze het nieuwe jaar in het nieuwe huis van de gemeente kunnen begroeten. Burgemeester van Rappard wees er in zijn toespraak op, dat 1986 in alle opzichten voor Holten een bijzonder jaar gaat worden. Door de bouw van het nieuwe gemeentehuis komt een einde aan de verspreide huisvesting van diensten en bedrijven van de gemeente Holten, wat de onderlinge band ten goede kan komen. Door de komende verkiezingen zullen bekende gezichten verdwijnen uit de gemeenteraad. Op financieel gebied zal het ook dit jaar weer voorzichtig manoeuvre ren worden, wat tot uiting zal komen in de komende gemeentelijke be groting, waarvan we deze week de Aanbiedingsbrief hopen te kunnen publiceren. „Het wordt er allemaal niet gemakkelijker op: geld is schaars en kan maar 'e'enmaal uitgegeven worden. De arbeidsduur verkorting doet zijn entree, maar bedrijfstijd en productiviteit mogen niet afnemen. Er zullen nieuwe prioriteiten gesteld moeten worden. De marges worden kleiner, maar de mogelijkheden zijn niet groter dan het aantal mensen dat het kan behappen", aldus de burgemeester, die er onmiddellijk aan toevoegde het volste vertrouwen te hebben dat ambtenaren en bevolking de kluste kunnen klaren. Aangezien we toch graag een vaste hulp bij de verschillende peuter- groepen hebben, doen we hierbij een oproep aan enthousiaste vrij willigsters die op dinsdag/donder dagochtend en/of woensdag/vrij dagochtend ons willen helpen. Ver dere informatie wordt graag gege ven door Bep Stant telefoon 6 22 46 en Joke Boode telefoon 6 25 10. Op dinsdag 14 februari wordt in de Kandelaar de nieuwjaarsbijeen komst gehouden van de bejaarden sociëteit. De aanvang is om 14.30 uur. De eerstvolgende bijeenkom sten zijn gepland voor 4 februari en 25 februari. Om het voorzieningenniveau voor de burger op peil te hou den, zal in het komende jaar een aantal gemeentelijke belastin gen omhoog gaan. Dit staat te lezen in de concept-gemeentebe groting die vandaag is verschenen. Zo zullen reiningsrecht/afvalstoffenheffing met tien procent worden verhoogd van f. 67,32 per aansluiting per jaar (was f. 61,20), worden de rioolrechten verhoogd van f. 51,24 tot f. 54,60, een verhoging van zes procent en worden de secreta rieleges en rechten burgelijke stand en de bouwleges met drie procent verhoogd. Ook de marktgelden, vorig jaar al verhoogd met tien procent, zullen opnieuw verhoogd worden met een percentage van tien procent. De begrafenisrechten ontkomen eveneens niet aan een verhoging en wel met tien procent. Bui ten de verhoging blijven de Onroerend Goed belasting, de Woonforensenbelasting en de Toeristenbelasting. inrichting van de Dorpsstraat/Oran jestraat, zijn geen concrete plannen uitgewerkt, doch worden suggesties en onderzoeken aangedragen. Voor het Dorpshuis heeft het college twee voorstellen uitgewerkt die na der onderzocht moeten worden, een dorpshuis volgens de oorspronkelij ke opzet mèt alle Sociale Culturele activiteiten, met uitzondering van H.M.V en de Schure, en een model dat voorziet in een nieuwbouw in de Tuinstraat in versoberde vorm die plaats kan bieden aan het Sociaal Cultureel werk, terwijl voor de mu ziekschool en eventueel de kleuter school aan de Schoolstraat-geschikt gemaakt kan worden. De Schure en H.M.V blijven ook in dat model buiten het nieuwe Dorpshuis. Over de verkeersituatie in de Dorps straat en Oranjestraat is in de afgelo pen jaren reeds veel gezegd. Ook in de begroting 1986 wordt ruime aan dacht besteed aan de verkeerspro blematiek, zonder dat concrete op lossingen worden aangedragen. Aangezien de riolering, die aange legd is in 1930, dringend aan vervan ging toe is, wordt er serieus aan gedacht deze te vervangen. Het college wijst er op dat die opera- Het gemeentelijk huishoudboekje is ook dit jaar weer redelijk goed ge vuld. De concept begroting sluit met een bedrag voor onvoorzien van ruim f. 174.500. Door rekening te houden met een aantal bijstelllingen, resteert uiteindelijk een bedrag van bijna f. 144.300 voor nieuwe inves teringen. Een bedrag van f. 83.500 wordt beschikbaar gehouden voor herbezetting in het kader van de arbeidstduurverkorting. Daarnaast is een bedrag van f. 185.900 beschikbbaar, dat gelijk is aan de winstuitkering van het ener giebedrijf. Daarvan wordt f. 103.155 bestemd voor een aantal ineens af te schrijven investeringen. Voor het restantbedrag wordt f. 55.000 gereserveerd voor een on derzoek naar de herinrichting van de Dorpsstraat en f. 27.745 voor plan nen waarvoor mogelijk subsidie is te verkrijgen. Voorstellen Wie verwacht had, dat na het lange uitblijven van de gemeentelijke be groting er nieuwe, spectaculaire voorstellen aan tc treffen waren, komt bedrogen uit. Voor de hete hangijzers, het Dorpshuis en de her rie in de komende jaren aanzienlijke kosten met zich mee zal brengen, die zullen leiden tot een aanmerkelijke verhoging van de rioolrechten. Ge lijkertijd zal dan de vervanging van het wegdek moeten worden aange pakt op zodanige wijze dat het de verkeersveiligheid bevordert. Momenteel zijn onderhandlingen met Rijkswaterstaat gaande voor het eventueel instellen van een éénrich tingsverkeer. Teneinde de mogelijk heden en onmogelijkheden van zo wel het riolerings- als het verkeer stechnisch aspekt van de Dorps straat te laten onderzoeken, wordt een bedrag van f. 55.000 gereser veerd. Over een ander heet hangij zer, de verkoop van het gemeente lijk Energiebedrijf hoopt het college eind februari met nadere gegevens te komen. Openheid Uitgebreid gaat het college in op de openheid en openbaarheid van be stuur. In de raadsvergadering van 30 augustus 1983 werd besloten op proef de commissies Gemeentewer ken, Financiën en Onderwijs in het openbaar te laten vergaderen. De commissies Sport en Sociaal en Cul turele Zaken vergaderden al in het openbaar. Ondanks de gemengde, niet altijd positieve reacties van de verschillen de commissies, stelt het college dat openbaarheid regel moet zijn en be slotenheid een uitzondering. De nieuwe Gemeentewet schrijft dit ook voor. Een uitzondering maakt zij voor commissies waarin de priva cy van personen en de onderhande lingspositie van de gemeente in het geding zijn. Voorgesteld wordt in het vervolg ook de commissies Ener giezaken en Ruimtelijke Ordening in liet openbaar te laten vergaderen. Veel aandacht wil het college dit jaar ook gaan besteden aan de voorlich ting naar de burger toe. Hoewel niets ten nadele van de pers wordt ge zegd, heeft het gemeentebestuur er behoefte aan de burger op haar ei gen wijze voor te lichten over ge meentelijke plannen. Volgens haar waren de voorlichting omtrent het krediet voor de bouw van het nieu we gemeentehuis en de C.A.I voor beelden hoe het niet moet. In de begroting is een bedrag van f. 10.000 opgenomen waarvoor bij voorbeeld een free-lance journalist kan worden aangetrokken die in voor de burger begrijpelijke taal de gemeentelijke plannen toe kan ver talen. Ook zal de gemeentelijke ad vertentie in het Holtens Nieuwsblad onder de loep worden genomen waar het de duidelijkheid betreft. Vletgoor Zoals te verwachten viel, heeft de laatste fase van 't Vletgoor geen hoge prioriteit. Voorgesteld wordt om de resterende reserve te bestem men voor de aanleg van atlethiek- voorzieningen en een verhard hand- balveld, terwijl tevens de mogelijk heid wordt aangestipt de accommo daties van de Holtertrappers en OKIA te verbeteren. Het ouderen beleid en de emancipatie hebben de aanhoudende zorg van het college, zonder dat dit in de concept begro ting nader wordt uitgewerkt. Op zaterdag 11 januari a.s. begint in J.s. de Schure een unieke reeks van theateroptredens. In totaal zes voor stellingen, die eenmaal per maand worden gehouden, komen alle disci plines van het theater aan bod, zoals toneel, muziektheater, dans en be weging, mime, cabaret, poppenspel, soloperformance en dichters. De voorstelling van komende zater dag wordt verzorgd door de theater groep Phone Booth. Phone Booth is een nieuwe internationale theater groep die tot doel heeft een grote verscheidenheid van theaterstukken en entertainment te prestenteren. Zij spelen het stuk Jesse James. Het verhaal van Jesse James, de beruchtste bandiet uit de Ameri kaanse geschiedenis, laat de bandiet niet zien als de romantische boef 'a la Robin Hood, maar als de brutale moordenaar die hij in feite was. Zoals het een echte western be taamd, wordt er gevochten, gescho ten en berecht, en bloeit er een romance tussen Jesse en Belle Star. Tussen de scenes door zingt een zanger/gitarist de ballade over de twee bandieten in onvervalste Hilly- Billy stijl. De zaal is om 20.00 uur open en de voorstelling begint om 21.00 uur. De entree kost f. 5. Ook bestaat de mo gelijkheid om een abonnement te kopen voor f. 20, waardoor men verzekerd is van een plaatsje bij alle zes voorstellingen. Amper dwarrelden vorige week de eerste sneeuwvlokken naar bene den, of de ski's werden uit het vet gehaald en de loipes op de Holter- berg uitgezet. Helaas niet voor lang, De vereniging voor bedrijfsvoorlich- ting, O.L.M en C.B.T.B. houden op dinsdag 14 januari a.s in zaal Vos man een gezamenlijke middag met als thema het probleem van de mest overschotten. Twee inleiders, de heer Jansen, me dewerker van het Landbouwschap te Zwolle en de heer Dirksen, mede werker bij de Stichting Natuur en Milieu zullen ieder hun visie geven over mogelijke oplossingen van de mestoverschotten. Na de inleidingen is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. De bijeenkomst begint om 13.30 uur. want amper was woensdag nabij hotel de Holterberg en het Lösse Hoes alles in gereedheid gebracht, of de regen maakte voortijdig een eind aan het skifestijn. Gelukkig viel er .in het weekeinde genoeg sneeuw, zodat de vier uitge zette loipes vielen uit te proberen Het was wat behelpen, want onder de bomen was de hoeveelheid sneeuw eigenlijk te weinig om goed te kunnen skiën. Zoals te verwachten viel, heerste er zondag op de berg weer topdrukte. Ook zaterdagmiddag was het gezel lig druk, zodat de ondernemers op de berg met tevredenheid terugkij ken op hét eerste winterse weekein de van dit jaar. Als het aan hen ligt, sneeuwt het voorlopig elk weekein de. In de rest van de week mag het dan wel weer dooien. Tijdens de kerstboomverbran ding hebben een drietal deelne mers hun prijzen op het winnende lot niet afgehaald. Het betreft de nummers 120, 132 en 149. Het tien tje is af te halen bij het kantoor Gemeentewerken, Dorps straat 24B.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1