heel Nog vrij even Hollens nieuwsblad, Sfeervolle Volkskerstzang Deze week Commissie: meer inzicht uitgaven subsidie-vragers Door de bomen het bos blijven zien Fienpreuvers op Radio Oost Terugblik Werkloosheid blijft dalen Nieuwjaar vrij rustig begonnen Uontvangt een fraaie Op zondag 12 januari a.s. zullen de Fienpreuvers met hun carnavalssc hlager „Gen ja mevrouw, gen nee me'e'e", te horen zijn op de zenders van Radio Oost. Tussen 10.30 en 11.30 uur zal de l.p., met de twaalf beste camavalsschagers uit Gelder land en Overijssel, te horen zijn in het programma Bakje Troost. De luisteraars zullen hierin worden op geroepen briefkaarten in de zenden met daarop de titel van het lied, waarvan zij denken dat het gaat winnen op de slotavond op 24 janua ri in Goor. Indien men belangstelling heeft voor deze l.p., kan men zich vanaf heden hiervoor opgeven bij de hofbarhou- ders, Tonnie Brands, Ap Jansen en Jan Maats. De prijs bedraagt f. 12,- per stuk. Ook kan men zich recht streeks wenden tot de studio's van Radio Oost en Omroep Gelderland. Holtens Nieuwsblad Parker-lofter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u ^kfinilAA ftnfifiOff daarvan verzekerd. mIIUIIbIvC Wjlglvvl Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 Uitgeversmaatschappij' VanderLoeffBV in samenwerking met de stichting Jioltens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel.05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur 'in Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Holtens Nieuwsblad Donderdag 2 januari 1986 - 39e jaargang - nr. 1 Abonnementsprijs f 35.25. Losse nummers 80 cent.Gedruktë_oplagej3075 Het jaar 1985 ligt weer achter ons. Voor Holten en zijn inwo ners een jaar van herdenken en gedenken. Onuitwisbaar in het geheugen gegrift is de herden king van veertig jaar bevrij ding die gevierd en herdacht werd in grote eensgezindheid. Veel verenigingen en clubs, op gericht in de eerste naoorlogse tijd vierden het veertig jarig bestaan. In het jaaroverzicht kijken we in vogelvlucht terug naar de gebeurtenissen die in het afgelopen jaar de kranten kolommen hebben gevuld, zon der de pretentie te hebben vol ledig te zijn. Al naar gelang de plaatsruimte wordt het over zicht in de eerst komende twee edities afgedrukt. Voor de meesten van ons is na een paar weken van hoogtijdagen, het leven van alle dag weer begonnen. De kerstboom gaat vrijdagavond op de brandstapel en de ballen en piek weer in de doos op zolder. Ook de laatste oliebollen en appelflappen zijn op. Vol goede moed en voor nemens beginnen we aan een nieuw jaar. De schooljeugd heeft nog heel even vrij. Pas maandag gaan de schooldeuren weer open. Zoals gebruikelijk had de Stichting Sociaal Cultureel werk weer een gezellig programma voor de kinderen samengesteld, met als traditioneel on derdeel het kerstbakjes maken voor bejaarden. Ook dit jaar werden een groot aantal ouderen verrast met een eigen gemaakt kerstbakje dat een ereplaatsje kreeg op de kersttafel. Op 24 december werd een spannend kwisparcours uitgezet in en rond het Paalhuus, dat geheel in het teken stond van Kerstmis. In de laatste week van de Kerstvakantie was er in het Kolnus een gezellige kleutermiddag met als thema Mu ziek. Morgen, vrijdag vanaf 14.15 uur, draait tot slot van de vakantieac tiviteiten in het Paalhuus de film Billy Turf. Niet alleen tijdens de vakan- tietijd staat het Paalhuus Juist in het begin van het nieuwe jaar gaan voor jong en oud een aantal nieuwe activiteiten van start die de moeite waard zijn. Zo wordt er met het oog op de komende zomervakantie een cursus Vakantie-Frans" gegeven, kunnen mannen leren koken en zal er bij voldoende deelname een cursus Nederlandse taal worden gegeven, terwijl er volgende maand twee beginnersgroepen met com puters aan de slag gaan. Kortom, er zijn voldoende mogelijkheden voorhanden om al die goede voornemers, nu echt wat aan de ontwik keling te gaan doen, in de praktijk te brengen. Het aantal werklozen in Holten is in de maand november opnieuw ge daald. In totaal stonden 22 werk zoekenden ingeschreven tegenover 225 eind oktober. Elf van de inge schrevenen werkzoekenden, tien mannen en één vrouw, vallen onder de categorie zestig plussers die geen arbeidsverplichting meer hebben. Acht mannen en één vrouw zijn te vinden in de leeftijds categorie 55 tot en met 59 jaar. De grootste groep werklozen, 31 man nen en 44 vrouwen, zijn jonger dan 22 jaar. Ook in de leeftijdsgroep van 25 tot en met 39 j aar is de werkloos heid relatief hoog, 42 mannen en 12 vrouwen. In het afgelopen jaar is de werk loosheid in Holten flink gedaald. In januari en februari 1985 stonden resp. 304 en 305 mensen ingeschre ven. In maart 269; april 241; mei 233; juni 228 en juli 237. In augustus wordt het effect van de schoolverla ters merkbaar door een stijging tot 244. In september is de stijging al weer weggewerkt en komt het aan tal op 230. Er bestond traditiegetrouw weer een zeer grote belangstelling voor de Volkskerstzangavond die in het kcrkelijkcentrum „De Kan delaar" werd georganiseerd door de Open Deurgroep Holten. Ds. W. Vons, die namens deze groep een kort welkomstwoord sprak uitte zijn vreugde over de belangstel ling van zovelen voor deze negen de zangavond die hopelijk een goe de voorbereiding zal zijn op bet Kerstfeest 1985. Ds. R. Visser hield in deze bijeen komst een meditatie over het the ma „Kerst, daar wordt je weer mens van"! „Van de misdaden die in Hit ler's machtsbereik gepleegd zijn zeggen de neo-nazi's het zijn leu gens, de Duitsers zeggen: het waren de nazi's. De Europeanen zeggen: het waren de Duitsers, de Amerika nen zeggen: het waren de Europea nen. De Aziaten en Afrikanen zeg gen: het waren de blanken. En eens zal men zeggen: het waren men sen". „De mens is met de woorden van de Heidelbergse catechismus ge neigd tot alle kwaad. Natuurlijk verklaart dit niet alles. Er gebeuren ook dingen in de wereld, waarop wij mensen niet of nauwelijks kunnen aanspreken bijv. de vulkaanramp in Columbia. Ik snap dan ook niets van God", zo zei ds. Visser. „Nu zou dit alles heel somber kunnen overkomen, maar bezien in het Licht van de komst van Gods Zoon in deze wereld ligt dan an ders. God heeft in Jezus zijn ware aard getoond en laat ons niet al leen. Hij deelt ons bestaan". Het Kerstevangelie leert ons dat wij ons niet groter behoeven voor te doen dan wij zijn. In de buurt van de enige waarachtige Mens, Jezus Christus, worden wij pas mens, op ware grootte, op onze ware gedaan te. Dan pas leren we de boodschap ver staan: Maak dat ik in deemoed leer, knecht te zijn als God o Heer, maak dat ik mij nimmer schaam, mens te wezen in uw Naam". Aansluiting op de medidatie speelde de Holtense Muziek vereni ging „Christmas Fantasie" en zon gen plm. 100 Holtense schoolkinde ren „Kerstmis 1985" van dirigente Eline Paalman. Aan de Volkskerst zang werkten mee Holtens Ge mengd Koor; het Rooms Katholiek Koor uit Nieuw Heeten op accorde on begeleid door Wouter Cents; Holtens Mannenkoor, Jennie Scholman en de heer J. Schipper (lezing van het Kerstevangelie) en mevr. H. Kruk-Aanstoot, orgel. Met begeleiding van „H.M.V." werd o.a. gezongen het bekende kerstlied „Komt allen tesamen". De avond werd besloten met het zingen van het lied der engelen„Ere zij God in de hoge". De leden van de commissie fi nanciën willen meer inzicht in de besteding van de subsidie gelden dan tot nu toe het ge val is, vooral nu de gemeente lijke broekriem steeds verder moet worden aangehaald en de rijksbijdragen tot het mini mum worden beperkt. Dit bleek tijdens de behandeling van het concept voorstel soci aal-Cultureel Programma 1986. Het totaal geraamde subsidiebedrag bedraagt f. 322.025. Daarvan zal het Rijk f. 40.000,- voor haar reke ning gaan nemen. De commissiele den waren unaniem van mening dat er meer duidelijkheid moet komen over de besteding van de gelden. Tot op heden blijft het bij een summiere opsomming van de activiteiten, zon der dat duidelijk wordt op welke wijze de gelden zijn besteed en hoe veel mensen daadwerkelijk hebben meegedaan aan de activiteiten. Met name de verhoging van de sub sidieaanvraag van de Muziekschool en de Holtense Muziekvereniging riep bij de commissieleden de nodige vragen op. Zij drongen aan op een evaluatie van alle sociale en culture le activiteiten, zodat het sociaal cul tureel programma beheersbaar blijft. Het commissielid Jan Warrink (Gemeentebelang) vroeg zich af of het muziekonderwijs in Holten niet •aan een nader onderzoek moest worden onderworpn. „Ik vraag me af of het muziekonderwijs niet een te elitair karakter heeft gekregen, waarbij de portemonnee van de ou ders een grotere rol gaat spelen dan het sociaal aspect, wat altijd voorop heeft gestaan. Ik wil wel eens weten of vraag en aanbod nog met elkaar in reiatie staan". Wethouder H. Rustebiel deelde mee dat het college van b en w volgende week dinsdag met het bestuur van de Muziekschool een gesprek heeft, waarbij onder andere de begroting voor het komende jaar aan de orde zal komen. De lijst van emancipatie-activiteiten kon de goedkeuring van PvdA en WD wegdragen. Het commissielid Dul (CDA) onthield zich van stem ming tot hij meer inzicht heeft in het besluit van het college, en Gemeen tebelang stemde tegen de gemeente lijke emancipatorische bijdrage van f. 1500 voor het jaar 1986. In de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw hebben wij de gewoonte het jaar dat bijna achter ons ligt, de revue te laten passeren. Zijn de goe de wensen en voornemers van een jaar geleden ook uitgekomen, of juist niet? Was dat dan onze eigen schuld of verdienste? Het zijn vragen, die ieder voor zich alleen maar kan beantwoorden. Wel is het nodig datje hoofd- en bijzaken scheidt, anders zie je door de bomen het bos niet meer. Eigenlijk is dat juist in deze dagen een grappig gezegde: we halen de bomen immers uit het bos onze ka mers in, en zonderen zo die ene boom af van al die andere. Misschien is die kerstboom wel de enige boom uit het bos die we echt goed bekij ken. Daardoor wordt die ene boom belangrijker dan het bos waar hij uit voortkomt. Indien ik vanuit de gemeentelijke gezichtshoek hoofd-en bijzaken tracht te scheiden, dan vallen de volgende zaken op: - 1985 heeft ten aanzien van de werkgelegenheid een positieve wen ding opgeleverd. De werkloosheid daalde van 11,6% naar 7,6%nog te hoog, maar wij zijn op de goede weg. Met uitzondering van het Smidsbelt en omgeving, waar onder andere een ruit bij de Edah, een aantal brievenbussen en het buskastje van het Holtens Nieuwsblad het moesten ontgelden, en de Ab Jansenstraat en omgeving waar een vijftal brieven bussen werd opgeblazen een een paar afvalbakken in brand werden gestoken, bleef de overlast door vuurwerk in de Oudejaarsnacht bin nen het aanvaardbare volgens de Rijkspolitie. De breuk in de winkelruit van de Edah zorgde ervoor dat het alarm af ging, dat eerst tot zwijgen kon wor den gebracht nadat een van de per soneelsleden in het pand de schake laar had omgezet. Door het opbla zen van het buskastje van het Holtens Nieuwsblad ging een aantal kranten en poststukken door brand verloren. Burgemeester van Rappard: hoofd zaken blijven zien. Mijn wens voor 1986 is dan ook dat deze daling zich mag blijven voort zetten in Holten. -Een nieuwe bouwlokatie kwam aan snee. Voor een lange reeks van jaren kunnen we nu in de Beuseberg met de woningbouw vooruit. Mijn wens voor 1986 is dan ook dat daar op evenwichtige wijze een nieuwe wijk ontstaat waar het goed samenleven is. - Met de bouw van het nieuwe ge meentehuis, nadert het hart van het dorp zijn voltooiing. Mijn wens voor 1986 is dan ook dat daarmee niet al leen de ambtelijke medewerkers goed gehuisvest zullen worden, maar ook en vooral, dat dit gebouw in de praktijk die lage drempel zal blijken te hebben, die er aan toege schreven wordt, kortom een „huis der gemeente" wordt. - In de dagen rond de 40-jarige herdenking van de bevrijding heeft Holten weer laten zien, wat het alle maal kan als de handen ineen gesla gen worden. Met dankbaarheid en enige trots kunnen we daarop terug zien. Mijn wens voor 1986 is dan ook dat die geest van samenwerking - van staan voor dezelfde zaak, ze ker waar het hoofdzaken betreft - ons allen moge bezielen in het jaar dat voor ons ligt. Het zijn slechts enkele hoofdzaken, die genoemd zijn. Het is goed om bij de hoofdzaken stil te staan, het is goed om door de bomen het bos te blijven zien, zowel op de schaal van de Hdtense gemeenschap, als in onze eigen kleine kring. Na 1 januari gaan wij verder met de hoofd- en de bijzaken. Gaarne wens ik u persoon lijk alle goeds toe en spreek ik de wens uit, dat ons in 1986 vele malen de gelegenheid geboden wordt om de hoofdzaken over en weer her te bevestigen. Mr. W.L.F.C. ridder van Rappard

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1986 | | pagina 1