Veel belangstelling voor fancy-fair SGH W KRANT ■MRAVRm --- Afscheid en begin... SpJ Deze week HOLTENS' BEKENDSTE POSTBODE STAPT OP r^- JddJL lllCl VUL Werkloosheid weer gedaald Geslaagd Afscheid Aan de abonnees Fers van de pen, overal te koop. DAGBLAD TUBANTÏAlT Kerstfeest zondagsschool De stijgende kosten nopen ons tot een geringe aanpassing van de abonnementsprijs. De abonnementsprijs per 1 januari 1986 is f 35,25 per jaar, losse num mers 80 cent. Van de abonnees die een machtiging hebben verstrekt tot automatische afschrijving van hetabonnementsgeldvanbank-of girorekening zullen wij gaarne aannemen dat zij ermee akkoord gaan, dat bij de eerstvolgende af schrijving de nieuwe abonne mentsprijs wordt aangehouden. DE UITGEVER Er heerste weer een gezellige drukte op de fancy-fair in de Scholengemeenschap. Evenals in andere jaren werd ook dit jaar in de laatste week voor de kerstvakantie in de scholengemeen schap Holten een themaweek gehou den waarvan de opbrengst ten goede komt aan een „goed doel". Dit jaar waren door de leerlingen twee orga nisaties uitgekozen: Radio Freedom en de Nederlandse bond tot bestrij ding van vivisectie (NBBV) Radio Freedom is de eigen om roep van het verboden ANC in Zuid-Afrika. Radio Freedom zendt uit vanuit de buurlanden van Zuid- Afrika zoals Madagaskar en Zam bia en wordt gesteund door vrijwel alle Nederlandse omroepverenigin gen, terwijl ook de FNV, CNV en NOVIB hun bijdrage leveren. De programma's van Radio Freedom lichten de mensen uit Zuid-Afrika voor, sterkt ze in het verzet en geeft ze een steuntje in de rug. De Neder landse bond tot bestrijding van vi visectie maakt zich sterk voor het afschaffen van alle dierproeven. Over beide thema's kon de afgelo pen week gediscussieerd worden en informatie worden ingewonnen op de fancy-fair die traditiegetrouw de themaweek opende. Even traditie getrouw was het maandagmiddag een drukte van jewelste in het schoolgebouw waar vooral de leer lingen van de onderbouw met veel creativiteit de bezoekers probeer den enige bijdragen af te troggelen in ruil voor zelf gebakken cakes, stroopwafels en andere aangename zaken. Daarnaast kon men zijn geld kwijt op een rommelmarkt, bij het rad van avontuur en allerhande gokspelletjes, zoals stuivers gooien op een minuskuul plankje. Natuur lijk ontbrak het pijltjes gooien op de portretten van leraren niet op de fancy-fair. Geheel nieuw en vol be langstelling werd het benen raden afgewacht, waarin de mooiste be nen bekroond werden met de titel mister Been. Gelukkig heeft SGH voldoende leraren die hun onder danen voor een dergelijk goed doel ten toon willen stellen. Met de Kerst in het vooruitzicht gingen de fraaie wenskaarten uit de „Gren- wood"-studio weer vlot van de hand, wat elders in het Holtens Nieuwsblad te zien is. 's Avonds be stond er veel belangstelling van ou ders en andere bezoekers. Dinsdag werd voor de klassen drie tot en met zes het Holtstock festival ge houden met live-concerten en dis co. Voor de onderbouw was er woensdag een cabaretvoorstelling en een disco en vandaag werd door leraren, bovenbouw en ouders een grote oliebollenverkoop gehouden, waarvan de opbrengst eveneens ten goede komt aan Radio Free dom en de NBBV. Vanavond is er een groot eindfeest en morgen, vrij dag wordt de themaweek afgeslo ten met diverse sportactiviteiten. De opbrengst zal in de eerst komen de editie van het Holtens Nieuws blad bekend gemaakt worden. Uitgeversmaatschappij - VanderLoeffBV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Koiakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 cel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Geen fraai opgetuigde kerstboom als afscheidsfoto van deze laatste editie van het Holtens Nieuwsblad van dit jaar. Wel een foto die alles te maken heeft met einde en begin. Immers in het nu achter ons liggende jaar besliste de ge meenteraad unaniem over de bouw van het nieuwe gemeentehuis dat in het voor ons liggende jaar 1986 zal verrijzen op de plaats waar nu nog slechts het „gat van Holten" is. Waar nu anderhalve meter onder het maaiveld een graaf machine brommend schep voor schep het zand weggraaft voor de funderings- putten, waarin straks de liftconstructie zal worden verankerd, komt straks een modern, en voor Holtense begrippen groot kantoorpand dat een einde maakt aan de kleinschalige dorpse bouw uit de beginjaren van deze eeuw die zo lang het dorpsbeeld heeft bepaald. Architect Jorritsma heeft voor de vormgeving van de achterwand van Holtens dorpsplein een grote verantwoordelijkheid, want men kan nu eenmaal geen gebouw even op proef neerzetten om te kijken of het nu wel zo goed past als architect en opdrachtgever hebben gedacht. Het Duracomplex is daar een sprekend voorbeeld van, alhoewel? Nu het oude definitief tegen de grond is gehaald zal een meer aansluitende moderne gevel het Smidsbeld een nieuw uiterlijk geven dat verjongend kan werken. Voor we daar met z'n allen over gaan oordelen - en alle goede stuurlieden staan ook in Holten langs de wal - moeten we nog bijna een jaar wachten. Tot die tijd zorgt de bouw in elk geval voor de nodige afwisseling in het dagelijkse straatbeeld en dat is vooral voor de gepensioneerde kijkers nooit weg, In verband met de kerstdagen zal het Holtens Nieuwsblad in week 52 (26 dec.) niet verschijnen Advertenties voor de eerstvolgende uitgave op 2 januari dienen uiterlijk 30 december om 13.00 uur aangeleverd te wor den. Wij wensen u prettige feestdagen advertentie-afdeling Holtens Nieuwsblad. Holtens Nieuwsblad Donderdag 19 december 1985 - 38e jaargang - nr. 51 Abonnementsprijs f 35.25. Losse nummers 75 cent. Gedrukte oplage 3075 Indien de post afgelopen maandag wat later in de brievenbus is gevallen i [j II dan gebruikelijk, moet men voor deze B I iQi \sZ*° 7" 1 1111 lL?"" keer de postbode maar vergeven. Hij 1 i L il I I V <OL II 1. J UL U. vl F\. C- had die middag even wat. belangrijker ill V JL V4-VJ IX V dingen aan zijn hoofd. Tenslotte komt het niet dagelijks voor dat Hendrik van Luuske (Aaftink) na 42 jaar trou- M ^J§ a_ we dienst de dienstpet aan de wilgen AbL 1 g* 7*1 1 I* Speciaal voor deze gelegenheid werd een oude dienstfiets boven op een bakfiets gemonteerd, waarmee Hendrik werd afgehaald van zijn huis aan de Oranjestraat. Om de verrassing niet te verklappen zaten mevrouw Aaftink en zoon Jan mee in het complot. Zij hadden voor zichtigheidshalve de banden van Hendrik's eigen fiets leeg laten lo pen zodat hij niet voortijdig er tus sen uit kon trekken. Nagewuifd door alle buren reed het bijzondere gezelschap door de dorpsstraat, voorafgegaan door een tweetal col lega's die met loeiende hand-sirene de Holtenaren opmerkzaam maak ten op de laatste dienstrit van Aaf tink. Uiteraard werd onderweg ge stopt voor de nodige hartverster- Het blijft goed gaan met de werk gelegenheid in Holten. Ook in de maand november is het aantal werkzoekenden weer gedaald. In totaal stonden 150 en 72 vrouwen als werkzoekenden ingeschreven bij de Gewestelijk Arbeidsbureau. Ter vergelijking met november 1984: toen waren er 215 mannen werloos en 72 vrouwen. king op de lange tocht. Geheel on bekend was het plaatselijke horecaetablissement niet, want na gezellige uurtjes wil Hendrik van Luuske daar nog wel eens het ver keer gaan regelen met de gevleu gelde woorden „Vrees niet want Ome Luuk is bij u". De tekst was door de collega's breed uitgemeten op de fraai versierde bakfiets. Als werker van het oude stempel werd ook de laatste werkdag ge woon gewerkt, zoals Aaftink al bij na 42 jaar dag in dag uit had ge daan. „En nooit een dag ziek ge weest. Behalve toen bij het trekken van een paar kiezen de boel ge hecht moest worden ben ik drie da gen thuis geweest. Verder alle da gen bij de weg. Eerst met de fiets, later met de bromfiets het buiten gebied in en de laatste jaren op de fiets in het dorp". Aaftink, geboren en getogen Holtenaar, kent zijn klanten allemaal. „Dat kan niet missen na zoveel jaar". Soms speel de hij ook voor sociaal werker. „Als er brieven kwamen voor de bewo ners van het woonwagenkamp bij de afslag naar Markelo, dan las ik ze altijd voor. Soms stonden ze dan met z'n allen om me heen om te luisteren. Maar als er een envelop met een boete erin kwam, dan wa ren ze niet zo happig. Vervelen zal hij zich de komende jaren beslist niet. Veel liefhebberij heeft hij in Aktieve mensen kiezen vooreen aktieve krant het verzorgen van zijn twee pony's en de schapen. Verder kijkt hij graag bij buurman-garagehouder Schuppert achtex de deur, zodat de tijd beslist wel omkomt. „Ik ben nu 58 jaar, dan hebben we nog een goe de tijd voor ons. Ik heb door nu op te stappen plaats gemaakt voor een jongere. Die moeten ook een kans krijgen op de arbeidsmarkt". Als een vorst liet postbode Aaftink zich door zijn collega's rijden naar zijn laatste werkdag. Helemaal verstoken van het PTT- nieuws zal hij niet zijn want zoon Jan heeft de plaats van vader Aaf tink in mogen nemen. „Zo blijft het in de familie", aldus de krasse vut ter. Evenals andere jaren wordt het Kerstfeest van de zondagsschool gevierd op eerste kerstdag om 15.00 uur in de Ned. Herv. kerk. De kinde ren verzamelen om 14.45 uur bij de Dorpsschool. Van daaruit gaat men gezamenlijk naar de kerk. Fa milieleden, ouders, vriendjes en vriendinnen zijn van harte welkom. Op zondag 22 december begint de zondagsschool voor één keer om 10.30 uur. In het eerste half uur wordt in de Dorpsschool de laatste hand gelegd aan de versieringen. Daarna wordt in de kerk met orgel begeleiding de liedjes geoefend. De kinderen kunnen om 11.30 uur wor den afgehaald, behalve de kinderen die herder, engel, keizer, Jozef of Maria mogen zijn. Deze kinderen kunnen om ongeveer 11.45 uur ge haald worden. Aan de Rijks Universiteit te Gro ningen is voor doctoraal examen „Eigentijdse geschiedenis" ge slaagd onze plaatsgenoot J an Huis man, Lageweg 39. Proficiat! Technisch ambtenaar E. E. Scipio nam na een dienstverband van bij na 121/2 jaar afscheid in de Holten- se raadszaal, in tegenwoordigheid van het college van b. en w. Per 1 januari '86 is hij in Coevorden be noemd als technisch hoofdambte naar. „Dat u in verband met de afstoting van het G.E.B. in Holten voor meer zekerheid heeft geko zen is begrijpelijk", aldus burge meester van Rappart in zijn af- scheidsbetoog.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1