i dubbel feest. Gemeente Goor lonkt naar huisvesting OAD Jongeren De Schure houden manifestatie méh» rwfinK WKRAMT 'XTRAVROEG Scholendag over de kleine school Vakman Kerstviering bejaarden 20, 21 EN 22 DECEMBER ilill Rode Kruis start met telefooncirkel GARAGE EN WERKPLAATS WEG UIT HOLTEN Vers van de pers,overal te koop. DAGBLAD TUBANTIA WMtï. Holtens Nieuwsblad Donderdag 12 december 1985 38e jaargang - nr. 50 Abonnementsprijs f 34.25Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van derLoeJJBV in samenwerking met de stichting Jioltens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur De afdeling Holten van het Neder landse Rode Kruis heeft het iniatief genomen begin volgend jaar te starten met een telefooncirkel. Aan het telefooncirkel kunnen deelnemen alleenstaanden maar ook anderen die om welke reden dan ook behoefte hebben aan een kort dagelijks telefonisch contact. In de praktijk blijkt dat telefooncir kels in een behoefte voorzien. Op tal van plaatsen in Nederland draaien ze met veel succes. Een telefooncirkel bestaat uit een aantal deelnemers en deel neemsters, begeleid door een vrij willigster van het Rode Kruis. Iede re deelnemer of deelneemster belt éénmaal per dag een medelid van de cirkel op, óók op zon- en feestda gen. Het geeft een gevoel van veilig heid te weten dat er iedere dag, bij voorbeeld 's morgens op een be paalde tijd wordt gebeld. Degene die wordt gebeld telefoneert op zijn of haar beurt weer met het volgen de lid van de cirkel. Door deel te nemen aan de telefooncirkel staat men in verbinding met anderen. Is men één of meer dagen weg, dan is dat geen bezwaar. De begeleidster van het Rode Kruis zorgt ervoor dat de cirkel tóch blijft draaien. Voelt u zich alleen, heeft u er be hoefte aan gehoord te worden en bent u bereid dagelijks een ogen blik naar anderen te luisteren? Belt u dan eens naar één van onder staande dames. Zij geven u en eventueel uw familie graag alle in formatie die u wenst. Advertenties voor de eerstvolgende uitgave op 2 januari dienen uiterlijk 30 december om 13.00 uur aangeleverd te wor den. Wij wensen u prettige feestdagen advertentie-afdeling Holtens Nieuwsblad. Na zes en dertig jaar is het ver trouwde geluid van de winkelbei verstomd in de schoenhandel van Jo en Henk Oolbekkink aan de Oranjestraat. De schappen zijn leeg, de winkel is niet meer. In de knusse werkplaats heerst nog een en al bedrijvigheid van de ouder wetse schoenlapper. In het Hol tens Nieuwsblad een portret van een ouderwets vakman. In verband met de kerstdagen zal het Holtens Nieuwsblad in week 52 (26 dec.) niet verschijnen Voor Harmien Koopman van de Geskesdijk werd het voorbije Sinterklaas feest een dubbel feest. Uit de enorme berg met bonnen trok vrijdagavond zwarte Piet in het pand in de Dura-complex haar bon voor de eerste prijs, een reis aangeboden door de gezamenlijke winkeliers van Holten, verzorgd door de eigen Holtense reisorganisatie OAD o7 naar keuze eerr geldbedrag van f 7.750.-. De gelukkige prijswinnares moest nog een dagje wachten op haar prijs daar zij uit logeren was, maar de vreugde was er later niet minder om. Joop Wissink, een van de bestuursleden van de Holtense Handelsvereniging kon voorafgaande aan de trekking al wel meedelen dat de Sint goed had gere den in Holten. Vrijwel alle winkeliers noteerden hogere omzetten, wat gezien kan worden als een blijk van vertrouwen in de Holtense middenstand. Aange zien de niet uit gedeelde bonnen nog moeten worden ingeleverd is de juiste omzet nog niet bekend, maar uit de duizenden bonnetjes waaruit zwarte Piet de prijswinnaars trok mag men concluderen -dat de sinterklaasactie van HHV weer geslaagd is. De prijzen waren ook niet mis, tientallen grote en minder gro te cadeau's kunnen zaterdagmorgen worden afgehaald door de prijswinnaars die hun naam elders in dit blad kunnen nalezen in de prijzenlijst Nederlandse Rode Kruis afd. Hol ten, mevr. C. P. K. Enklaar-van An- del, secretaresse tel. 6 12 01, me vrouw G. H. Oostenbrug-Bonge- naar, leidster afd. Welzijn teL 6 15 15, mevr. T. Dollekamp-Rein- derink coördinatrice telefooncirkel tel. 6 10 71, mevr. W. A. Redeker- Radstake, coördinatrice telefoon- cirkel tel. 6 17 57. Aktieve mensen kiezen vooreen aktieve krant De kans is groot dat werkplaats en garagebedrijf van de busonderne ming OAD uit Holten zullen worden overgeplaatst. Directeur ir. J. G. J. ter Haar bevestigde desgevraagd dat een gerede kans bestaat dat de gemeente Goor de toekomstige vestigings plaats zal worden van het garagebe drijf. Deze Twentse gemeente heeft op aantrekkelijke condities de OAD een perceel grond aangeboden naast het Wavincomplex aan de Enterseweg. Gaat de directie van OAD met Goor in zee, dan zal in Holten slechts het hoofdkantoor gevestigd zijn, dat hetgeen een ver lies aan arbeidsplaatsen in de ge meente Holten zal gaan betekenen. Directeur Ter Haar hierover: „Wij willen met ons bedrijf best in Hol ten blijven, maar dan moeten wij kunnen uitbreiden op het terrein achter ons grote parkeerterrein. De gemeente Holten heeft ons nog geen wijziging van het bestem mingsplan aangeboden, dus is het vrijwel zeker dat wij niet op ons hui dige terrein verder kunnen gaan. Dan gaat men toch zoeken naar mogelijkheden elders, ook buiten de gemeente Holten". Omstreden De verhuisplannen van OAD zijn niet uit de lucht komen vallen. Door een hardnekkige strijd tussen de busonderneming en zijn naaste achterburen is OAD al veel in het nieuws geweest. Zelfs de president van de rechtbank te Almelo kwam persoonlijk een kijkje nemen op het omstreden parkeerterrein waarop de nog meer omstreden benzinesta tion de gemoederen in Holten da nig heeft bezig gehouden. Ondanks de bemiddelingspogingen van de rechter kwam het niet tot een ver gelijk tussen de beide partijen. Het aanbod van OAD om het benzine station op een andere plaats te ves tigen kon hierin geen verandering brengen. Desondanks werd door OAD een hinderwetvergunning aangevraagd voor de nieuw te in stalleren benzinestation, die ook door het gemeentebestuur van Hol ten werd gehonoreerd. De boze buurmannen lieten echter onmid dellijk weten tot in hoogste instan tie deze vergunning te zullen aan vechten. Bij de provincie Overijssel f700.000.-. „Als we het geld inder daad krijgen, is het leuk meegeno men, maar het is maar een fraktie van de werkelijke kosten waarvoor wij buiten onze wil gesteld worden. Alleen voor de verplaatsing van de garage rekenen we op een bedrag van tussen de drie en vier miljoen gulden. De werkplaats en verdere zaken zullen dan nog zo'n twee mil joen gaan vergen. Reden genoeg om goed op de centjes te letten" Directeur Ter Haar denkt in ja nuari de uiteindelijke beslissing te nemen. „We hebben uiteraard nog Op dinsdag 17 december zal de Bejaardensociëteit haar Kerstvie ring houden in zaal Irene. Aanvang 's middags om 14.00 uur. De deelnemers worden verzocht een kandelaar en een kaars mee te brengen. werd toen een verzoek tot subsidie meer kandidaten die ons graag bin- aangevraagd voor een bedrijfsver- plaatsing in het kader van de ver plaatsingskostenregeling milieu hinder en de terugploegregeling. In Goor heeft echter het voordeel het kader van de milieuhinder staat OAD op de subsidielijst voor een bedrag van f 400.000.- en voor de terugploegbijdrage voor nen de gemeentegrens willen heb ben. Ook de gemeente Holten heeft ons een stuk grond aangeboden. een centraal knooppunt te zijn in onze lijndiensten. Dat betekent efficient kunnen werken. Als daarbij het fi nanciële aanbod ook nog aantrek kelijk is, dan wordt de keuze wat makkelijker. Nogmaals, we willen best met onze werkplaats en gara ge in Holten blijven, maar dan wel op het eigen terrein. Zodra we moe ten verhuizen, gaan andere belan gen meespreken". De jongeren van J. S. De Schure houden vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 december een grote mani festatie ter gelegenheid van het Jon- gerenjaar 1985. Het Jongerenjaar, dat werd uit geroepen door de Verenigde Naties, had tot doel extra aandacht te be steden aan alles wat de jongeren bezig houdt, zoals huisvesting, werkloosheid, bijscholing, uitke ringen, rascisme etc. Er werd een werkgroep Jongerenjaar opgericht die behalve een geflopte manifesta- voorzitters van DCA, PvdA, WD tie in het Vredenbrug te Utrecht en Gemeentebelang, gevolgd door verder niet van zich liet horen. Wel een optreden van een theatergroep, werden door de jongeren zelf mani- Zaterdag begint het festijn om- festaties gehouden maar over het streeks één uur op het Smidsbelt algemeen ging het Jongerenjaar waar een aantal straatmuzikanten voor het grootste deel aan de jonge- het startschot zullen geven voor ren voorbij. Als oorzaken noemen een tocht naar De Schure. In De de jongeren voor De Schure het ge- Schure is die middag van alles te brek aan medewerking van lande- beleven, onder andere een tentoon- lijke, provinciale en gemeentelijke stelling van jongeren voor jonge- overheden, het gebrek aan finan- ren. Ook zullen een paar video- ciële middelen en gebrek aan ken- filmpjes worden getoond die door nis om aan geld te komen en een jongeren zijn gemaakt. Omstreeks tekort aan enthousiasme bij de jon geren zelf. De jongeren van de Schure vin den dat vooral in Overijssel en in het bijzonder in Holten te weinig is gebeurd in het Jongerenjaar 1985. OAD-directeur Ter Haar: op de centjes letten De kleine school. Dat was op de Holtense Scholendag in het Bonte Paard het onderwerp van gesprek. In aanwezigheid van de inspecteur van het basisonderwijs J. Munk, de schoolarts C. van de Broeke en af gevaardigden van de Onderwijsbe geleidingsdienst en de Medezeg genschapsraden plus het personeel van de Holtense basisscholen bo gen de aanwezigen zich over deze problematiek. Inleidster Ada Kol- sté lichtte haar woorden toe met „Wij als jongeren van J. S. De Schu re hebben moeten knokken om een klein beetje geld los te krijgen voor een videofilm over de manier waar- de verbouwing van het pand". Re- op de Espelose Bosschool werkt, den genoeg om de afsluiting van het Jongerenjaar uitgebreid de aandacht te vestigen op de proble matiek van de jeugd in een discus sie met plaatselijke politieke kop stukken. Na de pauze besprak een forum o.l.v. mevrouw J. Meurs van de OBD de onderwerpen: heterogene of homogene klassen, differentia tie, uitval, hulp van ouders en lezen in groep drie. Het team van de Haarschool had een ganzebordspel D gemaakt dat leidde naar de „klei- r rogramma ne" school in Dijkerhoek waar het Vrijdagavond om half acht zal nieuwe speeJIeerlokaal werd beke- een forumdiscussie plaats vinden ken- tussen de jongeren en de fraktie- vier uur zal de eerste band optre den in het kader van de grote prijs van Overijssel. Voor degene die niets willen missen is er gelegen heid in De Schure iets te eten. Om streeks half acht wordt het optre den om de grote prijs van Overijssel voortgezet, afgewisseld door een modeshow. Zondag 22 december zal In De Schure geheel worden ingevuld door de jongeren zelf in zogenoem de workshops, zoals een kunst- workshop, videoworkshop en een muziekworkshop. Ook bestaat er de mogelijkheid om te gaan zeef drukken of buttons maken. De en tree op alle drie dagen is gratis. In lichtingen zijn verkrijgbaar iedere avond om 20.00 uur op tel. 05483- 6 27 55.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1