Heerlijk avondje... Holtens Nieuwsblad Holten stak loftrompet over MAC De Holterberg frrfiZmWKRANT Moeizaam begin van jaaragenda Ouderen bezorgd over hoge gasprijs Voorzitter De krant met Kerst Truusbokaal „We mogen blij zijn met zo'n club" U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Vriendenschaar Kaartenactie Vers van depers,overalte koop. DAGBLAD TUBANT1A oltens Nieuwsblad Donderdag 5 december 1985 - 38e jaargang - nr. 49 Abonnementsprijs f34.25/ Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van derLoeffBV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Tijdens de jaarvergadering op 12 december in De Bonte Wever in Slagharen zal Henk Slijkhuis de voorzittershamer van de OLM overnemen van de heer D. J. Jonk hans. Daarmee wordt de Holte- naar een van de belangrijkste ver tegenwoordigers van de Overijs selse agrariërs. In het Holtens Nieuwsblad zijn visie over het mo derne boerenbedrijf en wat daar mee samenhangt. Frederique Rentenaar VJeleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-613 56 A dvertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee v Holtens Nieuwsblad Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 In verband met Kerstmis zal het Holtens Nieuwsblad op donderdag 26 december niet verschijnen. De eerstvolgende editie verschijnt op donderdag 2 januari. De copy kan tot uiterlijk maandagochtend 30 december 09.00 uur worden ingele verd, met uitzondering van versla gen van evenementen die op oude jaarsdag plaatsvinden. Deze copy kan tot woensdagavond 1 januari worden ingeleverd. Copy die te laat wordt ingeleverd, zal een week later worden geplaatst. Op vrijdagavond 27 december speelt zich in sporthal 't Mossink het overbekende, jaarlijks terug kerende, supergezel li ge recrean ten-volleybaltoernooi om de Truusbokaal af, georganiseerd door volleybalvereniging Minto- nette. Dit toernooi is bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om eens een balletje te slaan; een echt gezelligheidstoernooi. Dus: trommel familie, vrienden, kennissen, collega's, buren of wie dan ook op en stel een team samen. Gemengde én ongemengde teams zijn allen van harte welkom. De enige beperking die we opleggen is, dat er per team niet meer dan maximaal vier competitiespelers mee mogen doen. De kosten bedra gen f 20,- per team. Opgave tot ui terlijk 21 december bij Karei Jol (6 26 95). Vanavond is het dan zover. Pakjesavond. In menig huisgezin wordt dan de rekening opgemaakt van een heel jaar lang met elkaar omgaan. Heb belijkheden, maar ook onhebbelijkheden zijn genadeloos in dichtvorm vastgelegd door talloze Dicht-Pieten, Zij kunnen zich tegenwoordig be dienen van voorgeprogrammeerde dichtregels uit de huiscomputer, het geen hun taak er een stuk lichter op maakt. Voor de Schoenen-Piet is er gelukkig nog geen robot uitgevonden. Vorige week was hij in levende lij ve bij bakker Nijkamp die het vijfjarig jubileum van zijn zaak aan het Smidsbelt vierde. Ter gelegenheid daarvan mocht de Holtense jeugd de schoen bij de bakker zetten. Voor Piet ook een uitkomst omdat hij nu niet meer zoveel verschillende daken moest beklimmen. Dat er van de mogelijkheid dankbaar gebruik werd gemaakt bewezen de tientallen schoentjes, laarsjes, gympjes en zelfs een klompje die bij Nijkamp rond de schoorsteen stonden. Gevuld met wortels en hooi voor het paard, maar ook met brieven, tekeningen en gedichten voor Sinter klaas. Een dag later was al dat moois verdwenen en lag er in elke stapper een heerlijke lekkernij. En om ervoor te zorgen dat iedereen zijn eigen schoen terug kreeg, kwam Zwarte Piet zelf ook nog even i&ngs. C JV De Vriendenschaar houdt in de week van 9 tot 13 december een Kerst- en Nieuwjaarskaarten-actie. Verschillende soorten prenten wor den dan te koop aangeboden. De opbrengst is bestemd voor de on dersteuning van het C JV-werk. Honderden belangstellenden alle geledingen van het Holtense ver enigingsleven, tal van motorsport vrienden uit de regio en de provincie en een lange rij van sprekers markeer den zaterdagmiddag de receptie van MAC De Holterberg ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan. Het was dan ook niet verwonde- lijk dat door de enorme toeloop ce remoniemeester M. J. Pullen, die de verhinderde Jan Nikkels voortref felijk verving, pas na een half uur na aanvang de eerste spreker kon introduceren. Voorlieden zette hij voorzitter Derk Schooien in het zonnetje als de krachtige motor achter MAC De Holterberg. Voor zitter Derk Schooien opende de rij sprekers met een korte terugblik op veertig jaar Holterberg. Hij bracht een eresaluut aan de oprich ters en ereleden Jo Arfman, Henk Heijink en Jan Maats. Schooien memoreerde ook de sportieve suc cessen in verleden en heden, waar bij de prestaties van vader en zoon Müller niet onvermeld bleven. De voorzitter wees er op dat door de grote zelfwerkzaamheid van de le den in de laatste jaren veel tot stand is gekomen: een eigen druk kerij, en een eigen crossterrein voor de jeugd en niet te vergeten het cir cuit op de Zuurberg. Hij vroeg het gemeentebestuur soepel te zijn met afgeven van vergunningen voor De afdeling Holten van de Algeme ne Nederlandse Bond van Ouderen heeft in een brief aan de gemeente raad van Holten geprotesteerd tegen de voorgenomen gasprijsverhoging. De ANBO schrijft in haar brief: Nu het bestuur van de Vegin, on der protest, accoord is gegaan met de verhoging van de gasprijs met twee cent zal deze met ingang van 1 januari 1986 voor de kleinverbrui kers 68.5 cent per kubieke meter bedragen. Deze tariefsverhoging is in het algemeen, maar voor oude ren met AOW of met AOW en een klein pensioentje niet meer te beta len. Temeer omdat oudere mensen nu eenmaal, noodzakelijkerwijs voor hun gezondheid, meer warm te, dus meer gas, nodig hebben dan jongere mensen. Bovendien staat ons vermoedelijk een lange en har de winter te wachten met hoge stookkosten. Gezien het voren staande en de omstandigheid, dat deze verhoging van de gasprijs plaatselijk nog zal moeten worden gerealiseerd door wijziging van de tariefsverordening, verzoeken wij uw college dringend bij de regering, eventueel samen met andere ge meenten, te protesteren tegen deze tariefsverhoging, aan deze maatre gel geen medewerking te verlenen en indien een tariefsverhoging on vermijdelijk is, deze voor rekening van het gasbedrijf te nemen, res pectievelijk de verhoging niet toe te passen op gezinnen, of alleen staanden van zestig jaar en ouder. Tot slot verzoekt de ANBO: „Gelijk een goed huisvader in de noden van de behoeftigen te voorzien." motorevenementen, daar het door de regeltjes steeds moeilijker wordt de motorsport te bedrijven. Als werker van het eerste uur overhan digde voorzitter Schooien Johan Wülems tenslotte het clubspeldje met de mededeling dat in de verga dering van februari Willems zal worden voorgedragen voor het ere lidmaatschap. Burgemeester Van Rappard complimenteerde het bestuur van MAC De Holterberg voor de uitste kende samenwerking. „Wij hebben elkaar nog wel eens nodig. U bent keer op keer in staat de goede toon te vinden en de juiste mensen aan te spreken. Met u kan men afspra ken maken". De burgemeester ver zekerde het MAC bestuur niet ver der dwars te liggen dan strikt nood zakelijk en de huidige lijn voort te willen zetten. Wel memoreerde hij het afschaffen van de vermakelijk heidsbelasting als een gemis in de gemeentekas dat wellicht nu goed gemaakt kan worden door een hef fing OGB bezittingen van de MAC. De burgemeester roemde de MAC als de vereniging waar altijd een be roep op gedaan kan worden voor hand- en spandiensten. Naar zijn schatting moet het aantal drang hekken dat de MAC bezit zelfs gro ter zijn dan van de provincie die ook regelmatig leentjebuur komt spelen. „Wij mogen blij zijn met zo'n club". Hij liet zijn felicitaties vergezeld gaan met een eerste aan betaling aan de OGB. Johan Groenveld, die sprak namens de sportcommissie. belichtte de grote verscheidenheid binnen de MAC en keek terug op de sportieve succes sen. Ook de inventiviteit en daden drang van de MAC bleven niet on vermeld. „Het gevleugelde gezegde is in Holten: Voor hulp en goede raad moetje bij de MAC zijn." Met een toepasselijk Sinterklaasrijm „Waar Schooien zal verschijnen zullen uw problemen verdwijnen" overhandigde Groeneveld een nieuwe fïnishvlag. Derde in de rij van sprekers was de Holtenaar Ab Hofhuis namens de sportraad van de KNMV. Hofhuis attendeerde op de motorsportindustrie die in Hol ten is ontstaan die tot ver over de landsgrenzen erkenning heeft ge vonden en waarvan de MAC leden aan de wieg hebben gestaan. In KNMV verband heeft de MAC Hol terberg met de Voorjaarsrit, de zij- spanwedstrijden op de Zuurberg en de jeugdcrosswedstrijden een goe de naam opgebouwd. Holtens bur gemeester gaf hij als suggestie mee eerst eens te kijken naar de gratis reclame die de leden van de MAC voor Holten maken met hun succes die heel wat meer op leveren dan die paar centen OGB. „Zolang de MAC Holterberg nog kampioenen levert moet u die belasting maar vergeten". Speciaal voor de dames van de bestuursleden had hij een boeket bloemen meegebracht. Namens de afdeling Overijssel van de KNMV voerde de heer Broekhuis het woord, gevolgd door voorzitter Keun van de Markelose motorsportvereniging Ons Genoe gen. Dries Willems, voorzitter van de rijvereniging De Holterberg be treurde het dat door de weersom- Het bestuur van MAC De Holter berg moest vele handen schudden. standigheden de koetsen niet had den kunnen uitrijden, zodat de ere leden gemotoriseerd naar de recep tie waren gebracht. Prins Gert Jan I van de carnavalsvereniging de Fienpreuvers tenslotte had een va riatie bedacht op de als karnavals- kraker waarmee de Fienpreuvers veel succes oogsten en voegde er tot slot aan toe: MAC wat jullie doen is goed voor Holten". Een mu zikale hulde door de Holtense Mu ziekvereniging maakte het feest compleet, 's Avonds werd de vie ring voortgezet met de huldiging van de kampioenen, waarover u kunt lezen op de sportpagina. Aktieve mensen kiezen vooreen aktieve krant Een paar weken geleden plaatste ik een persoonlijk oproep aan het adres van alle verenigingen en clubs in Hol ten om te komen tot een betere coör dinatie in de planning van festivitei ten, jubilea en dergelijke. Het initiatief vond, zo bemerkte ik, in de wandelgangen veel waardering. Echter de directe resultaten zijn ron duit bedroevend. Op een aantal vere nigingen na, heeft nog vrijwel geen enkel clubsecretariaat de moeite ge nomen de activiteiten van hun club voor het komende jaar even op papier te zetten en bij het Holtens Nieuws blad in de bus te doen. Dan maar geen jaaragenda? Wis en waarachtig wel!. Zoals ik in mijn vorige oproep al zei, het moet toch mogelijk zijn in een dorp van amper achtduizend mensen een redelijk overzicht te krijgen van de verschillende festiviteiten. Ik denk ai leen maar aan de carnaval Kermis houthakkersfeesten En derge lijke. Veel gegevens zijn te vinden in de verschillende clubbladen, al beper ken die gegevens zich meestal tot en- keleweken. Laten wezo afspreken: de vereniging of club die belang heeft bij een vroegtijdige pubiiciteit door mid del van de jaaragenda, levert op zo kort mogelijke termijn de reeds vast gelegde data's in; ook vermoedelijke data's zijn welkom. De overige clubs die geen belang hebben bij de jaara genda: even goede vrienden, maar de kans dat uw evenement tussen wal en schip valt is groot. In de editie van 12 december zal de eerste versie van de jaaragenda worden geplaatst. FR

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1