Holtens Nieuwsblad Om trots op te zijn... Verhoging OGB ten bate van Dorpshuis? n „Holtens carnaval is volwassen geworden,, Deze week' Ina Klein Lebbink weer in de prijzen Jubileum Straatnamen vastgesteld U ontvangt m fraaie Kinderzegels zijn er weer EXPLOITATIETEKORT NOG NIET OPGELOST PRINS GERT JAN I VAN WAARDENBORGH DAGBLADTUBANTÏA^ Op dinsdag 26 november is het precies veertig jaar geleden dat de Motor- en Automobiel Club de Hol- terberg werd opgericht. In de veer tig jaar van haar bestaan heeft de MAC niet alleen een uitstekende naam opgebouwd als sportvereni ging, maar ook als club die hun goe de organisatie en beschikbare ma teriaal in dienst stelt van de Hol- tense gemeenschap. Of het nu de Hoolter Dagen, de Oranjefeesten of de triathlon is, op de MAC wordt nooit tevergeefs een beroep ge daan. In deze editie een gesprek met het altijd actieve bestuur. Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur InBathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Holtens Nieuwsblad Parker-iotter balSpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 34.25 Holtens Nieuwsblad Donderdag 21 november 1985 - 38e jaargang - nr. 47 Abonnementsprijs f34.25? Losse nummers 75 centGedrukte oplage 3075 Uitgeversmaatschappij Van der Loeff B V in samenwerking met de stichting ,&oltens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: De Kindèrpostzegels zijn tot 1 ja nuari 1986 in ieder postkantoor te koop. Daarnaast kan men de zegels kopen bij de speciale kinderpostze gelstand die in Holten niet alleen te vinden is in het postkantoor, maar ook bij de Rabobank. Het plaatse lijk comité zit daar op donderdag en vrijdag. De kinderpostzegels 1985 zijn vanaf woensdag weer overal in Ne derland te koop. Het thema is dit jaar „Kind en verkeer". Kinderen zijn een heel kwestbare groep in het moderne, drukke ver keer. Daar wordt door de Kinder postzegelactie extra aandacht aan besteed onder het motto „Denk aan mij". Ook op de kinderpostze gels is dat te zien. De afbeeldingen hebben de driehoekige vorm van een verkeersbord en laten zien hoe kinderen door het verkeer in de knel komen. De waarden van de se rie kinderzegels zij 50 25 cent, 60 20 cent, 65 20 cent en 70 30 cent. „U schrijft toch wel een mooi stukje over onze markt?", vroeg zaterdagmor gen een van de leden van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen een beetje benauwd. Wij zijn zo trots op onze afdeling, en op het werk dat door alle leden is verzet voor de markt van vandaag". Gezien de overweldigende belang stelling en het uiteindelijk resultaat hebben de plattelandsvrouwen alle rede nen om trots te zijn. Presidente mevrouw Legdeur-Maremans rekende aan het begin van de markt nog op eèn bedrag van rond de drieduizend gulden. Na afloop bleek dat dit bedrag meer dan verdubbeld was. De bruto opbrengst be droeg bijna zevenduizend gulden! Na afloop van de onkosten blijft er dus een mooi bedrag over voor het waterproject in Sri Lanka. Een van de pompen was in zaal Vosman opgesteld, zodat iedereen kon zien waar het geld aan besteed zal worden. Samen poseerden de huidige presidente en de oprichtster voor het plaatje in de krant. Mevrouw Jansen-Boskes draaide voor deze gelegenheid aan het wiel. Mevrouw Nagelhout, niet alleen de eerste presidente, maar ook het erelid van de afdeling viel de eer te beurt de opening te verrichten door als eerste haar naam te zetten op de lijst van een van de raadselopdrachten. Zij verrichtte de opening .vol trots en bewondering". De uiteindelijke winnaars werden: de sprei gewonnen door mevrouw Ebrecht, Larenseweg. Mevrouw Koopman, Pastoriestraat raadde het gewicht van het krentenbrood (3995 gram). Het gewicht van het kussen (825 gram) werd geraden door mevrouw Beltman, Tuinstraat. De naam van de pop (Bregje) werd helaas door niemand geraden. In de eerste komende raadsver gadering, die gehouden wordt op maandag 25 november zullen de straatnamen van het bestem mingsplan de Beuseberg worden vastgesteld. De straatnamencom- missie, bestaande uit vier leden van de gemeenteraad (uit elke frak- tie één), de kantoorhouder van de PTT en Jan Smale namens de Oud heidkamer Hoolt'n, alsmede een man van gemeentewerken, hebben gekozen voor namen die zijn afge leid van boerderijen die in dit ge bied zijn gelegen en aan familiena men. Zo komt er een Erve Broek huis, „Helderman", Van Holtenserf, „Lukensveld", „Kieftenbeld", „Het Landeweerd" en „De Visscher". Te vens zal de straat, lopende vanaf de Keizersweg naar de Haarstraat in het bestemmingsplan de Haar een naam krijgen en wel J. Rietberg- straat als blijk van waardering voor het werk van wijlen heer Rietberg, wethouder van Holten van 1966 tot 1978. Of en hoe het toekomstige dorps- tatiekosten aan te geven. Bovendien huis in Holten gerealiseerd zal wor- dient er een principe-uitspraak te ko- den, hangt af van de bereidheid van men over het totaal-plaatje van de de frakties in de gemeenteraad vooraf toekomstige huisvesting van de soci- fcet financiële plaatje voor de exploi- aal-culturele activiteiten in Holten. De veertienjarige Ina Klein Lebbink, wonende aan de Rijs- senseweg 38 in Holten moet wel voor het geluk geboren zijn. Hoe anders is het te verklaren dat de drie-mavo leerlinge van de Scholengemeenschap Holten voor de tweede maal de prijs vraag van het Holtens Nieuws blad wist te winnen. Dit voor jaar werd de oplossing van Ina getrokken uit een groot aantal inzendingen. Bij de najaar sprijsvraag was het aantal in zendingen minstens zo groot, al bleef het aantal juist getelde chrysantentakken beperkt tot zes. In totaal stonden in de eta lages van de Holtense winke liers 121 chrysantentakken. Heel eerlijk werd de naam van Ina Klein Lebbink uit de juiste inzenders getrokken. Maandagavond werd de prijs aan Ina overhandigd. Of er in derdaad naar Parijs gegaan zal worden, is nog maar de vraag. Dit voorjaar legde de familie Klein Lebbink er zelf een be dragje bij en brachten hun va kantie door in de Vogezen. Deze keer wordt gedacht aan een be zoek aan het Sauerland. „Wij zijn niet zulke stadsmensen. Wij houden meer van de natuur". Hoe dan ook, de prijs is Ina en haar ouders van harte gegund. Dit staat te lezen in de discussie nota die deze week door het college van b en w is verzonden aan alle leden van de gemeenteraad, de le den van de commissie Sociaal en Cultureel werk en de besturen van de Stichting Muziekschool, HMV, Holtens Gemengd koor, Holtens mannenkoor, De Eendracht, de Stichting voor sociaal-cultureel werk en de Dagschool voor volwas senen. De discussienota is het handvat waarmee op 23 december in een commissoriale vergadering de bouw van het dorpshuis aan de orde zal komen. Doel van die verga dering is, om tot een nadere besluit vorming te komen, alvorens de raad een definitieve beslissing kan nemen. Politiek blijkt de bouw van het dorpshuis nog steeds gevoelig te liggen. Vooral het exploitatiete kort, dat jaarlijks geschat wordt op 25.000 gulden, is voor een aantal frakties een moeilijk te verteren brok. Het college van b en w heeft in het discussiestuk duidelijk naar voren laten komen dat hierover vooraf duidelijk afspraken ge maakt moeten worden. Tevens merken zij op dat het exploitatiete kort niet uit de algemene middelen kan worden opgebracht. Een ver hoging van de onroerendgoed be lasting van 2Vz procent heeft haar voorkeur, al voegt zij er onmiddel lijk aan toe dat de haalbaarheid hiervan laag ingeschat moet wor den. Uit welk potje de gelden dan gehaald moet worden, staat niet vermeld. Wel kan uit het stuk worden op gemaakt dat HMV haar doorzet tingsvermogen beloond krijgt en dat het voormalig gymnastieklo kaal aan de Dorpsstraat straks voor een symbolisch bedrag kan worden geschonken aan de mu ziekvereniging. In de huidige plan nen zal het Kolnus worden afgebro ken. Op het terrein kan een groen voorziening met parkeerruimte worden geschapen. Ook de kleuter school Repelsteeltje zal worden af gebroken. Hier kunnen 6 a 7 bejaar denwoningen gebouwd worden. Voor de Schure zijn in een eerder stadium de plannen al rondgebreid door de subsidie van het ministerie van WVC en de gemeente Holten ten behoeve van een opknapbeurt van het Paalhuus. De totale bouw en inrichtingskosten voor het nieu we dorpshuis worden geraamd op f 1.272.705.-. Aktieve mensen kiezen vooreen aktieve krant In een bomvolle zaal de Poppe heeft de carnavalsvereniging de Fienpreu- vers zaterdagavond de nieuwe prins op carnavaleske wijze binnen ge haald. Nadat Prins Willem de eerste van de Oranjeboom was afgevoerd, die een jaar lang geregeerd onder het motto van: „Ook ik ben een vrijwil liger", werd om elf minuten over elf (plus het bekende Holtense kwar tiertje) een grote tent de zaal bin nen gebracht waaronder de nieuwe prins verscholen bleek te zitten. Voordien waren door de senaat al een aantal kandidaten gekeurd en te licht bevonden voor dé verant woordelijke post. De nieuwe Prins werd afgeschilderd als een man die midden in de Holtense gemeen schap staat, met een relatie tot „de berg". Dit bleek Hardenberg te zijn toen onder het luidkeels zingen van het Sallandlied Prins Gert Jan van 't Holt onder de tent naar buiten sprong, enthousiast begroet door de carnavalvierders. Als vorst van Waardenborgh tot aan het Vlet- goor en rentmeester van de Har- denbergers zal hij als achttiende prins over Holten regeren. Het kostte Prins Gert Jan de eer ste, in het dagelijks leven directeur van de Haarschool geen enkele moeite om het enthousiaste pu bliek stil te krijgen om zijn installa tietoespraak te kunnen afsteken. Een simpel handgebaar van „mees ter" van 't Holt was voldoende. Als een van de eerste daden verleende hij zijn voorganger de orde van de Fienpreuvers, daarnaast verklaar de hij het Holtense karnaval als volwassen. „Het karnaval heeft in de afgelopen achttien jaar getoond Holten waardig te zijn. Het heeft zijn bestaansrecht bewezen", aldus de nieuwe prins. Voorafgaande aan de installatie van prins Gert Jan I werd een ande re bekende Holtenaar in het zonne tje gezet. Als eerste mag August Müller zich Keunedarper van het jaar noemen. In de raad van elf wer den benoemd de heren Eshuis, Tie- len en Broekmaat. In de senaat na men zitting de heren Leusink en Möring. De prijs van het prinsraden ging naar Herman Stokkers. In to taal waren 576 inzendingen binnen gekomen. De baten, na aftrek van de onkosten kwamen ten goede van het Rode Kruis, afdeling Hol ten. Voorzitter Langenbarg en be stuurslid mevrouw Enklaar-Van Andel namen het bedrag in ont vangst. Dit bedrag zal deze week nog kunnen worden aangevuld met de opbrengst van het koekraden dat zaterdagavond f112.- op bracht. Voorts werd het nieuwe karnavalslied ten doop gehouden dat gecomponeerd is door Bert Fransen op de tekst van „zwarte Teun". De gemakkelijk in het ge hoor liggende muziek werd onmid dellijk al een-kraker van jewelste Ook het liedje, waarmee Dika van de Wierdense revue haar geslaagde optreden besloot bleek een meezin ger die tijdens het karnaval wel va ker gezongen zal worden. De leden van de toneelvereniging DAT uit Dijkerhoek, Hans Steunenberg, Evert J an Pinkert en Willy Stevens bleken goed mee te kunnen komen in de carnavalssfeer. De muziek was in handen van de band Statur- nus.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1