Lichtend voorbeeld Holtens Nieuwsblad Luchtpatrouille gaat vervuiling aanpakken Deze «leek Uitstel Verkoopdag handwerken Diessenplas Thema-avond Traanman Jubileum RIJKSPOLITIE ZOEKT HET HOGEROP WÊ i - Ontwerp statuut recreatie Oudheid kamer Hoolt'n Molenaar U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Vers van de pers, overal te koop. DAGBMDTUBANTÏA^r Holtens Nieuwsblad Donderdag 14 november 1985 - 38e jaargang - nr. 46 Abonnementsprijs f 34.25Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 Onlangs maakte de ANWB de „top-tien" bekend van de grootste ergernissen van automobilisten. Of mijn ergernis hoog scoorde, staat me niet meer voor de geest, maar voor schrijfster dezes is het rijden met verkeer gestelde koplichten en/of groot licht tot een van de grootste ergernissen die men onderweg tegen kan komen. Niet alleen is het bijzonder vervelend, maar ook gevaarlijk..Regel- matig leest men van ongelukken, waarbij de bestuurder verblind was door de tegenligger. Toch denken de meeste automobilisten dat het geen betrekking heeft op zijn of haar voertuig. Het tegendeel werd afgelopen zaterdag weer be wezen tijdens de gratis banden- en verlichtingscontrole die georganiseerd werd door Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met De Jonge banden uit Almelo. Van de dertig auto's die onder handen werden genomen bleken maar liefst 22 auto's gebreken te hebben met betrekking tot de verlichting. Van een drietal auto's waren de banden niet meer voorzien van voldoende profiel. Het aantal auto's dat dit keer gekeurd werd was minder dan in voorgaande jaren. Het Veilig Verkeerd Nederland denkt dat vee! automobilisten hun verlichting ai elders heeft laten keruen Komend seizoen heeft WN Holten weer de alom bekende en zeer gezellige verkeersquiz voor verenigingen en bedrijven op het programma staan. Al met al reden genoeg om lid te worden van de plaatselijke afdeling van Veilig Ver keer Nederland. De contributie is niet hoog en men krijgt regelmatig een leer zaam blad in de brievenbus. Waarin o.a. aiie belangrijke veranderingen in de verkeerswetgeving. Opgave bij: G. van Eijk, Reilinksweg 6, Holten, tel. 6 16 8? en G. T. M, Blokvoort, Beurenpad 10, In het Holtens Nieuwsblad heeft U kunnen lezen, dat de afdeling Welfare van het Rode Kruis een suksesvolle verkoop van handwer ken etc. heeft gehad in „Diessen plas". De voorraad was zo snel uitver kocht dat heel wat mensen teleur gesteld moesten worden. Om Uw St. Nicolaas inkopen vei lig te stellen heeft de bezigheidsaf deling van „Diessenplas" besloten op 20 november a.s. een verkoop dag van handwerken, dassen, kin dertruien, sokken, etc., etc. te hou den. Op de 4e etage in „Diessenplas" wordt'op die dag alles overzichte lijk getoond. Openingstijden van 9.00 uur tot 11.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. De Rooie Vrouwen in de Partij v.d. Arbeid afd. Holten organiseren op woensdag 20 november een avond over het thema Vrouw en zwart in Zuid-Afrika. De avond wordt geopend om 20.00 uur met een film over de geschiedenis, van het vrouwenverzet in Zuid-Afrika: You have struck a rock (Je bent op een rots gestoten). Vervolgens spreekt Eve lien Schripsema, staflid van de Anti Apartheidsbeweging Nederland. De avond wordt afgesloten met een discussie naar aanleiding van de film en de lezing. Alle vrouwen, ook niet partijleden zijn van harte welkom in café-restaurant Vos man, Oranjestraat 38. De toegang is gra- In ons bericht omtrent de zilver en medaille van onze Holtense sla ger is vorige week een slordigheidje ingeslopen die we bij deze willen rectificeren. In plaats van Traman moet dit natuurlijk Traanman zijn. Komende zaterdag viert de af deling Holten van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen het veertigjarig bestaan met een jubi- leummarkt in zaal Vosman. In deze editie een gesprek met de presidente van het eerste uur en de huidige presidente over veertig jaar vrouwenvereniging in Holten. Uitgeversmaatschappij Van derLoeffBV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 De mogelijkheid om straks op eigen erf onder de mom van „wat niet weet, ook niet deert" overtollige mest of an der milieuafval illegaal op te slaan wordt met ingang van begin volgend jaar aanmerkelijk kleiner. Vanaf die tijd gaat het district Zwolle van de Rijkspolitie over tot het regelmatig surveilleren per helicopter boven haar bewakingsgebied, In het afgelopen jaar is de rijkspoli tie met dit project reeds in een aantal districtén gestart door een tiental zo genaamde inventarisatievluchten, die meteen al een opmerkelijk resultaat opleverde. In Overijssel werd achttien gevallen van illegale mestopslag ge constateerd, vijf illegale autosloperij en werden op deze manier opge spoord en elf illegale stortplaatsen van vuil en puin werden vanuit de lucht opgespoord. Ook ontdekte men zeven maal een illegale ontgronding en boskap en werden twee verboden olie lozingen gemeld. Voorts werd bij voorbeeld geconstateerd, dat er bij een bosparceel takken illegaal werden verbrand, turf werd gestoken op ver boden terrein en waterverontreinigin gen. In een persconferentie die afgelo pen dinsdag werd gehouden in Dalfs- en werd door de provinciaal project leider de adjudant Wassens en de Door de overweldigende reacties op onze herfstprijsvraag, heeft de jury nog geen tijd gevonden alle in zendingen te beoordelen. De uit slag zal dan ook niet, zoals beloofd, in deze editie bekend worden ge maakt, maar in de editie van 21 no vember aanstaande. piloot van de helicopter van de rijks politie J. M. Raasveld nader uitleg ge geven over deze nieuwe opsporings methode van de Rijkspolitie. Aanpak Voordat er met de inventarisatie werd begonnen heeft men het gebied van het distrikt Zwolle, verdeeld in drie regio's, elk bestaande uit twee kringen, met daarbij een speciale coördinator en zes opstappers/waar nemers die gewapend met stafkaar ten en kleurenfototoestel een of twee maal per maand een surveillance- vlucht maken boven hun gebied. De opstappers/waarnemers zijn politie mensen die in hun regio belast zijn met het toezicht op het milieu. Namens de Rijkspolitie Holten is A. van der Keuken belast met de helicop- terproef. Hij verwacht een heel wat doelmatiger aanpak van de milieuver ontreiniging dan mogelijk was met het surveilleren per auto of fiets. „Met dit heli-project kun je de zaken gerich ter aanpakken. Met de surveillance wagen kwamen we ook wel op een he leboel plekken, maar vanuit de lucht zie je gewoon veel meer. Een gedemp te sloot bijvoorbeeld herken je heel snel aan de bodemverkleuring. Na tuurlijk hebben we van tevoren wel een soort cursus gevolgd om veront reinigingen vanuit de lucht te kunnen signaleren. En we zijn op vliegvast heid getest. Dat is natuurlijk wel be langrijk wanneer je twee uur lang ach ter elkaar in de lucht bent. Vanuit Hol ten bestrijken we het hele gebied bo ven Heino, Wijhe, Olst, Okkenbroek, Lettele, Schalkhaar, Diepenveen, Bathmen en Holten. Een college van mij doet het gebied boven Twente." Bewustwording Hoewel Van den Keuken er niet van uit gaat dat er nu meteen driftig met processen-verbaal wordt gesmeten, ziet hij de helicopterpatrouilles toch als een belangrijke stap op weg naar een schoner milieu. Bewustwording van de bevolking is zijn eerste streven. „Kijk, de Holtense instelling is dat het vroeger altijd zo ging en dat het dan ook maar zo moet blijven. En dat geldt dan voornamelijk voor het mest probleem bij boerenbedrijven. Want met grote industrieën hebben we hier geen problemen. Maar juist dat kleine werk is ook belangrijk. Al die kleine bergjes maken samen één grote. Dus het dumpen van mest, de vervuiling van het oppervlaktewater en de puin- stort. Dat zijn onze eerste aandachts punten. En dan is het ene geval na tuurlijk erger dan het andere. Als we het zo kunnen regelen dat de troep weer opgeruimd wordt, dan doen we dat ook. Ik hoef niet zo nodig bekeurin gen te geven. Die bewustwording is veel belangrijker. Tenslotte moeten we het allemaal samen doen. Mijn col lega en ik alleen kunnen niet zorgen voor een schoner milieu. Daarvoor is ieders medewerking nodig. De heli- coptervluchten worden ook gepland in samenwerking met de gemeente besturen. En dan gaat het om gerichte onderzoeken in het kader van de Hin derwet. Als we dan voor Holten kun nen bereiken dat het dorp nog scho ner wordt dan het nu al is ben ik tevre den". Als de weersomstandigheden het toelaten zal de Holtense waarnemer samen met zijn collega uit Haaksber gen begin december weer een pa- trouillevlucht maken met de heli. De start en landingsplaats is het parkeer terrein bij Meinders op het industrie terrein de Haar. Deze plaats is in over- leg met het gemeentebestuur van Hol ten uitgezocht en veilig bevonden. Hulpvraag Als na januari de bewaking per heli daadwerkelijk van start zal gaan, zul len niet allen de rijkspolitie van deze opsporingsmethode gebruik kunnen de helicopter van de Rijkspolitie. Aktieve mensen kiezen vooreen aktieve krant A. van der Keuken: bewustwording belangrijker. gaan maken, maar ook bijvoorbeeld instanties zoals het zuiveringsschap en de Waterleidings Maatschappij Overijssel die door gerichte verzoeken aan de opsporingsunit verontreinigin gen kunnen lokaliseren. Tevens zal door de grotere inzetbaarheid van de helicopter in de regio de hulpvraag bij grote calamiteiten zoals bosbranden, overvallen en ernstige ongelukken sneller beantwoord kunnen worden. Het enige probleem bij xle helivluch- ten is de afhankelijkheid van het weer. Wat 100 meter zicht is op de grond, is nul in de lucht, zo leerde helicopterpi- loot Raasveld. Ook bij temperaturen onder nul, sneeuw en ijzel kan niet worden gevlogen. Het blijft dan ook altijd een hulpmiddel, naast de grond- surveillance. Tijdens de eerstkomende raads vergadering zal de gemeenteraad een oordeel moeten geven over de ontwerp statuten van de Stichting voor bevordering van het toerisme in Holten (Holten Promotion). In het voorstel staat tevens een verdere invulling van het aantal be stuursleden. Zoals bekend nemen VW en Handelsvereniging ieder met twee leden zitting in de Stich ting. Vanuit de gemeentelijke hoek wordt voortgesteld de portefeuille houder voor recreatie en toerisme (burgemeester mr. W. L. F. C. ridder van Rappard) en een gemeente raadslid waarvan de partij niet ver tegenwoordigd is in het college (WD en PvdA) op te nemen in het bestuur. Ook zal in het voorstel de concept opdracht aan bureau Terp te Amersfoort aan de orde komen en de gemeentelijke geldelijke bij drage van f 6000.-. De Oudheidkamer Hoolt'n houdt op woensdag 27 november aan staande een informatie-avond in café-rest. De Biester, aanvang 19.45 uur. Op deze avond wil de Oudheidka mer vertellen over haar doelstellin gen en een korte uiteenzetting ge ven over de vorderingen tot nu toe. Tevens zullen twee oude films over Holten worden vertoond en zal uit leg worden gegeven over een aantal oude voorwerpen die in het bezit zijn van de oudheidkamer. De heer C. Dresselaars uit Deven ter is benoemd tot vrijwillig mole naar van de molen in Dijkerhoek.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1