Plattelandsvrouwen Dijkerhoek huldigen leden van eerste uur V akantieactiviteiten et maar matig bezocht Van dag tot dag Kerkdiensten Medische diensten olitieweekjournaal Kegelinstuif Fienpreuvers Reformatie herdacht Jeugddienst Ingezonden Spreekbeurt BPS ja nsen GARAGE SCHUPPERT BV Pro Juventute kalender Verloren en gevonden BOLSENBROEK DONDERDAG 24 OKTOBER 1985HOLTENS NIEUWSBLAD Ned. Herv. kerk 10.00 u. ds.A. W. Berkhof van Hoogland (jeugddienst)., Uit- gangscoll. Plaatselijk Jeugd werk. Oppasdienst: Marianne Bogaard en Diny Aalpol. 19.15 uur: ds. W. Vons. Kerkhervor ming in „de Kandelaar" Coll. voor Ned. Bijbelgenootschap. Diessenplas: Woensdag 30 okt. ds. W. Vons. GEREF. KERK 9.30 uur ds. M. Berg (le coll. voor de diaconie). 19.15 uur: ds. W. Vons (Interk. dienst) Herden king Kerkhervorming. Collecte voor Ned. Bijbelgenootschap 9.30 uur. Kindernevendienst groep 7 en 8 o.l.v. H. Beltman. Oppasdienst: Mevr. Prins-Nij- kamp, mevr. Smit-Paalman, mevr. Tromop-v.d. Meulen. Mevr. Dul-de Fockert, mevr. Paalman-Zwiers, Marion Dul. R.K. KERK: 10.00 u. Heilige Mis in gebouw „Irene". DIJKERHOEK: 10.00 uur ds. W. Vons. Uitgangs- coll. Plaatselijk Jeugdwerk. OKKENBROEK: 10.00 uur ds. G. Bouman. Uit- gangscoll. Kerkvoogdij. NIEUW HEETEN: Zaterdag: 19.00 uurzondag: 8.00 en 10.00 uur. Presidente mevrouw Rensen overhandigt het 100e lid, mevrouw Tuitert een boeket bloemen De afdeling Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen vierde op vrijdag 18 oktober haar 35-jarig be staan met een feestavond in Het Bon te Paard in Dijkerhoek. Presidente Dika Rensen verwel komde speciaal de mannen die deze avond ook mee „mochten" naar de plattelandsvrouwen. In haar openingstoespraak keek de presidente terug naar het begin van de afdeling Dijkerhoek. Op 18 oktober 1950 namen een twintigtal Dijkerhoekse plattelandsvrouwen het initiatief tot de oprichting. Er waren by het 25-jarig bestaan al 65 leden. Nu tien jaar later telt de afde ling 100 leden. Het honderdste lid, mevrouw Ans Tuitert-Grijzen werd door de presidente het bondsspeld- je opgespeld. Tevens kreeg zij een boeket bloemen aangeboden. Zeventien dames die tussen de 25 en 35 jaar lid waren werden verrast met een tegeltje met het embleem De carnavalsvereniging „de Fien preuvers" opent haar seizoen weer imet een familie-kegelinstuif, en wel op zondagmiddag 27 oktober, vanaf 16.30 uur bij kegelcentrum Barbaras- sa. Voor groot en klein, leden en niet- leden is dit dé gelegenheid in een ge zellige sfeer een balletje „op" te gooi en, terwijl er voor de jeugd nog een speciale spelronde zal worden gehou den. Tevens wordt er gestreden om de Fienpreuverswisseltrofeé, welke nu nog in handen is van de spelers van de s.v. Holten 1. Dit team heeft echter nogal een verjonging onder gaan, en met name de ploeg van de Raad van Elf van de Fienpreuvers, staat met haar routine op de loer. Deze instuif is een goede gelegen heid om een praatje te maken met Prins Willem 1 van de Oranjeboom, oud-prinsen en de leden van de Raad van Elf. Prins Willem zal op deze middag het startschot lossen van de aktie- Prinsraden, waarbij iedere Holter- naar in de gelegenheid wordt ge steld te raden naar zijn opvolger, de nieuwe Prins der Fienpreuvers. Wellicht komt u in aanmerking voor de hoofdprijs; een enorm vleespakket ter waarde van 250 gulden. De opbrengst van deze ak- tie, wordt, evenals in voorgaande jaren, beschikbaar gesteld aan een vereniging, die zich inzet binnen onze Keunedarper gemeenschap. Dit jaar zal de opbrengst van deze aktie ten goede komen aan het Rode Kruis-afdeling Holten. Van daar, dat de Fienpreuvers u deze aktie van harte aanbevelen. van de bond. De dames waren: J. Baltus-Klein Teeselink; D. Huzen- Brinks; G. W. Klein Teeselink-Ren- sink; H. Meierman-Sluiter; R. Nij- kamp; D. Nijkamp-Nikkels; H. G. Nijland-Bronsvoort; M. Rensen- Vruggink; G. Sluiter-Roeterdink; D. L. Stevens-van Schooten; G. Wa- genvoort-Nijenhuis; D. Wegstapel- Keizer; J. Hoekman-Teeselink; M. Paalman-Kloosterboer; G. Oplaat- Vruggink. De zes dames die tot de oprichtsters behoorden werden eveneens in het zonnetje gezet. Zij kregen een boeren schilderwerk stukje aangeboden. De opricht sters waren; D. Broekhuis-Groot Bronsvoort. A. Kloosterboer-Nij- land; F. C. A. Muis-v.d. Moer; Z. Wegstapel-Veltkamp; J. Reilink- Reilink en M. Reilink-Kers. Tegel tje en schilderstukje werden door eigen leden vervaardigd. Na het officiële gedeelte trad de toneelgroep uit Schoonheeten op met het toneelstuk „Streupers" van G. Hulshof uit Ruurlo. Het stuk speelde zich af op de pachtboerde- rij van Derk van Aalten. Van Aal ten kan er een stuk grond bij huren maar er is nog een kaper op de kust. De plattelandsdames en hun echt genoten genoten van het geboden spel. De feestavond werd besloten met een gezellig bal op de tonen van de muziek van Gerrit Nijhof. 15 Oktober: Op de AI vond een aanrijding plaats tussen twee per sonenauto's. Beide voertuigen re den in de richting Enschede en tij dens het inhalen kwamen ze met el kaar in aanraking. Aanvankelijk reed één bestuurder door, doch in de loop van de dag meldde hij zich vrijwillig bij de politie. Het bleef bij materiële schade. 16 Oktober: In de Oranjestraat onstond een aanrijding eveneens tussen twee personenauto's. Eén van de auto's kwam uit de richting Markelo en week naar links uit om een geparkeerde vrachtauto te pas seren. Uit de tegenovergestelde richting kwam de andere auto, die zijn rijbaan min of meer zag geblok keerd door de inhalende auto. Met een flinke klap kwamen beide voer tuigen met elkaar in botsing. Beide voertuigen werden zwaar bescha digd en moesten worden wegge sleept. Ook hier geen persoonlijke ongelukken. In de nacht van 15 op 16 oktober werd er gepoogd diefstal van benzi ne uit auto's te plegen vanaf een camping. De daders werden ge stoord doordat de zoon des huizes juist terug kwam. Ze kozen het ha zenpad met achterlating van enke le jerrycans en slangen. Door een aannemer werd aangif te gedaan van vernieling en diefstal van twee wegbebakeningslampen. De lampen waren geplaatst op de Borkeldsweg in verband met weg werkzaamheden. Een levensge vaarlijke vorm van baldadidheid. Bij de Edah werd een man be trapt bij het stelen van enkele re pen chocolade. De man werd over gebracht naar het politieburo. Te gen hem werd proces-verbaal opge maakt, mede gelet op het feit dat hij in het verleden zich ook al eens schuldig had gemaakt aan winkel diefstal. 18 Oktober: Te omstreeks 20.30 uur vond er een aanrijding plaats in de Dorpsstraat met de kruising La- renseweg tussen een automobilist en een fietser. Deze laatste wilde linksaf slaan en de Larenseweg op rijden en bemerkte te laat dat uit de tegenovergestelde richting een personenauto kwam. De fietser werd als het ware over de auto ge slingerd en bleef bewusteloos lig gen. Later bleek dat hij een been had gebroken. Hij werd overge bracht naar een ziekenhuis te De venter. De fiets werd geheel ver nield. De auto zwaar beschadigd. In de nacht van 18 op 19 oktober werd een automobilist uit Hengelo bekeurd omdat hij te diep in het glaasje had gekeken. Van hem werd een bloedproef genomen en tevens kreeg hij een rijverbod van acht uur opgelegd. De afgelopen week werden weer twee fietsers ontvreemd welke niet waren afgesloten en wel één bij De Waag en één bij het NS station. Re gelmatig blijkt dat onafgesloten fietsen veel meer risico lopen te worden weggenomen dan afgeslo ten fietsen, ofschoon een afgesloten fiets natuurlijk ook geen garantie geeft dat die blijft staan. 20 Oktober: Tijdens de afwezig heid, in de herfstvakantie werden bij een perceel aan de Houtweg na genoeg alle druiven van de ranken geplukt. Of de druiven zuur waren is niet bekend. Een jachtopzichter kwam met een gewonde ree aan het politieburo. Het dier had twee gebroken poten. Een veearts werd ingeschakeld en er bestaat goede hoop dat alles weer „op zijn pootjes terecht komt". Op de Markeloseweg werden tot drie keer toe jeugdige fietsers be keurd die het zo nodig vinden om met zijn drieën naast elkaar te rij den. Zoals reeds eerder in dit blad vermeld, wordt er door de politie zonder meer bekeurd bij overtre dingen door jeugdige verkeerszon- daars. WELKOM OP DE FIAT HAALT - UIT SHOW! Aantrekkelijke Fiat-show •t quiz met schitterende prijzen op 24-25-26-28 oktober ZIE ONZE ADVERTENTIE OP PAG. B3 UW FIAT-DEALER Lochtersweg 62, Nijverdal Tel. 05486-1 75 75 In het Kerkelijk Centrum „De Kandelaar" (Stationsstraat) zal zondagavond in een Interkerkelij ke dienst de reformatie worden her dacht. Voorganger is ds. W. Vons. In de dienst, aanvang kwart over 7, zal een kollekte worden gehouden voor het Ned. Bijbelgenootschap. Zondag 27 oktober aanstaande is er weer een jeugddienst in Ned. Herv. kerk. De dienst begint om 10.00 uur. Voorganger is ds. Berk hof. Het thema van de dienst is: „geluk is dichterbij dan je denkt". De garantie voor service en kwaliteit Off. Toyota-dealer voor Holten-Bathmen e.o. Oranjestraat 30, Tel. 05483-6 13 63 In de kantine van de Machinefa briek Nido-Universai werd vrijdag middag de heer G. J. Leeftink ge huldigd i.v.m. zijn 25 jarig dienst verband bij dit bedrijf. Hij werd ge lukgewenst door technisch directeur Joh. Jansen die namens de directie een geschenk in couvert aanbood. In een korte toespraak bracht hij Leeftink dank die 25 jaar z'n grote vakbekwaamheid heeft getoond. Leeftink begon in 1960 als lasser maar maakte al vrij snel de overstap naar de draaierij waar hij de hele ontwikkeling van het be drijf heeft meegemaakt. De jubila ris toont altijd grote inzet en is er steeds op uit om het nóg beter te doen. „Leeftink is een man waarop je bouwen kunt, die wil staan voor de hem opgedragen taak en we hopen dan ook dat hij nog vele jaren blijft werken bij „Nido-Universal" zo be sloot de heer Jansen die aan mevr. Truus Leeftink-Megelink een prachtig boeket aanbood". Productie chef Wim Eshuis, die namens het personeel het woord voerde, bood als kado aan een com pleet fietswiel waarvan de binnen band was „opgepompt" met een be drag dat voldoende zal zijn voor aankoop van een nieuwe fiets. De Oranje kalender van de vere niging Pro Juventute is vanaf he den weer verkrijgbaar. Zoals be kend komt de opbrengst van de ka lender ten goede aan het werk voor jeugd en gezin. De kalender, met tal van exclusieve foto's van het Ko ninklijk Huis is te bestellen voor f9.- bij mevrouw D. D. van Rap- pard-Buitenhuis, Jeurlinksweg 1 in Holten. Op maandag 21 oktober j.l. heb ik wederom een poes gevonden en wel op de Rijssenseweg 's avonds om ongeveer 8 uur bij de Dikke Steen. Dit betrof een Cyperse poes, grijs met rood. Deze poes heb ik naar dierenarts Helthuis gebracht, waar bleek dat het diertje reeds was ge storven. Ik heb het poesje daar ach tergelaten. Dit bericht is bestemd voor de eigenaar, zodat zij weten wat er met hun poes is gebeurd. Mevr. J. A. Evers-Meyer. In tegenstelling tot andere jaren werden de vakantieactiviteiten van de Stichting Sociaal Cultureel werk vorige week maar matig bezocht, on danks het aantrekkelijke programma. Zo telde het levende ganzebord, dat afgelopen donderdag werd ge houden slechts zeventien deelne mers. Ook voor het straattekenen, dat wegens het druilregentje ver plaatst was van het parkeerterrein voor de Houtbeurs naar het Kolnus meldde zich maar een gering aantal „artiesten", vorige week dinsdag. Woensdag morgen konden in het Kolnus.de kleuters zich uitleven in het maken van knuffeldieren. Volgens Inge Scharrenborg van de Stichting SoCuWe hebben veel Holtense ouders de herfstvakantie gebruikt om nog wat extra zon te tanken voor de komende winter. „Er werden voldoende kinderen ge signaleerd in het dorp, maar dat bleken voornamelijk vakantiegan- gertjes te zijn", aldus Inge. On danks de geringe deelname van dit jaar, zullen in de komende vakan tieperiode opnieuw activiteiten ge organiseerd worden voor de school jeugd. „Voor ons maakt het niets uit of er nu tien of honderd kinde ren deelnemen. Het aantal is niet bepalend, alleen het plezier van de kinderen. Opvallend is, dat de ani mo voor de diverse clubs dit jaar enorm is toegenomen. Voor ver schillende activiteiten heeft men al een wachtlijst moeten aanleggen. Gevonden: een donker blauwe shawl met naam A. v.d. Bos; een rechter sportschoen kleur grijs; een beige jongensjack; een grijs kabelslot; vijf sleutels (Alfa Ro meo). Verloren: Verzekeringsplaatje bromfiets SJQ 394; een blauwe portemonnaie met rits; een hor loge met metalen band; een jon- gensbril met bruin montuur; Ongeveer 10 .sleutels aan ring met daarop een W; een donker grijze knipportemonnaie; een damesfiets merk Burgers, kleur groen; een zwarte herenfiets. KNIPTIP Een gebouw komt beter op**' de foto als u zorgt voor een aardige omlijsting in de vorm van een paar takken. Op 28 oktober zal in café De Pot zitter van de vaste Kamercommis- te Markelo, op uitnodiging van de sie voor de landbouw. Hij zal spre- WD afdeling Markelo, spreken de ken over heden, verleden en toe heer Blauw. De heer Blauw is Twee- komst van de landbouw, de Kamerlid voor de WD en voor- Vrijdag 25 oktober: 14.30-17.00 uur en 18.00-20.00 uur. Schrijfavond Amnesty Int. Afd. Holten in Plattelandsbieb, Rorikstraat. 17.00-18.00 uur. Verzilvering va kantiebonnen Land- en Tuin bouw en ASF Vakantiecheques bij J. Krol. Schepenenstraat 7. Zaterdag 26 oktober: 10.00-18.00 uur. Holtense Bad mintonkampioenschappen in Sporthal 't Mossink. 10.00-16.00 uur. Modellenshow Autoclub Oost Ned. in Wegres taurant Holten. 17.00-18.00 Optreden Jongeren koor uit Lambarene in Bej. Cen trum „Diessenplas". Zondag 27 oktober: 7.00-10.00 uur.Laatste viswed strijd '85 in Twentekanaal bij Lochem. Vertrek: 6.00 uur. 12.00 uur: Erwin-Autocross „voor leden MAC" De Holter- berg Terrein Beusebergerweg. 16.30 uur Familie-Kegelinstuif Fienpreuvers bij Barbarossa. Maandag 28 oktober: 19.00-21.00 uur Bloedplasmaa- vond in sporthal 't Mossink. 19.30 uur Openbare raadsverga dering ten gemeentehuize. Woensdag 30 oktober: 14.30 uur Welfare Verkoopmid dag in Bej. Centrum „Diessen plas". Maandag 4 november: 13.30-15.00 uur. Inleveren voor speelgoedbeurs in pand fa. Dol- lekamp, Oranjestraat 69. Dinsdag 5 november: 9.30-11.30 uur.Verkoop speel goed op beurs bij fa. Dollekamp, Oranjestraat 69. Zaterdag 16 november: 19.30 uur. Jubileumshow Hol tense Muziekvereniging in sporthal 't Mossink. Jubileum- markt afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Geboren: Elizabeth Kirsten dv C. J. Offiinga en K. E. Werk man, Hendrika Jantina dv J. Meilink en J. W. Huzen. Ondertrouwd: S. Voortman 24 j, Rijssen en J. Witten 20 j. Overleden: J. Meerman 63 j. ARTS: J. H. A. Bruins, Keizersweg 32, tel. 05483-6 35 53. Spreekuren; 11.00 u. en 16.00 uur. WIJKVERPLEGING: Zr. J. Roelvink tel. 05700-1 24 35. Spreekuur wijkverpleegkundi ge, alle werkdagen van 13.30- 14.30 uur. Gaardenstraat 26 tel. 6 14 36. Tevens afhalen en terug bezorgen van magazijnartike len. Diëtisten spreekuur (op af spraak), elke le en 3e dinsdag van de maand. TANDARTS: T. van Noort, Scherpenzeelsew. 13, Goor tel. 05470-7 53 17. Spreekuur voor spoedgevallen: 17.00-17.30 uur. DIERENARTS: Th. A. Oostenbrug, Diessen- plasstr. 5 tel. 6 15 15 (ook voor kleine huisdieren). S. Minnema, Oude Dev. weg 7, spr. u. 8.00-9.00 u. tel. 06 28 35 b.g.g. 05704-30 86. Kleine huisdierenpraktijk: Drs. P. E. Helthuis, Dorpsstr. 63a, spr. u. ma. t.m. vrijdag 19.00-19.30 u. tel. 6 33 77. Stichting Maatschapp. Dienst Verl. Midden-Overijssel: Gaardenstraat 39, tel. 6 27 84. Voor maatschappelijk werk ge- zins- en bejaardenverzorging. Spreekuur maandag t.m. vrij dag 8.30-9.30 uur en volgens af spraak. Open Bejaardenwerk: Inlichtingen tel. 05483-6 12 01 en 6 13 28-6 28 89. Ziekenvervoer: 00 11 of dienstdoende arts, tel. 05483-6 35 53. Kleuter- en zuigelingenbureau; Gaardenstraat 19, op afspraak. Ziekenfonds: Spreekuur vrijdag van 8.30- 10.00 uur in het Groene-Kruis- gebouw, Gaardenstraat en vol gens afspraak. Fysiotherapie: Alle werkdagen Stichting Kruiswerk, Gaardenstraat 29. Energiebedrijf: Storing elektriciteits- en gas- voorziening melden bij Gem. Energiebedrijf tel. 05483-6 18 14. Politie: Tel. 05483-6 13 53 of 6 26 55 of na 18.00 uur bellen 038-97 12 34. Brandweer: Telefoon 00 11 (dag en nacht).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 3