Het was maar een spel... a Afrikaans koor in Diessenplas Holtens Nieuwsblad, Speelgoedbeurs Holten Promotion kan nu worden opgestart Show HMV u ontvangt een fraaie BON Verkoop Welfare artikelen COMFORTABELE POSITIE VOOR BUREAU TERP Flink bedrag Nierstichting Opbrengst collecte U Tr hz - J. Metsemakers voorzitter PvdA Holtens Nieuwsblad Donderdag 24 oktober 1985 - 38e jaargang - nr. 43 Abonnementsprijs f 34.25Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 li KOmende zaterdag, 26 oktober, vindt in de recreatiezaal van het be jaardencentrum Diessenplas een bij zonder concert plaats dat toeganke lijk is voor alle Holtenaren (voor zover er plaats is). Op uitnodiging van direc teur Postma treedt dan op het jonge renkoor uit Lambarene, een oerwoud- stad in Gabon. Niemand zou waarschijnlijk ooit ervan gehoord hebben, als niet Dr. Albert Schweitzer daar zijn zieken huis had gevestigd in het begin van deze eeuw. Hemelvaartsdag 1983 maakte de NCRV-radio een uitzen ding over het leven en werk van Dr. Albert Schweitzer. Vlakbij het zie kenhuis is een christelijke middel bare school met een jongerenkoor dat voor de NCRV-microfoon op trad. De programmamakers van de NCRV waren ontroerd door de ge weldige levenslust van de jongeren en stelden alles in het werk om dit koor naar Nederland te halen. Za terdagmiddag tussen vijf en zes uur kunt u het jongerenkoor in Holten beluisteren en horen hoe jonge mensen uit het oerwoud van Mid- den-Afrika zingend hun geloof be lijden, maar ook hoe zij met hun oeroude volksliedjes en met ever greens vrolijkheid en blijdschap beleven. De voorstelling zal gepre senteerd worden door NCRV-pre- sentator Dick Bikker. Tevens wordt er een collecte gehouden ten bate van het Dr. Albert Schweitzer hospitaal in Lambarene. De giften worden door het jongerenkoor meegenomen om het ziekenhuis een cadeau te geven: apparatuur voor de fysiotherapeut die dank zij de radio uitzending van hemel vaartsdag 1983 daar kon komen werken. De toegang tot het concert is vrij. Uitgeversmaatschappij Van derLoeffBV in samenwerking met de stichting Molt ens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar V/eleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. V/iggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederïks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 612 24 tot dinsdag 12 uur InBathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Het aantal grote calamiteiten, waarvoor de Holtense vrijwillige brandweer zich geplaatst ziet is gelukkig gering. Natuurlijk ontkomt Holten niet aan de nodige branden, zoals onlangs nog twee uitslaande branden in boerderijen in het buitengebied en vorig jaar de grote bosbrand op de Holterberg, maar de schade bleef beperkt tot het materiële, al is dat voor de betrokkenen al verve lend genoeg. Toch moeten brandweer en EHBO voortdurend alert zijn op mogelijke calamiteiten waarbij wel mensenlevens op het spel staan. Op gezette tijden worden dan ook gezamenlijke oefeningen gehouden waarbij de waar heid zo dicht mogelijk benaderd wordt. In het voorjaar werden een aantal vrijwilligers „gered" uit de nu afgebroken panden op het Smidsbelt, vorige wek donderdag werd een grote ontploffing in scene gezet in de silo van de Coöpera tie aan de Stationsstraat. Geen eenvoudige opgave die de heren Schuppert en Hofman, samen met de mensen van de EHBO hadden uitgedacht. In het volle dig duister moest een groot aantal gewonden gered worden uit de silo. Vooral de redding van een achttal „zwaar" gewonden uit de kelder leverde menig hoofdbreken op. Doordat een aantal vrijwilligers verstek had laten gaan, moest er wat geïmprovisserd worden en deed het voor de buitenstaander wat chao tisch aan. Gelukkig werden binnen de gestelde tijd alle gewonden geborgen en kon brandweercommandant Eshuis het sein „alles veilig" geven. Hij toonde zich na afloop redelijk tevreden, vooral gezien de geringe mankracht. „Het blijft maar spel, en dat is wel iets anders dan de werkelijkheid. Toch hebben de men sen getoond ook bij zo'n uitzonderlijke situatie de zaak onder controle te hebben". Volgend jaar oefent de brandweer samen met enkele buurgemeen ten. Ter afsluiting van het jubi leumjaar van het veertig jarig bestaan van HMV, wordt op za terdag 16 november aanstaande in sporthal 't Mossink een muzi kale show gehouden, waaraan medewerking wordt verleend door het orkest, drumband en majorettecorps. De show begint om half acht 's avonds. Wie de muzikale shows in 1977 en 1982 nog in herinnering heeft, weet dat de showavonden van HMV muzikale hoogtepunten zijn. Ruim achthonderd belangstel lenden werden bij de voorgaan de shows geteld. In de eerst ko mende editie van het Holtens Nieuwsblad komen wij op het evenement van HMV terug. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34.25 Met het oog op het naderende Sin terklaasfeest hebben enkele Dijker- hoekse dames het plan opgevat in Holten op 5 november aanstaande een speelgoedbeurs te houden. Aan de gemeente Holten is inmiddels ver- Tijdens de jaarvergadering van de PvdA, afdeling Holten, die maandag j.l. werd gehouden in café-rest. Vos man, werd Jan Metsemakers door de leden tot partijvoorzitter gekozen. Metsemakers neemt het voorzitter schap over van Dick Mondeel, die acht jaar lang de afdeling Holten op zeer deskundige wijze leidde. Vice-voorzitter Kees Reitsma, bedankte de scheidende voorzitter voor al het gedane werk in de afde ling. Hij benadrukte vooral het ide alisme, waarmee Dick Mondeel zijn partijwerk steeds heeft vervuld. De ledenvergadering nam verder afscheid van Luut Stant, die, zo sprak Kees Reitsma ook zeer ver dienstelijk werk voor de partij heeft verricht. Het bestuur van de PvdA afdeling Holten is voor 1985/1986 als volgt samengesteld: Jan Metse makers, voorzitter, Anja Hoek, se cretaresse, Gerard Wennemers, penningmeester, Jan Kreijkers, Kees Reitsma, Hugo Verkerk, Ma rina Heetveld. Met het oog op de komende ver kiezingen werd een onafhankelijke commissie ingesteld, die zich met de opstelling van de door de leden ingediende namen van kandidaten voor de lijst zal bezig houden. De ledenvergadering zal in januari de definitieve lijst vaststellen. gunning aangevraagd om de speel goedbeurs te mogen houden in het lege pand van de firma Dollekamp, Oranjestraat 69. Om van deze speelgoedbeurs een succes te maken is het evenwel no dig dat er speelgoed aanwezig is dat dan verkocht kan worden. De Dijkerhoekse dames vragen de ou ders en kinderen het overtollig speelgoed - maar niet te zwaar be schadigd - speelgoed in te brengen voor deze beurs. Zij denken aan lego, puzzels, poppen, auto, maar ook leesboekjes, fietszitjes, autozi-> tjes, laarzen en dergelijke zijn wel kom. De bedoeling is, dat men zelf de verkoopprijs bepaalt, waarvan 25% afgaat voor kostendekking. Het speelgoed kan worden inge bracht op 4 november a.s. van 13.30 tot 15.00 uur in het pand van de firma Dollekamp, Oranjestraat 69 in Holten. De verkoop is op 5 no vember van 09.30 tot 11.30 uur. In dien er nog vragen zijn over de speel-goedbeurs kan men contact opnemen met mevr. Minie Podt, tel. 05483-6 37 56. Woensdag 30 oktober houdt de af deling Welfare van het Rode Kruis Holten haar jaarlijkse verkoopmiddag van handwerken. Alle artikelen zijn eigenhandig vervaardigd door be woonsters en bewoners van het Be jaardencentrum „Diessenplas" en door thuis verblijvende deelneem sters en deelnemers aan het Welfare- werk. De verkoopmiddag wordt ook nu weer gehouden in de recreatiezaal van de „Diessenplas", waar de nieu we voorzitter van de afdeling Hol ten van het Rode Kruis, de heer G. J. Langenbarg, om half drie de offi ciële opening van de verkoopexpo sitie zal verrichten. De Welfare-afdeling kan dank zij de inspanning van de deelnemende dames en heren weer een omvang rijke collectie handwerken aanbie den. Op de verkoop zullen vele bij zonder fraaie en nuttige, vaak van grote creativiteit getuigende werk stukken te bewonderen en te ver krijgen zijn. Hoewel de officiële opdracht pas verstrekt kan worden, nadat de ge meenteraad in de raadsvergadering van november haar goedkeuring zal uitspreken over de oprichting van de Stichting Holten Promotion, staat nu al wel vast dat bureau Terp uit Amers foort de opdracht krijgt een actieplan voor de toeristische promotie van Holten op te stellen. Na een urenlange vergadering, waarin vee! werd ge praat, maar weinig inhoudelijk werd gediscussieerd, keurden de leden van de WV de oprichting van een Stich ting Holten Promotion goed. De leden van de Holtense Handelsvereniging keurden in hun algemene ledenverga dering van 7 oktober de plannen van hun bestuur al goed. Door de besturen het mandaat te geven om een Stichting te vormen stemden de leden van HHV en WV automatisch in met de opdracht verstrekking van bureau Terp, dat - naar uit de vergadering bleek - „achter op de fiets" van het NCOV comfortabel zonder verdere mede dinging van derden zijn plannen heeft kunnen uitwerken naar het model dat de bestuurders van HHV, WV en gemeente voor ogen stond. Voorzitter Müller van de WV had dinsdagavond in de stampvol le zaal van De Biester veel woorden nodig om het aandachtige gehoor de gang van zaken tot nu toe uit te leggen. Uit zijn betoog bleek, dat reeds in 1983 de eerste contacten met het bureau Terp zijn gesmeed, via het NCOV, dat zich in dat sta dium bezig hield met de opstarting van een toeristisch promotieplan voor de „groene T", een gebied, ge legen tussen Ommen, Hardenberg en Markelo, inclusief de Overijssel se Heuvelrug. Dat plan stierf een vroegtijdige dood doordat men tot de ontdekking kwam dat de belan gen van de verschillende gemeen ten en recreatiegebieden niet met elkaar in overeenstemming waren te brengen. Van die tijd af werd bin nen de Handelsvereniging en WV gebrainstormd over een kleinere opzet, waarin toen nog Hellen- doom/Nijverdal meespeelden. Ge zien hun verschil in aanpak van de recreatie haakte Hellendoom al in een vroeg stadium af en kwam met een eigen toeristisch plan. De be sturen van de Holtense onderne mers zagen in dat, wil Holten de toeristische boot niet missen, er op korte termijn spijkers met koppen geslagen moesten worden. Aange zien het bureau Terp al een heel eind was meegereden op de baga gedrager van het NCOV werden de zakenbesprekingen met dit bureau voortgezet, zonder dat het expliciet met de leden van HHV of WV was overlegd. Kennis Hoewel voorzitter Müller, en in latere instantie burgemeester Van Rappard ten stelligste beweerden dat er nooit sprake is geweest van enige geheimzinnigheid omtrent de plannen van het NCOV, bleek uit de vergadering dat niet ieder een te spreken was over de gang van zaken, die nu echter geen keer meerheeft. Een van de argumenten die voor de offerte Terp spraken, was volgens de heer Müller de grote deskundigheid van onderzoeker Van der Spek van bureau Terp, die als toenmalige onderzoeker van bureau Oranjewoud, verantwoor delijk was geweest voor de opstel ling van het Provinciaal Toeris tisch Ontwikkelingsplan TROP in welke hoedanigheid hij grote ken nis van dit gebied heeft verworven. Ook voldeed het uitgangspunt van dit onderzoek beter aan de doel stellingen dan de offerte Luesink- /Grontmij, die werd gekenmerkt als „minder" en „anders" en niet voor het Holtense doel geschikt. Dat er geen vergelijking plaats heeft gevonden tussen de offertes van een aantal bureaus, werd niet als een gemis ervaren. Veel meer van waarde werd ervaren de opzet van de offerte Terp een plan op te stellen, waarbij alle takken van toe ristisch Holten zijn betrokken, dat een duidelijke uitwerking heeft, di rect gericht op profijt voor de on dernemers zelf en doelgerichte aan pak van concrete projecten. Aan welke projecten de heer Van der Spek denkt, werd ondanks de veel heid van woorden niet geheel dui delijk. Wel zullen de voorstellen die door hem naar voren worden ge bracht als „moreel" bindend voor de ondernemers en gemeente wor den beschouwd. Democratisch Veel heen en weer gepraat was er ook over de oprichting van de Stichting Holten Promotion. Een aantal leden tekende bezwaar aan tegen de stichtingsvorm die demo cratische besluitvorming in de weg zou staan. Bij stemming bleek het overgrote deel van de vergadering toch akkoord te gaan. Uit de bestu ren van HHV, WV, gemeenteraad en college van b en w zal een zes- koppig bestuur gevormd worden, met aan het hoofd een onafhanke lijke voorzitter die door het bestuur zal worden aangezocht. Tijdens de vergadering werd in het kort aandacht besteed aan het rapport dat Ronald van Vliet als afstudeerproject voor het Nitw had gemaakt. Veel van de knelpunten die hij in zijn rapport heeft gesigna leerd, zullen door bureau Terp nog maals, maar nu uitgebreider aan een onderzoek worden onderwor pen. Verder zal het bureau Terp ge bruik maken van de eindexamens criptie voor wat betreft de inventa risatie van de toeristische bedrij ven. Bij de toekomstige plannen van Holten zal het NCOV als kwali teitsbewaker optreden in de per soon van mevrouw Van de Brand, adviseuse ruimtelijke ordening van het NCOV. De Nierstichting afdeling Holten bedankt een ieder die meegewerkt heeft aan het welslagen van de jaar lijkse collecte. In Holten werd maar liefst een bedrag van f 5674,75 opge bracht De nationale collecte Geestelijk Gehandicapten heeft in Holten f5012,85 opgebracht. Het comité dankt alle collectanten die zich be langeloos hebben ingezet en de be woners van Holten die dit bedrag hebben bijeengebracht

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1