Holtens Nieuwsblad. Holtenaar buiten spel bij toeristische offerte Bloedplasma- avond blijft noodzaak Actieweek Amnesty Gemeentehuis eind volgend jaar klaar Europe Circus in Holten JAN LUESINK BINDT KAT DE BEL AAN ontvangt m fraais MAANDAG IN SPORTHAL oltens Nieuwsblad Donderdag 17 oktober 1985 - 38e jaargang - nr. 42 Abonnementsprijs f 34.25 Losse nummers 75 cent Gedrukte oplage 3075 De tweede hands kledingbeurs die nu al weer voor de derde keer werd gehouden in hotel Vosman is beslist een blijfertje. Aanvankelijk werd erop per soonlijk initiatief van Karin Knapen, Henny Jansen, dit jaar aangevuld met Tiny Hendriks, voorzichtig gereageerd. Mu de - begrijpelijke - schroom is weggeëbd bi de beurs een gouden greep. Naar mate de belangstelling groeit worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd, wat zich weer vertaald in een pri ma aanbod van goede kinderkleding voor een zacht prijsje. Dit jaar voor het erst werd de kledingbeurs gehouden in de vakantieweek. Ook hierover waren rvcninre" verdeeld, meer wie dinsdagmorgen de lange rij wachtenden zag rcor r;ang van de grote zaal van Vosman kan alleen maar beamen dat het een eerste klas keus is geweest van de ondernemende dames. Overal in de zaal werd er druk gepast en gemeten, waarbij de jeugd duidelijk hun eigen voorkeur liet blijken voor de aangeboden kledingstukken. Opvallend was het grote aantal tieners dat 's morgens nog voor de opening van de beurs zich verzameld had voor de toegangsdeur. Zij stormden massaal af op het rek met sweatshirts die dan ook binnen de kortste keren waren uitverkocht. Geheel professioneel waren alle kledingstukken geprijsd en gesorteerd naar maat opgehangen aan echte ktedingstangen die de dames als hun eigendom mogen beschouwen. Of in het voorjaar de kledingbeurs opnieuw in een vakantieperiode wordt gehou^ den hangt af van dc bereidheid van de heren gemaal van de dames die speciaal voor deze gelegenheid een snipperdag hadden genomen om thuis een oogje in het zeil te houden. In de week van 21 t/m 26 oktober wordt er in het kader van de jongeren actie „Toekomst achter tralies" een actieweek georganiseerd door Am nesty International met als thema: „Jongeren in de gevangenis", niet zo'n toevallige keuze in dit internatio nale jongerenjaar. Doel van deze actie is jongeren te betrekken bij het werk van Amnes ty International. Ook zullen de plaatselijke middelbare scholen benaderd worden en zal er geschre ven worden op de Hervormde- en Gereformeerde jeugdvereniging. Ook is er nog gelegenheid om kaarten te ondertekenen of brieven te schrijven in de openbare biblio theek op vrijdag 25 oktober van 14.30 tot 17.00 en van 18.30 tot 20.00 uur. Als alles naar wens verloopt legt het gezamenlijk bouwbe drijf Ribberink/Ter Harmsel eind volgend jaar de laatste hand aan het nieuwe gemeente huis op het Smidsbelt. Op maandag 25 november start de bouw daarvan en vanaf dat mo ment zijn er nog 160; werkbare dagen nodig voor de voltooing van Holtens nieuwe bestuurs centrum. Op het moment is het wach ten nog op de verhuizing van de bewoners van het boerderijtje Bosch Kampsstraat 1, dat ook zal worden gesloopt. Dit stuk grond zal worden gebruikt voor de opslag van bouwmaterialen. Overigens zal het doorgaand verkeer op het Smidsbelt en in de Kerkstraat nauwelijks hin der ondervinden van de bouw activiteiten. Mocht met name de Kerkstraat eens zijn afgeslo ten, dan wordt er gezorgd voor alternatieve routes. Ondanks de sombere berich ten, elders in deze editie, dat er geen plaats is voor een circus op gemeentelijk terrein, kunnen de circusliefhebbers op korte ter mijn toch weer hun hart opha len aan dit eeuwenoude volks vermaak want morgen (vrijdag 18 oktober) slaat het Europe Circus voor één voorstelling haar tenten op op Kalftermans- weide. Europe Cirus is een Frans fa miliecircus dat momenteel een toemee maakt door Nederland en België. Alle elementen voor een fijne circusmiddag zijn ver tegenwoordigd, zoals clowns, trapeze artiesten, acrobaten op de fiets, hogeschoolrijden en exotische dieren. De voorstelling begint om vier uur. De kosten bedragen f5.- voor kinderen; volwassenen be talen f7.-. Uitgeversmaatschappij Van derLoeffBV in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar V/eleweg 104 Boekelo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker: J. Wiggers Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 jot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter baBIposnt geïnformeerd. als ii ons een nieuwe Als abonnee bent u aIianmaa daarvan verzekerd. 2D0EÜ166 0p§iisL Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad f 34 25 Toen Luesink - door puur toeval - in augustus lucht kreeg van de Holtense plannen, zocht hij onmid dellijk contact met de Grontmij om alsnog een offerte uit te brengen. Op 1 oktober, nog voor de vergade ring van de Handelsvereniging, viel deze in de bus bij de secretaris/pen ningmeester van HHV, Van Win gerden. De kosten van de Gront- mij/Luesink-offerte bedragen, in clusief btw 41.000 gulden, bijna 56 procent goedkoper dan bureau Terp. Toch kreeg Luesink geen kans om zijn offerte uit te brengen. Integendeel, hem werd verzekerd dat hij met zijn offerte kwam „als mosterd na de maaltijd". Buiten spel „Toen werd ik echt even héél boos. Zonder veel pardon heb ik Van Wingerden dan ook verteld dat ik niet kon weten dat er een potje op het vuur stond, laat staan dat er gegeten werd. Hoe dit mogelijk is, is voor mij nog een raadsel, maar dit is domweg de concurrentie bui ten spel zetten. Ik ben ervan over tuigd dat de Holtense ondernemers hard werkende mensen zijn, die graag een goede boterham willen verdienen. Daarom geloof ik ook niet dat zij dit zomaar over hun kant zullen laten gaan. Of ik uitein delijk de opdracht krijg, is een an dere zaak, die van minder belang is. Ook over de jongens van bureau Terp wil ik geen kwaad woord zeg gen. Zij zijn uitsluitend onze con current. Wel neem ik stelling tegen de suggestie dat alleen met een rap port van bureau Terp de nodige subsidiegelden binnen te halen zijn vanuit Zwolle. Wie de Grontmij niet erkent als een deskundige op dit gebied, geeft zichzelf een brevet van onvermogen. Ook de suggestie die binnenskamers door een aantal van de heren bestuursleden al zijn gedaan dat uitsluitend bij inscha keling van bureau Terp gemeente lijke gelden op tafel komen, is te dwaas om los te lopen. Daarvoor ken ik het gemeentelijke wereldje te goed. Nee, wat moet gebeuren is een open inschrijving voor zowel bureau Terp als Luesink/Grontmij, maar ook jongens, zoals de Heide maatschappij en Witteveen en Bos uit Deventer zijn uitstekende kan didaten voor een gefundeerd en weloverwogen advies. Je zal zien dat ook die j ongens het voor een heel wat aannemelijker bedrag kunnen klaren. Door uit sluitend met de Terp in zee te gaan konden die him eigen prijs bepalen. Dat is niet zakelijk en riekt naar vriendjespolitiek." Manoeuvre Komende dinsdag zal in een ge zamenlijke vergadering van HHV, VW en gemeentebestuur verder gesproken worden over de toeristi sche plannen. Tevergeefs heeft Luesink gepoogd om tijdens de ver gadering zijn offerte te mogen toe lichten. Dit is hem geweigerd door Van Wingerden. Wel zal het bureau Terp uitleg geven over hun offerte. Toch hoopt de Holtenaar met de sonore stem alsnog steun vanuit de Holtense achterban. „Het is naar mijn mening nooit te laat om een paar offertes naast el kaar te leggen. Als dat in dit sta dium, waarin nog geen definitieve beslissing is genomen, niet moge lijk is, dan kan het niet anders of Van Rappard en consorte hebben zich in een wespennest gestoken, waar ze met goed fatsoen niet meer uit kunnen komen. Wat ik daarvan moet denken, weet ik niet goed, maar ik denk dat ik er niet ver naast zit als ik het een typische Van Rappard-manoeuvre noem." Door de herfstvakantie waren noch burgemeester Van Rappard, noch penningmeester Van Winger den als voorzitter MüUer van de VW bereikbaar bij het ter perse gaan van deze editie. Jan Luesink: Met is nooit te laat." „Wat hier gebeurd is, is domweg te gek om los te lopen", verklaart een strijdlustige Jan Luesink. „Terwijl voor de bouw van het gemeentehuis tenminste vijf aannemers zijn uitge nodigd om een offerte uit te brengen en men ach en wee roept als de op dracht uiteindelijk toch buiten Holten terecht komt, blijkt voor de kliek Van Rappard elke mededinger voor het toeristische plan Holten doelbewust buiten spel gezet te zijn ten gunste van het bureau Terp uit Amersfoort. Ik ben ervan overtuigd dat dit afkomstig is uit de koker van burgemeester Van Rappard en de secretaris/penning meester van de Holtense Handelsver eniging. Die hebben de rest van de be sturen overdonderd." Het zal duidelijk zijn, gezien de krasse uitspraken van Luesink, dat hij de oorlog heeft verklaard aan degenen die hem hebben belet een offerte uit te brengen op het toeris tische plan Holten dat vorige week tijdens de ledenvergadering van de Holtense Handelsvereniging voor het eerst in de openbaarheid kwam. Toen bleek dat het bureau Terp voor de somma van 65.000 gulden een rapport zal uitbrengen over de toeristische toekomst van Holten, zonder dat er elders geïnformeerd was. Sterker nog, pas na vragen uit de zaal werd duidelijk dat er andere bureaus een offerte wilden uitbren gen, die echter waren afgescheept met de mededeling dat „men al zo ver gevorderd was, dat men wel ver der móest gaan met bureau Terp". Een van de mensen die graag wil meedingen naar de order is Jan Luesink, die in samenwerking met de Grontmij al tientallen opdrach ten op dit terrein naar tevreden heid van de overheid heeft vol voerd. Na een carrière van twaalf jaar bij het Economisch Technologisch In stituut voor Zuid-Holland, begon Luesink vorig jaar het bureau B en A, dat hij runt vanuit zijn woning aan de Oranjestraat. „Makelaar in kennis" noemt hij zichzelf in een in terview dat vorig jaar met hem in een van de regionale dagbladen verscheen. Naast zelfstandige op drachten van lokale en provinciale overheden werkt Luesink in tal van projecten samen met de Grontmij, een van de grootste project-ontwik kelaars van Nederland. Maandag aanstaande, 20 oktober for in sporthal 't Mossink weer do ■arlijkse bloedplasma-avond gehou- Ten van het Nederlands Rode Kruis af deling Holten. |Vorig jaar waren er op één na 600 mors, die hun halve liter bloed af- 'riden om er een ander mee te hel- in. De afdeling Holten was bijzon- ir blij met dit groot aantal gevers. »k dit jaar rekenen zij op min- ins zoveel donors en 't liefst nog leer. Heeft men zich nog niet mon ding of schriftelijk aangemeld, kan dat alsnog per telefoon op immer 05483-6 21 26 of 's avonds de sporthal. Jaarlijks zijn er meer dan 600.000 naties nodig om aan de landelij ke aanvraag te voldoen omdat in noodgevallen (bij rampen en ongé vallen) grote hoeveelheden bloed- plasma nodig zijn. Bloedplasma is ook nodig bij operaties en patiën ten die lijden aan een bloederziek- te. Omdat iedere gezonde volwas sene zonder enig risico minstens twee maal per jaar een liter bloed kan missen kan men zonder be zwaar aan de bloedplasma avond deelnemen. Het afgestande bloed wordt snel uit de reserve voorraad weer aangevuld. Men is van harte welkom in de sporthal 's avonds tussen zeven en negen uur. Eventuele inlichtingen zijn verkrijgbaar op tel. 05483- 6 21 26. Bloed geven is nog steeds broodnodig. Een foto van de donoravond 1984.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1