wmm Dierendag Het Kompas COC boeide publiek met „De kuise versierder" Educatief boekje over woningbouw Dirk Hoekman eerste in Markelo Vredesavond met Meindert Stelling Urkse avond Cursus Nederlands en computers HOLTENS NIEUWSBLAD VOLGENDE WEEK STAAT OOK OP DEZE PLAATS EEN INTERESSANTE AANBIEDING. Blauw Wit Cl m Activiteiten voor kinderen in vakantie DONDERDAG 10 OKTOBER 1985 De Chr. Ontspanningsclub COC heeft vrijdag- en zaterdagavond in de .Ontmoetingsruimte" van het kerke lijk centrum .De Kandelaar" plm. 300 bezoekers een paar uurtjes volop ple zier geboden met de opvoering van de driedelige klucht .De kuise versier der" van Franz Arnold en Ernst Bach (vertaling Erik Zandvliet). Plaats van handeling is de woon kamer van de familie Van Waar- denborg waar fabrikant Johan van Waardenborg (Erik Zandvliet) en z'n vrouw Regina (Ria Tromop- Prins) kennis maken met Henk Fel- ner (Johan Rietman) een vriend van de dochter des huizes Gertie (Hettie Jansen-Landeweerd) die el kaar leerden kennen in de schaduw van de Eiffeltoren in Parijs. Het is niet bij een eerste kennismaking gebleven want de jongelui hebben reeds trouwplannen en dat is hele maal tegen de zin van Gertie's va der die wil dat z'n dochter zal trou wen met zijn compagnon Max van Doom (Jan Willem Maneschijn). Hij ziet er echter zo onappetijtelijk uit, dat geen enkele vrouw verliefd op hem wordt, laat staan zo'n mo dem meisje als Gertie van Waar denborg. Johan van Waardenborg heeft echter een plan, als Max in het ver leden een verhouding heeft gehad met een beroemde vrouw dan zal dat z'n dochter wel voldoende im poneren. Uit een serie foto's, waar onder de Mona Lisa, wordt uitein delijk de beroemde filmster Ria Ray (Sonja Rietman-Disbergen) gekozen. Óp haar foto wordt een opdracht geschreven „Mijn vurig geliefde Max, ter herinnering aan zoete, onvergetelijke uren. Je Ria". Het spreekt vanzelf dat dit Gertie dusdanig imponeert dat haar hart sneller voor Max gaat kloppen vooral daar hij zich inmiddels ge heel heeft aangepast en gemoderni seerd. Alles zou dus in kannen en kruiken zijn ware het niet dat ge heel onverwacht Ria Ray ver schijnt, op de hoogte gebracht door Henk Felner, die het niet kan ver kroppen, dat hij Gertie aan Max is kwijtgeraakt. De verloofde van Ria, Paul Riemstra (Diederik Bos- schers) is vreselijk jaloers en om hem daarvan te genezen doet Ria alsof zij inderdaad een verhouding met Max heeft. Opperste verba zing, vooral bij Johan, die het plan heeft bedacht en Max, die van niets weet. Riemstra is zo woest dat hij met Max wil duelleren maar zoals in elke klucht loopt ook hier alles goed af en krijgt Gertie haar Max en Ria haar Paul. Tenslotte ver schijnt ook nog even weer het dienstmeisje Anna (Ria Juijens) die toch ook zo graag een beroemde filmster wil worden, compleet met kleurrijke boa en revueveren op haar höofd om indruk te maken. Jan Paalman had als taxichauffeur een bescheiden rol maar hij ver richtte z'n diensten uitstekend. De klucht werd onder regie van Erik Zandvliet vlot over het voet licht gebracht en de tonelisten kre gen vele malen een welverdiend ap plaus. Waarnemend voorzitter Jan Stam bood aan hen allen bloemen aan, had tevens bloemen voor souffleuse Janny Stam-Hazewin- kel, grimeur Wander Drent Sr. en Gerald Meijerink (requisieten). Aan Jan Rietman, die voor de hon derdste keer tekende voor de tech nische verzorging en decors, werd een geschenk onder couvert aange boden. Een scène uit „De kuise versier der". V.l.n.r.: Jan 'Willem. Mane schijn, Sonja Rietman-Disbergen, Diederik Bosschers, Hettie Jansen- Landeweerd en Ria Tromop-Prins. Sinds dinsdagavond 1 oktober weten de leden van de Hervormde Vrouwen-groepen uit de ring Hol ten alles over het vissersdorp Urk. Op die avond stond in gebouw Bet- hanië in Dijkerhoek namelijk een avond over „Urk vroeger en nu" op het programma. Ruim 120 vrou wen luisterden na het openingsge bed en de bijbellezing door me vrouw De Jong uit Schalkhaar naar een boeiende causerie van Laurens Metz uit Urk. Aan de hand van dia's nam hij zijn gehoor mee naar het Urk van destijds toen er van drooglegging nog geen sprake was en de vissers gezinnen een hard bestaan leid den. Een bestaan van isolement, slechte hygiëne, epidemieën en vaak bittere armoe. Door de vaste oeververbinding en het aanleggen van-de Afsluitdijk is Urk, zowel positief als negatief, aan grote ver anderingen onderhevig geweest. Toch is de vissersplaats met zijn tien kerkgenootschappen steeds een hechte gemeenschap gebleven. Laurens Metz boeide de luisteraar- sters met leuke anecdotes over ge loof en bijgeloof en beëindigde zijn praatje met een gedicht over de Overpeinzingen van een oude vis ser, hetgeen een waardige afslui ting van deze interessante avond betekende. Het was vrijdag 4 oktober ter ge legenheid van Dierendag in en rond de school Het Kompas in de Hoffes- straat weer zeer druk en gezellig. De kinderen hadden bijna allemaal hun troeteldier(tje) meegenomen die ineen bonte mengeling in school en op schoolplein stonden opgesteld. Tientallen vissen, ca via's, hamsters, konijnen, vogels en zelfs een pony werden aan jury, die bestond uit de kinderen, ouders en andere belangstellenden, ter keu ring aangeboden. Op lijsten kon. worden ingevuld welke dieren men het mooiste vond waarbij tevens werd gelet op de verzorging (toilet). In de pauze konden de jongelui een ritje maken op een pony en hier voor wilden ze best even een tijdje in de rij staan. Was al met al weer een goed geslaagde dierendag die 's middags werd besloten met het vertonen van een prachtige dieren films en de prijsuitreiking. De prij zen (rozetten voor de dieren) waren voor: Konijnen: 1. Hanneke Voordes, 2. Sandra Mensink, 3. Fam. Beldman (Vixseboxsestraat). Vissen: 1. Jasper zwiers, 2. Fam. Haverslag, 3. Maijan Stam. Grote dieren: 1. Alieke Aal tink, 2. Mariska Oonk, 3. Geert Schuttert, 4. Annemieke Oolbekkink. Vogels: 1. Marieke Paalman, 2. Ka rin Ballast, 3. Gerlida Dam Wi- chers. Diversen: 1. Sander Bouwhuis, 2. Aijen Stam, 3. Christa Bouwhuis. Voor de mooiste totaalinzending was een wisselbeker beschikbaar die voor de 2de keer werd gewon nen door Alieke Aaltink met haar prachtige pony „Chelly". Een gaaf project... of wat een klas te weten kan komen over bouwen. Onder die titel heeft woningbouwvereniging Onze Woning in Deventer een boekje voor de schooljeugd uitgege ven. Daarin wordt aan de hand van de belevenissen van Rut- ger, Jeroen, Gerdien, Jaap, Bart en Ellen een indruk gegeven van wat er allemaal komt kij ken bij de bouw van een com plex woningen. Onze Woning heeft als voorbeeld hierbij het bestaand project Sijzenbaan- plein gekozen, waarmee eind dit jaar wordt begonnen. Op hun tocht langs allerlei instan ties belanden de kinderen op het gemeentehuis en bij een wo ningbouwvereniging. Wie op de hoogte is van de Deventer situatie komt verschillende be kenden tegen. Het rijk geïllus treerde werkje is A f2.00 ver krijgbaar bij Onze Woning, Laan van Borgele 15, 7414 GS Deventer. Tel. 05700-312 12. De Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk in Holten heeft in het cursusaanbod voor volwasse nen een cursus Nederlands en een cursus computer-oricntatie. opge nomen. Voor nadere inlichtingen en opgave kan men terecht bij 't Paalhuus, Beusebergerweg 27, te lefoon 6 27 55. Het is gebleken dat veel volwas senen moeite hebben met de Ne derlandse (schrijftaal. Dat blijkt vaak als er een brief moet worden geschreven of een formulier moet worden ingevuld. De tijd dat je je hiervoor zou moeten schamen ligt reeds achter ons. De bedoeling van de cursus Nederlands is vooral om volwassenen de gelegenheid te ge ven hun Nederlands weer op te ha len, Denkt u nou niet dat u saaie lessen moet meemaken over gram matica, vervoegingen of voltooide deelwoorden. Nee, de cursus is zeer praktisch opgezet en er is voldoen de ruimte voor persoonlijke in breng. De docent, de heer G. Hoef man uit Holten, zal trachten u met praktische voorbeelden te helpen in een gemoedelijke sfeer. Delessen zullen plaatsvinden op maandag avond van half acht tot ca. negen uur en de kosten bedragen f40,- voor 6 avonden. Zowel voor beginners als voor ge vorderden start de Stichting Soci- zal de docent, de heer A. Hakkert, zich vooral richten op het prakti sche gebruik van een computer. Wat is nou eigenlijk een computer Smidsbelt bij de pomp en het kost 1 en wat kun je er allemaal mee? ^ulden- Dinsdag 15 oktober. Voor deze middag is er een straattekenwedstrijd gepland. Hiervoor kun je je nu al opgeven. We komen op de parkeerplaats voor de Houtbeurs bij elkaar zodat iedereen die bijv. aan het winkelen is, jou mooie kunstwerk kan bekij ken. De middag kost een gulden en begint om 14.00 uur tot ongeveer 15.30 uur (6. t.m. 12 jaar). Na afloop van het straattekenen vindt ook de uitreiking van de kleurplaat plaats, de kleurplaat kun je eventueel vrijdag 11 oktober nog inleveren bij het Paalhuus. De kleurplaat heeft in het programma boekje van het Paalhuus gestaan, heb je er nog geen één ontvangen dan kim je je altijd even melden bij het Paalhuus. Woensdag 16 oktober: Alle kleuters van Holten zijn woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur welkom in het Kolnus (Hoffestraat la). Tijdens deze activiteit kunnen kleuters zelf kiezen, wat te maken! Dit kan uiteen lopen van een mooie tekening, een knuffeldiertje tot een kijkdoos van herfstmateriaal. De middag kost één gulden. Opgeven bij het Paalhuus. Donderdag 17 oktober: Voor alle kinderen in de leeftijd van 6 t.m. 12 jaar wordt levend gan- zebord georganiseerd. Doormiddel van allerlei opdrachten moet je proberen aan het eindpunt te ko men maar... pas op voor de put. (met de jongste kinderen gaat be geleiding mee). De middag begint om 14.00 uur uur-15.30 uur op Vooral nu op scholen met compu ters wordt gewerkt is het voor ou ders van groot belang ook de moge lijkheden van een computer te we ten. U kunt de lessen ook samen met uw zoon of dochter bezoeken, in dat geval werkt u samen aan 1 computer en betaalt u ook voor 1 persoon. Vanzelfsprekend wordt in de cursus voor gevorderden wat dieper ingegaan op het gebruik van de computer en zullen de lessen nog meer zijn afgestemd op uw ei gen wensen. De cursussen vinden plaats in de Scholengemeenschap te Holten en de kosten zijn f50,- voor 5 lessen op dinsdagavond van 18.30-20.00 uur en van 20.15-21.45 uur. Voor deze activiteit kun je je bij het Paalhuus opgeven: 't Paalhuus, Beusebergerweg 27, Holten- Tel. 6 27 55. Blauw Wit F1-Sportclub Rijssen F1 De wedstrijd kwam wat moei zaam op gang met in de eerste helft goede kansen voor beide partijen. Ronnie bepaalde met een zuiver schot de ruststand op 1-0. Na rust liep Blauw Wit gemakkelijk uit naar 5-0. Ronnie scoord nog 2x, Gertjan lx en Hans lx. Mike die steeds beter gaat keepen moest één tegengoal toestaan. Deto E3-Blauw Wit E2 Blauw wit jongens moesten aan treden tegen het hoog geklasseerde Deto. Door een ongelukkig doel punt werd het 1-0 voor de thuis club. Voor rust scoorde Deto nog 2x. Ruststand 3-0. Na rust ging Blauw Wit steeds in de aanval en Op en rond de Herikerberg heeft zondagmiddag Dirk Hoekman op de 10 kilometer z'n grote vorm ge toond met het behalen van de zege in een tijd van 40.26 minuten. Dui- aal en Cultureel Werk twee cursus- defijk aan het terugkomen is Mari- sen computer-oriëntatie. Ook hier nus Baltus die lang kon volgen maar tegen de explosie van Dirk op de laatste 500 meter niet was opge wassen. Hij moest driekwart mi nuut toe geven maar z'n tijd (41.13 m) was toch goed voor de 2e prijs. Ap Koetsier finishte in 46.41, Gerrit Wennemers na een blessure periode terug met een redelijke tijd van 49.13 min. Benny Ophof (in 50.55 min.) had de avond te voren net te weinig geinvesteerd in Fries staatsdrankje no. 1. In het kader van de landelijke Vredesweek hielden de Her vormde Vrouwengroepen op dinsdag 1 oktober een Vredesa- vond waarvoor als spreker Meindert Stelling was uitgeno digd. Hij belichtte de ethische en juridische kanten van het kemwapenvraagstuk. Volgens de ethische normen van de „rechtvaardige oorlog" is ge weld geoorloofd als dit de vrede tot doel heeft, als burgers niet meer geweld wordt aangedaan dan onvermijdelijk en als er geen burgers tot doel worden gemaakt. Stelling benadrukte dat in de tot nu toe genomen politieke beslissingen volko men voorbij is gegaan aan die ethische normen. Vooral de christelijke partijen zouden de ethiek bij het kemwapenvraag stuk voorop moeten plaatsen. Naar aanleiding van de juridi sche aspecten haalde Stelling het Volkenrecht aan. Ook hier bij is het niet toegestaan burger doelen te treffen, burgersteden aan te vallen en er mag ook geen gebruik worden gemaakt van stoffen die de atmosfeer vergifti gen. Ook volgens het Volken recht mogen geen kernwapens gebruikt worden. Daaraan gaan de verantwoordelijke mensen echter voorbij. Bij het Vredestri- bunaal werd het plaatsen van de 48 kruisraketten in Neder land dan ook afgewezen. In de discussie bij De Biester kwam duidelijk naar voren dat de technologie zover gevorderd is dat binnen vijf minuten een beslissing genomen moet wor den over het inzetten van kern wapens. Een vals alarm in Euro pa dat langer dan vijf minuten duurt biedt kans op een cata strofe waar niemand meer iets aan kan doen. De medezeggen schap van de Nederlandse rege ring bij het inzetten van de ge plaatste kernwapens moet dan ook als een farce worden be schouwd. Tijdens de Vredesavond in De Biester was een Bulgaarse film ploeg aanwezig die een film over de Nederlandse vredesbewe ging maakt en daarom Mein dert Stelling volgde. De kans bestaat dat de film t.z.t. ook op de Bulgaarse televisie wordt uitgezonden. dit resulteerde in enkele kansen die eigenlijk niet gemist mogen wor den. Deto deed met de kansen wat je er mee moet doen en scoorde nog 2x. Blauw wit E1-RKSV E1 Blauw Wit heeft een vrij gemak kelijke overwinning behaald op RKSV. Al voor rust werd de winst veilig gesteld, door doelpunten van Adriaan, Doeks en Dirk Jan 3-0. Ook de tweede helft was de Wit sterker en liep uit naar 5-0, waarna RKSV De eer redde en 5-1 scoorde. Vlak voor tijd deed Ton wat Doeko al twee keer in de tweede helft had gedaan namelijk scoren dus 6-1. Blauw wit D1-SVVN 2 Blauw wit kon niet in de wed strijd komen tegen een technisch goed spelend SWN. Door steeds te laat reageren en te gehaast spel kreeg Blauw Wit geen kans. Mis schien is er volgende week meer kans als er attenter en agressiever gespeeld wordt. In de thuiswedstijd tegen de nog zonder puntenverlies zijnde gasten heeft C1 heel hard gewerkt voor een goed resultaat. De Rijssenaren hadden wat meer in hun (voetbal) mars en wisten dan ook al vrij snel tot 0-3 uit te lopen. Blauw Wit wist echter voor rust nog te scoren. Het eerste tegendoelpunt van SC Rijs sen. Na de rust ging het bij Rijssen wat minder en kon de Blauw Wit verdediging tegen doelpunten voorkomen en wist uit een snelle aanval uit de counters zelfs terug te komen tot 2-3. Op het heuvelachtige parcours bij Markelo presteerde Dick Zweers op de 3 km goed met het be halen van de vierde plaats in 12.34 m. Z'n zusje Sandra finishte in 15.30 min. Op de 6.6 km viel de tijd van Wim Klein Baiting (27.10 min.) te gen. Hij kan het beter! Een berg be stormen lag Hans ten Dam ook niet sn dat bleek uit z'n tijd (31.05). Programma Zaterdag 12 okt.: Voorst. Rond om Bussloo (2Vz, 7.2, 14.4 en 21.6 km.). Hengelo. Houtmarktloop (2V2,6 en 12 km). Zondag 13 okt.: Eibergen. Par kloop: 1,6 en 15 km. Door burgemeester en wethouders op 1 oktober 1985 verleende vergunningen, ontheffingen e.d 1. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN: - aan de heer F. W. de Jong voor het bouwen van een berging bij het zomerhuis Vianenweg 123; - aan de heer J. Meilink voor het veranderen van de woning Vijfhuizen- weg 4; - aan de heer J. Ligtenberg voor de bouw van een garage bij het zomerhuis Winkelbergweg 27; - aan Soweco Almelo voorde bouwvan een schuur bij het perceel Churchill- straat 19; - aan J. S. „de Schure" voor de verbouw van het pand Beusebergerweg 27; - aan het G. E. B. Holten voor de bouw van een transformatorhuisje in het bestemmingsplan de Beuseberg; - aan de heer H. J. Aanstoot voor de verbouw van een garage/berging bij de woning Witmoosweg 4. Voor het inwinnen van informatie over de zaak zelf dan wel over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. Terinzagelegging provinciaal plan voor de openbare bibliotheekvoorziening 1986-1988. Ingevolge artikel 5 van de Wet op het openbare bibliotheekwerk moet het pro vinciaal plan voor de openbare bibliotheekvoorziening 1986-1988 gedurende 90 dagen na de datum waarop het besluittot vaststelling van het plan ter kennis is gebracht aan de minister van welzijn, volksgezondheid en cultuur ter inzage worden gelegd voor een ieder. Vanaf heden zqj het provinciaal bibliotheekplanter inzage liggen opde afdeling welzijnszaken van het gemeentehuis. Iedere belanghebbende kan tot 20 december 1985 schriftelijk tegen het bovengenoemde plan bezwaren indienen bij de minister van welzijn, volksge zondheid en cultuur. Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk. Oe burgemeester heeft aanstaande maandag geen spreekuur. De Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk 't Paalhuus ver zorgt in de herfstvakantie weer en kele activiteiten voor de kleuters en kinderen van de basisschool in Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 5