Holtens Nieuwsblad Middenstand op de bres voor toerisme in Holten Schure kan verbouwen OBS bezocht asiel Zangavond Concert voor ouderen in De Kandelaar BON Samen met VW en gemeente WD-er Hermans naar Holten Uontvangteen fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. EHBO-show Herman Finkers weer in Holten UW BLOED? EEN NOODZAAK! eigenmachtige optreden van hde Clubcross MAC Holtens Nieuwsblad Donderdag 10 oktober 1985 - 38e jaargang - nr. 41 Abonnementsprijs f 34.25Losse nummers 75 cent De manier waarop Holtenaar P. van den Hul (rechts op de foto) een damhert van de verdrinkingsdood redde (zie Holtens Nieuwsblad van 3 oktober) heeft alom bewondering geoogst. Zo ook bij de Rijkspolitie Holten die de afdeling Ri jssen van de Dierenbescherming hierover tipte. En zo kon het gebeuren dat vorige week donderdagavond een delegatie van die Dierenbescherming vergezeld van wachtmeester G. T. M. Blok- voort bij de „hertenredder" aan de Larenseweg op bezoek ging om hem voor zijn inzet te bedanken. Als blijk van waardering overhandigde voorzitter L. Nijland van de Rijssense Dierenbescherming aan Van den Hul het boek „Te Hooi en te Gras" van Rien Poortvliet. Een toepasselijk geschenk aan de vooravond van Dierendag. Overigens bleek de reddingspoging van Van den Hul, beheerder Piech- nick van het dierenparkje en wachtmeester Blokvoort twee dagen later toch nog tevergeefs. Het zieke hert verwondde zich bij een vluchtpoging uit het dierenparkje tegenover De Diessenplas zodanig dat het door een plaatselijk dierenarts moest worden afgemaakt. Op maandag 14 oktober zal op initiatief van de bejaardensociëteit een concert worden gegeven in De Kandelaar. Dit in plaats van de normale bijeenkomst van de be jaardensociëteit op dinsdagen. Vanaf 14.30 uur verzorgt een trio bestaande uit de heren Langen- barg, Groot en De Vries de muziek, daarbij begeleid door mevrouw Evers. Maandag 14 oktober komt het WD Tweede-Kamerlid drs. L. M. L. H. A. Hermans een spreekbeurt vervullen in Hotel De Holterberg, Forthaarsweg 1 in Holten, aan vang 20.00 uur. De heer Hermans zal zijn visie geven op tal van actu ele politieke zaken. De bijeen komst is openbaar, zodat iedereen welkom is. In De Kandelaar aan de Sta tionsstraat houdt de afd. Twenthe van de Kon. Chr. Zangersbond za terdagavond 12 oktober om 20.00 uur een zangavond waaraan mede werking zal worden verleend door het groot Chr. Mannenkoor Sur- sum Corda uit Enschede, het Her vormd Zangkoor uit Nijverdal, de Chr. Gem. Zangvereniging Soli Deo Gloria, Hengelo, het Interker kelijk koor uit Almelo en het In- terk. Kinderkoor Mozaïk te Hol ten. Het kinderkoor zal o.l.v. Eline Paalman vijf liedjes zingen van Elly en Rikkert Zuiderveld. Door het mannenkoor (dirigent Rinus Lut- tikhuis) zal o.a. ten gehore worden gebracht het bekende Cantate do mino van Leo Hassler, Neem mijn leven (arr. Klaas Jan Mulder) en Wolga van Sj. Djesachar. De toegang is vrij. Gedrukte oplage 3075 Deze week op bezoek bij de Chris telijke Ontspanningsclub COC die vrijdag en zaterdag in de ontmoe tingsruimte van het Kerkelijkcen- trum „De Kandelaar" voor zo'n 300 bezoekers het stuk „De kuise versierder" opvoerden. Onder re gie van Erik Zandvliet werd de klucht op een vlotte manier voor het voetlicht gebracht. Hij is te vens de vertaler van het spel dat oorspronkelijk werd geschreven door Franz Arnold en Ernst Bach. Uitgeversmaatschappij VanderLoeffBV in samenwerking met de stichting Jioltens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kozakkenstraat 5 tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactrice: Frederique Rentenaar Weleweg 104 Boékélo tel. 05428-15 00 Redactioneel adres: Smidsbelt 37 tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: vrijdagmorgen 9-12 uur Redactioneel medewerker J. Wigger.s Kolweg 14 tel. 05483-6 13 56 Advertentie-adviseur: W. Frederiks Pr. Hendrikstraat 18 Nijverdal tel. 05486-1 32 64 J. Rozendom Schoutenstraat 33a tel. 05483-6 36 25 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Jot dinsdag 12 uur In Bathmen: H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Adres: Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee v Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 34.25 De Holtense Handelsvereniging gaat samen met de VW en de gemeente het toerisme naar Holten stimuleren. Daarvoor wordt binnenkort een nieuwe stich ting in het leven geroepen. Deze zal de Holtense belangen gaan bepleiten bij de verdeling van de 4,6 miljoen gulden die de provincie Overijssel ter beschikking heeft voor de bevordering van toerisme in het oosten. Om straks in Zwolle met goed on- laatste gedeelte hebben we al aan- derbouwde argumenten te komen wil de nieuw te vormen stichting van HHV, VW en gemeente het bu reau Terp bv in Amersfoort op dracht geven Holten in een rapport door te lichten. Dit bureau, dat soortgelijke klussen o.a. in Breden- weide en Dalfsen verricht heeft een offerte ingediend van 65.000 gul den, waarvan tweederde subsidia bel is. Blijft over 25.000 gulden voor rekening van de Holtense belang hebbende partijen. In de ledenvergadering van de HHV afgelopen maandag in De Biester legde voorzitter Maats uit hoe dat geld op tafel moest komen. Zowel HHV, VW als de gemeente worden aangeslagen voor zesdui zend gulden en de resterende ze venduizend gulden moeten komen van de direct belanghebbende bij toerisme in Holten. „En voor dat biedingen" verklapte de HHV- voorzitter. Overigens bleek tijdens de verga dering dat ook de Heidemij lucht had gekregen van de Holtense plannen en een offerte 41 duizend gulden had opgesteld voor eenzelf de rapport. Hoe ver de Holtense plannenmakers overigens al in zee zijn gegaan met Terp bv blijkt uit de agenda voor de gezamenlijke le denvergadering van VW en HHV met vertegenwoordigers van de ge meente Holten op dinsdag 22 okto ber. Op die avond komen vertegen woordigers van Terp hun offerte toelichten. „Misschien krijgen we nog wel meer offertes" aldus HHV-secreta- ris J. van Wingerden. „Maar wie het rapport ook maakt, het gaat erom dat we als middenstand met de re- Op donderdag 3 oktober brach ten de leerlingen vban de openba re basisschool uit Dijkerhoek een bezoek aan het dierenasiel in De- kocht worden. De honden en kat ten (poezen) die er zijn omdat hun baas of gezin op vakantie is mogen niet verkocht worden. Ook zijn er venter. Carlijn Berendsen schreef zieke honden en katten (poezen). een verslagje. Op donderdag 3 oktober ben ik met de hele school naar het dieren tehuis Wechelerveld in Deventer geweest. Ze hadden veel honden en katten (poezen). Er zitten veel hon den die aan zijn komen lopen of die gebracht zijn door de politie omdat de baas of bazin er niet genoeg voor zorgde. Ook zijn er honden en kat ten (poezen) die er tijdelijk zijn om dat de baas of bazin op vakantie is. Als de honden of katten (poezen) na een week niet zijn opgehaald dan worden ze ingeënd en mogen ze ver- Als er nieuwe honden en katten (poezen) binnenkomen worden ze eerst een week ingeënd en dan moe ten ze nog twee weken blijven en dan mogen ze verkocht worden. Ook waren er politiehokken waar de politie 's nachts dieren in kan stoppen. Als ze gevonden werden. De politie heeft de sleutel van het hek, dus die kan op elk tijdstip van de nacht dieren brengen. Ook is er een Dierenarts die elke donderdag naar de dieren komt kijken. En als er een ziek dier is komt de dieren arts ook. De dieren worden soms gewassen. Te vaak is niet goed. Volgend jaar april wil de Han delsvereniging weer eens met een middenstandsbeurs in Holten ko men. De animo van de leden bleek groot genoeg zodat de Holtense Nadat hij in april in De Schu- re veel succes had met zijn Dia na Ross show komt de Twentse komiek Herman Finkers op vrijdag 11 oktober met zijn splinternieuwe programma EHBO is mijn lust en mijn le ven naar de Holtense Scholen gemeenschap. De verzorging van de avond is geheel in han den van De Schure-vrijwilli- gers. Deze nieuwe show is een zgn. try-out, dus men kan verzekerd zijn van een opzet waarin veel variatie zit, voordat hij met deze show „vast" het land in gaat. Voor diegenen die Finkers nog niet kennen een korte toe lichting. Hij wordt veelal een droogkomiek genoemd die met cabarateske en muzikale sket ches zowel politiek, geloof als dagelijkse gebeurtenissen op de hak neemt. Hij is volgens de critici dan ook niet te vergelij ken met andere cabaretiers, maar uniek in zijn soort om mensen aan het lachen te krij gen. Aangezien er vrijdaga vond een beperkt aantal toe schouwers kan zijn moet men er snel bij zijn, want vol is vol! Kaarten kunnen telefonisch worden besteld (6 27 55) en kos ten in de voorverkoop f5.- en aan de kassa f 7.50. De voorstel ling begint om 21.00 uur. middenstand zich op nader te be- OOK GEMEENTE GEEFT SUBSIDIE palen data dan drie dagen lang zal presenteren in een tent op Kalfster- mansweide. Wat dichterbij lagen de Sinter klaas-activiteiten. Op zaterdag 23 november doet de Sint om 14.30 uur zijn intrede in Holten waarna hij direct doorreist naar Dijker- hoek. Ter ere van de Goedheilig- Met een gemeentesubsidie van f 16.375 is het financiële plaatje voor de o verbouw van het Paalhuus rond. Daarmee kiest men definitief voor loskoppe- man wordt net als vorig jaar weer ''n9vanieu9dsociëteit De Schure van de activiteiten van de Stichting voor Soci- een bonnenactie voor het winke- aa® Cultureel Werk in een nieuw te bouwen dorpshuis. Hoewel met name lend publiek op touw gezet, gaat de leden van de commissie voor Sociaal Cultureel Werk zich gepasseerd straatverlichting aan en klinkt er voe'den door de eigenzinnige manier waarop de Schure-vrijwilligers allerlei de hele maand december muziek in subsidies in de wacht hebben gesleept, lijkt het voortbestaan van de jongeren- het dorp. De Sinterklaas-koopa- s°c'êteit aan de Beusebergerweg nu verzekerd, vonden werden vastgesteld op 28 Wanneer ook de raad eind deze HHV-voorzitter Maats: Jianbie- en 29 november en op 2, 3 en 4 de- maand akkoord gaat zijn alle gel- ni cember. Op vijf december gaan de den voor de verbouwing van het winkels om 17.00 uur dicht. Voor Paalhuus binnen. De gemeente- Kerstmis wordt er op maandag 23 subsidie is nodig omdat anders de december een koopavond gehou- provincie ook niet subsidieert. Be den en de winkels gaan op dinsdag langrijkste geldgever voor de ver- 24 en dinsdag 31 december om 16.00 bouwing, die op 126 duizend gulden uur dicht. begroot is, is het ministerie van Over gelijke winkelsluitingstij- WVC. In het kader van het Intema- den op maandag en zaterdag kon- tionaal Jongerepjaar schuiven die Onrviin financ.eringsp.an eens worden. Wat dat betreft blijft «ding te helpen en tegelijkertijd Men vrnde cS2ie alles dus bij het oude. Mefne accommodaties voor het Sf^l^aaSS nagekomen voorstel op hun bord. dingen zijn er al". sultaten ook daadwerkelijk iets gaan doen en ze niet alleen gebrui ken voor de subsidieaanvraag. Het moet een vingerwijzing voor de toe komst zijn. Anders kunnen we er net zo goed niet aan beginnen". Ook de nieuwe stichting (met een onafhankelijke voorzitter) zal zich na de prioriteit van de subsidieaan vraag op die toekomst moeten gaan richten. Het is dan ook de be doeling dat de stichting ook op lan gere termijn actief blijft. Beurs Naast deze blik in de toekomst keek de HHV ook terug op de afge lopen zomer en dan met name op de activiteiten. Over het algemeen waren die succesvol met uitzonde ring van het schaap scheren, dat het bestuur aanvankelijk wilde la ten vallen. In overleg met de activi teitencommissie werd besloten deze met een budget van 5500 gul den de vrije hand te laten bij het zomerprogramma waarbij de com binatie van schapen scheren met een vrije markt goed in de markt lag. vrijwilligers jeugdwerk op te zet ten. Met 32 duizend gulden draagt het Koningin Juliana Fonds ook haar steentje bij en de rest komt dus van provincie en gemeente. Als alles naar wens verloopt kan de ver bouw van De Schure in oktober 1986 beginnen. Een andere subsidie-aanvraag die met tegensputteren werd geho noreerd was die van de Holtense Plattelandsvrouwen. Zij willen een tweede cursus Omgaan met com puters houden en vroegen daar voor 500 gulden emancipatiesubsi die. H. Dul vond een dergelijke cur sus maar weinig met emancipatie te maken hebben aangezien vrijwel iedereen boven de twintig jaar in Nederland geen kennis van compu ters heeft. Gezien het feit dat de subsidie ook landelijk is aange vraagd door het overkoepelend or gaan en het past binnen alle Rijks regelingen kunnen de Holtense plattelandsvrouwen toch op 500 gulden bijdrage rekenen. De subsidie voor het Holtens Ge mengd Koor over 1984 werd vastge steld op 690 gulden. Schure bij de subsidie-aanvragen Veel zieke mensen hebben bloed nodig om weer beter te worden. Ge- weinig waarderen. Hij deelde een iukkig zijn er in Nederland ook veel gezonde mensen, die bereid zijn ora symbolische oorvijg uit omdat de regelmatig een halve liter bloed af te staan. Zij doen dit geheel vrijwillig Holtense vrijwilligers zonder mede- en belangeloos. Toch zijn er altijd weer nieuw bloeddonors nodig. Dit weten van wie dan ook hadden ge- komt niet alleen doordat er steeds meer vraag naar bloed komt, maar ook handeld. Wethouder H. Rustebiel doordat er steeds donors zijn, die met het bloedgeven moeten stoppen kon daarin meegaan en wees erop omdat zij de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. dat de Schure het bij het inschake len van externe adviseurs ook min- Het Nederlandse Rode Kruis (in dit geval de afdeling Holten) doet der goed had kunnen treffen, daarom een beroep op iedereen,, die gezond is om bloed te geven voor haar of zijn zieke medemens. Wilt u nadere inlichtingen, bel gerust! Rode Kruis, afd. Holten C. H. van Iperen-Esseboom Schoutenstraat 50 tel. 6 21 26 Zaterdag 12 oktober wordt de laatste MAC-clubbekercross van dit seizoen verreden. De wedstrijd staat open voor leden en voor hen die dit seizoen reeds een of meerde re wedstrijden in Holten hebben verreden. Deze wedstrijd zal verre- A. L. M. van Well merkte op dat in den worden op het circuit op de het SoCuWe-stichtingsbestuur al Zuurberg. Men kan zich laten in een hartig woordje met de Schure- schrijven vanaf 12.00 uur en de trai- vrijwilligers was gesproken, maar ningen beginnen om 13.00 uur. dat hij hun enthousiasme ook wel kon waarderen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 1