Fijne feestmiddag gehandicapte ruiters Discussie over Dorpshuis nog lang niet afgerond Zwemseizoen was niet zo slecht Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag Politieweekjournaal MUZIEKSCHOOL OP SLEUTELPOSITIE Open huis brandweer V.d. Kooy naar Holten HOLTENS NIEUWSBLAD Jaarvergadering Rabobank BOLSENBROEK GARAGE SCHUPPERT BV DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1985 3 De ruiters, klaar voor de tocht met de zeilwagen. De viering van het tienjarig bestaan van de Stichting Paardrijden Gehan dicapten Holten is een feest van en voor de jeugdige ruiters geworden, geheel volgens de opvatting van het bestuur die de ruiters steeds centraal stelt. Het feest begon zaterdagmiddag met een rijtoer die bestuur en rui ters werd aangeboden door de Koetsenvereniging de Bergrijders. Daarna werd in manége Snorre- wind, de thuisbasis van de Stich ting het programma voortgezet met een demonstratie van enkele van de gehandicapte ruiters. Zon der enige begeleiding reden Pa trick Schrijver, Mannie Tuitert, Saskia Wakkermans en Marco Ha meleman een carrousel die zij in slechts drie weken tijd hadden in gestudeerd. Op perfect wijze wisten zij de aanwijzingen van trainer Bronsvoort op te volgen; een flink applaus waard, ware het niet dat om de paarden niet aan het schrik ken te maken de handen niet pp elkaar mochten. Naderhand wer den in de manage nog een aantal spelletjes gedaan, afgewisseld met een gezellig optreden van de band van Anton Stukker, Daybreak die toepasselijk countrymuziek ten ge hore bracht. Tot slot werd nog een paardefïlm vertoond over De Dag van het Paard. Hoewel er geen receptie verbon den was aan het tienjarg bestaan kwamen o.a. burgemeester Van Rappard en echtgenote en wethou der Rustebiel met echtgenote en een groot aantal oud bestuursleden het bestuur feliciteren met het jubi leum. 2 september: In de Oranjestraat ter hoogte van hotel Vosman vond een aanrijding plaats tussen een perso nenauto en een bromfietster. De auto werd links ingehaald door de bromfiets op het moment dat de auto linksaf sloeg. De bromfietsbe stuurster kwam daarbij te vallen en werd met nog onbekend letsel over gebracht naar een ziekenhuis te Deventer. In de Waardenborchstraat werd een lantaarnpaal min of meer om ver gereden door een vrachtauto. De bestuurder reed echter door, of schoon hij de aanrijding wel ge merkt moet hebben. Een opletten de getuige noteerde het kenteken en zodoende kon de politie de da der - een inwoner uit Loenen - ach terhalen. 3 september: Omstreeks 21.10 uur kreeg de politie bericht van een boerderij brand aan de Langstraat. Vermoedelijke oorzaak was blik seminslag. Voor de brandweer was er deze keer niet veel eer te behalen. De boerderij brandde nagenoeg ge heel af. De brandweer was tot diep in de nacht bezig met het nablus sen hetgeen mede werd veroor zaakt doordat de schuur vol lag met pakjes hooi. Gelukkig was er geen persoonlijk of dierlijk letsel te betreuren. 4 september: Door onbekende oorzaak geraakte een inwoner uit Enschede op de Al met zijn auto in de problemen. De auto geraakte in een slip en botste vervolgens tegen de vangrail. De auto werd zwaar be schadigd en moest worden afge- sleept. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De 72-jarige heer J. H. Wittermans, een inwoner uit Holten, veronge lukte deze dag te Raalte. Hij ver leende met zijn auto geen voorrang aan een vrachtauto. De heer Wit termans was oud leraar van de Scholengemeenschap Holten. 5 september: Te omstreeks 19.00 uur brak er brand uit in een boerde rij aan de Raalterweg. De boerderij werd alleen bewoond door één man. Het woonhuis brandde nage noeg geheel af. De schuur liep veel waterschade op. Vermoedelijke oorzaak is geweest de geiser. Men had om de geiser een houten bekis ting gemaakt. Dit is op den duur zodanig verhit geworden dat er een smeulproces ontstond, waarna het hout vlam vatte. Ook hier gelukkig geen persoonlijk of dierlijk letsel. 6 september: Door personeel van het tankstation aan de E8 werd me degedeeld dat daar twee bejaarde mensen waren die nog met hun auto van plan waren een fikse reis te ondernemen. Daar deze mensen de indruk wekten wat in de war te zijn was men bang dat hier onge lukken van zouden komen. Ter plaatse bleek dat dit zeer juist was ingeschat. De politie heeft de be jaarde bestuurster een rijverbod gegeven en gezorgd dat familie zich over de oudjes ontfermden. Ook werd melding gemaakt van een doorrijden na aanrijding welke had plaatsgevonden op 5 septem ber tussen 10.00 uur en 15.00 uur bij de "Diesenplas". De meidster had haar auto daar onbeschadigd ge plaatst en bemerkte, toen zij weg wilde rijden, dat deze aan de linke rachterzijde beschadigd was. 7 september: In de nacht van 6 op 7 september werd bij een van de woningen aan de Beusenbergerweg een PTT-brievenbus ontvreemd. Tot op heden is het ding nog niet weer aangetroffen. „Wij zullen beslist de plannen voor een Dorpshuis torpederen. Daar is geen sprake van. Wat we wel hebben gedaan is onze eisen op tafel gelegd. Zolang aan die eisen niet is voldaan kunnen wij geen ja of nee zeggen", aldus bestuurslid H. Ch. Vogely in een eerste reactie op de „geruchten" waarop een deel van het dagelijks be stuur van de Stichting Sociaal Cultu reel werk haar houding had bepaald omtrent de verwezenlijking van het Dorpshuis. Met uitzondering van wethouder Rustebiel waren de DB leden, voor zitter mevrouw van der Wijken de heer van 't Holt tot de conclusie gekomen dat een Dorpshuis in de huidige situatie niet haalbaar was. Zij legden maandagavond hun standpunt vast in een verklaring, tijdens de vergadering van de com missie Sociaal Cultureel Werk. „Het voorligende schetsplan is op gesteld, rekening houdend met de komst van een aantal vaste gebrui kers. Nu het er naar uitziet dat HMV en de Stichting Muziekschool geen gebruik willen maken van het Dorpshuis, is het plan niet reéel meer. Er zijn te weinig potentiële gebruikers". Als suggestie noemen de bestuursleden de leegstaande schoolgebouwen aan te passen voor het sociaal cultureel werk. Het enige dat dan ontbreekt is een gro te zaal die bij de sporthal aange bouwd zou kunnen worden. Als tweede suggestie noemen de be stuursleden een vereenvoudigd dorpshuis zonder bovenverdieping die nu ten behoeve van de muziek school gebouwd wordt en eventu eel de kelderruimte te laten verval len. De tienersoos Musky zou wel een plaatsje moeten vinden in het- kleine - Dorpshuis, maar de Schure zou in het Paalhuus moeten blij ven. Tijdens de uitgebreide en rom melige discussie bleek uiteindelijk dat de beide bestuursleden, samen met Johan Meijer van HMV een minderheidsstandpunt innamen, al bleek overduidelijk in de argu mentatie van de commissieleden dat het financiële plaatje voor lang niet iedereen even duidelijk was. Zo gaat het rapport van de Begelei dingscommissie uit van de komst van vrijwel alle Holtense verenigin gen naar het nieuwe Dorpshuis in clusief HMV en Stichting Muziek school. Voorzitter Meijer van HMV liet er tijdens de vergadering geen misverstand over betaan dat HMV geen enkele behoefte heeft om in de huidige situatie in het Dorpshuis te trekken. „Waarom is er vooraf niet met de verenigingen gesproken over hun wensen", was de vraag van Meijer, waarop hij geen een sluidend antwoord mocht ontvan gen. „Natuurlijk is het logisch dat als er zeventig man van HMV in het Dorpshuis zit te toeteren, dat er dan geen andere activiteiten plaats kunnen vinden", aldus wethouder Rustebiel. Meijer bleef bij zijn standpunt: nee. het college van b. en w. positief zal worden geadviseerd. Provisie Herman Kamphuis van de Stich ting Sociaal Cultureel werk wilde achteraf nog wel even kwijt dat hij in het geheel niet gelukkig is met de beheersvorm, die door de commis sie met algemene stemmen werd aanvaard. „Men heeft gekozen voor een beheerder die op provisiebasis de zaak gaat runnen. Met zoveel jongeren die gebruik gaan maken van het Dorpshuis zie ik proble men. Ik heb dat in een minder heidsstandpunt al eerder in de be geleidingscommissie naar voren gebracht. Zo'n beheerder moet een omzet zien te halen, en dat blijft dan niet bij koffie". Volgens Kamp man zou een beheerder deel uit moeten maken van het team dat binnen het Dorpshuis de; activitei ten gaat opzetten. „Dan pas kan je de kwaliteiten van het team ten volle benutten. Zoals het nu opge zet is, gaat de beheerder een directe concurrentie vormen van de hore ca, gewoon een grote kroeg erbij. Dat is nooit de bedoeling geweest, maar wat ik verneem uit de verkla ring van wethouder Rustebiel draait het daar wel op uit". Droog houden De spraakverwarring was kom pleet toen de „geruchten" omtrent de muziekschool ter berde werden gebracht. Niemand, ook niet Rinco Berends die namens de Muziek school in de commissie Sociaal Cul tureel werk zit kon duidelijk ant woord geven of de muziekschool straks een van de gebruikers van het Dorpshuis zal zijn. In zijn reac tie verklaarde de heer Vogely dat de Muziekschool voorlopig het kruit droog houdt. „Wij hebben een aantal gesprekken gehad met de begeleidingscommissie waarin wij onze eisen met name wat de ge luidshinder betreft op tafel hebben gelegd. In dit stadium kunnen wij domweg nog geen beslissing ne men. Dat kan pas als de plannen nader zijn uitgewerkt. Wat ons nu is voorgelegd, voldoet niet, maar wel licht kan daar verandering in wor den aangebracht. Nogmaals, wij willen niet dwarsliggen, maar we gen wel zorgvuldig af voordat we de grote stap wagen". Tijdens de ver gadering bleek dat uiteindelijk de idiële gedachte van één Dorpshuis voor allen het won van de zakelijke gedachten eerst het financiële plaatje rond te krijgen, zodat met de stemming zes voor en drie tegen Ondanks de weinige echt zo merse dagen van het nu afgeslo ten zwemseizoen heeft het zwembad Twenhaarsveld een redelijk aantal bezoekers gehad dit jaar. Uit de voorlopige tel ling blijkt dat er in totaal 53.626 bezoekers werden geteld, tegen over 74.881 in het voorgaande jaar. De vergelijking loopt hier bij enigszins mank, door het wegvallen van het schoolzwem men van de Scholengemeen schap Holten dat dit jaar niet meer op het rooster werd ge plaatst. Het aantal abonnementhou ders bleef in vergelijking met vorig jaar bijna gelijk, 2802 in de voorverkoop en 3047 in totaal tegenover 2882 en 3065 in 1984. Het aantal keren dat de abonne menthouders een duik kwamen nemen is in tegenstelling tot vo rig jaar wel aanmerkelijk min der: 36.022 in 1985 en 42.599 in 1984. In de warme zomer van 1983 maakten de abonnement houders 46.105 keer gebruik van hun zwemkaart. Het aantal tienbadenkaarten is in vergelijking met vorig jaar gestegen van 710 tot 840 en het aantal losse kaartjes liep terug van 8.264 tot 7005. In 1983 wer den 14.598 losse kaartjes ver kocht. Het gasgebruik om het water op temperatuur te bren gen liep in 1985 op voor 41.538 tegenover 38.634 in 1984 en 25.087 in 1983. Volgens de heer Wissink van het gemeentehuis is vooral door het relatief goede voorseizoen de schade beperkt gebleven. Daardoor liep de voorverkoop voor de abonnementen goed en namen ook de recreatiebedrij- ven flink wat abonnementen af. De laatste maanden van het sei zoen waren daarentegen bar slecht te noemen. Ook de ver schillende activiteiten konden daar geen verandering in bren gen. De Vrijwillige brandweer Holten houdt op zaterdag 14 september aan staande in het kader van de Nationale brandweerdag open huis. Van half twee tot vier uur worden in en bij het gebouw aan de Waagweg een aantal demonstraties gegeven. De jeugd mag enkele ritjes maken met een ech te brandweerauto en voor de ouderen is er een videofilm. Tevens kunnen op de open dag zich nieuwe leden voor de vrijwillige brandweer aanmelden. In verband met vertrek en verande ring van werkkring van een aantal le den zit de brandweer Holten te sprin gen om nieuwe brandweermensen. Voorwaarde waar men aan moet vol doen zijn: niet ouder dan 35 jaar, woonachtig èn werkend in Holten. Maandag 16 september komt het in Denekamp wonende WD Twee de kamerlid drs. ir. ing. B. J. G. van der Kooy een spreekbeurt vervul len in Café Vruggink (De Biester) te Holten, aanvang 20.30 uur. De heer Van der Kooy is specia list op het terrein van financieel- economische zaken en onderne mingsbeleid. Hij zal spreken over algemene politieke zaken. De Rabobank heeft in het jaar 1984 getracht het coöperatieve ka rakter van de bank meer inhoud te geven. In de eerste plaats is ge tracht meer informatie te geven over de rechten en plichten van de leden. De informatiegids Thuis bij uw Rabobank is een voorbeeld van deze nieuwe lijn binnen de Rabo bank. Deze nauwe betrokkenheid van bank bij de leden zal ook tot uiting komen tijdens de algemene vergadering van de Coöperatieve Rabobank Holten B.A. die op maandag 16 september om 20.00 uur gehouden wordt in restaurant Vosman. Naast de vaststelling van de notulen zal o.a de goedkeuring van de jaarrekening 1984 aan de orde komen. Aftredend is de heer H. B. Beltman, Kolweg 5, die her kiesbaar is en als zodanig door het bestuur kandidaat wordt gesteld. De heer H. Rietberg, Larense- weg 104 is herkiesbaar als lid van de Raad van Toezicht. De heer ir. D. W. Okker, hoofd di rectoraat productie en communi catie van Rabobank Nederland zal daarna een inleiding houden over de ontwikkelingen in de automati sering die ook bij de Rabobank de laatste tijd is doorgevoerd. Naar aanleiding daarvan kregen alle Holtense basisscholen in 1984 een computer aangeboden. Het ouderenbeleid van de provincie Zoals bekend is door de wijziging van de Wet op de Bejaardenoorden en het flankerend ouderenbeleid van het Ministerie van WVC een be langrijke taak voor het ouderenbe- leid opgedragen aan de provincies. Uitgaande van het Gewest Overijs sel van de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO) zal de heer J. Dijkstra, gedeputeerde van de Provincie Overijssel op maan dag, 16 september, in het Herv. Centrum, Constatijnstraat te Nij- verdal een lezing houden over het onderwerp „De provincie en het ou derenbeleid". De bijeenkomst be gint om 14.00 uur en is op beperkte schaal ook toegankelijk voor niet- leden van de ANBO. Opgave kan geschieden bij gewestbestuurder W. Beijers, tel. 6 12 34. MARKELO-TEL. 19 07 Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur ds. B. Albeda, em. pred. te Markelo. 19.00 uur ds. W. Vons. Uitgangscoll. Algemeen Kerkewerk. Oppasdienst: Joke Vogely en Joke Markvoort. 9.30 uur Jongerendienst in gebouw "Irene". Diessenplas: Donderdag 19 sept. 19.30 u. ds. M. Berg. Geref. kerk: 9.30 u. en 15.00 uur ds. M. Berg (Gemeentezondag). In beide diensten is de le coll. voor de kerk en de 2e voor rente en aflos sing. R.K. Kerk: 10.00 uur Heilige Mis in gebouw "Irene". Dijkerhoek: 9.30 uur ds. J. C. Beerthuis van Bathmen. Uitgangscoll. Alge meen Kerkewerk Okkenbroek: 10.00 uur ds. G. Bouman. Uit gangscoll. Algemeen Kerke werk. Nieuw Heeten: Zaterdag: 19.00 uur Zondag: 8.00 en 10.00 uur. Arts J. H. A. Bruins, Keizersweg 32, tel. 05483-6 35 53. Spreekuren: 11.00 u. en 16.00 uur. Wijkverpleging: Dienst 12 t/m 19 sept.: Zr. J. Koerse, tel. 05700-124 25. Spreekuur wijkverpleegkundi gen, alle werkdagen van 13.30- 14.30 uur. Gaardenstraat 29, tel. 6 14 36. Tevens afhalen en terug bezorgen van magazijnartike len. Diëtistenspreekuur (op af spraak) elke le van de maand. Tandarts: L. H. Mees ten Oever, Nrd. Ach- tereschweg 8a, Markelo, tel. 05476-29 92. Spreekuur voor spoedgevallen: 17.00-17.30 uur. Dierenarts: W. C. C. Wamelink, Houtweg 18, tel. 05483-6 20 04. (Ook voor klei ne huisdieren). S. Minnema, Oud Dev. Weg 7. Spr. u. 8.00-9.00 u. tel. 05483-6 28 35 b.g.g. 05705- 30 86. Kleine huisdierenpraktijk: Drs. P. E. Helthuis, Dorps- str. 63a. Spr. u. ma. t/m vrijd. 19.00-19.30 u. tel. 6 33 77. Stichting Maatschapp. Dienst- verl. Midden-Overijssel: Gaardenstraat 39, tel. 6 27 84. Voor maatschappelijk werk, ge- zins- en bejaardenverzorging. Spreekuur maandag t.m. vrij dag 8.30-9.30 uur en vervolgens afspraak. Open bejaardenwerk: Inlichtingen tel. 05483-6 12 01 en 6 13 28-6 28 89. Ziekenvervoer: 00 11 of dienstdoende arts, tel. 05483-6 35 53. Kleuter- en zuigelingenbureau: Gaardenstraat 19, op afspraak. Ziekenfonds: Spreekuur vrijdag van 8.30- 10.00 uur in het Groene Kruisge- bouw, Gaardenstraat en vol gens afspraak. Fysiotherapie: Alle werkdagen Stichting Kruiswerk, Gaardenstraat 29. Energiebedrijf: Storing electriciteits- en gas- voorziening melden bij gem. energiebedrijf, tel. 05483-6 18 14. Politie: Tel. 05483-6 13 52 of6 26 55 na 18 uur. Bellen 038-97 12 34. Brandweer: f7Telefoon 00 11 (dag en nacht). Vrijdag 13 en zaterdag 14 september: 19.30 uur: Heropvoering van de revue „Dat knalt d'r uut" in zaal „Het Bonte Paard" in Dijker- hoek. Zaterdag 14 september 13.30-16.00 uur „Open-Huis" Holtense Vrijwillige Brandweer aan de Waagweg (Gemeente werken). Maandag 16 september 18.15-19.45 uur Viswedstrijd voor de jeugd in het Beuseber- germeer. 20.00 uur jaarvergadering Rabo bank „Holten" in café-rest. „Vosman". 20.30 uur Bijeen komst afd. Holten WD bij „De Biester". Donderdag 19 september 19.45 uur Bijeenkomst Herv. Vrouwengroep Holten in „Ire ne". Spr. ds. W. Vons. Onderw. Pastoraal omgaan met zieken. 20.00 uur Bijeenkomst afd. Hol ten Ned. Bond van Plattelands vrouwen in zaal „Vosman". Het Wienerdamesorkest uit Gorssel met vrolijke Weense muziek. Vrijdag 20 september 19.30 uur Populair concert Gla- nerbrugger Muzikanten in sporthal 't Mossink. 18.15 u. start jaarlijkse koekverkoopac- tie Z.V.V. „Blauw Wit." Zondag 22 september 7.00-10.00 u. Viswedstrijd „De Rietvoorn" in de Berkel. Zaterdag 21 en zondag 22 sep tember A.N.W.B. Landelijke wandelda- gen. Vertrekpunt „De Biester" (tussen 9 en 14 uur). Dinsdag 24 september: 9.30 uur koffieochtend Ned. bond van plattelandsvrouwen afd. Holten in zaal „Vosman" mevr. K. Ruiterkamp-Post uit Wijhe zal spreken over het on derw. „Bewust hopen". Donderdag 26 september: 20.00 uur Openingsbijeenkomst seizoen '85/'86 afd. Holten chr. plattelandsvrouwenbond in „de Kandelaar. Spr. ds. R. Visser. Onderwerp jeugd, kerk en ge loof. Gevonden voorwerpen: Quarts horloge merk Yelona; rood met zwarte tas inhoud twee broden en suiker; bruine knipportemonnee inhoudende diverse bankbiljetten (was reeds drie weken geleden gevon den). Verloren voorwerpen: semafoon; portemonnee inhou- denden f700,- alsmede diverse papieren; zwarte portemonnee inhoud klein geld; sleutel en een ring; zilveren schakel armband; zwarte bromfietshelm. Dieren: zoekgeraakt een kortharige Duitse staander. Geboren: Harmen Bernd z.v. F. L. Tromop en G. Nijkamp. Ondertrouwd: J. Rozendom oud 26 jaar, Hol ten en J. H. Vorkink oud 24 jaar, Holten. Gehuwd: H. J. Podt, oud 25 jaar. Holten en A. J. Baltus, oud 23 jaar. Hol ten. Overleden: J. M. Wittermans, oud 73 jaar (overl. te Raalte); H. Roelofs. oud 81 jaar (overl. te Deventer). De garantie voor service en kwaliteit Off. Toyota-dealer voor Holten-Bathmen e.o. Oranjestraat 30, Tel. 05483-6 13 63

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1985 | | pagina 3